DD9/033/18/KCT/2014/RWPD-3675 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w 2009 roku, w związku z poniesieniem wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie, zbywanego, lokalu mieszkalnego albo na zakup lokalu bądź lokali mieszkalnych w celu ich wynajmowania osobom trzecim, jest nieprawidłowe.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 02 lipca 2012 r. Nr IPPB1/415-512/12-2/JB wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, nabytego w 2009 roku, w związku z poniesieniem wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie, zbywanego, lokalu mieszkalnego albo na zakup lokalu bądź lokali mieszkalnych w celu ich wynajmowania osobom trzecim - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 02 lipca 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek Pana Romana C. z dnia 28 marca 2012 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Wnioskodawca będący osobą fizyczną nabył do majątku odrębnego w 2009 r. lokal mieszkalny. Lokal mieszkalny nie był używany dla celów działalności gospodarczej i stanowi majątek osobisty Wnioskodawcy. Wnioskodawca zamierza sprzedać ten lokal. Uzyskane środki pieniężne stanowiące przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca przewiduje przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego (zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tejże nieruchomości) albo Wnioskodawca przewiduje możliwość przeznaczenia środków pieniężnych stanowiących przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup jednego lub więcej lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości. Wnioskodawca, w sytuacji przeznaczenia środków pieniężnych stanowiących przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup jednego lub więcej lokali mieszkalnych, przewiduje możliwość wynajęcia jednego lub więcej lokali mieszkalnych osobom trzecim poprzez zawarcie z tymi osobami umowy najmu.

W związku z powyższym zadano pytania:
  1. Czy uzyskane środki pieniężne stanowiące przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca mógłby przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego (zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia) i zaliczyć ten wydatek na realizację własnych celów mieszkaniowych, i w związku z tym może być zwolniony z podatku dochodowego, od dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 21 ust 25 pkt 2 lit a) tej ustawy...
  2. Czy uzyskane środki pieniężne stanowiące przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca mógłby przeznaczyć na zakup więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, które to lokale stanowiłyby odrębne nieruchomości oraz zaliczyć te wydatki łącznie na realizację własnych celów mieszkaniowych, i w związku z tym może być zwolniony z podatku dochodowego, od dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 21 ust 25 pkt 1 lit. a) tej ustawy...
  3. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 2 jest twierdząca, to czy zakupione (więcej niż jeden) lokale mieszkalne, stanowiące odrębne nieruchomości, Wnioskodawca mógłby wynajmować osobom trzecim poprzez zawarcie z tymi osobami umów najmu, i jednocześnie być zwolniony z podatku dochodowego, od dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 21 ust 25 pkt 1 lit a) tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, ad 1, przeznaczenie środków uzyskanych z dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego (zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia), powoduje zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży tego mieszkania.

Art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje m.in., że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli przychody uzyskane ze zbycia tej nieruchomości zostały wydatkowane na własne cele mieszkaniowe, natomiast art. 21 ust. 25 pkt 2 lit a) tej ustawy, wskazuje, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131 uważa się wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1 tj. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem.

Dlatego też, w opinii Wnioskodawcy, można przeznaczyć przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w art. 21 ust 25 pkt 1.

Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, spełnia przesłanki wskazane w w/w przepisach, dlatego też przeznaczenie środków pieniężnych stanowiących przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup powoduje zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży tego mieszkania.

Zdaniem Wnioskodawcy, ad 2, łączne nabycie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, za środki uzyskane z dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, powoduje zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży tego mieszkania. Art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wskazuje m.in., że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli przychody uzyskane ze zbycia tej nieruchomości zostały wydatkowane na własne cele mieszkaniowe. W zapisie tym ustawodawca mówi o celach mieszkaniowych (a nie o celu mieszkaniowym), nie zabraniając tym samym realizowania własnych celów mieszkaniowych, poprzez posiadanie więcej niż jednej nieruchomości. Dlatego też, w opinii Wnioskodawcy, można przeznaczyć przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości na kilka celów mieszkaniowych wskazanych w powyższym przepisie.

