Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe zamiany lokali mieszkalnych.
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu. Zainteresowani wskazali, że w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2011 r., Znak: IBPBII/2/415-1054/11/MMa , dochód zwolniony z uwagi na przeznaczenie go na cele mieszkaniowe podlega obliczeniu według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód z odpłatnego zbycia – wykazany w poz. 23 PIT-39, W – wydatki na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wartość otrzymanego w drodze zamiany lokalu mieszkalnego, P – przychód z odpłatnego zbycia wykazany w poz. 20 PIT-39. Przykładowo zatem, gdy tzw. „ czysty ” dochód wynosiłby około 160.000 zł, wydatek na cele mieszkaniowe 320.000 zł (tj. wartość otrzymanego w drodze zamiany lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 3, a przychód 320.000 zł (tj. wartość lokalu mieszkalnego otrzymanego w wyniku zamiany), to w takim zdarzeniu przyszłym dochodem zwolnionym będzie kwota około 300.000 zł. Z powyższego wyjaśnienia wynika, że w przypadku, gdy przychód z odpłatnego zbycia w całości zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25, uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości zwolniony od podatku dochodowego.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie stawki podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, komórki lokatorskiej i/lub tarasu
Fragment:
Ze względu na to, że transakcja zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustanowieniem prawa do korzystania z miejsca postojowego, komórki lokatorskiej lub tarasu stanowi jedno świadczenie, podstawa opodatkowania powinna być określona na podstawie kwoty zapłaty należnej Wnioskodawcy z tytułu niniejszego świadczenia. Zatem, podstawa opodatkowania powinna być określona jako cena za lokal mieszkalny (wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej) powiększona o wynagrodzenie za ustanowienie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, komórki lokatorskiej lub tarasu. W związku z tym, dostawa lokalu mieszkalnego zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, komórki lokatorskiej oraz tarasu, które są integralnie związane z prawem własności lokalu mieszkalnego, objętych jedną księgą wieczystą podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego tj. 8% na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy.stawka ta będzie miała zastosowanie bez względu na to, czy dostawa odbywała się będzie na podstawie jednej lub dwóch umów sprzedaży.
2017
23
lut

Istota:
Opodatkowania dostawy lokalu mieszkalnego sprzedawanego wraz z garażem, w przypadku gdy powierzchnia samego tylko lokalu mieszkalnego - bez uwzględnienia powierzchni garażu - przekracza 150 m2
Fragment:
Garaże będą znajdować się na kondygnacji innej niż lokale mieszkalne, nie mniej jednak stanowić będą część składową danego lokalu mieszkalnego. Lokal mieszkalny wraz z garażem będą objęte jedną księgą wieczystą. Powierzchnia użytkowa niektórych lokali mieszkalnych - bez uwzględnienia powierzchni garażu - będzie przekraczała 150 m 2 . W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość, jaką stawką podatku od towarów i usług powinien opodatkować część ceny nabycia lokalu mieszkalnego sprzedawanego wraz z garażem, w przypadku gdy powierzchnia samego tylko lokalu mieszkalnego - bez uwzględnienia powierzchni garażu - przekracza 150m 2 , a garaż: znajduje się w części podziemnej budynku, w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny, jest częścią składową lokalu mieszkalnego i nie stanowi odrębnego przedmiotu prawa własności, jest sprzedawany razem z lokalem mieszkalnym i jest objęty jedną księgą wieczystą, Jak wskazano wyżej ustalenie właściwej stawki podatku VAT w przypadku, gdy przedmiotem dostawy jest budynek mieszkalny/lokal mieszkalny i garaż, wymaga analizy okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT dla sprzedaży garażu ma bowiem sposób jego sprzedaży i przynależność do lokalu mieszkalnego.
2017
23
lut

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
Fragment:
Reasumując należy stwierdzić, że odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w 2016 r. stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z tego zbycia Wnioskodawca może pomniejszyć o koszt odpłatnego zbycia w postaci wydatku z tytułu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Ponadto Wnioskodawca może pomniejszyć przychód o koszty jego uzyskania w postaci spłaconego od 1992 r. do października 2016 r., co miesiąc w czynszu kredytu, jednorazowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek przypadającej na mieszkanie Wnioskodawcy, wpłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu przypadającego na ww. mieszkanie oraz wydatku związanego z wydaniem zgody banku na bezciężarowe wyodrębnienie z księgi wieczystej lokalu mieszkalnego i sporządzeniem aktu notarialnego w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu. Uzyskany przez Wnioskodawcę dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego może podlegać zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wydatkowanie ww. przychodu w okresie dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło ww. odpłatne zbycie na wskazane w tym przepisie cele mieszkaniowe, tj. na dokończenie budowy domu jednorodzinnego, częściowy remont i rozbudowę oraz na spłatę kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego na budowę tego domu.
2017
22
lut

