DD9/033/169/BRT/2013/RD-28798 | Interpretacja indywidualna

Stwierdza się, że do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w wysokości 10/100 (dziesięć setnych) części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, znajdą zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
DD9/033/169/BRT/2013/RD-28798interpretacja indywidualna
 1. adaptacja
 2. lokal mieszkalny
 3. odpłatne zbycie
 4. odpłatność
 5. ulga meldunkowa
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, ze zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 12 kwietnia 2011r. Nr IPPB1/415-83/11-5/MT wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2011r., uzupełnionym pismem z dnia 29 marca 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej związanym z tym lokalem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), wydał w dniu 12 kwietnia 2011r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek Pana W. T. z dnia 14 stycznia 2011r., uzupełniony pismem z dnia 29 marca 2011r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Wnioskodawca nabył nieruchomość w drodze darowizny na podstawie aktu notarialnego w dniu 24 czerwca 2008 r., jako lokal niemieszkalny, do którego przynależy udział w wysokości 10/100 (dziesięć setnych) części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Wspomniana wyżej nieruchomość została przez Wnioskodawcę adaptowana/nadbudowana na lokal mieszkalny, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta z dnia 15 kwietnia 2008 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, a następnie przeniesioną na Wnioskodawcę, jako właściciela przedmiotowej nieruchomości decyzją z dnia 15 grudnia 2008 r. Po wykonaniu adaptacji/nadbudowy w dniu 10 marca 2010 r. zostało wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie ww. nadbudowy, jako lokalu mieszkalnego. Istotnym również w przedmiotowej sprawie jest fakt, iż w dniu 19 września 2008 r. Wnioskodawca wstąpił w związek małżeński.

Należy również podkreślić, iż wartość lokalu nabytego w drodze darowizny, po dokonanych przez Wnioskodawcę, opisanych wyżej, zmianach jest obecnie wyższa. W IV kwartale 2011 r. Wnioskodawca zamierza sprzedać powyższą nieruchomość ze względu na obciążający Wnioskodawcę budżet domowy kredyt i zakupić inną nieruchomość w celach mieszkaniowych.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku poinformował, iż:

 1. Dokonano nadbudowy istniejącego lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne. Godnym podkreślenia jest fakt, iż pozwolenie na nadbudowę niniejszego lokalu na cele mieszkalne było wydane przed nabyciem przedmiotowego lokalu (w dniu 15 kwietnia 2008 r.) w drodze darowizny na podstawie aktu notarialnego w dniu 24 czerwca 2008 r., a następnie przeniesione na mnie, jako nowego właściciela (w dniu 15 grudnia 2008 r.).
 2. W wyniku adaptacji/nadbudowy powierzchnia lokalu zwiększyła się jedynie teoretycznie. Zgodnie z aktem notarialnym lokal składał się z jednego pokoju, przedpokoju i łazienki o powierzchni 34,17 m2, do lokalu przynależał strych nr 6A i strych nr 6B - na tej samej kondygnacji, połączone ze sobą za pomocą przedpokoju, bez oddzielnego wejścia. Adaptacja/nadbudowa polegała na scaleniu tych powierzchni w jedną (wraz z podniesieniem wysokości stropu/sufitu poprzez zmianę wysokości ścian kolankowych na pełnowymiarowe), w wyniku czego powstały trzy pokoje, kuchnia (połączona z jednym z pokoi) oraz łazienka o łącznej powierzchni 71,06 m. Tak więc de facto powierzchnia zabudowy pozostała taka sama. Stosowna aktualizacja została przesłana do właściwych organów, w tym podatkowych (w celu aktualizacji podstawy wymiaru podatku od nieruchomości).
 3. Lokal jest wyłącznie mieszkalny, nie ma wyodrębnionych, ani przynależnych części niemieszkalnych, poza częścią wspólną o której mowa w p. 5 przedmiotowego pisma (lokal został nabyty w celach mieszkalnych).
 4. W wyniku adaptacji/nadbudowy nie wyodrębniono nowego lokalu mieszkalnego. Po wykonaniu adaptacji/nadbudowy w sposób opisany w p. 2 przedmiotowego pisma zamieniony został status tego samego lokalu z niemieszkalnego na mieszkalny. Po wykonaniu nadbudowy, w dniu 10 marca 2010 r. zostało wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie ww. nadbudowy, jako lokalu mieszkalnego.
 5. W skład sprzedawanej nieruchomości (zgodnie z aktem notarialnym) wchodzi przedmiotowy lokal, do którego przynależy udział w wysokości 10/100 (dziesięć setnych) części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, tj. wspólna klatka schodowa, wspólne łącza: wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne oraz energetyczne.
W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy w wypadku odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości, tj. sprzedaży ww. nieruchomości w IV kwartale 2011 r. Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej w 2008 r., gdy będzie zameldowany na pobyt stały na okres 12 miesięcy przed jej odpłatnym zbyciem...
 2. Jakich czynności i czy w ogóle powinna dokonać małżonka Wnioskodawcy, aby dopełnić spełnianie wymogów określonych w ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej w 2008 r....
 3. Od kiedy liczy się zameldowanie na pobyt stały w przedmiotowej nieruchomości - od dnia wydania dowodu osobistego przez Prezydenta miasta, od dnia zgłoszenia zameldowania na pobyt stały we właściwym urzędzie, czy też od następnego miesiąca od licząc od dnia zgłoszenia zameldowania na pobyt stały we właściwym urzędzie, a więc kiedy należy uznać warunek zameldowania pobytu stałego na okres 12 miesięcy przed odpłatnym zbyciem nieruchomości za spełniony do uzyskania tzw. ulgi meldunkowej...
 4. Czy udział w wysokości 10/100 (dziesięć setnych) części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali również podlega tzw. uldze meldunkowej...

