Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Realizacja własnych celów mieszkaniowych jest podstawową przesłanką dopuszczającą w ogóle przedmiotowe prawo do zwolnienia. Zatem stwierdzić należy, że w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do dochodu wydatkowanego – w terminie wskazanym w ustawie – na zakup drugiego lokalu mieszkalnego, ponieważ lokal ten będzie wyłącznie wynajmowany, a Wnioskodawczyni nigdy w nim nie zamieszka. Wydatek na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczony do wynajęcia, nie mieści się bowiem w katalogu wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) wskazanej ustawy. Z ww. zwolnienia może skorzystać jedynie dochód wydatkowany na budynek mieszkalny i pierwszy lokal mieszkalny, gdyż Wnioskodawczyni zamieszkując w nich, zrealizuje własne cele mieszkaniowe.
Fragment:
Już z literalnego brzmienia powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że przeznaczając lokal mieszkalny na wynajem innej osobie lub osobom Wnioskodawca nie spełnia przesłanki określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obligującej Wnioskodawcę do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych w nowo nabytym lokalu mieszkalnym. Tym samym, w lokalu tym cele mieszkaniowe realizować będzie nie Wnioskodawca, lecz najemca lokalu mieszkalnego. Powyższe oznacza, że w żadnej mierze nie można pogodzić tak przedstawionej sytuacji z przesłanką wynikającą z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. O własnych potrzebach nie sposób mówić, gdy podatnik zakupił lokal mieszkalny, w którym nie zamieszkuje i który to oddaje innej osobie w użytkowanie na podstawie umowy najmu. Podatnik wynajmując lokal mieszkalny nie będzie w nim realizował własnych celów mieszkaniowych, a realizował je będzie najemca. Należy zatem stwierdzić, że okoliczności dotyczące nabycia budynku i pierwszego lokalu mieszkalnego, czyli zamieszkiwanie przez Wnioskodawcę w budynku mieszkalnym oraz wynajem i późniejsze zamieszkiwanie w pierwszym lokalu mieszkalnym, pozwalają uznać, że pomimo początkowego wynajęcia przedmiotowego lokalu mieszkaniowego, został on nabyty przez Wnioskodawcę na własne cele mieszkaniowe. Odnosząc się natomiast do drugiego lokalu mieszkalnego, który najpierw ma być wynajmowany w dłuższym okresie czasu i możliwe, że Wnioskodawczyni nigdy w nim nie będzie zamieszkiwać, należy wskazać, że nie ma on nic wspólnego z własnymi celami mieszkaniowymi podatnika.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, w przypadku wydatkowania uzyskanych środków pieniężnych na budowę domu
Fragment:
Wobec powyższego przepisu należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób nabycia tego lokalu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w 2012 r. aktem darowizny od babci otrzymała lokal mieszkalny, który następnie w 2013 r. sprzedała. W myśl art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Zatem Wnioskodawczyni przedmiotowe prawo do lokalu mieszkalnego nabyła w 2012 r. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że sprzedaż w 2013 r. lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu, a oceniając skutki podatkowe tej sprzedaży należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2017
22
cze

Istota:
Sprzedaż i adaptacja lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Tam w rozmowie telefonicznej z konsultantem otrzymał zapewnienie, że nie zaistniało zobowiązanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że sprzedaż lokalu mieszkaniowego powstałego w wyniku adaptacji strychu nastąpiła po upływie 5 lat od momentu kiedy stałem się właścicielem lokalu mieszkalnego w tej nieruchomości (tj. od 4 października 2002 r.). W miesiącu lutym 2017 r. otrzymał od zarządcy nieruchomości deklarację PIT-8C za 2016 r. z uwzględnieniem w części D w poz. 24 przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji strychu we Wspólnocie Mieszkaniowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Jeżeli Wspólnota dokonała wypłaty pozostałych środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego po spłacie kredytu termo-modernizacyjnego na rzecz właścicieli z rachunku – lokaty Wspólnoty Mieszkaniowej, czy wtedy powstało zobowiązanie podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wspólnoty Mieszkaniowej? Jeżeli sprzedaż lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji strychu nastąpiła po upływie 5 lat od momentu kiedy Wnioskodawca stał się właścicielem lokalu mieszkalnego w tej nieruchomości, tj. od 4 października 2002 r. jest zwolniony od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Jeżeli Zainteresowany otrzymał deklarację PIT-8C a 2016 r. od zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej z adnotacją w części D poz. 24 – przychód ze sprzedaży adaptacji w Wspólnocie (...)
2017
22
cze

