Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób opodatkowania dostaw lokali mieszkalnych wraz z lokalami przynależnymi do tych lokali w postaci garażu, zaplecza garażowego i komórki lokatorskiej, a także z prawami związanymi z tymi lokalami (tj. prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego usytuowanego wewnątrz lub na zewnątrz budynku oraz ogródka przydomowego).
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku. „ Czy sprzedaż lokali mieszkalnych oraz komórek lokatorskich, garaży i zapleczy garażowych, a także ustanawianie praw do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnych przez nabywców lokali mieszkalnych /miejsc parkingowych wewnętrznych lub zewnętrznych lub ogródków przydomowych/ będą opodatkowane stawką w wysokości 8% niezależnie od tego czy powyższa sprzedaż pomieszczeń przynależnych lub ustanawianie praw do wyłącznego korzystania będzie następować jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego czy w terminie późniejszym niż sprzedaż tego lokalu mieszkalnego /wyłącznie wcześniejszym nabywcom lokali mieszkalnych/? ” Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń przynależnych a także praw do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnych będzie opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% niezależnie od tego, czy sprzedaż pomieszczeń przynależnych lub praw do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnych będzie następowała jednocześnie, czy dopiero po jakimś czasie od momentu zakupu lokalu mieszkalnego. W przedmiotowych budynkach mieszkalnych będą znajdować się lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 150 m 2 . Na mocy powołanych uprzednio przepisów wysokość stawki podatku przy sprzedaży tego rodzaju lokali mieszkalnych wynosi 8%, gdyż ze względu na swoją powierzchnię użytkową są to lokale kwalifikowane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
2017
5
paź

Istota:
Stawka VAT dla opłat pobieranych w wysokości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego, w sytuacji, gdy nie wystąpiono z wnioskiem do sądu o eksmisję oraz opodatkowanie podatkiem VAT ww. opłat pobieranych w sytuacji, gdy wystąpiono z wnioskiem do sądu o eksmisję.
Fragment:
(...) lokali mieszkalnych, właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, a zatem podmiotów, które posiadają tytuł prawny do lokalu – spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo własności lokalu. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku, w odniesieniu do świadczeń, za które Spółdzielnia Mieszkaniowa od osób użytkujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego pobiera opłaty, brak jest podstaw do korzystania ze zwolnienia na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy lub § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia. Opłaty uiszczane na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez osoby użytkujące lokale znajdujące się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych dotyczą wydatków, które konieczne są do poniesienia zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki, oraz do dokonywania napraw i nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z nieruchomości. Ponoszenie tych opłat związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego przez osoby użytkujące lokale mieszkalne w zamian za czynności wykonywane przez Spółdzielnię, przypomina w swej istocie usługę najmu lokalu mieszkalnego.
2017
30
wrz

Istota:
Stawki podatku VAT dla łącznego świadczenia polegającego na sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wraz z udziałem we współwłasności wydzielonej wielostanowiskowej hali garażowej tego samego budynku mieszkalnego, dającej prawo do wyłącznego korzystania z wydzielonego dla potrzeb tego lokalu miejsca postojowego oraz komórki lokatorskiej w podziemnym garażu budynku mieszkalnego
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsca postojowe nie mogą być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem, dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej, wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych znajdujących się w hali garażowej, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia.
2017
30
wrz

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (zabudowa garderoby meblami, instalacja klimatyzacji, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, wymiana kotła gazowego, wymiana i modernizacja kominka).
Fragment:
Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, W – wydatki na cele mieszkaniowe, P – przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia (sprzedaży) zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, (...)
2017
30
wrz

Istota:
Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsca postojowe nie mogą być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia.
2017
26
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawcy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 710 ze zm.) przysługuje zwolnienie od podatku VAT, a zatem nie ma obowiązku rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, bez względu na wielkość obrotów?
Fragment:
Po wyremontowaniu Wnioskodawca wystawi mieszkanie na sprzedaż i na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, dokona transakcji sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Zbycie lokali mieszkalnych następowało będzie przed upływem 5 lat od ich nabycia. Przedmiotem sprzedaży będą wyremontowane lokale mieszkalne, w stosunku do których nastąpiło już pierwsze zasiedlenie. Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić daty wybudowania budynku mieszkalnego. Pewne jest to, że budynek został wybudowany kilkadziesiąt lat wstecz i doszło do pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca również nie jest w stanie określić dat pierwszego zasiedlenia w stosunku do poszczególnych lokali mieszkalnych, a jedynie domniemywa, że nabywając lokal mieszkalny wymagający kapitalnego remontu, od osoby fizycznej w cenie bez podatku od towarów i usług (VAT), to była ona pierwszym lub kolejnym zasiedlającym sprzedawany przez nią ten lokal mieszkalny. Stan techniczny zakupionych lokali mieszkalnych wskazuje, że były użytkowane i nieremontowane, już co najmniej przez kilkanaście lat. Zatem sprzedaż przedmiotowych lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu będzie czynnością zwolnioną opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).
2017
26
wrz