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1 i Nr 4. Odpowiedź na pytanie Nr 2 i Nr 3 zostanie rozpatrzona odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującej w dniu nabycia nieruchomości, tj. w drodze aktu darowizny w dniu 24 czerwca 2008 r., w przypadku sprzedaży nieruchomości właściciela nieruchomości obowiązuje tzw. ulga meldunkowa, a więc dla skorzystania ze zwolnienia od podatku właściciel winien być zameldowany na pobyt stały w sprzedawanym lokalu na 12 miesięcy przed jego sprzedażą. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 wspomnianej wyżej ustawy: wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik byt zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22, gdzie ustępy 21 i 22 wspomnianej wyżej ustawy mówią odpowiednio:

Zgodnie z art. 21 ust. 21, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w Urzędzie Skarbowym, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zgodnie z art . 21 ust . 22, o którym mowa w ust . 1 pkt . 126, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, iż:

 • przysługuje mu tzw. ulga meldunkowa, ponieważ stał się właścicielem przedmiotowej nieruchomości w okresie jej obowiązywania, tj. w dniu 24 czerwca 2008 r.,
 • małżonka Wnioskodawcy nie ma obowiązku dokonywać żadnych czynności, aby dopełnić spełniania wymogów określonych w ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ Wnioskodawca wstąpił w związek małżeński w dniu 19 września 2008 r., tj. po nabyciu przedmiotowej nieruchomości, a więc stanowi to odrębny majątek Wnioskodawcy; a tym samym nie ciąży na małżonce Wnioskodawcy obowiązek meldunkowy na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia przedmiotowej nieruchomości, ani też małżonka Wnioskodawcy nie powinna składać informacji we właściwym dla niej Urzędzie Skarbowym o zbyciu przedmiotowej nieruchomości,
 • zameldowanie na pobyt stały należy liczyć od dnia zgłoszenia zameldowania na pobyt stały we właściwym urzędzie, a więc należy uznać warunek zameldowania pobytu stałego na okres 12 miesięcy przed odpłatnym zbyciem nieruchomości za spełniony do uzyskania tzw. ulgi meldunkowej po upływie pełnych 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zgłoszenia zameldowania we właściwym urzędzie. Przykładowo jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dniu 20 czerwca 2010 r., to warunek do uzyskania tzw. ulgi meldunkowej zostaje spełniony w dniu 20 czerwca 2011 r.
 • udział w wysokości 10/100 (dziesięć setnych) części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali podlega tzw. uldze meldunkowej, ponieważ grunt, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym o 6 odrębnych lokalach, a 1/10 gruntu nie jest wydzielona geodezyjnie i nie stanowi odrębnej działki i z tego względu nie jest możliwe odrębne zbycie udziału w gruncie ani też częściach wspólnych budynku. Stanowisko to jest spójne z decyzją WSA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2040/09.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 12 kwietnia 2011r. Nr IPPB1/415-83/11-5/MT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - za prawidłowe, natomiast w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej - za nieprawidłowe.

Organ upoważniony wskazał m.in. że: (...)przychód ze sprzedaży udziału wynoszącego 10/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, nie będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 24 czerwca 2008 r. Wnioskodawca nabył w drodze darowizny lokal niemieszkalny, do którego przynależy udział w wysokości 10/100 (dziesięć setnych) części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Następnie Wnioskodawca lokal ten adaptował na cele mieszkaniowe. Jak wskazano we wniosku w wyniku przeprowadzonej adaptacji powierzchnia zabudowy przedmiotowego lokalu pozostała taka sama jak przed dokonaniem adaptacji. Tak więc w przedmiotowej sprawie datą nabycia lokalu, który w wyniku adaptacji z niemieszkalnego stał się lokalem mieszkalnym, jest dzień 24 czerwca 2008 r.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, ze zm.) od dnia 1 stycznia 2007r. zmienione zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007r.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód według 19% stawki podatku.

Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Podatek płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (art. 30e ustawy).

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Natomiast przepis art. 21 ust. 21 ustawy (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.) stanowi, iż przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), oświadczenie wymienione w art. 21 ust. 21 podatnicy składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy (14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania).

Problematyka dotycząca zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...)

Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 1035/10; wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2612/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 455/12; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 1244/12.

Orzecznictwo sądowoadministracyjne wskazuje również, iż (...) zasadne jest przyjęcie, że zwolnieniem podatkowym określonym jako ulga meldunkowa objęte było zbycie całej nieruchomości – budynku mieszkalnego wraz z jego częściami składowymi służącymi realizacji celów mieszkaniowych, w postaci budynku gospodarczego oraz garażowego (...) np. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Ol 81/13.

Odnosząc się więc do opisanego zdarzenia przyszłego stwierdza się, że do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w wysokości 10/100 (dziesięć setnych) części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, znajdą zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań nr 1 i nr 4, należy uznać za prawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...)przychód ze sprzedaży udziału wynoszącego 10/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, (...) nie będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy (...), jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.