1061-IPTPB2.4511.358.2016.2.KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Przeznaczenie części dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi mieszkaniowej (pytanie Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.122.2016.1.KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 12 kwietnia 2016 r. (skutecznie doręczono dnia 18 kwietnia 2016 r.), zaś w dniu 27 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 24 kwietnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, posiada status polskiego rezydenta podatkowego.

W dniu 9 stycznia 2014 r. nabył wraz ze swoją żoną, na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej lokal mieszkalny. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu z dnia 28 kwietnia 2015 r., małżeństwo Wnioskodawcy zostało rozwiązane przez rozwód. Wnioskodawca i była żona umówili się, że wspólny majątek, w skład którego wchodził lokal mieszkalny, podzielą poprzez sprzedaż lokalu mieszkalnego. W dniu 16 listopada 2015 r., w celu podziału majątku wspólnego, Wnioskodawca wraz z byłą żoną dokonali sprzedaży lokalu mieszkalnego. W umowie sprzedaży oświadczyli m.in., że do dnia sporządzenia umowy sprzedaży nie dokonywali podziału majątku wspólnego i nie toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie, ich udziały w majątku wspólnym są równe, żaden z małżonków nie złożył pozwu o ustalenie innych udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku, w trakcie trwania małżeństwa nie dokonywali nakładów ze swoich majątków osobistych na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty któregokolwiek z nich.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nabył wraz z byłą żoną w 2014 r. odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 45, wraz z udziałem 6330/4351078 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Osoba, od której Wnioskodawca wraz z byłą żoną nabył mieszkanie, była właścicielem tego lokalu mieszkalnego na podstawie umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z dnia 7 grudnia 2007 r. Mieszkanie położone jest .... przy ul. .... (lok. nr 45, piąte piętro - szósta kondygnacja), w budynku wielolokalowym. Powierzchnia użytkowa mieszkania to 63,30 m2. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr ..... przez Sąd Rejonowy ...., Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wnioskodawca wraz z byłą żoną zbyli odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 45 przy ul. ... wraz z udziałem 6330/4351078 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Wnioskodawca zamierza przeznaczyć przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w 2015 r. na:

 • zakup mieszkania na rynku wtórnym od prywatnych właścicieli, akt notarialny sprzedaży lokalu, faktury lub rachunki na remont i ekipę remontową, lub
 • zakup mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera, akt notarialny sprzedaży lokalu, faktury lub rachunki na wykończenie i ekipę budowlańców, lub
 • zakup działki budowlanej i wybudowanie domku jednorodzinnego, akt notarialny sprzedaży działki, faktury lub rachunki na materiały budowlane i budowlańców.

Decyzja zostanie podjęta w zależności od dostępności ofert mieszkaniowych na kieleckim rynku, lub działek budowlanych, wielkości wkładu własnego i uzyskanego dofinansowania oraz uzyskanego kredytu. Wydatki zostaną poniesione w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu nastąpi w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Powyższe wydatki zostaną udokumentowane aktem notarialnym sprzedaży oraz fakturami VAT lub rachunkami.

Sprzedaż nastąpiła poprzez sprzedanie lokalu przez prywatnych właścicieli prywatnym osobom. Sprzedaż nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedmiotowej sytuacji mają zastosowanie przepisy art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. czy przychód uzyskany z tytułu transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego jest wyłączony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytania, dla skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez Wnioskodawcę wystarczające będzie, że Wnioskodawca przeznaczy swoją część dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, nienależnie od sposobu wydatkowania dochodu przez byłą żonę jej części dochodu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2, w zakresie pytania Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, skorzysta On ze zwolnienia z podatku od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, zwanej dalej: KRiO), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, że niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa).

Opisany ustrój majątkowy przestaje istnieć w wyniku ustania małżeństwa w wyniku rozwodu. Ustanie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych. W związku z powyższym, w wyniku rozwodu Wnioskodawca stał się współwłaścicielem z byłą żoną lokalu mieszkalnego. Udział Wnioskodawcy we własności lokalu mieszkalnego wynosił 1/2 części. Dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego również wynosi 1/2 części ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Dlatego też Wnioskodawca, ewentualnie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu przypadającego na Jego rzecz. Ewentualnie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w stosunku do części dochodu przypadającego na Niego.

Warunki zwolnienia będą zrealizowane, jeżeli Wnioskodawca przeznaczy swoją część dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe. Skorzystanie ze zwolnienia nie będzie zależne od tego czy była żona Wnioskodawcy skorzysta ze zwolnienia, czy nie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części oraz udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższej regulacji prawnej należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części bądź udziału w nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób jej nabycia.