Istota:
Sprzedaż i adaptacja lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Tam w rozmowie telefonicznej z konsultantem otrzymał zapewnienie, że nie zaistniało zobowiązanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że sprzedaż lokalu mieszkaniowego powstałego w wyniku adaptacji strychu nastąpiła po upływie 5 lat od momentu kiedy stałem się właścicielem lokalu mieszkalnego w tej nieruchomości (tj. od 4 października 2002 r.). W miesiącu lutym 2017 r. otrzymał od zarządcy nieruchomości deklarację PIT-8C za 2016 r. z uwzględnieniem w części D w poz. 24 przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji strychu we Wspólnocie Mieszkaniowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Jeżeli Wspólnota dokonała wypłaty pozostałych środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego po spłacie kredytu termo-modernizacyjnego na rzecz właścicieli z rachunku – lokaty Wspólnoty Mieszkaniowej, czy wtedy powstało zobowiązanie podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wspólnoty Mieszkaniowej? Jeżeli sprzedaż lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji strychu nastąpiła po upływie 5 lat od momentu kiedy Wnioskodawca stał się właścicielem lokalu mieszkalnego w tej nieruchomości, tj. od 4 października 2002 r. jest zwolniony od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Jeżeli Zainteresowany otrzymał deklarację PIT-8C a 2016 r. od zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej z adnotacją w części D poz. 24 – przychód ze sprzedaży adaptacji w Wspólnocie (...)
2017
22
cze

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym.
Fragment:
Reasumując, za datę nabycia przez Wnioskodawcę zarówno udziału w lokalu mieszkalnym, który przypadł mu w związku z ustaniem wspólności ustawowej, jak i udziału nabytego w drodze dziedziczenia po zmarłej małżonce należy uznać rok 1985, kiedy to ww. lokal mieszkalny nabyty został do majątku wspólnego małżonków. Zatem dokonane obecnie odpłatne zbycie udziału w omawianym lokalu mieszkalnym nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 1985 r., w którym nastąpiło nabycie. W związku z powyższym, nie powstał u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, ani obowiązek wykazania ww. przychodu w jakimkolwiek zeznaniu podatkowym. W świetle powyższych wyjaśnień stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do twierdzenia, że nie jest on zobowiązany do zapłaty podatku w związku z odpłatnym zbyciem udziału w lokalu mieszkalnym uznać należy za prawidłowe, aczkolwiek nie ze względu na fakt, że jest to pierwsza linia pokrewieństwa – jak wskazał Wnioskodawca, lecz z przyczyn przedstawionych przez Organ w uzasadnieniu niniejszej interpretacji.
2017
22
cze

Istota:
1.Czy zbycie opisanego lokalu w całości wraz z gruntem będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
2.Czy transakcja ta będzie podlegała podatkowi VAT?
Fragment:
Sprzedaż będzie realizowana za pośrednictwem biura nieruchomości, jako prawo własności do lokalu o powierzchni 196,22 m 2 , z czego część usługowa stanowi 95,22 m 2 (pierwsza kondygnacja budynku) i lokalu mieszkalnego 101,00 m 2 (druga kondygnacja budynku). Z powyższego wynika, że co najmniej połowa całkowitej powierzchni budynku jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, a zatem budynek ten należy uznać za budynek mieszkalny. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalno-usługowego, w którym powierzchnia użytkowa części mieszkalnej przekracza połowę całkowitej powierzchni użytkowej lokalu, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skutki podatkowe tej sprzedaży należy ocenić w kontekście przesłanek z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, w przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze mieszkalnym przychód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy powstaje wtedy, gdy jej odpłatne zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto lub wybudowano. Tym samym dla ustalenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalno-usługowego wskazanego we wniosku istotne znaczenie ma data jego nabycia. Wskazać należy, że moment przeniesienia prawa własności w prawie podatkowym określany jest zgodnie z normami prawa cywilnego.
2017
20
cze

