DD9/033/176/BRT/2013/RD-28807 | Interpretacja indywidualna

Należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...)prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa), będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Natomiast przychód ze sprzedaży udziału wynoszącego 5130/432456 w użytkowaniu wieczystym gruntu, będzie podlegał opodatkowaniu
DD9/033/176/BRT/2013/RD-28807interpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. odpłatne zbycie
 3. ulga meldunkowa
 4. użytkowanie wieczyste
 5. zameldowanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 04 stycznia 2011 r. Nr IPPB1/415-957/10-2/RS wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, jest prawidłowe;
 • w zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu związanego ze zbywanym lokalem mieszkalnym, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 04 stycznia 2011 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej” w stosunku do lokalu mieszkalnego oraz w zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów. Interpretacja wydana została na wniosek Pani Izabeli N. z dnia 27 października 2010 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

W dniu 08.08.2007 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę o ustanowienie spółdzielczego- własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową a Wnioskodawczynią i Waldemarem N. (narzeczony Wnioskodawczyni, osoba obca). Zgodnie z zapisami par 2 umowy Wnioskodawczyni i jej narzeczony wnieśli jako współwłaściciele w całości wkład budowlany w wysokości 340.007,00 zł.

W dniu 01.09.2007 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński z Waldemarem N.. W dniu 04.09.2007 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A Wnioskodawczyni i jej małżonek zawarli umowę majątkową małżeńską wyłączając wspólność majątkową z dniem 04.09.2007 r. (ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej).

W dniu 10.12.2007 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A została sporządzona umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu położonego i przeniesienia jego własności na rzecz Wnioskodawczyni - udział 6176/10000 i męża Wnioskodawczyni Waldemara N. - udział 3824/10000 oraz przeniesienia udziału w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu, na którym znajduje się budynek wynoszący 5130/432456 części.

W dniu 11.08.2008 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A została sporządzona umowa darowizny. Waldemar N.(mąż Wnioskodawczyni) darował jej swój udział we własności w lokalu wynoszący 3824/10000 wraz ze związanymi z nim prawami (wartość darowizny określono na kwotę 130.000,00 zł).

W okresie od dn. 01.12.2008 r. do 08.03.2010 r. Wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały pod adresem , W.

W dniu 10.03.2010 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A została sporządzona pomiędzy Wnioskodawczynią (sprzedający) a Panem Jarogniewem Ł. i Panią Małgorzatą M. (kupujący) umowa sprzedaży prawa własności do lokalu wraz z udziałem wynoszącym 5130/432456 części udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

W dniu 25.02.2010 r. Wnioskodawczyni wystąpiła do Urzędu Gminy z prośbą o udzielnie informacji dotyczącej wartości 5130/432456 udziału w nieruchomości gruntowej znajdującego się w datach na dzień 10.12.2007r. i 03.03.2010r. W dn. 04.03.2010r. Wnioskodawczyni otrzymała odpowiedź z Urzędu Gminy w której określono wartość jej udziału w gruncie cyt. wartość 5130/432456 udziału w nieruchomości gruntowej położonej opisanej w ewidencji gruntowi budynków jako działka ewidencyjna nr 22/7 z obrębu 6-12-08 o powierzchni 3632 m2 wynosi 52.476,95 zł. Powyższa wartość w/w nieruchomości gruntowej została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej dnia 22 listopada 2007 r.

W dniu 17.03.2010 r. Wnioskodawczyni złożyła oświadczenie (w terminie 14 dni) do Naczelnika US (według miejsca swojego zamieszkania na dzień złożenia oświadczenia), że uzyskany aktem notarialnym Rep. A z dn. 10.03.2010 r. dochód ze sprzedaży prawa własności do lokalu mieszkalnego jest wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r. tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., ponieważ Wnioskodawczyni była zameldowana w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia tj. w okresie od dn. 01.12.2008 r. do 08.03.2010 r.

W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy dochód ze sprzedaży prawa własności do lokalu mieszkalnego położonego jest wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r. tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm., ponieważ Wnioskodawczyni była zameldowana w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia tj. w okresie od dn. 01.12.2008 r. do dn. 08.03.2010 r....
 2. Czy opodatkowaniu podlega dochód z odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit c ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r. tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm., z uwagi na fakt, iż zbycie tego prawa zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie... Jaka jest wysokość dochodu podlegająca opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad. 1

Dochód ze sprzedaży prawa własności do lokalu mieszkalnego jest wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r. tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., ponieważ Wnioskodawczyni była zameldowana w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Ad. 2

Dochód w kwocie 50.753,63 zł z odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r. tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. podlega opodatkowaniu z uwagi na fakt, iż zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie według wyliczenia:

Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów - przychód: 52.476,95 zł

Koszty: 1.723,32 zł

 1. nabycia: 349,69 zł
 • za sporządzenie aktu notarialnego Rep. A kwota 669,48 zł

Wnioskodawczyni udział - 6176/10000

669,48 x 61,76% = 413,47 zł x 15% (% udział w cenie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu) = 62,02 zł

 • za sporządzenie aktu notarialnego Rep. A kwota 1.917,80 zł x 15% = 287,67 zł
 1. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów: 1.373,63 zł

wpłata z dn. 01.04.2008 r.. kwota 524,77 zł tj. 524,77 zł x 61,76 % udział wnioskodawczyni = 324,09 zł

wpłata z dn. 02.03.2009 r. kwota 524,77 zł. Dochód: 50.753,63 zł

Podatek 19%: 9.643,18 zł.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 04 stycznia 2011 r. Nr IPPB1/415-957/10-2/RS, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie możliwości skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej” przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego za prawidłowe, a w zakresie odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów związanego z tym lokalem za nieprawidłowe. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...)prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa), będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Natomiast przychód ze sprzedaży udziału wynoszącego 5130/432456 w użytkowaniu wieczystym gruntu, będzie podlegał opodatkowaniu (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. zmienione zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek obliczony od dochodu z odpłatnego zbycia wskazanych nieruchomości i praw płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 21 ustawy (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stosownie do art. 8 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, podatnicy, do których mają zastosowanie ust. 1 lub ust. 2, oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 1. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Zważając na treść powołanych wyżej przepisów wskazać należy, że jeżeli sprzedaż nieruchomości lub praw majątkowych (nabytych lub wybudowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.) dokonana została po dniu 31 grudnia 2008 r., to stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 roku. Wówczas oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy podatnicy składają w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Podkreślić należy, że problematyka dotycząca zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie oraz prawie wieczystego użytkowania gruntu znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...)

Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży np. lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 1035/10; wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2612/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 455/12.

Powyższe zwolnienie również ma zastosowanie do odpłatnego zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu na którym znajduje się budynek mieszkalny, z którego lokal ten został wyodrębniony (wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012r. sygn. akt II FSK 2612/10). Tym samym w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie wystąpi, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochód z tytułu odpłatnego zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu związanego z zbywanym lokalem mieszkalnym objętym tzw. ulgą meldunkową.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego:

 • w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, uznać należy za prawidłowe;
 • w zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu związanego ze zbywanym lokalem mieszkalnym, uznać należy za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...)prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa), będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Natomiast przychód ze sprzedaży udziału wynoszącego 5130/432456 w użytkowaniu wieczystym gruntu, będzie podlegał opodatkowaniu (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.