1061-IPTPP2.4512.56.2016.2.KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Skoro dostawa przedmiotowych lokali nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, a od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili dostawy dokonywanej przez Wnioskodawczynię upłynie okres dłuższy niż 2 lata, to planowana dostawa lokali mieszkalnych będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, o ile strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 28 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy mieszkań – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy mieszkań.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z mężem planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu nieruchomościami na rzecz osób fizycznych, skutkiem czego dokona w tym zakresie rejestracji dla celów VAT.

Mieszkania wraz z udziałem w prawie własności gruntu będą kupowane przez Wnioskodawczynię na rynku wtórnym na podstawie aktów notarialnych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub od komornika w drodze licytacji. Przedmiotowe nieruchomości przed nabyciem przez Wnioskodawczynię będą zamieszkiwane przez okres minimum 2 lat przez osoby fizyczne, które nabyły je w szczególności od spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych.

W zakupionych lokalach Wnioskodawczyni zamierza przeprowadzać drobne remonty np. malowanie, wymiana sanitariatów, skrzydeł drzwiowych itp. Jednak wydatki ponoszone na remonty nie będą przekraczały 30% wartości początkowej danej nieruchomości. Każdorazowo po zakończeniu remontu, mieszkanie będzie przedmiotem zbycia przez Wnioskodawczynię. Zainteresowana nie będzie dokonywała odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na remont przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że: W odpowiedzi na pytanie: „W jakiej formie planuje Pani rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z mężem...

Wnioskodawczyni doprecyzowała opis sprawy wskazując „iż Pani ... będzie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą”.

Podmiot, który będzie dokonywał sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach planowanej działalności gospodarczej będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jak wskazano we wniosku, zdaniem Wnioskodawczyni, dostawa przedmiotowych lokali mieszkalnych nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Wnioskodawczyni pragnie ponownie wskazać, iż:

 1. lokale mieszkalne stanowiące przedmiot planowanych dostaw będą kupowane na rynku wtórnym, zatem w przeszłości były już przedmiotem transakcji sprzedaży (Wnioskodawczyni nabędzie je od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub od komornika w drodze licytacji, przy czym osoby fizyczne, które zamieszkiwały te lokale co najmniej 2 lata nabyły z kolei te mieszkania uprzednio od podmiotów trzecich),
 2. od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili dostawy dokonywanej przez Wnioskodawczynię minie okres dłuższy niż 2 lata (mieszkania te będą przez ten okres zamieszkiwane przez dotychczasowych lokatorów).

Zdaniem Wnioskodawczyni, podmiotowi, który będzie dokonywał sprzedaży lokali mieszkalnych nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do zakupionych lokali mieszkalnych, ponieważ przedmiotowe lokale mieszkalne będą nabywane od osób fizycznych, niebędących podatnikami VAT, a transakcje te nie będą dokumentowane fakturami VAT z wykazanymi kwotami VAT naliczonego. Ponadto, nawet jeśli transakcje byłyby dokumentowane fakturami VAT z wykazaną stawką podatku, Wnioskodawczyni nie przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku z uwagi na fakt, że jej zdaniem dostawa przedmiotowych nieruchomości przez Wnioskodawczynię będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.

W opinii Wnioskodawczyni, w związku z faktem, iż planowana sprzedaż lokali mieszkalnych nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a tym samym będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT, podmiotowi, który będzie dokonywał sprzedaży lokali mieszkalnych nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatki należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do wydatków na ulepszenie przedmiotowych lokali mieszkalnych.

Przedmiotowe lokale przed dokonaną sprzedażą nie będą przedmiotem najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przedmiotowe lokale będą wykorzystywane przez podmiot, który będzie dokonywał sprzedaży lokali mieszkalnych, wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tj. odpłatnej ich dostawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż przez Wnioskodawczynię opisanych w zdarzeniu przyszłym lokali mieszkalnych będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowaniu VAT...

Pytanie dotyczy jednego zdarzenia przyszłego.

Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż przez Wnioskodawczynię opisanych w zdarzeniu przyszłym lokali mieszkalnych będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. Dz. U. nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: ustawa o VAT), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza według definicji zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni planuje dokonywać dostaw lokali mieszkalnych w sposób zorganizowany i ciągły, będzie ona w tym zakresie działała jako podatnik VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Wykładnia cytowanego powyżej przepisu ustawy o VAT wskazuje jednoznacznie, iż ma on zastosowanie m.in. do mieszkań, rozumianych na kanwie ww. ustawy jako rzeczy. Konsekwentnie, sprzedaż mieszkania powinna być traktowana jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Stosownie do brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, iż kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku lub budowli jest ustalenie czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ww. ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W rezultacie aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania nieruchomości do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem.