Istota:
W zakresie stawki podatku dla wynajmowanego lokalu mieszkalnego
Fragment:
Wnioskodawca wynajmuje co prawda lokal mieszkalny, ale nie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najemcy, lecz na cel krótkotrwałego zakwaterowania związanego z biznesem bądź turystyką. Oznacza to więc, że usługa ta nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Analizując zatem opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca świadczy usługi wynajmu lokalu mieszkalnego, ale nie na cele mieszkaniowe lecz na cel krótkotrwałego zakwaterowania związanego z biznesem bądź turystyką, które Wnioskodawca sklasyfikował do PKWiU 55.20.19.0 - pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, bez obsługi, co uwzględnia w wystawianych fakturach, to usługi te na podstawie poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest prawidłowe. W tym miejscu podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego.
2017
15
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z balkonem i/lub przynależnym pomieszczeniem – komórką, i/lub prawem do korzystania na zasadzie wyłączności z miejsca postojowego w garażu w budynku mieszkalnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej
Fragment:
Lokale mieszkalne będą miały powierzchnię nie większą niż 150 mkw. Nabywcy lokalu mieszkalnego zostanie przyznane prawo do korzystania na zasadzie wyłączności z oznaczonego miejsca parkingowego w ramach podziału do korzystania z nieruchomości wspólnej. Wątpliwości Wnioskodawczyni budzi fakt, czy Wnioskodawczyni może stosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług? Jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego, integralnie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsce parkingowe nie może być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.
2017
15
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz możliwości zastosowania do lokalu mieszkalnego indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
Fragment:
Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że zamierza dokonać ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w art. 22g ust. 1, 3-9, 11-15, tj. z uwzględnieniem sposobu nabycia środka trwałego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy, w oparciu o przedstawione zdarzenia przyszłe Wnioskodawca będzie mógł wprowadzić taki lokal mieszkalny do ewidencji środków trwałych? Czy, w oparciu o przedstawione zdarzenia przyszłe Wnioskodawca będzie mógł amortyzować lokal mieszkalny, o którym mowa we wniosku według indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości maksymalnie 10% przez okres 10 lat? Zdaniem Wnioskodawcy, lokal mieszkalny, którego zakup planuje, znajdować się będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i będzie spełniał warunki do uznania go za lokal mieszkalny, określone w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Ponadto, stanowić będzie on samodzielną nieruchomość, która po nabyciu będzie miała założoną osobną księgę wieczystą z ustanowionym dla niej udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie i w części wspólnej budynku. Po dokonaniu ulepszenia, o którym mowa wyżej, poniesione wydatki spowodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.
2017
15
cze

Istota:
Skoro Wnioskodawczyni nabyła nowy lokal mieszkalny w dniu 16 grudnia 2016 r., to przychód uzyskany ze sprzedaży darowanego lokalu mieszkalnego dokonanej w dniu 1 lutego 2017 r. de facto przeznaczyła na uregulowanie zobowiązania, jakie powstało na skutek zakupu około półtora miesiąca wcześniej nowego lokalu mieszkalnego. Zatem – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni – poniesienie ww. wydatku nie uprawnia do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Zatem wydatkowanie środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na dopłatę do nowego lokalu mieszkalnego nie zwalnia Wnioskodawczyni z obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Kwota, którą Wnioskodawczyni uzyskała ze sprzedaży darowanego lokalu mieszkalnego, została przeznaczona na końcową dopłatę do kupionego lokalu mieszkalnego i dokonania niezbędnego remontu w ww. lokalu mieszkalnym. Przeniesienie prawa własności (w formie aktu notarialnego) do nowego lokalu mieszkalnego, którego część ceny została sfinansowana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w darowiźnie nastąpiło 16 grudnia 2016 r. Środki uzyskane ze sprzedaży darowanego lokalu mieszkalnego zostały przeznaczone w całości na dopłatę do nowego lokalu i na remont nowego lokalu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w tym przypadku Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek ze sprzedaży darowanego lokalu mieszkalnego? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna Ona płacić żadnego podatku ze zbytego darowanego lokalu mieszkalnego, gdyż pieniądze ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego zostały w całości przeznaczone na kupno nowego lokalu mieszkalnego. Lokal mieszkalny nowo zakupiony w grudniu ubiegłego roku i w akcie notarialnym jest zapis, że do dnia 17 marca 2017 r. Wnioskodawczyni musi dokonać całkowitej dopłaty i dopiero wtedy otrzyma klucze do lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym Wnioskodawczyni nie wie po co Urząd Skarbowy Radom skierował Wnioskodawczynię z zapytaniem o interpretację w sprawie podatku, skoro przepis reguluje takie sytuacje (za sprzedaż wcześniej niż 5 lat darowanego lokalu mieszkalnego).
2017
14
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji podatkowej lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Z opisu wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną z deweloperem na zakup lokalu mieszkalnego. W dniu 6 listopada 2000 r. deweloper przekazał Wnioskodawcy protokolarnie lokal mieszkalny i od tego dnia Wnioskodawca użytkuje ten lokal w celach mieszkalnych. Deweloper nie przekazał Wnioskodawcy jednak własności do lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego. W 2004 r. została ogłoszona upadłość dewelopera. Przed jej ogłoszeniem mieszkańcy osiedla zawiązali Stowarzyszenie Mieszkańców oraz przejęli w formie aktu notarialnego całą wybudowaną nieruchomość. Zarząd tego Stowarzyszenia rozpoczął proces uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, wydzielania poszczególnych lokali mieszkalnych i przekazywania własności tych lokali ich właścicielom w formie aktów notarialnych. W dniu 5 marca 2015 r. wydane zostało zaświadczenie o samodzielności należącego do Wnioskodawcy lokalu mieszkalnego. W najbliższym czasie likwidator Stowarzyszenia przekaże lokale mieszkalne w formie aktu notarialnego, przy czym w stosunku do Wnioskodawcy fakt ten jeszcze nie nastąpił. Ponadto Wnioskodawca zamierza wynająć ten lokal mieszkalny w celach mieszkalnych, w ramach tzw. najmu prywatnego i rozliczać najem na zasadach ogólnych, opłacając podatek według skali podatkowej.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży lokali
Fragment:
(...) lokali mieszkalnych. Wskazane lokale mieszkalne w ww. budynku jednorodzinnym (dwulokalowym) o charakterze bliźniaczym będą miały własne wejście z poziomu gruntu, własne instalacje i będą oddzielnie wykorzystywane. Należy tym samym zgodzić się z Wnioskodawcą, że przedmiotem sprzedaży w aspekcie ekonomicznym będą domy mieszkalne jednorodzinne co potwierdza klasyfikacja PKOB - gdyż zgodnie z oświadczeniem Zainteresowanego budynki opisane we wniosku mieszczą się w dziale 11. Zatem wskazane okoliczności sprawy prowadzą do uznania, że dla sprzedaży opisanych we wniosku lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych (dwulokalowych) o charakterze bliźniaczym wraz z udziałem we współwłasności gruntu zastosowanie znajdzie obniżona 8% stawka podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 12-12c w zw. z art. 146a pkt 2 i art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. ” W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
14
cze