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, stanowiących odrębne nieruchomości, są w opinii Wnioskodawcy zgodne z zapisem art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym zostały poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 rozpatrywanej ustawy. Tym samym dochód ze zbycia lokalu mieszkalnego jest wolny od podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, ad 3, zakupione jeden lub więcej lokali mieszkalnych Wnioskodawca będzie mógł wynajmować osobom trzecim poprzez zawarcie z tymi osobami umów najmu, gdyż ustawa nie wyklucza takiej możliwości.

Ustawa stanowi, iż wolne od podatku są zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

W zapisie tym ustawodawca mówi o celach mieszkaniowych (a nie o celu mieszkaniowym), nie zabraniając tym samym realizowania własnych celów mieszkaniowych, poprzez posiadanie więcej niż jednej nieruchomości. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości istnieje możliwość oddania jednego lub więcej lokali w najem, zgodnie z zasadą gospodarności, co nie stoi w sprzeczności w realizacji celów mieszkaniowych nałożonych przez przepisy ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji wynajęcia jednego lub więcej zakupionych lokali mieszkalnych osobom trzecim przesłanki z art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione, bowiem Wnioskodawca przeznaczy dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) na własne cele mieszkaniowe. Lokale mieszkalne staną się własnością Wnioskodawcy, natomiast nabycie prawa własności umożliwi realizację własnych celów mieszkaniowych. Przepisy ustawy nie nakładają na Wnioskodawcę obowiązku stałego zamieszkania w zakupionym lokalu mieszkalnym, a jedynie przeznaczenie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) na własne cele mieszkaniowe, poprzez nabycie prawa do lokalu i możliwość stałego zamieszkania.

Zdaniem Wnioskodawcy, sam zakup lokalu mieszkalnego— dodanie nieruchomości do majątku osobistego, będzie stanowiło spełnienie ww. przesłanek.

Wynajęcie lokali mieszkalnych osobom trzecim nie spowoduje przejścia prawa własności, ponieważ poprzez umowę najmu zgodnie z polskim prawem cywilnym, wynajmujący zobowiązuje się jedynie oddać przedmiot najmu (lokal) do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeden lub więcej lokali mieszkalnych nie staną się własnością najemców.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy nabycie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, za środki uzyskane z dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, tj. dodanie lokali mieszkalnych do osobistego majątku, a następnie oddanie lokalu w najem nie spowoduje braku możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży tego mieszkania.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 02 lipca 2012 r. Nr IPPB1/415-512/12-2/JB, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył do majątku odrębnego, w 2009 r., lokal mieszkalny, który zamierza sprzedać.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
    - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego sprzedaż przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat, licząc od końca 2009 roku, w którym nastąpiło jego nabycie, stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Podatek dochodowy, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Zauważyć należy, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarto odrębną regulację dotyczącą kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy. Ustawodawca, nie odsyła w tym zakresie do ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepis art. 22 ust. 6c ustawy stanowi, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, są udokumentowane koszty związane z nabyciem nieruchomości lub prawa majątkowego lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Zatem odnosząc się do opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż na gruncie powołanego przepisu do kosztów podatkowych można zaliczyć cenę nabycia lokalu mieszkalnego, w tym przypadku sfinansowaną zaciągniętym kredytem.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wprowadzonym od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Z postanowień art. 21 ust. 25 ustawy wynika, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w powołanym wyżej przepisie, uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, a także na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), tj. na nabycie np. budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego.

Zawarty w tym przepisie katalog tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny).

Jednocześnie zauważyć należy, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki związane z nabyciem np. lokalu mieszkalnego (budynku mieszkalnego) określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ustawy).

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy - Ordynacja podatkowa, przez ulgi podatkowe rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku.

