DD9/033/105/BRT/2014/RWPD-9472 | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeżeli wydatkuje przychód w całości na cele mieszkaniowe (kupno własnościowego lokalu mieszkalnego) na podstawie umowy przedwstępnej w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie (2012 r.), a podpisanie umowy przyrzeczonej kupna lokalu mieszkalnego nastąpi rok później, czyli po upływie 2 lat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 (2013 r.) ?
DD9/033/105/BRT/2014/RWPD-9472interpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. nabycie
 3. nieruchomość zabudowana
 4. odpłatne zbycie
 5. spadek
 6. umowa przedwstępna
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2012 r. Nr IPTPB2/415-182/12-4/AKr; IPTPB2/415-182/12-5/AKr wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2012 r., uzupełnionym pismem z dnia 12 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w związku z wydatkowaniem począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychodu uzyskanego ze zbycia tej nieruchomości na nabycie, w formie aktu notarialnego, lokalu mieszkalnego, które nastąpi po upływie wskazanego terminu, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając na podstawie § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 22 czerwca 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Interpretacja wydana została na wniosek Pani K. W. z dnia 11 marca 2012 r., uzupełniony pismem z dnia 12 czerwca 2012 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że

Wnioskodawczyni odziedziczyła w spadku 1/4 część nieruchomości, zabudowaną budynkiem mieszkalnym (postanowienie Sądu z dnia 21 stycznia 2010 r.). Był to spadek po zmarłej w 22 maja 2007 r. mamie – L. P.-N. i zmarłej 3 kwietnia 2009 r. babci – M. P.

W dniu 29 czerwca 2010 r. ww. nieruchomość została sprzedana za kwotę 430.000,00 zł, a udział Wnioskodawczyni wyniósł 107.500,00 zł.

W dniu 11 kwietnia 2011 r. Wnioskodawczyni złożyła PIT-36 (po zmarłej mamie), zapłaciła podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% od kwoty przychodu z 1/12 części. Tego samego dnia został również złożony PIT-39 (po zmarłej babci) wraz z oświadczeniem, że uzyskany przychód z 1/6 części Wnioskodawczyni przeznaczy w ciągu dwuletniego okresu ustawowego na własne cele mieszkaniowe, by móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ów okres dwuletni mija z końcem 2012 r.

Wnioskodawczyni ma zamiar przeznaczyć uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości na zakup nowej nieruchomości, będącej lokalem mieszkalnym, znajdującym się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym wraz z gruntem, lub nieruchomości gruntowej pod budowę budynku mieszkalnego.

Do końca 2012 r. (czyli w ustawowym okresie dwuletnim) Wnioskodawczyni zamierza podpisać umowę przedwstępną przed notariuszem i zapłacić zaliczkę (przedpłatę) na konto sprzedającego, w wysokości 80.000,00 zł oraz poczekać do momentu zakończenia budowy (inwestycja w trakcie realizacji) na zawarcie umowy ostatecznej, przenoszącej na Wnioskodawczynię własność. Nastąpi to prawdopodobnie z końcem 2013 r. lub w ostateczności w pierwszym kwartale 2014 r. W umowie przedwstępnej znajdzie się zapis, że zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości nastąpi w terminie ustalonym przez sprzedającego, jednak nie później niż z końcem pierwszego kwartału 2014 r.

Zakończenie budowy nieruchomości i zawarcie umowy ostatecznej nastąpi więc po upływie dwóch lat (od momentu zbycia nieruchomości ze spadku), o których mowa w przepisach.

Wnioskodawczyni stwierdza, iż powstaje wątpliwość, czy w takiej sytuacji pomimo, że nastąpi fizyczne wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości, ale nie nastąpi podpisanie umowy przenoszącej na Wnioskodawczynię własność nabywanej nieruchomości (w okresie dwóch lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie), Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania ze zwolnienia przychodu na podstawie ulgi mieszkaniowej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni stwierdziła, iż w dniu 29 czerwca 2010 r. sprzedała Swój udział, wynoszący 1/4 części zabudowanej działki, stanowiącej tereny mieszkaniowe w obrębie za cenę 107.500.00 zł. Zbycie nie nastąpiło w wyniku wykonywania działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Udział w przedmiotowej nieruchomości stanowił majątek osobisty Wnioskodawczyni, nabyty w drodze dziedziczenia.

Wnioskodawczyni za uzyskane środki finansowe ma zamiar kupić lokal mieszkalny, znajdujący się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, który zostanie wybudowany w miejscowości.