Istota:
Czy raty kredytu, które Wnioskodawca zapłaci od momentu sprzedaży mieszkania w ... do końca 2018 r. będzie można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniające do skorzystania ze zwolnienia dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W tym miejscu należy wyjaśnić, że ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej i części wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym, przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Podkreślić należy, że w sytuacji, w której Wnioskodawca wraz z małżonką w 1991 r. nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na Ich rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, za datę nabycia lokalu mieszkalnego, uwzględnianą do liczenia pięcioletniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu.
2017
26
wrz

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z komórką lokatorską, ogródkiem przymieszkalnym i miejscem postojowym w garażu wielostanowiskowym
Fragment:
Nie byłoby żadnego uzasadnienia do określania innej stawki podatku VAT niż mająca zastosowanie do lokalu mieszkalnego, dla gruntu stanowiącego współwłasność właścicieli wszystkich lokali i nabywanego łącznie z lokalem mieszkalnym a wykorzystywanego jako ogródek (na prawach wyłączności dla konkretnego właściciela). Udział w gruncie zajęty na ogródek przymieszkaniowy (podobnie jak w przypadku komórki lokatorskiej) dzieli los zbywanego lokalu mieszkalnego, również na gruncie ustawy o VAT i nie ma żadnych podstaw, aby w sposób sztuczny wyodrębniać z kompleksowej transakcji sprzedaży, prawo do korzystania z ogródka/komórki lokatorskiej. Opodatkowanie miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym Jak wskazano we wniosku, oferowane Klientom miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych będą posiadać cechy prawnej odrębności od lokali mieszkalnych. Garaż wielostanowiskowy, stanowiąc odrębną od lokalu mieszkalnego nieruchomość, nie będzie prawem związanym z jakimkolwiek lokalem. Klient będzie nabywał udział we współwłasności nieruchomości garażowej z wyłącznym prawem do korzystania z konkretnego miejsca garażowego. Taki przedmiot transakcji nie jest częścią składową lokalu mieszkalnego i może być przedmiotem obrotu niezależnie od tego lokalu (przed lub po jego nabyciu).
2017
23
wrz

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży w bieżącym roku kalendarzowym należącego do Wnioskodawczyni lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 17A, Wnioskodawczyni uzyska dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego, czy zobowiązanie podatkowe w opisanym przez Wnioskodawczynię przypadku nie powstanie?
Fragment:
W związku z tym, na skutek nieodpłatnego zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w 2013 r., Wnioskodawczyni nie uzyskała przysporzenia majątkowego, poprzez nabycie udziału w nieruchomości, w części przekraczającej udział we współwłasności nieruchomości przysługujący Wnioskodawczyni przed zniesieniem współwłasności. Mając powyższe na uwadze oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że odpłatne zbycie w bieżącym roku kalendarzowym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż planowana transakcja zostanie dokonana po upływie pięcioletniego okresu wskazanego w tym przepisie. Zatem, w sytuacji gdy zobowiązanie podatkowe nie powstanie Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 17A. Należy rownież wskazać, że przekształcenie lokalu użytkowego w lokal mieszkalny, jako czynność techniczna, nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Końcowo Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego.
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego, jak i dokonanie czynności związanych z nabyciem kolejnego lokalu czy nieruchomości, czyli zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży. W świetle powyższego należy zgodzić się z organem interpretacyjnym, że do skorzystania z prawa do opisanego zwolnienia nie jest wystarczające jedynie wydatkowanie środków pieniężnych, a faktyczne i ostateczne nabycie nieruchomości. Przepisy te należy rozumieć wąsko, co oznacza, że po upływie tego terminu niedopuszczalne jest zwolnienie od podatku kwoty wydatkowanej w całości lub w części na nabycie lokalu mieszkalnego nawet w sytuacji, gdy zostały spełnione pozostałe warunki przewidziane w tym przepisie. ” Biorąc pod uwagę powyższe w sytuacji przedstawionej we wniosku samo zawarcie umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków ze sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym na nabycie nowego lokalu mieszkalnego - bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie - nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Końcowo wskazać należy, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, nie wywiera natomiast skutku prawnego dla męża Wnioskodawczyni.
2017
20
wrz

