0114-KDIP1-3.4012.84.2018.1.JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy do opłat pobieranych przez Spółdzielnię od Członka, który wynajmuje swój Lokal mieszkalny najemcy, który wykorzystuje go do prowadzenia działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2018 r. (data wpływu 21 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy do opłat pobieranych przez Spółdzielnię od Członka, który wynajmuje swój Lokal mieszkalny najemcy, który wykorzystuje go do prowadzenia działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy do opłat pobieranych przez Spółdzielnię od Członka, który wynajmuje swój Lokal mieszkalny najemcy, który wykorzystuje go do prowadzenia działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia prowadzi działalność typową dla spółdzielni mieszkaniowych, obejmującą między innymi zarządzanie lokalami i budynkami na rzecz swoich członków. W zasobie mieszkaniowym Spółdzielni znajdują się między innymi lokale, które na gruncie prawa administracyjnego mają status lokali mieszkalnych (dalej zwane „Lokalami”). Lokale są określane jako mieszkalne zarówno w kartotece lokali jak i w założonych i prowadzonych dla nich księgach wieczystych.

Spółdzielnia uprawniona jest do pobierania opłat, wskazanych w art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) - m.in. opłat pokrywających koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale członków spółdzielni, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni). Odpowiednie postanowienia dotyczące zasad ponoszenia ww. opłat zawiera również Statut Spółdzielni.

Wspomniane powyżej opłaty stanowią dochód Spółdzielni niezbędny do utrzymania jej zasobów. Opłaty te w przypadku spełnienia określonych prawem warunków zwolnione są od podatku dochodowego i VAT, tj.:

 • zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2343 ze zm.) zwolnione od podatku CIT są dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi;
 • zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm. - dalej ustawa VAT) zwolnione od podatku VAT są czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Spółdzielnia jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

W praktyce występują sytuacje, w których Członkowie wynajmują Lokale mieszkalne. Najemcy Lokali wykorzystują wynajmowane Lokale na cele mieszkaniowe lub na cele działalności gospodarczej (na przykład na cele prowadzenia działalności biurowej, księgowej czy doradczej).

Członek Spółdzielni wynajmuje Lokal mieszkalny najemcy, który wykorzystuje go do prowadzenia działalności gospodarczej. Członek Spółdzielni posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu złożył oświadczenie, że nie zamieszkuje w Lokalu, lokal został wynajęty na cele działalności gospodarczej, wynajem Lokalu nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, a w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym.

Zdaniem Członka ww. opłaty eksploatacyjne za mieszkanie z własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego, które jest wynajęte pod działalność gospodarczą korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, ponieważ:

 • wynajęcie Lokalu nie jest związane ani nie powoduje faktycznie ingerencji w konstrukcję Lokalu czy jego przebudowy w myśl art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290);
 • fakt wynajmu Lokalu nie powoduje zmiany statusu Lokalu w formalnych rejestrach i ewidencjach urzędowych - Lokal formalnie ma nadal status Lokalu mieszkalnego.

W okolicznościach przedmiotowej sprawy, Spółdzielnia pobiera od członka opłaty, za eksploatację oraz utrzymanie lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą. W odniesieniu do okoliczności sprawy zdaniem Spółdzielni nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie powołanego art. 43 ust. 1 pkt 11 z uwagi na fakt, że ww. opłaty dotyczą w istocie lokalu przeznaczonego w całości na cele inne niż mieszkaniowe. Spółdzielnia dla tego lokalu za opłaty eksploatacyjne pobierane na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wystawia faktury VAT. Opłaty są opodatkowane wg podstawowej stawki 23%.

W świetle art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do opłat pobieranych przez Spółdzielnię zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych od Członka, który wynajmuje swój Lokal mieszkalny najemcy, który wykorzystuje go do prowadzenia działalności gospodarczej, znajdzie zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 tej ustawy, zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Powołany wyżej przepis art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy stanowi, że:

 1. członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu,
 2. członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu,
 3. właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5,
 4. członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.

Zdaniem Spółdzielni zwolnienie, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT jest związane z czynnościami, za które Spółdzielnia pobiera opłaty, a które dotyczą lokali mieszkalnych lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Zwolnienie dotyczy wyłącznie czynności związanych z lokalami mieszkalnymi, nie dotyczy zaś czynności związanych z lokalami użytkowymi. Wobec powyższego, wszelkie opłaty wnoszone na pokrycie kosztów utrzymania (w tym opłaty eksploatacyjne) lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o VAT.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.). Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, przez samodzielny lokal mieszkalny rozumie się wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, nawet jeżeli nie będzie stanowiło zmiany sposobu użytkowania lokalu zgodnie z art. 71 ustawy prawo budowlane będzie jednak zmianą przeznaczenia lokalu. Taka zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na biuro nie spowoduje, co prawda iż lokal stanie się lokalem użytkowym w trybie art. 71 ww. ustawy, ale taki lokal tylko nominalnie mieszkalny, de facto przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie uznawany za zasób mieszkaniowy.

Podsumowując - w przypadku zmiany sposobu użytkowania dotychczasowego lokalu mieszkalnego w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej, np. biura ma miejsce przekształcenie lokalu mieszkalnego w lokal użytkowy.