Lokal mieszkalny, znajdujący się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym będzie obejmował II Etap „Osiedla T.”, o pow. użytkowej 61,55 m2. Będzie on stanowił odrębną nieruchomość - sprzedający zobowiązał się ustanowić odrębną własność lokalu w powstałym budynku oraz sprzedać go wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej. Odbiór lokalu ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2013 r., a zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży/kupna lokalu ma nastąpić do dnia 30 października 2013 r., jednak ostateczny termin ustali sprzedający, ponieważ może on się zmienić z przyczyn niezawinionych przez sprzedającego (nie później niż do końca 2013 r.). Cenę ww. lokalu mieszkalnego ustalono na 312.000,50 zł.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni stwierdziła, iż pytanie drugie jest nieaktualne, ponieważ zna termin podpisania umowy przyrzeczonej kupna lokalu mieszkalnego (2013 r.), a pytanie pierwsze przedstawia kompleksowo zaistniałą sytuację i zawiera również pytanie drugie.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeżeli wydatkuje przychód w całości na cele mieszkaniowe (kupno własnościowego lokalu mieszkalnego) na podstawie umowy przedwstępnej w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie (2012 r.), a podpisanie umowy przyrzeczonej kupna lokalu mieszkalnego nastąpi rok później, czyli po upływie 2 lat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 (2013 r.) ...

Zdaniem Wnioskodawczyni, analizując dostępne interpretacje zauważa się, że organy podatkowe w większości przypadków akceptują prawo podatnika do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli wydatkował on przychód na podstawie umowy przedwstępnej, bowiem zwolnienie przychodu z opodatkowania ma miejsce w przypadku wydatkowania środków we wskazanym terminie, nie wiąże się natomiast z faktem zawarcia konkretnej umowy. Istotne znaczenie ma w takiej sytuacji data faktycznego wydatkowania przychodu (np. data dokonania zaliczki, przedpłaty) na poczet ceny określonej w umowie przedwstępnej i umowie sprzedaży.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji z dnia 23 kwietnia 2009 r. (sygn. IPPB4/415-84/09-0/JS) podkreślił, iż „Dopuszczalne jest skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) ustawy, również w sytuacji, gdy w okresie dwóch lat od daty sprzedaży zostanie zawarta umowa przedwstępna, określająca termin przeniesienia własności nieruchomości lub praw na mocy, której sprzedający otrzyma część lub całość ceny sprzedaży.

Analogicznie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 października 2010 r. (syg. I SA/GO 886/10): „Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości, udokumentowane umową przedwstępną zakupu nieruchomości, jeżeli zakup zostanie potwierdzony definitywną umową sprzedaży w formie aktu notarialnego, mieści się w dyspozycji ww. przepisu dotyczącego zwolnienia z podatku”.

Reasumując Wnioskodawczyni uważa, że podatnik, który osiągnął przychód ze sprzedaży nieruchomości (sprzedanej przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie) może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, jeżeli w terminie dwóch lat od dnia osiągnięcia przychodu, wydatkuje osiągnięty przychód na tzw. cele mieszkaniowe. Wydatkowanie to może mieć miejsce na podstawie umowy przedwstępnej. W celu potwierdzenia wydatkowania na cele mieszkaniowe, podatnik musi zawrzeć umowę ostateczna nabycia nieruchomości, która może być zawarta po upływie dwóch lat, od dnia osiągnięcia przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Ponieważ przepisy nie regulują, w którym momencie przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości powinna być zawarta, jeżeli była ona poprzedzona umową przedwstępną, podatnik ma prawo zawrzeć umowę ostateczną do końca 2013 r., najpóźniej w pierwszym kwartale 2014 r., nie tracąc ulgi mieszkaniowej (dotyczy omawianej wyżej sytuacji).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni stwierdziła, iż z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy wynika, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub prawa majątkowego zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się nabycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość. Przepisy nie określają terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, a jedynie okres wydatkowania przychodu osiągniętego ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Z powołanego przepisu wynika, że Wnioskodawczyni spełnia warunki, które uprawniają Ją do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, ponieważ:

 1. odpłatne zbycie nieruchomości zabudowanej, nabytej w drodze spadku nie nastąpiło w wyniku wykonywania działalności gospodarczej;
 2. przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe - kupno własnościowego lokalu mieszkalnego, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie;
 3. lokal mieszkalny będzie położony w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Wnioskodawczyni uważa, że nie ma przeszkód, aby skorzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zwolnienie z opodatkowania ma miejsce w przypadku wydatkowania środków we wskazanym terminie, nie wiąże się z faktem zawarcia konkretnej umowy.