Istota:
Należy uznać, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie spłata kredytu, wraz z odsetkami, zaciągniętego na nabycie przedmiotowego prawa do lokalu mieszkalnego, które Wnioskodawczyni zamierza sprzedać, zaś dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiący różnicę pomiędzy przychodem określonym w oparciu o art. 19 a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, co wynika z treści art. 30e ust. 1 ww. ustawy.
Fragment:
We wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w 2014 roku zakupiła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego został sfinansowany w części ze środków własnych oraz w części z zaciągniętego przez Wnioskodawczynię kredytu hipotecznego. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać przedmiotowe prawo do lokalu mieszkalnego w 2017 r. Środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami. Z uwagi na fakt, że nabycie nieruchomości nastąpiło w 2014 r., to sprzedaż tego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2017 r. nastąpi przed upływem 5-letniego terminu zawartego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przed 1 stycznia 2020 r. - sprzedaż ta stanowi źródło przychodu i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
2017
19
wrz

Istota:
Czy w związku z nabyciem ½ części lokalu mieszkalnego na podstawie notarialnej umowy o podział majątku wspólnego po rozwodzie i przejęcie w całości przez Wnioskodawczynię spłaty kredytu zaciągniętego na zakup ww. mieszkania można uznać jako koszt uzyskania przychodu kwotę 52.500 zł?
Fragment:
Reasumując, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z dokonanej 23 listopada 2015 r. sprzedaży lokalu mieszkalnego, który Wnioskodawczyni nabyła w części w 2011 r. w czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżeńskiej oraz w części w 2014 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego, stanowi źródło przychodu stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia (sprzedaży) lokalu mieszkalnego, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c, obejmującymi wydatki związane z nabyciem przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części nabytej w 2011 r. Wnioskodawczyni może pomniejszyć o ½ kwoty zapłaconej sprzedawcy za lokal mieszkalny. Natomiast przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części nabytej w 2014 r. Wnioskodawczyni może pomniejszyć o ½ obciążenia kredytowego ciążącego na lokalu mieszkalnym, które przejęła do wyłącznej spłaty, a przypadającego na małżonka obliczonego według stanu na dzień podziału majątku dorobkowego. Stanowiska Wnioskodawczyni, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu jest cała kwota zakupu lokalu mieszkalnego, tj. 105.000 zł nie można było zatem uznać za prawidłowe.
2017
16
wrz

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca przed nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego był zobowiązany wpłacić do spółdzielni mieszkaniowej wkład własny oraz spłacić kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię w części przypadającej na lokal Wnioskodawcy. Ponadto w związku z wykupem lokalu mieszkalnego Wnioskodawca obciążony został kosztami notarialnymi. Jak wynika z treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) – przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego – określonego w umowie.
2017
13
wrz

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni przed nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego była zobowiązana wpłacić do spółdzielni mieszkaniowej wkład własny oraz spłacić kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię w części przypadającej na lokal Wnioskodawczyni. Ponadto w związku z wykupem lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni obciążona została kosztami notarialnymi. Jak wynika z treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) – przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego – określonego w umowie.
2017
13
wrz