Od lokali w których prowadzona jest działalność gospodarcza należny jest także wyższy podatek od nieruchomości. Nie ma znaczenia, czy właściciel lokalu posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą, istotne jest bowiem, czy dana część budynku jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, albo czy też dana część budynku mieszkalnego zajęta jest na prowadzenie działalności gospodarczej. Wynajęcie lokalu mieszkalnego przez właściciela - nawet niebędącego przedsiębiorcą na cel jakim jest prowadzenie w nim biura, czyli działalności gospodarczej jednoznacznie nakłada obowiązek zapłacenia wyższej stawki podatku od nieruchomości. Taka też stawka jest stosowana przez Spółdzielnię w stosunku do opisanego w zapytaniu lokalu.

Zdaniem Spółdzielni nie będzie przysługiwało jej zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT dla czynności wykonywanych na rzecz Członka opisanego w zapytaniu, a opłaty pobierane od takiego lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Podkreślić także należy, że w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 oraz z 2015 r. poz. 201).

Przepis art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.) stanowi, że:

 1. członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 1),
 2. członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 2),
 3. właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 (art. 4 ust. 4),
 4. członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią (art. 4 ust. 5).

Z powołanych przepisów jednoznacznie wynika, że ww. zwolnienie od podatku VAT odnosi się do czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowych. Muszą być oni właścicielami lokali mieszkalnych, lub musi im przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Rodzaje opłat wymienionych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczą wszelkich opłat. Jednakże przepisy art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, wyraźnie wskazuje na właścicieli lokali mieszkalnych, członków spółdzielni i osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa lub prawa własności do lokali mieszkalnych.

Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług jak też przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892), samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej lokalami, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

W świetle art. 2 ust. 2 tej ustawy, samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkaniowe.

W tym miejscu należy ponownie podkreślić, że zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, odnosi się do czynności związanych z lokalami mieszkalnymi. Zwolnienie dotyczy wyłącznie czynności – za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4, i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – związanych z lokalami mieszkalnymi, nie dotyczy zaś czynności związanych z lokalami użytkowymi. Fakt równoczesnego posiadania prawa do lokalu mieszkalnego nie ma wpływu na korzystanie z powyższego zwolnienia od podatku w odniesieniu do lokalu użytkowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia prowadzi działalność typową dla spółdzielni mieszkaniowych, obejmującą między innymi zarządzanie lokalami i budynkami na rzecz swoich członków. W zasobie mieszkaniowym Spółdzielni znajdują się między innymi lokale, które na gruncie prawa administracyjnego mają status lokali mieszkalnych. Lokale są określane jako mieszkalne zarówno w kartotece lokali jak i w założonych i prowadzonych dla nich księgach wieczystych. Spółdzielnia uprawniona jest do pobierania opłat, wskazanych w art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) - m.in. opłat pokrywających koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale członków spółdzielni, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. Odpowiednie postanowienia dotyczące zasad ponoszenia ww. opłat zawiera również Statut Spółdzielni. Wspomniane powyżej opłaty stanowią dochód Spółdzielni niezbędny do utrzymania jej zasobów. Opłaty te w przypadku spełnienia określonych prawem warunków zwolnione są od podatku VAT. Spółdzielnia jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Członkowie wynajmują Lokale mieszkalne. Najemcy Lokali wykorzystują wynajmowane Lokale na cele mieszkaniowe lub na cele działalności gospodarczej (na przykład na cele prowadzenia działalności biurowej, księgowej czy doradczej). Członek Spółdzielni wynajmuje Lokal mieszkalny najemcy, który wykorzystuje go do prowadzenia działalności gospodarczej. Członek Spółdzielni posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu złożył oświadczenie, że nie zamieszkuje w Lokalu, lokal został wynajęty na cele działalności gospodarczej, wynajem Lokalu nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, a w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym. W okolicznościach przedmiotowej sprawy, Spółdzielnia pobiera od członka opłaty, za eksploatację oraz utrzymanie lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą. Opłaty dotyczą w istocie lokalu przeznaczonego w całości na cele inne niż mieszkaniowe. Spółdzielnia dla tego lokalu za opłaty eksploatacyjne pobierane na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wystawia faktury VAT. Opłaty są opodatkowane wg podstawowej stawki 23%.

W tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy do opłat pobieranych przez Spółdzielnię od Członka, który wynajmuje swój Lokal mieszkalny najemcy, który wykorzystuje go do prowadzenia działalności gospodarczej, znajdzie zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy.

Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa prowadzi do wniosku, że w rozpatrywanej sprawie nie można zastosować zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy do opłat pobieranych przez Spółdzielnię od Jej Członka, wynajmującego swój Lokal mieszkalny najemcy, który wykorzystuje go do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak z wniosku wynika przedmiotowy lokal nie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Sam fakt, że Członek Spółdzielni posiada własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie powoduje automatycznie, że opłaty pobierane przez Spółdzielnię mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy. Istotne jest w przedmiotowej sprawie, że lokal ten nie jest zamieszkały przez członka Spółdzielni lecz wykorzystywany przez najemcę do celów działalności gospodarczej, co wynika ze złożonego przez Członka Spółdzielni oświadczenia.

Reasumując, należy stwierdzić, że pobierane opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem Lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy. Tym samym pobierane przez Wnioskodawcę opłaty eksploatacyjne za użytkowanie lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na cele działalności gospodarczej będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.