Regulacja prawna określona w art. 21 ust. 30 ustawy, zapobiega sytuacji dwukrotnego odliczenia tego samego wydatku, tj. raz jako poniesiony na zakup lokalu mieszkalnego (budynku mieszkalnego) drugi raz jako wydatek poniesiony na spłatę kredytu, którym zostało sfinansowane nabycie tego konkretnego lokalu (budynku). Ustawodawca w przepisie tym ustanowił zakaz dwukrotnego odliczania i korzystania z ulg w odniesieniu do tych samych wydatków.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przychód ze sprzedaży przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego należy pomniejszyć o koszty nabycia tego lokalu. Bez znaczenia jest, iż cena nabycia tego lokalu mieszkalnego została sfinansowana kredytem bankowym.

Powołane regulacje prawne jednoznacznie stanowią, że skoro kosztem uzyskania przychodu jest cena nabycia zbywanego lokalu mieszkalnego, to wydatek poniesiony na spłatę kredytu zaciągniętego na pokrycie ceny nabycia tego lokalu, nie może być ponownie uwzględniony przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odmienna wykładnia w nieuzasadniony sposób różnicowałaby sytuację podatników, którzy sprzedali lokal mieszkalny zakupiony na kredyt i tych, którzy lokal mieszkalny zakupili za własne środki pieniężne. Tych pierwszych stawiałaby w sytuacji uprzywilejowanej, gdyż pozwalałaby im dwukrotnie korzystać z preferencji co do tej samej kwoty; raz jako kosztu drugi raz jako zwolnienia. Tego rodzaju uprzywilejowanie nie znajduje uzasadnienia. Odmienna interpretacja godziłaby w istotę zawartych w prawie podatkowym mechanizmów ulg, odliczeń oraz rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko to potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych np. wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 2192/13 oraz z dnia 10 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 1951/12, wyrok WSA w Lublinie z dnia 02 grudnia 2011 r. sygn. akt I SA/Lu 654/11.

Zwolnienie podatkowe, jak już zauważono, jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy „własne cele mieszkaniowe.” Pojęcia „własnych celów mieszkaniowych” nie należy interpretować szeroko, w oderwaniu od celu polegającego na dążeniu do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych innych osób, nie mieszczą się w pojęciu zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych objętych dyspozycją przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się, że „(...) Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. "dachu nad głową", dążenie, aby w tym nowym lokalu mieszkać. Wyraz "mieszkaniowe" w wyrażeniu "własne cele mieszkaniowe" należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu (...).” np. wyrok z dnia 12 września 2012 r. sygn. akt I SA/Łd 874/12, wyrok z dnia 21 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Sz 350/14.

Przechodząc na grunt opisanego zdarzenia przyszłego należy uznać, że wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, nabytego w 2009 r., na zakup lokalu bądź lokali mieszkalnych w celu ich wynajmowania osobom trzecim, nie spełnia kryteriów związanych z własnymi potrzebami mieszkaniowymi niezbędnych do zwolnienia dochodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest bowiem wystarczającą okolicznością poczynienie wydatków na nabycie np. lokalu bądź lokali mieszkalnych. Istotne znaczenie ma realizacja własnego celu mieszkaniowego a nie liczba nabywanych lokali mieszkalnych.

Powyższe potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, np. wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 lutego 2012 r. sygn. akt I SA/Łd 1639/11, wyrok NSA z dnia 07 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2385/11. NSA wskazał, że „(...) Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jednak nie w celu zamieszkiwania w tym lokalu, lecz w celu odsprzedaży go z zyskiem lub też w celu wynajmowania go i uzyskiwania z tego tytułu przychodu z najmu, nie spełnia warunku zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. W takim wypadku celem działania podatnika nie jest dążenie do spełnienia, zrealizowania potrzeby mieszkaniowej, ale dążenie do osiągnięcia zysku (...).

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w 2009 roku, w związku z poniesieniem wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie, zbywanego, lokalu mieszkalnego albo na zakup lokalu bądź lokali mieszkalnych w celu ich wynajmowania osobom trzecim, jest nieprawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.