Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
gru

Istota:

Możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

Fragment:

Ten warunek nierozerwalnie związany jest ze stwierdzeniem zawartym w cytowanym powyżej przepisie art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) w związku z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że zwolnienie przysługuje w przypadku przeznaczenia przychodu na nabycie np. własnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, przy czym przez własny lokal mieszkalny, rozumie się lokal mieszkalny, stanowiący własność lub współwłasność podatnika. Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 29 września 2017 r. uzyskując przychód z tego tytułu, który przeznaczyła na zakup nowego lokalu mieszkalnego od developera. Wpłaty będą przez Wnioskodawczynię dokonywane na rachunek powierniczy w pięciu ratach (ostatnia wpłata w dniu 15 listopada 2019 r.). Termin zakończenia prac budowlanych planowany jest na grudzień 2019 r., natomiast przeniesienia własności na I kwartał 2020 r. Zatem, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Wnioskodawczyni nie będzie właścicielem lokalu mieszkalnego, na który wydatkowała ww. przychód. W świetle powyższego podkreślić należy, że Wnioskodawczyni nie uzyskując prawa własności lub współwłasności lokalu mieszkalnego, na zakup którego wydatkowała w ww. okresie dwóch lat środki z odpłatnego zbycia innego lokalu mieszkalnego, nie spełnia jednego z zasadniczych warunków zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie może skorzystać z omawianej ulgi.

2018
16
gru

Istota:

Czy kwota z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego (1) wraz z miejscem garażowym może zostać zwolniona od podatku w ramach ulgi mieszkaniowej – w przypadku, gdy z pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży zostanie pokryty kredyt zaciągnięty na lokal mieszkalny (1) oraz kredyt zaciągnięty na lokal mieszkalny wspólny (2)?

Fragment:

Lokal mieszkalny (1) nie był i nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Planowane zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni wraz z mężem planują wspólny zakup lokalu mieszkalnego (2), w którym chcą realizować swoje cele mieszkaniowe poprzez zamieszkanie w tym lokalu. Podpisanie umowy kredytowej dla lokalu mieszkalnego (2) w banku z siedzibą w Polsce. Podpisanie aktu notarialnego w 2019 r. będzie dotyczyło przeniesienia własności lokalu mieszkalnego (2). Wnioskodawczyni nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, w lokalu mieszkalnym (1) nie była i nie jest prowadzona jakakolwiek działalność gospodarcza, zatem także sprzedaż lokalu mieszkalnego (1) nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwota z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego (1) wraz z miejscem garażowym może zostać zwolniona od podatku w ramach ulgi mieszkaniowej – w przypadku, gdy z pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży zostanie pokryty kredyt zaciągnięty na lokal mieszkalny (1) oraz kredyt zaciągnięty na lokal mieszkalny wspólny (2)? Zdaniem Wnioskodawczyni, przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że dochody ze zbycia nieruchomości przeznaczone w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie na własne cele mieszkaniowe jest wolne od podatku dochodowego.

2018
16
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku czynszu najmu lokalu mieszkalnego i opodatkowanie mediów związanych z tym lokalem.

Fragment:

Najemca nie ma możliwości dalszego podnajmu lokalu mieszkalnego bez pisemnej zgody Wnioskodawcy (taka zgoda na chwilę obecną nie została wydana). Symbol PKWiU dla usługi wynajmu lokalu mieszkalnego w relacji Wnioskodawca – najemca: 68.20.11.0. Uwzględniając powołane wyżej przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że skoro z zawartej umowy wynika, że przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny i jest on wynajmowany wyłącznie na cele mieszkaniowe, to tym samym spełnione są wymienione wyżej przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Okoliczności tej nie zmienia fakt, że najem dokonany jest na rzecz firmy prowadzącej działalność gospodarczą. Istotny jest cel, na jaki lokal ten jest wynajmowany przez Wnioskodawcę – wynajmowany jest najemcy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Tak więc w przypadku przedmiotowego wynajmu lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca wynajmując lokal mieszkalny spółce (w celu zakwaterowania pracowników najemcy) będzie posiadał prawo do zwolnienia ww. usługi z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

2018
14
gru

Istota:

