1061-IPTPB2.4511.276.2016.2.SR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy sprzedaż lokalu mieszalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, stanowi źródło przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym podlega ona opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2016 r. (data wpływu 5 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 29 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.276.2016.1.SR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 20 czerwca 2016 r., natomiast w dniu 29 czerwca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 27 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku):

W dniu 1 czerwca 2009 r. na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia Wnioskodawca wspólnie z siostrą nabył spadek po bracie T.M., w udziałach po 1/2. W ramach spadku Wnioskodawca nabył między innymi prawo własności nieruchomości położonej w ..., w części 1199574/5683968. Pozostałymi właścicielami nieruchomości były siostra Wnioskodawcy R.M. (w części 1199574/5683968) oraz S.G., z którą Wnioskodawca nie jest spokrewniony (w części 166075/5683968).

W dniu 22 listopada 2011 r. została sporządzona umowa ustanowienia odrębnej własności lokali i zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności nie skutkowało zwiększeniem udziału w tej nieruchomości i nie towarzyszył jej obowiązek dokonywania spłat czy dopłat.

W ramach zniesienia współwłasności z S.G., Wnioskodawca nabył wspólnie z siostrą między innymi prawo własności lokalu nr 4 w udziałach po 1/2 w odziedziczonym budynku przy ul. ...

W dniu 7 stycznia 2016 r . Wnioskodawca wraz z siostrą sprzedał lokal mieszkalny nr 4 usytuowany w budynku położonym przy ulicy ....

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że śmierć brata nastąpiła w dniu 21 kwietnia 2009 r. Brat Wnioskodawcy był współwłaścicielem nieruchomości położonej w ..., w części 4798296/5683968. Była to własność wspólna - drugim współwłaścicielem była S.G.. Udziały w tej części nieruchomości wynosiły po 1/2, czyli każdy ze współwłaścicieli posiadał udziały w wysokości 2399148/5683968 i w dniu śmierci brata Wnioskodawcy dla tej części nieruchomości nie była ustanowiona odrębna własność lokali i nie była zniesiona współwłasność. Pozostałą część nieruchomości (885672/5683968) stanowiły wyodrębnione lokale mieszkalne, dla których było ustanowione wyodrębnione prawo własności, które w dniu śmierci nie były własnością spadkodawcy i nie stanowiły przedmiotu spadku. W dniu 1 czerwca 2009 r. na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia wspólnie z siostrą (w udziałach po 1/2) Wnioskodawca nabył prawo do części nieruchomości, której współwłaścicielem był zmarły brat.

Nieruchomość przy ulicy ... składała się z działek o łącznym obszarze 560 m2 oraz budynku mieszkalnego o sześciu kondygnacjach o powierzchni użytkowej 1578,88 m2, przy czym współwłasność S.G. i spadkodawcy stanowiły dwa niewyodrębnione samodzielne lokale użytkowe o łącznej powierzchni 198,37 m2, dwanaście niewyodrębnionych samodzielnych lokali mieszkalnych, których łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 969,18 m2 oraz szesnaście piwnic o łącznej powierzchni 165,31 m2. W nieruchomości znajdowały się ponadto 2 wyodrębnione lokale mieszkalne, których współwłaścicielem nie był spadkodawca. Jak wynika z powyższego, co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej budynku jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

W dniu 22 listopada 2011 r. została sporządzona umowa ustanowienia odrębnej własności lokali i zniesienia współwłasności, w wyniku której Wnioskodawca wspólnie z siostrą nabył prawo (w udziale po 1/2) do jednego lokalu użytkowego oraz pięciu lokali mieszkalnych (w tym sprzedawanego lokalu nr 4).

Wartość udziału w lokalu mieszkalnym nr 4 otrzymanym przez Wnioskodawcę w wyniku ustanowienia odrębnej własności lokali i zniesienia współwłasności lokali mieściła się w całości w wartości udziału we współwłasności całej nieruchomości jaki przysługiwał Wnioskodawcy przed zniesieniem współwłasności.

Skutkiem zniesienia współwłasności było nabycie wspólnie z siostrą praw do wyżej wymienionego lokalu użytkowego i lokali mieszkalnych (w tym do lokalu mieszkalnego nr 4), przy czym wartość rzeczy nabytych przez Wnioskodawcę w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przysługiwał przed nieodpłatnym zniesieniem wynosi łącznie 1 541 zł 28 gr. Sprzedaż przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego przy ul. ... nastąpiła w dniu 7 stycznia 2016 r., a więc ponad 5 lat od śmierci spadkodawcy.