Środki pieniężne zostaną przelane na konto dewelopera w lipcu 2012 r., w wysokości 108.000,00 zł, na poczet ceny określonej w umowie przedwstępnej, co sprawia, że zaistniała sytuacja mieści się w dyspozycji wymienionego przepisu.

Podpisanie przyrzeczonej umowy kupna lokalu mieszkalnego po upływie okresu dwuletniego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131, nie spowoduje utraty prawa do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, ponieważ faktyczne wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej nastąpi w okresie 2 lat, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 22 czerwca 2012 r. Nr IPTPB2/415-182/12-4/AKr; IPTPB2/415-182/12-5/AKr, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...)Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej (nabytego w drodze spadku w 2009 r.), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wydatkuje uzyskany przychód na nabycie opisanego we wniosku lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, na podstawie umowy przedwstępnej, w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ww. zbycie. Podpisanie umowy przyrzeczonej kupna lokalu mieszkalnego po upływie ww. okresu dwuletniego nie stanowi przeszkody w skorzystaniu z przedmiotowej ulgi, pod warunkiem, że dojdzie do zrealizowania tej umowy, tj. do podpisania właściwej umowy sprzedaży przenoszącej własność. (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w 2009 r. nabyła w spadku udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, która następnie została sprzedawana w 2010 r.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego sprzedaż w 2010 r. przypadającego na Wnioskodawczynię udziału w zabudowanej nieruchomości, nabytego przez Wnioskodawczynię w 2009 r., stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Podatek dochodowy, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-c ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione m.in. na nabycie: budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lokalu) na enumeratywnie wskazane własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Pojęcie „nabycie”, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało zdefiniowane. Należy zatem odwołać się do przepisów prawa cywilnego, które stanowią, że „nabycie” obejmuje każde uzyskanie własności.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że zarówno zawarcie umowy przedwstępnej, jak też dokonanie, stosownie do tej umowy, wpłat na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić do nabycia własności nieruchomości lub praw, ale nie są z nim równoważne. Treścią umowy przedwstępnej jest jedynie zobowiązanie się stron do zawarcia umowy przyrzeczonej (przenoszącej własność), lecz tej własności sama umowa nie przenosi. Brak zawartej w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności nieruchomości lub lokalu mieszkalnego w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, ma oczywisty skutek w postaci braku nabycia własności tych rzeczy lub praw we wskazanym okresie, a tym samym powoduje utratę warunku do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Norma prawna art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności użyte w nim słowa „...został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe...”, „...za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego (...), nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego...” jednoznacznie stanowi, że wolny od podatku jest dochód w takiej części w jakiej przychód zostanie wydatkowany na nabycie np. nieruchomości bądź lokalu mieszkalnego skutkujące przeniesieniem własności. Jednocześnie nabycie to musi nastąpić nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Powyższą interpretację przepisów potwierdza ugruntowana linia orzecznicza sądów administracyjnych, np.: wyrok NSA z dnia 06 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2418/11, wyrok NSA z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3015/11. W wyroku z dnia 06 sierpnia 2013 r. Sąd wskazał, że „(...)"Nabycie", o którym mowa w ust. 25 lit. a/-c/ art. 21 u.p.d.o.f. oznacza uzyskanie na własność wymienionych w tym przepisie nieruchomości. W przypadku nieruchomości normodawca zastrzegł obowiązek dochowania formy aktu notarialnego (art. 158 k.c.). Czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna (art. 73 § 2 zd. 1 k.c.). Tak więc, dopiero z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w przewidzianej prawem formie (akt notarialny) podatnik nabywa nieruchomość (lokal mieszkalny, budynek, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego). (...) zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.do.f. podlegają wydatki poniesione przez podatnika (...) jeżeli były poniesione w okresie dwóch lat od daty odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.p.d.o.f. i jeżeli w tymże dwuletnim okresie podatnik nabył od dewelopera ten konkretny lokal mieszkalny na własność.(...)”.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, potwierdzone przez organ upoważniony, jest nieprawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnej z dnia 23 kwietnia 2009 r. Nr IPPB4/415-84/09-3/JS oraz wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 04 października 2010 r. sygn. akt I SA/Go 886/10, wskazać należy, że dotyczą innego stanu prawnego niż opisany we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.