Istota:
Czy istnieje możliwość opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT 8% transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wykończonego w standardzie nr: I, II i III?
Fragment:
Sprzedawane przez Wnioskodawcę lokale mieszkalne będą spełniały określone w zacytowanych przepisach wymogi, dlatego Wnioskodawca uprawniony będzie do stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług - 8% dla dostawy lokalu mieszkalnego. W ocenie Wnioskodawcy wykończenie lokalu mieszkalnego zgodnie ze standardem I i standardem II, szczegółowo opisanymi w stanie faktycznym, stanowić będzie integralną część tego lokalu. Wykończenie lokalu mieszkalnego nie będzie odrębnym przedmiotem transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a kupującym. Cena lokalu mieszkalnego wyrażona będzie jedną kwotą, bez rozbicia i kalkulowania jej w oparciu o poszczególne składniki wykończenia lokalu mieszkalnego. Jeżeli zatem lokal mieszkalny kompleksowo wykończony sprzedawany będzie jako całość, transakcja powinna być opodatkowana w całości jedną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Powyższe stanowisko potwierdzają także przepisy Kodeksu cywilnego. Części wykończenia opisane w stanie faktycznym jako wykończenie w standardzie pierwszym oraz w standardzie drugim wykończenia będą stanowiły części składowe lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 47 K.C. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całość albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Wykończenie lokalu mieszkalnego jako część składowa będzie - zgodnie z kodeksem cywilnym - stanowiło jeden przedmiot sprzedaży.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla wynajmu lokali mieszkalnych.
Fragment:
(...) lokali mieszkalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 grudnia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla wynajmu lokali mieszkalnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatnik jest właścicielem (współwłaścicielem) nieruchomości obejmującej m.in. lokale mieszkalne. Lokale te są wynajmowane przez podatnika na cele mieszkaniowe takim podmiotom jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Umowy najmu w swojej treści zawierają między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczą one lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę i jego podnajemców tylko w celach mieszkaniowych. Najemcy, działając zgodnie z umową, podnajmują wzmiankowane lokale na cele mieszkaniowe lokatorom - osobom fizycznym zamieszkującym w tych lokalach mieszkalnych. Najemcy świadczą usługi długoterminowego wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe, nie świadczą zaś usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania czy innych usług podobnych do usług hotelowych.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie stawki podatku dla sprzedaży lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym (dwulokalowym)
Fragment:
Wnioskodawca planuje zaprojektować, wybudować i sprzedać budynek mieszkalny jednorodzinny (dwulokalowy) o charakterze bliźniaczym, przy czym każdy wyodrębniany i sprzedawany lokal mieszkalny będzie miał własne wejście z poziomu gruntu, własne instalacje i będzie oddzielnie wykorzystywany. Wskazane okoliczności sprawy prowadzą do wniosku, że zamiarem Wnioskodawcy jest sprzedaż domów jednorodzinnych wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej na której ten budynek będzie posadowiony, jednak z przyczyn wynikających z warunków określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru wynika, że Zainteresowany będzie dokonywał sprzedaży wyszczególnionych w budynku lokali mieszkalnych. Wskazane lokale mieszkalne ww. budynku jednorodzinnym (dwulokalowym) o charakterze bliźniaczym będą miały własne wejście z poziomu gruntu, własne instalacje i będą oddzielnie wykorzystywane. Należy tym samym zgodzić się z Wnioskodawcą, że przedmiotem sprzedaży w aspekcie ekonomicznym będą domy mieszkalne jednorodzinne co potwierdza klasyfikacja PKOB – gdyż zgodnie z oświadczeniem Zainteresowanego budynki opisane we wniosku mieszczą się w dziale 11. Zatem wskazane okoliczności sprawy prowadzą do uznania, że dla sprzedaży opisanych we wniosku lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych (dwulokalowych) o charakterze bliźniaczym wraz z udziałem we współwłasności gruntu zastosowanie znajdzie obniżona 8% stawka podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 12-12c w zw. z art. 146a pkt 2 i art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.
2017
15
lut

