DD6/033/55/MNX/11 | Interpretacja indywidualna

W ocenie Ministra Finansów, dochody Wspólnoty pochodzące z dokonywanych przez najemców mieszkań od Skarbu Państwa, opłat czynszowych oraz opłat za wykorzystywanie przez tych najemców wózkarni, radiowęzła, hydrowęzła strychów, piwnic, pomieszczeń stanowiących część wspólną oraz parkingu, stanowią dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, podlegającymi zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, analogicznie jak dochody uzyskane od członków właścicieli wspólnoty, którym udostępnione wyżej wymienione części wspólne zasobów mieszkaniowych.
DD6/033/55/MNX/11interpretacja indywidualna
  1. lokal mieszkalny
  2. mieszkania
  3. parking
  4. pomieszczenia
  5. wspólnota mieszkaniowa
  6. wynajem
  7. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2011 r. Nr IPPB3/423-806/10-4/MC wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2010 r. o udzielnie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczącej opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2010 r. złożony został wymieniony wyżej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego przez Wspólnotę Mieszkaniową z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z wniosku,

Wspólnota Mieszkaniowa, w ramach zasobów mieszkaniowych posiada między innymi pomieszczenia wózkarni, radiowęzła, hydrowęzła, strychy, piwnice, pomieszczenia stanowiące część wspólną oraz teren wokół budynku przeznaczony na parking z wydzielonymi miejscami. Wyżej wymienione zasoby są udostępnione odpłatnie do korzystania przez członów wspólnoty - właścicieli oraz najemców lokali mieszkaniowych, których właścicielem jest Skarb Państwa. Z właścicielami podpisano umowy najmu. Dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń i miejsc parkingowych w całości przeznaczone są na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego Wspólnota Mieszkaniowa zadała pytania,

czy dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń wózkarni, radiowęzła, hydrowęzła, strychów, piwnic, pomieszczeń stanowiących część wspólną oraz parkingu członkom wspólnoty-właścicielom oraz najemcom lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Skarb Państwa są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów są wolne od podatku dochodowego. Dochody uzyskane z najmu tych zasobów są wolne od podatku gdyż można je zaliczyć do zasobów mieszkaniowych a dochód uzyskany z ich wynajmu przeznaczony jest w całości na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; (Dz. U. Nr 112, poz. 770), wydał w dniu 15 lutego 2011 r. interpretację indywidualną (Nr IPPB3/423-806/10-4/MC), w której stanowisko Wspólnoty w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu wynajmu pomieszczeń wózkarni, radiowęzła, hydrowęzła, strychów, piwnic, pomieszczeń stanowiących część wspólną oraz parkingu w części dotyczącej członków wspólnoty – właścicieli lokali mieszkalnych uznał za prawidłowe, zaś w części dotyczącej najemców lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Skarb Państwa za nieprawidłowe.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, dochody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń stanowiących część wspólną i miejsc parkingowych, od właścicieli mieszkań, jako dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, objęty jest zwolnieniem, wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem tych zasobów – w tym przypadku na fundusz remontowy. Natomiast dochody uzyskane z tytułu najmu osobom trzecim – wynajmującym lokale mieszkalne od Skarbu Państwa, pochodzą z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi i podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez względu na cel na jaki zostaną przeznaczone.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Natomiast nieprawidłowe jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń wózkarni, radiowęzła, hydrowęzła, strychów, piwnic, pomieszczeń stanowiących część wspólną oraz parkingu najemcom lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Skarb Państwa uznał za nieprawidłowe.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdującego się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia, jak np. garaże, strychy, klatki schodowe, pomieszczenia administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe.

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodami i kosztami tego rodzaju nie są natomiast te przychody i koszty, które związane są z lokalami użytkowymi.

Stanowisko takie prezentowane jest także w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r., Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Właścicielami lokalu mogą być osoby fizyczne i prawne, tak prywatne, jak i publiczne, w tym Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, a obowiązki i uprawnienia tych wszystkich właścicieli związane z własnością lokali są jednakowe.

W ocenie Ministra Finansów, dochody Wspólnoty pochodzące z dokonywanych przez najemców mieszkań od Skarbu Państwa, opłat czynszowych oraz opłat za wykorzystywanie przez tych najemców wózkarni, radiowęzła, hydrowęzła strychów, piwnic, pomieszczeń stanowiących część wspólną oraz parkingu, stanowią dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, podlegającymi zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, analogicznie jak dochody uzyskane od członków właścicieli wspólnoty, którym udostępnione wyżej wymienione części wspólne zasobów mieszkaniowych.

Tym samym nieprawidłowe jest w części stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nieuznające dochodów osiągniętych przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu wynajmu pomieszczeń wózkarni, radiowęzła, hydrowęzła, strychów, piwnic, pomieszczeń stanowiących część wspólną oraz parkingu najemcom lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.