Czy uzyskane kwoty w formie zaliczki i zadatków na podstawie umowy przedwstępnej, tj. przed datą zawarcia umowy sprzedaży i wydatkowane na zakup kolejnego mieszkania, jego remont, opłaty notarialne i prowizję pośrednika Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć jako dochód zwolniony z opodatkowania i tym samym skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przepis art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. stanowi o tym, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. uważa się wydatki poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. W ocenie Sądu kwestią istotną z punktu widzenia przedmiotowej normy jest zatem uzyskanie celu, jakim jest nabycie lokalu mieszkalnego. Z przepisu tego nie można natomiast wywodzić, że pomiędzy datą uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości a datą nabycia nowego lokalu mieszkalnego zachodziła zależność czasowa tego rodzaju, że nabycie lokalu mieszkalnego musi nastąpić nie wcześniej niż uzyskanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Interpretacja przepisów prawa podatkowego, powinna być ścisła, zwłaszcza w zakresie ulg podatkowych. Przy koniecznym respektowaniu reguł wykładni gramatycznej, a więc dokonywania wykładni przepisów w granicach możliwego sensu słów zawartych w tekście prawnym, uwzględnia się również w niezbędnym stopniu cel ustanowienia tychże unormowań. Wykładnia celowościowa jest tym bardziej niezbędna, gdy sens słów nie jest jednoznaczny. Określenie "od dnia odpłatnego zbycia" w kontekście realiów tej sprawy nie jest jednoznaczne. Nie jest ono zdefiniowane ustawowo, w tym na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego, a więc należy je rozpatrywać na gruncie języka potocznego.

2018
14
gru

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na m.in. spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na zakup tego lokalu i jego remont.

Fragment:

Zainteresowana nie ma zatem wyboru, czy kwotę poniesionych na spłatę kredytu (zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego) wydatków potraktuje jako wydatki na cele mieszkaniowe, czy zaliczy do kosztów uzyskania przychodu. Skoro zatem w ramach obliczenia dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego winien zostać uwzględniony koszt jego nabycia, to obowiązuje ustawowy zakaz traktowania kredytu zaciągniętego na nabycie jako wydatku na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) cyt. ustawy podatkowej. Uwzględnienie spłaty kredytu jako wydatku poniesionego na cel mieszkaniowy oznaczałoby, że Wnioskodawczyni odliczałaby dwukrotnie te same wydatki, a tego zabrania wprost art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka konstrukcja przepisów oznacza, że spłata kredytu zaciągniętego wcześniej na zakup sprzedawanej nieruchomości (lokalu mieszkalnego) nie stanowi celu mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kredytu takiego nigdy nie można odliczać, gdyż odliczeniu podlegać ma wcześniej wydatek na nabycie nieruchomości (lokalu mieszkalnego) – czyli cena zakupu – jako koszt uzyskania przychodu. Organ interpretacyjny podkreśla, że fakt spłaty kredytu hipotecznego przez Zainteresowaną nie uniemożliwia Wnioskodawczyni zakupu kolejnej nieruchomości, jednakże uniemożliwia dokonanie zaliczenia przychodu przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu będącego przedmiotem sprzedaży, jako wydatku poniesionego na realizację własnych celów mieszkaniowych.

2018
13
gru

Istota:

Zwolnienie usług najmu lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Celem takiego uregulowania jest nieobciążanie konsumentów tych usług, czyli osób fizycznych, podatkiem od towarów i usług, czyli minimalizowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych, obciążających najemców, wykorzystujących je na cele mieszkaniowe. Zwolnienie zatem najmu lokali mieszkalnych na podstawie interpretowanej normy ma charakter zwolnienia celowego, ukierunkowanego na ochronę – w aspekcie ekonomicznym – najemców lokali mieszkalnych faktycznie zaspokajających potrzeby mieszkaniowe poprzez tenże najem ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy jeżeli najemca lokalu mieszkalnego zakładając działalność gospodarcza poda jako siedzibę swojej firmy adres wynajmowanego lokalu to nadal Wnioskodawca (wynajmujący) może zastosować stawkę VAT zwolnioną z tytułu najmu lokalu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, może nadal stosować „ stawkę VAT zwolnioną ” na wynajmowane lokale mieszkalne jeśli w nich zarejestrowana jest działalność gospodarcza, gdyż cel wynajmowanego mieszkania nie uległ zmianie. W ocenie Wnioskodawcy cel najmu mieszkania nie uległ zmianie, (pozostaje to nadal wynajem na cele mieszkaniowe), gdyż wynajmowany lokal pozostaje nadal stałym interesem życiowym osoby wynajmującej lokal mieszkalny. Wynajem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia z VAT bez względu na to, czy najemcą jest osoba fizyczna, czy podmiot gospodarczy.

