DD9/033/192/MWD/2013/RD-29045 | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie, określone w art. 21 ust 1 pkt 126 ustawy, znajduje zastosowanie do przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie. Mając na względzie powyższe, należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego za prawidłowe, jeżeli zostały spełnione ustawowe warunki. W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...) przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania do przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntu w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego
DD9/033/192/MWD/2013/RD-29045interpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. przychód
 3. sprzedaż
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. ulga meldunkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2010r., nr IPPB2/415-4/10-2/AS wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, w przypadku spełnienia ustawowych warunków, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), wydał w dniu 25 marca 2010r. w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie. Interpretacja wydana została na wniosek Pani Bożeny G. z dnia 31 grudnia 2009r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni, w dniu 02 stycznia 2008r. przesłała do Dyrektora Izby Skarbowej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. W dniu 07 kwietnia 2008r. Dyrektor Izby Skarbowej udzielił pisemnej interpretacji Nr IPPB2/415-33/08-2/AK.

Wnioskodawczyni wskazała, że lokal mieszkalny nabyła od Agencji Mieszkaniowej w dniu 08 listopada 2007r. wraz z 324/10000 częścią udziału w prawie własności działki gruntu, na której budynek został wzniesiony, na podstawie aktu notarialnego – umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży. W dniu 17 grudnia 2008r. Wnioskodawczyni sprzedała przedmiotowy lokal w drodze umowy sprzedaży wraz z udziałem w gruncie. W lokalu Wnioskodawczyni była zameldowana od 21 października 1991r. do 29 grudnia 2008r.

Zgodnie z art. 21 ust. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w dniu 29 grudnia 2008r. w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia wymienionej nieruchomości Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o zbyciu lokalu oraz PIT-23, akt notarialny, interpretację indywidualną Nr IPPB2/415-33/08-2/AK z dnia 07 kwietnia 2008r. Zaniepokojona brakiem jakiejkolwiek pisemnej informacji dotyczącej zwolnienia z 19% podatku z uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości w dniu 04 sierpnia 2009r. Wnioskodawczyni udała się do Urzędu Skarbowego, gdzie uzyskała informację, że sprawa nie może być pozytywnie załatwiona z uwagi na fakt, iż interpretacja z 07 kwietnia 2008r. dotycząca skorzystania z ulgi meldunkowej odnosi się jedynie do sprzedanego lokalu, nie ma w niej mowy o gruncie, który wraz z lokalem został sprzedany. Powiedziano Wnioskodawczyni również, że przepisy prawa nie są jasne i Urząd nie wie jak w tym przypadku ma postąpić, tj. czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych za przychód uzyskany ze sprzedaży gruntu w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego. Poradzono Wnioskodawczyni, aby ponownie napisała wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w tej samej sprawie, a po jej otrzymaniu Urząd będzie dopiero mógł rozpatrzeć sprawę. Wnioskodawczyni uważa, że jest to ewidentna bezczynność Urzędu, który przez tyle czasu nic w tej sprawie nie uczynił. Wnioskodawczyni, nie zgadza się z opinią, którą przedstawia Urząd Skarbowy, że interpretacja z dnia 07 kwietnia 2008r. odnosi się jedynie do sprzedanego lokalu, ponieważ mówi się w niej „biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Panią ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2007r. będzie korzystał ze zwolnienia z 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem, że w terminie 14 dni od dnia zbycia nieruchomości zostanie złożone we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o zbyciu lokalu”. Jak widać Minister Finansów bardzo wyraźnie wskazał w udzielonej interpretacji, że zwolnienie podatku dotyczy odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych po dniu 01 stycznia 2007r., nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego i gruntu, na którym się znajduje. Wielokrotnie w udzielonej interpretacji, mówiąc o lokalu mieszkalnym używa pojęcia nieruchomość.