Istota:
W zakresie stawki podatku dla wynajmu lokali mieszkalnych
Fragment:
Stan lokali mieszkalnych umożliwia Operatorowi ich wynajmowanie jako apartamentu wakacyjnego, stałego miejsca zamieszkania osób trzecich lub udostępnienie lokalu na cele związane z działalnością gospodarczą. Operator zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu w okresach kwartalnych. Z okoliczności sprawy wynika więc, że Wnioskodawca wynajmuje co prawda lokale mieszkalne, ale umowa z Operatorem, która została zawarta na czas nieokreślony nie określa rodzaju dalszego wynajmu, a tym samym daje Operatorowi możliwość wynajmu lokali na różne cele i w różnych przedziałach czasowych. Oznacza to więc, że w przedmiotowej sprawie lokale mieszkalne nie są/mogą nie być wynajmowane wyłącznie na cele mieszkalne. Ze względu na zapisy umowy zawartej przez Wnioskodawcę z Operatorem nie można uznać, że Wnioskodawca świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania. Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada/nie będzie posiadał wiedzy na jaki cel zostały wynajęte lokale mieszkalne przez Operatora ich wynajem podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt (...)
2017
10
lut

Istota:
Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą lokalu.
Fragment:
Wynajmując lokal mieszkalny Wnioskodawca stosował zwolnienie z VAT, ponieważ wynajem na cele mieszkaniowe jest zwolniony od VAT. W miesiącu październiku 2016 r. przedmiotowy lokal mieszkalny został przez Zakład sprzedany. Sprzedając ww. lokal Wnioskodawca nie mógł skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania transakcji podatkiem VAT, ponieważ nie zostały spełnione warunki art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Lokal mieszkalny został zaliczony do środków trwałych, a jego wartość początkowa przekroczyła 15.000 zł. Lokal został oddany do użytkowania w styczniu 2016 r. Nie poniesiono nakładów na ulepszenie lokalu mieszkalnego. Nabyty lokal został wykorzystany wyłącznie do działalności zwolnionej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w związku z tym, że Zakład nie odliczył podatku VAT od zakupu lokalu mieszkalnego, a potem dokonał sprzedaży ww. lokalu z podatkiem VAT, może skorygować i odliczyć naliczony podatek VAT z tytułu zakupu tego lokalu, po umniejszeniu kwoty podatku VAT, za okres kiedy lokal mieszkalny był wynajmowany. Przy tak przedstawionym opisie sprawy i zadanym pytaniu, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy sprzedaż lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawcę, w październiku 2016 r., powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług czy zwolniona od tego podatku i w konsekwencji, czy w stosunku do tego obiektu nastąpiła zmiana przeznaczenia umożliwiająca dokonanie przez Zakład korekty podatku naliczonego.
2017
10
lut

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni przed nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego była zobowiązana wpłacić do spółdzielni mieszkaniowej wkład własny oraz spłacić kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię w części przypadającej na lokal Wnioskodawczyni. Ponadto w związku z wykupem lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni obciążona została kosztami notarialnymi. Całkowity koszt nabycia – jak wskazuje Wnioskodawczyni – to 249.990,58 zł. Jak wynika z treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) – przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową – określonych w umowie.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłaty odsetek od nieterminowego przekazania lokalu mieszkalnego
Fragment:
Nr 1462-IPPB4.4511.1180.2016.1.JK3 (data nadania 26 października 2016 r., data doręczenia 4 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty odsetek od nieterminowego przekazania lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty odsetek od nieterminowego przekazania lokalu mieszkalnego. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 26 października 2016 r. Nr 1462-IPPB4.4511.1180.2016.1.JK3 (data nadania 26 października 2016 r., data doręczenia 4 listopada 2016 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku. Pismem z dnia 6 listopada 2016 r. (data nadania 8 listopada 2016 r., data wpływu 14 listopada 2016 r.), Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie. We wniosku przedstawiono następujący stany faktyczny. W dniu 18 czerwca 2015 r. została zawarta umowa z deweloperem na zakup lokalu mieszkalnego. Deweloper nie wywiązał się z terminu przekazania lokalu mieszkalnego zgodnie z umową, w związku z czym wypłacił odsetki umowne. Odsetki nie wpływają na wartość lokalu mieszkalnego. Odsetki zostały wypłacone w postaci uznaniowej noty odsetkowej w dniu 8 września 2016 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymane odsetki podlegają opodatkowaniu? Na jakim formularzu rozliczyć podatek w przypadku zaistnienia obowiązku uiszczenia podatku? Do kiedy należy rozliczyć podatek? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze.
2017
8
lut