2018
13
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

Fragment:

(...) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych, ale tylko wówczas, jeżeli umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego przeniesienia na rzecz Wnioskodawczyni i Jej męża zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że jeśli do tego czasu Wnioskodawczyni nie nabędzie od dewelopera prawa współwłasności do opisanego lokalu mieszkalnego, to zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, nabytego w spadku po babci, nie będzie Wnioskodawczyni przysługiwało. Samo zawarcie w 2018 r. umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotowego udziału w lokalu mieszkalnym na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego, bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni – nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym, w przypadku zawarcia przez Wnioskodawczynię umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego przeniesienia po 31 grudnia 2018 r., Wnioskodawczyni obowiązana będzie uzyskany dochód opodatkować 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2018
13
gru

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy o dożywocie

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. babka Wnioskodawcy nabyła własność lokalu mieszkalnego, na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i umowy przeniesienia prawa własności. Babka Wnioskodawcy zamierza zawrzeć z Wnioskodawcą w formie aktu notarialnego umowę o dożywocie. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że nabycie lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o dożywocie, w ramach której Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonywania na rzecz dożywotnika zawartych w umowie świadczeń, nie będzie stanowić dla Niego źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, zawarcie przez Wnioskodawcę umowy dożywocia nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tutejszy Organ podkreśla, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego.

2018
12
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

Fragment:

Ostateczne przeniesienie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na Wnioskodawcę nastąpiło w dniu 24 lutego 2015 r., tj. po upływie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Jednocześnie nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego było wynikiem przeniesienia własności lokalu wskutek braku zwrotu pożyczki przez pożyczkobiorcę, co oznacza, że nabycie to nie nastąpiło bezpośrednio poprzez przeznaczenie i wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy. Natomiast przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na Wnioskodawcę w związku z zawarciem w dniu 13 grudnia 2013 r. umowy przedwstępnej, zobowiązującej do ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności nastąpiło w dniu 10 lutego 2014 r., tj. po upływie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 7 lipca 2015 r., znak: IPTPB2/4511-195/15-5/KR , Wnioskodawca reprezentowany przez Pełnomocnika, wniósł pismem z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

2018
8
gru

Istota:

Sposób opodatkowania i dokumentowania czynności najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Fragment:

Podatnik nie odlicza sobie tej części podatku naliczonego, które refakturuje w stawce „ zwolnione ” na najemców lokali mieszkalnych. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy obecnie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-42/14 i obecnych orzeczeń polskich sądów w tej kwestii może zmienić sposób refakturowania mediów na najemców i wg jakich stawek VAT należy opodatkować poszczególne usługi przy dokonywaniu ich refaktury na najemców, tj.: refaktura wody i ścieków wg wskazań podliczników, refaktura zużycia energii cieplnej, refaktura opłaty wspólnej za energię ciepłą i elektryczną (opłata za łącze i klatki schodowe) – rozdzielone na najemców proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanych lokali, opłata za wywóz śmieci, opłata za podgrzanie wody przez podatnika (w ilości wody wg wskazań podlicznika wody ciepłej i stawki ustalonej samodzielnie przez podatnika). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dokonując refaktury należy stosować 1 wspólną stawkę VAT dla całości? To znaczy dla lokali użytkowych w wysokości 23% zarówno do opłaty stałej czynszu, jak i do usług refakturowanych, dla lokali mieszkalnych dla całości usług „ stawkę zwolnioną z podatku VAT ”, czy też (...)