Zniesienie współwłasności nie stanowiło działu spadku. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy sprzedaż lokalu mieszalnego nr 4 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy ul. ..., stanowi źródło przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym podlega ona opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli następuje ono przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. W związku z tym, że zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego w ... nastąpiło po upływie tego okresu – nie stanowi ono źródła przychodu, a co za tym idzie nie podlega opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że w dniu 21 kwietnia 2009 r. zmarł brat Wnioskodawcy, który był współwłaścicielem nieruchomości położonej w ..., w części 2399148/5683968 i w dniu śmierci brata Wnioskodawcy dla tej części nieruchomości nie była ustanowiona odrębna własność lokali i nie była zniesiona współwłasność. Pozostałą część nieruchomości (885672/5683968) stanowiły wyodrębnione lokale mieszkalne, dla których było ustanowione wyodrębnione prawo własności, które w dniu śmierci nie były własnością spadkodawcy i nie stanowiły przedmiotu spadku. W dniu 1 czerwca 2009 r. na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia Wnioskodawca wspólnie z siostrą nabył spadek po bracie w udziałach po 1/2. W ramach spadku Wnioskodawca nabył między innymi prawo własności nieruchomości w części 1199574/5683968. Pozostałymi właścicielami nieruchomości były siostra Wnioskodawcy (w części 1199574/5683968) oraz S.G., z którą Wnioskodawca nie jest spokrewniony (w części 1666075/5683968). W dniu 22 listopada 2011 r. została sporządzona umowa ustanowienia odrębnej własności lokali i zniesienia współwłasności, w wyniku której wspólnie z siostrą Wnioskodawca nabył prawo (w udziale po 1/2) do jednego lokalu użytkowego oraz pięciu lokali mieszkalnych (w tym sprzedawanego lokalu nr 4). Wartość udziału w lokalu mieszkalnym nr 4 otrzymanym przez Wnioskodawcę w wyniku ustanowienia odrębnej własności lokali i zniesienia współwłasności lokali i zniesienia współwłasności mieściła się w całości w wartości udziału we współwłasności całej nieruchomości jaki przysługiwał Wnioskodawcy przed zniesieniem współwłasności. Skutkiem zniesienia współwłasności było nabycie wspólnie z siostrą prawa do lokalu użytkowego i lokali mieszkalnych (w tym do lokalu mieszkalnego nr 4), przy czym wartość rzeczy nabytych przez Wnioskodawcę w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przysługiwał przed nieodpłatnym zniesieniem wynosi łącznie 1 541 zł 28 gr. Zniesienie współwłasności nie stanowiło działu spadku. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprzedaż przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego nr 4 nastąpiła w dniu 7 stycznia 2016 r.

Zatem, aby ustalić czy sprzedaż przez Wnioskodawcę udziału w lokalu mieszkalnym nr 4 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy określić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę jest data śmierci spadkodawcy.

W tym miejscu należy odnieść się do pojęć „zniesienie współwłasności” i „ustanowienie odrębnej własności lokali”. Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeks cywilny, jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Stosownie do art. 195 ww. ustawy, współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Zgodnie z art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego - art. 196 § 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 210 i nast. Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności to fizyczny podział rzeczy wspólnej, polegający na przyznaniu każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej rzeczy wspólnej na własność lub współwłasność, a wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy (nieruchomości) wyłącznie wówczas, jeżeli nabyte na własność mienie mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Również ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże zniesienie współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności nie stanowi nabycia rzeczy wyłącznie jeżeli mieści się w ramach udziału posiadanego przed jej ustanowieniem. W przypadku, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu musi być traktowany w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego.

Aby ustalić czy w wyniku zniesienia współwłasności udział Wnioskodawcy w nieruchomości powiększył się należy porównać wartość udziału Wnioskodawcy w ww. nieruchomości przed zniesieniem współwłasności z wartością udziałów we wszystkich lokalach otrzymanych w wyniku tego zniesienia. Dopiero jeżeli z porównania okaże się, że wartość nabytych udziałów jest większa od wartości udziałów jakie Wnioskodawcy przysługiwały przed zniesieniem współwłasności, to data zniesienia współwłasności jest datą nowego nabycia dla udziału jaki zyskał nabywca ponad udział nabyty pierwotnie w darowiźnie.