Istota:
Czy sprzedaż przez Spółkę wyremontowanych mieszkań będzie podlegała opodatkowaniu VAT?
Fragment:
(...) lokali mieszkalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 października 2016 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 13 grudnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokali mieszkalnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w zakresie handlu nieruchomościami. Lokale mieszkalne będą kupowane na rynku wtórnym od osób fizycznych bez podatku VAT. Następnie będą w nich przeprowadzane drobne remonty, takie jak: malowanie, wymiana sanitariatów, skrzydeł drzwiowych itp. Ponoszone na remont wydatki nie będą przekraczać 30% wartości początkowej zakupionego lokalu mieszkalnego. Następnie będą sprzedawane np. Spółka kupi w 2017 r. lokal mieszkalny od osoby fizycznej, która go nabyła od dewelopera w 2013 r. Spółka przeprowadzi remont, którego koszt nie przekroczy 30% wartości początkowej zakupionego lokalu mieszkalnego i Spółka sprzeda go w 2017 r. Lokalem mieszkalnym określa się zarówno lokal stanowiący odrębną nieruchomość jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
2017
8
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania przez Spółdzielnię ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w sytuacji nieprzekroczenia limitu obrotu obowiązującego w danym roku podatkowym, oraz niewliczania do limitu obrotu wartości usług zwolnionych od podatku, czyli czynności, za które pobierane są opłaty eksploatacyjne naliczane z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych - zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Fragment:
(...) lokali mieszkalnych - zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w roku 1982, wpisana do KRS (...). Spółdzielnia posiada w swoich zasobach lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi. W zasobach znajdują się zarówno lokale o ustalonym odrębnym prawie własności, jak i spółdzielczym prawie do lokalu. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą wystawiając trzy faktury miesięcznie za najem lokali i gruntu. Łączna kwota przychodów z tytułu sprzedaży opodatkowanej nie przekracza 20.000,00 zł. Spółdzielnia generalnie zajmuje się czynnościami wykonywanymi na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni. Za czynności te pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zgodnie z paragrafem 13.1 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, oraz zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
4
lut

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego, możliwości zaliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego do kosztów uzyskania przychodu od momentu oddania lokalu w najem oraz ustalenia daty oddania lokalu mieszkalnego do używania.
Fragment:
Czy Wnioskodawca może zaliczyć odsetki od Kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup Lokalu mieszkalnego, jako koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od momentu oddania tego Lokalu mieszkalnego w najem? Czy Wnioskodawca może zaliczyć Cenę, kwotę odsetek od Kredytu hipotecznego zapłaconych przed oddaniem Lokalu mieszkalnego do używania oraz koszt Prac wykończeniowych do wartości początkowej Lokalu mieszkalnego jako środka trwałego jego przedsiębiorstwa? Czy jako oddanie Lokalu mieszkalnego do używania należy rozumieć datę podpisania przez Wnioskodawcę umowy najmu Lokalu mieszkalnego z najemcą? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest rozstrzygnięcie wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania 1 i 2 – może on: zaliczyć odsetki od Kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup Lokalu mieszkalnego, jako koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej od momentu oddania tego Lokalu mieszkalnego w najem. zaliczyć Cenę, kwotę odsetek od Kredytu hipotecznego zapłaconych przed oddaniem Lokalu mieszkalnego do używania oraz koszt Prac wykończeniowych do wartości początkowej Lokalu mieszkalnego, jako środka trwałego jego przedsiębiorstwa. Stanowisko Wnioskodawcy oparte jest na następującej wykładni przepisów prawa podatkowego.
2017
3
lut