2018
8
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług podnajmu lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Uwzględniając powołane wyżej przepisy prawa oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że przedmiotem usług objętych zapytaniem jest wynajem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe pracowników innej Spółki, spełnione zostaną wymienione wyżej przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Dla zastosowania zwolnienia nie ma znaczenia rodzaj i forma prawna zarówno podmiotu wynajmującego, jak i najemcy. Istotny jest cel, na jaki lokal jest wynajmowany przez Wnioskodawcę, a w rozpatrywanej sprawie – wynajmowany jest innej Spółce z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jej pracowników. Tak więc, w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe, zastosować należy zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, o ile w umowie najmu Spółka (podnajemca) zobowiąże się do wykorzystywania wynajmowanego lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe. Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione wyżej opisane przesłanki. W związku z czym, świadczona przez Zainteresowanego usługa najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne pracowników innej Spółki korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

2018
6
gru

Istota:

W niniejszej sprawie jeżeli przeniesienie własności lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego na rzecz Wnioskodawczyni nastąpi po upływie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie nieruchomości tj. po 31 grudnia 2018 r., to Wnioskodawczyni nie będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, należy również wskazać, że bez znaczenia pozostanie fakt że Wnioskodawczyni 20 września 2018 r. zawarła Umowę Deweloperską w której zobowiązała się do zapłaty do dnia 23 października 2018 r. zaliczek na poczet lokalu mieszkalnego, w kwocie łącznej stanowiącej 100% ceny lokalu.

Fragment:

Czy zawarcie umowy deweloperskiej w 2018 r. uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania z ulgi mieszkaniowej? Czy dokonanie wpłaty na poczet nabycia lokalu mieszkalnego do końca 2018 r. uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania z ulgi mieszkaniowej? Zdaniem Wnioskodawczyni, Ad.1. W świetle art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, do skorzystania z ulgi mieszkaniowej uprawnia przeznaczenie dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego sprzedanego przed upływem pięciu lat od jego zakupu, na budowę własnego lokalu mieszkalnego. Na podstawie umowy deweloperskiej klient wpłaca deweloperowi środki na lokal mieszkalny, a deweloper zobowiązuje się dany lokal mieszkalny wybudować. Budowa mieszkania stanowi zatem nieodłączny element umowy deweloperskiej. Można zatem uznać, że środki wpłacone deweloperowi, stanowią wydatki na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wydatki na budowę własnego lokalu mieszkalnego. Podobnie przepis ten zinterpretował Naczelny Sąd Administracyjny, wydając wyrok o sygnaturze II FSK 3510/17, w którym uznał, iż kwoty płacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowią wydatki na budowę własnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
6
gru

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w budynku wielorodzinnym

Fragment:

Organ podatkowy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.), wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych nr IPTPB2/4511-301/15-4/AKr, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w budynku wielorodzinnym jest nieprawidłowe. W powyższej interpretacji indywidualnej stwierdzono, że wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia w 2010 r. lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w budynku wielorodzinnym na zakup innego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, w okresie od dnia ww. odpłatnego zbycia do dnia 31 grudnia 2012 r., tj. w okresie, w którym Wnioskodawca nie był właścicielem ani współwłaścicielem tego lokalu mieszkalnego – nie stanowi realizacji własnego celu mieszkaniowego, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) oraz ust. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) i tym samym nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia na podstawie tego przepisu. Zwolnienie na podstawie ww. przepisu przysługuje tylko właścicielowi lub współwłaścicielowi lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Po skutecznym doręczeniu w dniu 6 sierpnia 2015 r. ww. interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wniósł w dniu 17 sierpnia 2015 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w interpretacji indywidualnej z dnia 3 sierpnia 2015 r., nr IPTPB2/4511-301/15-4/AKr.

2018
6
gru

Istota:

Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego, który będzie czasowo wynajmowany.

Fragment:

Innymi słowy, przeznaczenie przez Wnioskodawczynię przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości będzie mogło korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. pod warunkiem, że zakupiony lokal lub prawo do lokalu kwalifikowane będzie w chwili zakupu jako lokal mieszkalny. Bez znaczenia natomiast jest fakt, czy po zakupie lokal mieszkalny lub spółdzielcze prawo do lokalu będzie wynajmowane przez Wnioskodawczynię. Możliwości skorzystania z przedmiotowej ulgi nie reguluje bowiem późniejsze przeznaczenie zakupionego lokalu lub prawa do lokalu mieszkalnego. Aby skorzystać z przedmiotowego zwolnienia przychód uzyskany ze sprzedaży musi zostać wydatkowany nie później niż w okresie dwóch lat od sprzedaży na nabycie określonych ww. zwolnieniem nieruchomości ”. Podkreślenia wymaga, że Wnioskodawczyni posiadała tytuł prawny do innego lokalu jeszcze przed zakupem tego lokalu mieszkalnego, który mógł stać się przedmiotem wynajmu. Również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 sierpnia 2013 r. o sygn. ITPB2/415-596/13/BK orzekł, że „ w sytuacji, gdy cały przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny został wydatkowany na zakup opisanego lokalu mieszkalnego, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tej sprzedaży korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ” W stanie faktycznym Wnioskodawca przychód uzyskany ze sprzedaży wydatkował na zakup lokalu mieszkalnego, w którym od 1 października 2012 roku wynajął pokój studentom, zaś pozostała część mieszkania pozostała do jego dyspozycji.