W odniesieniu do powyższego należy wskazać, że z powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części, co do zasady, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Wnioskodawczyni pragnie wskazać, iż w przedstawionej w opisie sprawy sytuacji nie będą miały zastosowania wymienione wyżej wyłączenia, bowiem planowana dostawa mieszkań nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (mieszkania te będą kupowane na rynku wtórnym, zatem w przeszłości były już przedmiotem transakcji sprzedaży), zaś od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili dostawy dokonywanej przez Wnioskodawczynię minie okres dłuższy niż 2 lata (mieszkania te będą przez ten okres zamieszkiwane przez dotychczasowych lokatorów). Ponadto, w każdym przypadku wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na dokonywane remonty nie będą stanowiły 30% wartości początkowej danego lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 29a ust. 8 powołanej ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania VAT. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. W konsekwencji, w analizowanej sprawie skoro dostawa mieszkań będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego skorzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Stanowisko Wnioskodawczyni znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. IPPP2/443-330/14-5/DG: „Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie nabywał lokale od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub w drodze licytacji komorniczej, a także z zasobów W. Transakcje te nie będą podlegały opodatkowaniu VAT lub będą korzystać ze zwolnienia od tego podatku. W stosunku do nabywanych lokali nastąpiło pierwsze zasiedlenie, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy. Wnioskodawca będzie nabywał te mieszkania po upływie 2 lat od ich pierwszego zasiedlenia oraz nie będzie dokonywał w tych lokalach ulepszeń tylko niewielkie remonty, których wartość będzie poniżej 30% wartości początkowej lokalu, w związku z czym dostawa taka będzie wypełniała przesłanki wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, a tym samym będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT. Ze zwolnienia będzie korzystał również grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu przynależne do danego lokalu mieszkalnego w myśl art. 29a ust. 8 ustawy. Zatem Wnioskodawca dokonując sprzedaży lokali mieszkalnych po upływie 2 lat od ich pierwszego zasiedlenia będzie korzystał ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy”.

Stanowisko takie zostało również zaprezentowane przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2014 r., sygn. ITPP1/443-164/14/DM: „W przypadku dostawy lokali mieszkalnych, w przypadku których przed nabyciem ich przez Wnioskodawcę nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą - jak wynika z wniosku - upłynie okres dłuższy niż dwa lata, zastosowanie znajdzie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług - jeżeli strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ww. ustawy. Zwolnienie będzie miało także zastosowanie do dostawy gruntu stosownie do powołanego art. 29a ust. 8 cyt. ustawy”.

Ponadto, w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2013 r. sygn. ILPP1/443-630/13-2/A1, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że: „W analizowanej sprawie Wnioskodawca zamierza sprzedawać mieszkania, które będzie kupował na rynku wtórnym od osób fizycznych bez podatku VAT, bądź od komornika w drodze licytacji, również bez podatku VAT. Zainteresowany będzie przeprowadzał w nich drobne remonty. Wydatki ponoszone na te remonty nie będą przekraczały 30% wartości początkowej mieszkania. Wnioskodawca zaznaczył, że mieszkania te po wybudowaniu lub ulepszeniu były przedmiotem sprzedaży lub najmu właścicielom, od których Wnioskodawca teraz nabywa ich lokal mieszkalny bezpośrednio, bądź w drodze licytacji od komornika. Przy dostawie mieszkań w odniesieniu do każdego odrębnie nie występuje czynność pierwszego zasiedlenia w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą mieszkania minie okres większy niż 2 lata.

Z powyższego opisu wynika więc, że sprzedaż lokali mieszkalnych odbywać się będzie poza pierwszym zasiedleniem. Pierwsze zasiedlenie tych lokali nastąpiło bowiem w momencie oddania ich w najem lub w momencie sprzedaży właścicielom, od których mieszkania kupiła Wnioskodawczyni.

Ponadto wydatki - jak wskazała Wnioskodawczyni - ponosiła będzie na remont mieszkań, a nie ulepszenie. Zatem dostawa lokali mieszkalnych będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem nie zachodzą wyjątki w nim przedstawione, tzn. dostawa lokali mieszkalnych nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim.

Reasumując, sprzedaż lokali mieszkalnych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż przez Zainteresowaną opisanych w zdarzeniu przyszłym lokali mieszkalnych będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z treści art. 2 pkt 6 ustawy wynika, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Według art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższych przepisów wynika, ze nieruchomość zarówno gruntowa jak i zabudowana spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Należy podkreślić, że opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie miało miejsce wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 ustawy i podmiotowym, tj. gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zostanie dokonana przez osobę (lub jednostkę organizacyjną) będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, działającą w takim charakterze.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Należy zauważyć, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawczyni należy zauważyć, iż lokale mieszkalne, które Wnioskodawczyni zamierza sprzedawać będą nabywane wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rynku wtórnym na podstawie aktów notarialnych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub od komornika w drodze licytacji. Przedmiotowe lokale mieszkalne będą nabywane od osób fizycznych, niebędących podatnikami VAT, a transakcje te nie będą dokumentowane fakturami VAT z wykazanymi kwotami VAT. Przedmiotowe nieruchomości przed nabyciem przez Wnioskodawczynię będą zamieszkiwane przez okres minimum 2 lat przez osoby fizyczne, które nabyły je w szczególności od spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że dostawa przedmiotowych lokali nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili dostawy dokonywanej przez Wnioskodawczynię minie okres dłuższy niż 2 lata.

Skoro zatem, jak wynika z opisu sprawy, dostawa przedmiotowych lokali nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, a od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili dostawy dokonywanej przez Wnioskodawczynię upłynie okres dłuższy niż 2 lata, to planowana dostawa lokali mieszkalnych będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, o ile strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy.

Jak wskazano powyżej, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części posadowione na tym gruncie. Zatem, jeżeli strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania, to skoro dostawa lokali mieszkalnych będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to również sprzedaż udziału w prawie własności gruntu, na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawczynię. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowana ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.