Istota:
Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze zbycia 4 wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w ½ działki gruntu będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia działek o nr 1149/2, 1149/5 oraz 1149/7 - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ww. ustawy.
Fragment:
Podatniczka spełniła bowiem wymogi odnoszące się do okresu zameldowania przed dokonaną sprzedażą, tj. była zameldowana ponad 12 miesięcy w kamienicy, w której znajdują się zbywane przez nią lokale mieszkalne. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia m.in. budynków lub ich części oraz lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość. Możliwość skorzystania z tej ulgi przysługuje, jeżeli „ podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia ”. Należy zwrócić uwagę na określenie „ (...) lub lokalu wymienionym w lit. a) – d (....) ”. Ustawodawca wskazuje nam zatem doprecyzowując w ten sposób, że chodzi o zameldowanie w lokalach znajdujących się w (a) budynkach lub ich częściach, a także (b) w lokalach mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, (c) lokalach stanowiących spółdzielcze własnościowe prawo, (d) lokalach w domach jednorodzinnych w spółdzielni. Z przepisu tego wynika, iż ustawodawca dopuszcza jako spełnienie warunku zameldowania zarówno zameldowanie w lokalu mieszkalnym formalnie wyodrębnionym, jak też w lokalu mieszkalnym niewyodrębnionym formalnie, a zlokalizowanym w budynku mieszkalnym. Skoro treść przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 updof jako spełnienie warunku dopuszcza zameldowanie w lokalach niewyodrębnionych, to w konsekwencji należałoby przyjąć jako uprawnioną tezę, iż ulgą tą można objąć wszystkie sprzedane lokale mieszkalne pod warunkiem, iż pod tym adresem Podatniczka zamieszkiwała kiedykolwiek przed zbyciem przez ponad 12 miesięcy.
2017
2
lut

Istota:
Skutki podatkowe krótkoterminowego najmu lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Istotne znaczenie ma bowiem fakt, że lokal mieszkalny Wnioskodawczyni wynajmuje krótkotrwale a najem lokalu mieszkalnego na krótkie okresy nie może być klasyfikowany do najmu o charakterze prywatnym. Opisany we wniosku najem lokalu mieszkalnego jest w istocie szeregiem cyklicznych, powtarzalnych okresowo, w sposób zorganizowany i ciągły czynności, podejmowanych w celach zarobkowych, zawierających ww. elementy definicji działalności gospodarczej. O zorganizowanym, ciągłym i zarobkowym przedsięwzięciu świadczy również współpraca Wnioskodawczyni z wyspecjalizowanym w zakresie najmu pośrednikiem. Od początku zatem działania Wnioskodawczyni wypełniały przesłanki działalności gospodarczej. Usługi najmu nieruchomości na krótkie okresy czasu, jakie świadczy Wnioskodawczyni, noszą zatem znamiona usług związanych z zakwaterowaniem co oznacza, że stanowią przychody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i podlegają opodatkowaniu w sposób przewidziany dla tego źródła przychodów. Tym samym stwierdzić należy, że wynajmowanie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego na krótkie okresy nie można klasyfikować do najmu o charakterze prywatnym, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
31
sty

Istota:
Czy zbycie odziedziczonego udzia3u w spó3dzielczym w3asnoociowym prawie do lokalu mieszkalnego przed up3ywem pieciu lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przysz3ego wynika, ?e Wnioskodawca w 2010 r. naby3 w spadku 1/9 udzia3u w spó3dzielczym w3asnoociowym prawie do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca zamierza sprzedaa przedmiotowy udzia3. W niniejszej sprawie istotnym jest ustalenie, czy Yród3o przychodów okreolone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swoim zakresem sprzeda? udzia3u w spó3dzielczym w3asnoociowym prawie do lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 244 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) spó3dzielcze w3asnoociowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Udzia3 w spó3dzielczym prawie do lokalu mieszkalnego powstaje wówczas, gdy dane prawo objete jest wspó3w3asnooci1 udzia3ow1 (u3amkow1). Wspó3w3aocicielowi przypada wtedy okreolona czeoa we w3asnooci tego prawa. Sprzeda? udzia3u w spó3dzielczym w3asnoociowym prawie do lokalu nie powoduje automatycznie zmiany Yród3a przychodów - nadal jest to Yród3o okreolone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt, i? art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym, od osób fizycznych w swej treoci wymienia jako Yród3o przychodu odp3atne zbycie spó3dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, nie przes1dza o tym, i? odp3atne zbycie udzia3ów w takim prawie nie stanowi Yród3a przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.