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT winna pobierać Spółka komandytowa od nabywcy lokalu mieszkalnego za przyznane mu prawo do wyłącznego korzystania z oznaczonego indywidualnie miejsca postojowego usytuowanego w częściach wspólnych budynku mieszkalnego? Czy jest to stawka taka jak dla lokalu mieszkalnego w wysokości 8 %, czy też stawka 23 % ?
Fragment:
Jaką stawkę podatku VAT winna pobierać Spółka komandytowa od nabywcy lokalu mieszkalnego za przyznane mu prawo do wyłącznego korzystania z oznaczonego indywidualnie miejsca postojowego usytuowanego w częściach wspólnych budynku mieszkalnego? Czy jest to stawka taka jak dla lokalu mieszkalnego w wysokości 8 %, czy też stawka 23 % ? Zdaniem Wnioskodawcy, winno pobierać się stawkę VAT w wysokości 8%, bowiem sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z wydzielonych miejsc postojowych, znajdujących się w danym budynku, podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego. Przedmiotem sprzedaży, obok własności lokalu mieszkalnego jest nie garaż, czy samo miejsce postojowe, ale prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego o konkretnej powierzchni, znajdującego się w części podziemnej dla samochodu osobowego, które jest integralnie związane z prawem własności lokalu mieszkalnego. W przypadkach takich nie jest możliwe nabycie i zbycie lokalu mieszkalnego bez prawa do korzystania z miejsca postojowego, a wyodrębnione miejsca postojowe nie mogą też być przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży, przy niezniesionej współwłasności gruntu pomiędzy lokatorami budynku. Miejsca takie nie stanowią też samodzielnego lokalu użytkowego wydzielonego trwałymi ścianami izb w budynku. Miejsca postojowe znajdujące się poza budynkiem, przypisane danemu lokalowi mieszkalnemu, przy niezniesionej współwłasności nieruchomości pomiędzy właścicielami lokali, również nie mogą być przedmiotem odrębnych umów przenoszących wyłączne prawo do danego miejsca wobec tego, że wszyscy właściciele lokali usytuowanych w budynku mają do takiego miejsca prawo, w częściach odpowiadających ich udziałom we współwłasności nieruchomości.
2017
10
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży lokali mieszkalnych, a w przypadku ich darowizny braku opodatkowania tej czynności.
Fragment:
Województwo stoi na stanowisku, że sprzedaż przedmiotowych lokali mieszkalnych w przypadku 1 a; w przypadku 2 a; w przypadku 3 a będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. z uwagi na to, że wszystkie lokale mieszkalne były przedmiotem umów najmu, także w każdym przypadku doszło do pierwszego zasiedlenia lokalu oraz między pierwszym zasiedleniem, a planowaną datą sprzedaży upłynął okres dwóch lat. Odnośnie pytania nr 2. Województwo stoi na stanowisku, że darowizna przedmiotowych lokali mieszkalnych w przypadku 1 b; w przypadku 2 b; w przypadku 3 b nie stanowi dostawy towarów i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na fakt, że przy nabywaniu przedmiotowej nieruchomości nie przysługiwało Województwu w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzeń przyszłych jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży lokalu mieszkalnego
Fragment:
Mając na uwadze treść złożonego wniosku oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie w odniesieniu do opisanego lokalu mieszkalnego nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Powyższe wynika z faktu, że lokal po wybudowaniu w 2005 roku był oddany do użytkowania pierwszemu nabywcy - osobie fizycznej. Z przedstawionych okoliczności wynika, również, że sprzedaż nastąpiła po okresie 2 lat od pierwszego zasiedlenia – miała miejsce w 2017 roku. Z uwagi na to, że lokal mieszkalny nie jest środkiem trwałym Wnioskodawcy wysokość ponoszonych nakładów na jego ulepszenie pozostaje bez wpływu na opodatkowanie dostawy przedmiotowego lokalu. W konsekwencji stwierdzić należy, że dla dostawy wskazanego lokalu mieszkalnego, spełnione są przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W związku z tym, że dostawa przedmiotowego lokalu mieszkalnego będzie korzystała ze zwolnienia w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, rozpatrywanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stało się bezzasadne. Tym samym zgodzić należy się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że Spółka wystawiając fakturę dokumentującą sprzedaż opisanego lokalu mieszkalnego prawidłowo zastosowała zwolnienie od podatku. Podkreślić jednak należy, że zwolnienie to wynika z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z balkonem i/lub prawem do korzystania na zasadzie wyłączności z boksu rowerowego w garażu w budynku mieszkalnym, i/lub prawem do korzystania na zasadzie wyłączności z miejsca postojowego w garażu w budynku mieszkalnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej
Fragment:
Lokale mieszkalne będą miały powierzchnię nie większą niż 150 mkw. Nabywcy lokalu mieszkalnego zostanie przyznane prawo do korzystania na zasadzie wyłączności z oznaczonego boksu rowerowego i/lub miejsca parkingowego w ramach podziału do korzystania nieruchomości wspólnej. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii, czy może stosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług. Jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego oraz boksu rowerowego, integralnie związanych z prawem własności lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsce parkingowe oraz boks rowerowy nie mogą być wówczas odrębnymi od lokalu mieszkalnego przedmiotami obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego oraz boksu rowerowego i w całości stanowią przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.
2017
7
wrz

Istota:
Czy powstanie u Wnioskodawcy przychód ze zbycia nieruchomości, o którym mowa w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy powstanie obowiązek złożenia zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu zbycia nieruchomości?
Fragment:
Nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, następuje bowiem w momencie ustanowienia lub nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Dotyczy to również związanego z tym lokalem udziału w gruncie (w prawie wieczystego użytkowania gruntu). Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawno-podatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu gruntem (prawem użytkowania wieczystego) należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z data nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które w tym przypadku miało miejsce 17 marca 1995 r. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż w momencie rozwiązania wspólności małżeńskiej nie następuje ponowne nabycie przedmiotowego lokalu, albowiem wspólność małżeńska ma charakter bezudziałowy.
2017
7
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.