Odpowiadając na uzupełnienie wniosku złożonego 08 września 2009r., Wnioskodawczyni informuje, że sprzedany lokal mieszkalny wraz z gruntem nabyła 08 listopada 2007r., i z tym dniem stała się jego właścicielką. Wraz z prawami związanymi z jego własnością, tj. udziałem wynoszącym 324/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytania:
 1. Czy ulga meldunkowa dotyczy sprzedanej nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego i gruntu...
 2. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych za przychód uzyskany ze sprzedaży gruntu, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, z którego uzyskany przychód korzysta ze zwolnienia 19% podatku dochodowego od osób fizycznych...
 3. Jeżeli Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku za przychód uzyskany ze sprzedaży gruntu w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, to jaką ma mieć wysokość...
 4. W jaki sposób należy ustalić podatek. Jakie składniki, co należy uwzględnić przy jego ustaleniu...
 5. Kto zapłaci za odsetki spowodowane bezczynnością urzędu jeżeli grunt podlegałby podatkowi dochodowemu od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni tak zwana „ulga meldunkowa”, tj. zwolnienie z 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, ma zastosowanie do przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i gruntu na którym ten lokal się znajduje, nabytego w 2007r. Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2007r. będzie korzystał ze zwolnienia z 19% podatku dochodowego od osób fizycznych ponieważ w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym oświadczenie, o zbyciu lokalu mieszkalnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 25 marca 2010r., nr IPPB2/415-4/10-2/AS, uznał stanowisko Wnioskodawczyni, za nieprawidłowe, stwierdzając m.in., że: (...) nie ma (...) takiej możliwości, aby zwolnienie od opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przełożyć na przychód pochodzący ze sprzedaży gruntu lub udział w gruncie, nawet wtedy, gdy udział w gruncie jest związany z konkretnym - sprzedanym lokalem mieszkalnym (...)

 • Ze zwolnienia od podatku z tzw. ulgi meldunkowej korzysta przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Nie korzysta z tego zwolnienia przychód ze sprzedaży gruntu.
 • Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych za przychód uzyskany ze sprzedaży gruntu, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego wraz z częścią ułamkową w gruncie.
 • Od dochodu z odpłatnego zbycia gruntu podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 19% podstawy obliczenia podatku (...)
Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2007r. zostały zmienione zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007r.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy zmienianej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.

Na podstawie art. 30e ust. 1 ustawy obowiązującego od dnia 01 stycznia 2007r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie natomiast do art. 30e. ust. 2 ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy). Jednocześnie stosownie do art. 22 ust. 6c ustawy koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie jej posiadania. Wysokość tych nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ustawy podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, natomiast ust. 5 art. 30e stanowi, że dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Dwunastomiesięczny okres zameldowania o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 126 ustawy należy liczyć od momentu zameldowania na pobyt stały, a nie od dnia nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego. Przepis ten nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania. Stanowi jedynie, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Na podstawie art. 21 ust. 21 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r.), zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W odniesieniu do podatników, którzy uzyskali tego rodzaju przychody w 2007 roku Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 59, poz. 361) przedłużył do dnia 30 kwietnia 2008 r. termin do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy. Natomiast podatnicy, którzy uzyskali tego rodzaju przychody w 2008 roku mają obowiązek złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 r.

Do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, o którym mowa we wniosku, wynikającego z brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, podatnik musi bezwzględnie spełnić łącznie dwa warunki:

 1. być zameldowanym na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed odpłatnym zbyciem,
 2. w ustawowym terminie złożyć oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego o spełnieniu warunków do zwolnienia.

Zameldowanie na pobyt czasowy nie daje prawa do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawczyni jest przede wszystkim kwestia zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w gruncie związanym z lokalem mieszkalnym.

Podkreślić należy, że problematyka dotycząca zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: (...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...)".

Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży np. lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012r. sygn. akt II FSK 1035/10; wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012r. sygn. akt II FSK 2612/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012r. sygn. akt I SA/Po 455/12.

Zatem zwolnienie, określone w art. 21 ust 1 pkt 126 ustawy, znajduje zastosowanie do przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.

Mając na względzie powyższe, należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego za prawidłowe, jeżeli zostały spełnione ustawowe warunki.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...) przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania do przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntu w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego (...) jest nieprawidłowe.

Minister Finansów, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.