Wskazać należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Ustrój wspólności ustawowej, obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę, jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy – art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na skutek orzeczenia sądu – art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków – art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd, a także w wyniku ustania małżeństwa, między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Natomiast w myśl art. 501 Kodeksu – w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w dniu 9 stycznia 2014 r. nabył wraz z żoną, na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, odrębną własność lokalu mieszkalnego. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu z dnia 28 kwietnia 2015 r. małżeństwo Wnioskodawcy zostało rozwiązane przez rozwód. Wnioskodawca wraz z byłą żoną umówili się, że wspólny majątek w skład, którego wchodził lokal mieszkalny, podzielą poprzez sprzedaż lokalu mieszkalnego. W dniu 16 listopada 2015 r., w celu podziału majątku wspólnego, Wnioskodawca wraz z byłą żoną dokonali sprzedaży lokalu mieszkalnego. W umowie sprzedaży oświadczyli, m.in., że do dnia sporządzenia umowy sprzedaży nie dokonywali podziału majątku wspólnego i nie toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie, ich udziały w majątku wspólnym są równe, żaden z małżonków nie złożył pozwu o ustalenie innych udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku, w trakcie trwania małżeństwa nie dokonywali nakładów ze swoich majątków osobistych na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty któregokolwiek z nich.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca ma zamiar przeznaczyć przychód uzyskany ze zbycia udziału w lokalu mieszkalnym w 2015 r. na:

 • zakup mieszkania na rynku wtórnym od prywatnych właścicieli, akt notarialny sprzedaży lokalu, faktury lub rachunki na remont i ekipę remontową, lub
 • zakup mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera, akt notarialny sprzedaży lokalu, faktury lub rachunki na wykończenie i ekipę budowlańców, lub
 • zakup działki budowlanej i wybudowanie domku jednorodzinnego, akt notarialny sprzedaży działki, faktury lub rachunki na materiały budowlane i budowlańców.

Wydatki zostaną poniesione w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu nastąpi w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie.

Z wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną nabył lokal mieszkalny w dniu 9 stycznia 2014 r. do wspólności majątkowej małżeńskiej.

Do dnia sprzedaży (16 listopada 2015 r.) małżonkowie nie dokonywali podziału majątku wspólnego. Zatem, w dniu 9 stycznia 2014 r. Wnioskodawca był właścicielem 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej. Z uwagi na to, że nie zostało dokonane zniesienie współwłasności tego lokalu, Wnioskodawca, w dniu 16 listopada 2015 r. zbył posiadany udział.

W świetle powyższego, odpłatne zbycie w dniu 16 listopada 2015 r. udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego przez Wnioskodawcę w dniu 9 stycznia 2014 r. w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, stanowi źródło przychodów podlegające opodatkowaniu, z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału do dnia jego sprzedaży, nie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością, np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości itp.).

Natomiast stosownie do art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Stosownie natomiast do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym (PIT-39), o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Stosownie do treści art. 21 ust. 30 ww. ustawy, przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że zamierza przeznaczyć przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w 2015 r. na:

 • zakup mieszkania na rynku wtórnym od prywatnych właścicieli, akt notarialny sprzedaży lokalu, faktury lub rachunki na remont i ekipę remontową, lub
 • zakup mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera, akt notarialny sprzedaży lokalu, faktury lub rachunki na wykończenie i ekipę budowlańców, lub
 • zakup działki budowlanej i wybudowanie domku jednorodzinnego, akt notarialny sprzedaży działki, faktury lub rachunki na materiały budowlane i budowlańców.

Decyzja zostanie podjęta w zależności od dostępności ofert mieszkaniowych na kieleckim rynku, lub działek budowlanych, wielkości wkładu własnego i uzyskanego dofinansowania oraz uzyskanego kredytu. Wydatki zostaną poniesione w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu nastąpi w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Powyższe wydatki zostaną udokumentowane aktem notarialnym sprzedaży oraz fakturami VAT lub rachunkami.

Ustosunkowując się do możliwości skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania dochodu w sytuacji przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym na remont nabytego lokalu mieszkalnego, należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć zawartych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) tej ustawy i nie określa również jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia. W związku z powyższym zasadne będzie odwołanie się do określeń z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Przepis art. 3 pkt 7 ww. ustawy stanowi, że przez sformułowanie „roboty budowlane” należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, zaś w myśl art. 3 pkt 8 poprzez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Przy czym, podkreślić należy, że wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winny być udokumentowane rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami, z których w sposób niebudzący żadnych wątpliwości będzie wynikało kto, kiedy i jaki wydatek poniósł, tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży faktycznie przeznaczone zostały na cele mieszkaniowe, czy też wydatki na cele mieszkaniowe poczynione zostały z innych źródeł.

Należy wskazać, że z zapisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy wynika, że zwolnienie może obejmować jedynie ten przychód z odpłatnego zbycia, który będzie wydatkowany począwszy od dnia odpłatnego zbycia. To oznacza, że dla obliczenia dochodu zwolnionego z opodatkowania uwzględnione mogą być jedynie wydatki poniesione najwcześniej w dniu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw. Zwrot „począwszy od” wyraża w swoim znaczeniu pierwszy moment od jakiego można dokonać określonych czynności lub podjąć określone działanie. Zatem, początkiem terminu, od jakiego można ponosić wydatki uwzględnione do obliczenia dochodu zwolnionego zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami – jest dzień odpłatnego zbycia.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny uznać należy, że w przypadku, gdy Wnioskodawca całą kwotę uzyskanego przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w 2014 r. w ramach wspólności małżeńskiej, przeznaczy, w ciągu dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na zakup prawa własności lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym oraz remont tego lokalu lub zakup działki budowlanej i wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, udokumentowany aktami notarialnymi, fakturami i rachunkami, uzyskany dochód będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a)-d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zastosowania ulgi mieszkaniowej należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidulanej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.