Aby wyliczyć wartość udziału jaki wnioskodawca nabył w 2011 r. w drodze zniesienia współwłasności, w pierwszej kolejności należy ustalić jaką wartość miał udział w nieruchomości nabyty w drodze spadku. Następnie należy porównanie wartości majątku, jaki Wnioskodawca otrzymał w drodze zniesienia współwłasności, czyli wartość udziałów wszystkich otrzymanych lokali z wartością udziału jaki przysługiwał mu pierwotnie w drodze spadku. Nadwyżka wynikająca z porównania wartości udziałów w lokalach otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku zniesienia współwłasności z wartością udziału jaki przysługiwał mu pierwotnie w wyniku otrzymanej w drodze spadku w nieruchomości odpowiadać będzie udziałowi jaki wnioskodawca nabył w 2011 r. w wyniku zniesienia współwłasności. Nadwyżka ta stanowić będzie procentowy udział, czyli tyle ile wnioskodawca nabył w drodze zniesienia współwłasności ponad wcześniej posiadany udział nabyty w 2009 r. Przy czym ten wyliczony procentowy udział nabyty w 2011 r. będzie dotyczył każdego z lokali mieszkalnych otrzymanych przez Wnioskodawcę na własność. Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że wartość rzeczy nabytych przez Wnioskodawcę w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przysługiwał przed nieodpłatnym zniesieniem wynosi łącznie 1 541 zł 28 gr.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, za datę nabycia przez Wnioskodawcę udziału w sprzedanym lokalu mieszkalnym należy przyjąć dwie daty, mianowicie:

  • dzień 21 kwietnia 2009 r., w którym nastąpiło nabycie w drodze spadku po zmarłym bracie Wnioskodawcy udziałów we współwłasności nieruchomości, w tym w niewyodrębnionym lokalu mieszkalnym nr 4,
  • dzień 22 listopada 2011 r., w którym w wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawca nabył udziały w nieruchomości (w tym w lokalu mieszkalnym nr 4), których wartość przekraczała wartość udziałów w nieruchomości nabytych w drodze spadku.

Oznacza to, że przychód ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym w 2016 r., w części nabytej w drodze spadku, nie będzie w ogóle podlegał opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z dniem 31 grudnia 2014 r.

Natomiast z uwagi na fakt, że w 2011 r. Wnioskodawca w wyniku zniesienia współwłasności nabył udział o wartości przekraczającej wartość udziałów w nieruchomości nabytych w drodze spadku, to przychód jaki uzyskał ze sprzedaży, w części przypadającej na ten udział, będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, opłatę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę sądową. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy.

Zauważyć jednak należy, że jeśli Wnioskodawca poniósł takie koszty, to odliczyć będzie mógł jedynie taką ich część, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi nabytemu w wyniku zniesienia współwłasności, bo tylko przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości przypadający na ten udział stanowi źródło przychodu. To oznacza, że Wnioskodawca odliczyć od podlegającego opodatkowaniu przychodu będzie mógł jedynie koszty proporcjonalnie przypadające na udziały nabyty w 2011 r., gdyż pozostała część kosztów przypada na udziały nabyte w 2009 r., których zbycie nie stanowi w ogóle źródła przychodu (a skoro tak, to nie może generować także kosztów).

Stosownie do art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
  2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Reasumując, oceniając skutki podatkowe sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 4 należy przyjąć dwie daty nabycia udziałów w tym lokalu, tj. rok 2009, w którym Wnioskodawca otrzymał udziały w nieruchomości tytułem spadku oraz rok 2011, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności nieruchomości skutkujące nabyciem wartości udziałów w wyodrębnionych lokalach, w tym będącym przedmiotem sprzedaży lokalu mieszkalnym nr 4 w części przekraczającej wartość udziałów we współwłasności nieruchomości przysługujących Wnioskodawcy przed zniesieniem współwłasności. Przy czym przychód uzyskany ze sprzedaży przypadający na udział w lokalu mieszkalnym nabyty w 2009 r. w drodze spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie upłynął pięcioletni okresu czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym przypadający na udział nabyty w 2011 r. w wyniku dokonania zniesienia współwłasności, w części przekraczającej wartość udziałów we współwłasności nieruchomości przysługujących Wnioskodawcy przed zniesieniem współwłasności, który stanowił zwiększenie majątku osobistego Wnioskodawcy i był równoznaczny z nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy będzie opodatkowany podatkiem dochodowym.

Końcowo wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różnić się będzie od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie wywiera skutków względem siostry Wnioskodawcy, będącej współwłaścicielką przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.