2018
3
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz Funduszu Hipotecznego w zamian za rentę dożywotnią.

Fragment:

Właścicielem ww. lokalu mieszkalnego od dnia zawarcia umowy z Funduszem (tj. od dnia 29 kwietnia 2016 r.) do dnia zwrotu tego lokalu mieszkalnego (tj. do dnia 11 maja 2017 r.) nie był Wnioskodawca, a Fundusz Hipoteczny. Powyższa okoliczność oznacza, że dopiero od dnia, w którym nastąpił zwrot przedmiotowego lokalu mieszkalnego na rzecz Wnioskodawcy ponownie stał się On jego właścicielem. Dlatego za datę jego nabycia przez Wnioskodawcę należy uznać dzień, w którym nastąpił zwrot własności lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym, uzyskany w dniu 13 września 2018 r. przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego przez Wnioskodawcę na podstawie umowy rozwiązującej oraz przeniesienia własności z dnia 11 maja 2017 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku, w którym miało miejsce nabycie lokalu mieszkalnego, do dnia sprzedaży nie upłynął 5-letni okres, o którym mowa ww. przepisie. Uzyskany dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego a kosztami, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
28
lis

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego dłużnika.

Fragment:

Zgodnie z ostatnim oświadczeniem dłużnika (stan na 22 maja 2018 r.) wykorzystuje on nieruchomość na cele mieszkaniowe – zamieszkuje w lokalu mieszkalnym wskazanym we wniosku. W toku ostatnich czynności terenowych nie stwierdzono, żeby lokal był aktualnie przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności o podobnym charakterze. Wniosek dotyczy kwestii uznania dłużnika za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą licytacyjną lokalu mieszkalnego oraz stawki podatku obowiązującej do sprzedaży lokalu mieszkalnego dłużnika. W związku z powyższym opisem we wniosku oraz jego uzupełnieniu zadano następujące pytania. Czy w świetle obowiązujących przepisów należy uznać dłużnika za podatnika podatku od towarów i usług? Czy w związku ze sprzedażą licytacyjną nieruchomości należącej do dłużnika należy obliczyć i odprowadzić podatek należny, a jeżeli tak – według jakiej stawki, a także czy na komorniku sądowym spoczywa taki obowiązek? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

2018
28
lis

Istota:

Możliwość uwzględnienia poniesionych wydatków na nabycie i remont lokalu mieszkalnego za wydatki na własne cele mieszkaniowe

Fragment:

Uzyskany z ww. sprzedaży dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wydatkowaniem przychodu, w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie ww. lokalu mieszkalnego, na zakup w dniu 27 listopada 2014 r. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych oraz na sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego jego zakupu, a także na remont zakupionego lokalu mieszkalnego. Przy czym podkreślić należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawców na remont zakupionego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość mogą zostać uwzględnione przez Wnioskodawców jako wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, ale tylko w tej części, w jakiej zostały one sfinansowane z przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Organ nie odniósł się w niniejszej interpretacji do wskazanych przez Zainteresowanych kwot. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy. Końcowo Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego.

2018
23
lis

Istota:

Skutki podatkowych sprzedaży lokali mieszkalnych

Fragment:

Sprzedaż lokali mieszkalnych nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej. Wnioskodawca działań prowadzonych w związku ze sprzedażą lokali nie wykonuje w sposób stały, nie okazjonalny, profesjonalny, metodyczny systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń. Planowana sprzedaż lokali, nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca nabędzie lokale. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że skoro Wnioskodawca nabędzie lokale mieszkalne jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, lokale nie będą wykorzystywane w prowadzonej przez Niego działalności, nie będą stanowiły środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej działalności gospodarczej (będą stanowiły środki trwałe w tzw. najmie prywatnym) a zbycie lokali mieszkalnych nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, to brak jest przesłanek do zakwalifikowania zbycia tego lokalu (lokali) do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.