Istota:
Wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie i remont lokali mieszkalnych, przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni oraz na wynajem.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 546/15, należy stwierdzić, że nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu wydatki poniesione na zakup i remont lokali mieszkalnych, w których mieszka rodzina Wnioskodawczyni oraz lokalu mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni nie zamieszka, a które po zakończeniu wynajmu chce zamienić na działkę budowlaną. Jak już wyżej wskazano, realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego ze środków ze sprzedaży innej nieruchomości Wnioskodawczyni faktycznie powinna w posiadanym lokalu realizować swoje cele mieszkaniowe, a więc mieszkać. Tymczasem we wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że Wnioskodawczyni mieszka w jednym z nabytych lokali mieszkalnych, a drugi i trzeci służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych rodziny Wnioskodawczyni oraz innych osób (wynajem). Skoro tak, to nie można przyjąć, że w każdym z lokali mieszkalnych Wnioskodawczyni realizuje własne potrzeby mieszkaniowe. Nie budzi wątpliwości, że wynajmowany lokal mieszkalny nie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni, gdyż te zaspokajane są wyłącznie w lokalu mieszkalnym, w którym mieszka. W orzecznictwie dość jednolicie przyjmuje się, że cel mieszkaniowy wiąże się z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych przy czym chodzi tu o potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym, a zatem potrzeby przeciętnego podatnika, który o ulgę się ubiega.
2017
9
cze

Istota:
Wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na zakup i wykończenie lokali mieszkalnych.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3126/14, należy stwierdzić, że nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu wydatki poniesione na zakup i remont lokali mieszkalnych, przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych córki Wnioskodawczyni. Jak już wyżej wskazano, realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego ze środków ze sprzedaży innej nieruchomości Wnioskodawczyni faktycznie powinna w posiadanym lokalu realizować swoje cele mieszkaniowe, a więc mieszkać. Tymczasem we wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że Wnioskodawczyni mieszka w domu nabytym w darowiźnie, a nabyte lokale mieszkalne są przeznaczone na wynajem, a w przyszłości Wnioskodawczyni planuje ww. lokale mieszkalne przeznaczyć na cele mieszkaniowe własne oraz Jej córki. Skoro tak, to nie można przyjąć, że w każdym z trzech nabytych lokali mieszkalnych Wnioskodawczyni będzie realizować własne potrzeby mieszkaniowe. Zarówno wynajmowany lokal mieszkalny, jak też lokal mieszkalny przeznaczony na przyszłe cele mieszkaniowe córki nie służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni, lecz innych osób. W orzecznictwie dość jednolicie przyjmuje się, że cel mieszkaniowy wiąże się z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych przy czym chodzi tu o potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym, a zatem potrzeby przeciętnego podatnika, który o ulgę się ubiega.
2017
9
cze

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Wskazać należy, że zawarte w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczenie wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Ponadto powoływany art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi także, że przychód ze sprzedaży ma zostać wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. To oznacza, że nabyty ze środków pozyskanych ze sprzedaży darowanego mieszkania lokal mieszkalny ma zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe podatnika, a nie potrzeby mieszkaniowe innych osób.
2017
7
cze

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej budynków i urządzeń oraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, oraz budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego lokalu mieszkalnego, a więc takiego, do którego przysługuje podatnikowi tytuł własności bądź współwłasności. Warunek ten musi być zatem spełniony już w momencie zaciągania kredytu. Natomiast w rozpatrywanej sprawie nie mamy z taką sytuacją do czynienia, gdyż zaciągnięty kredyt w dniu 5 października 2011 r., został przeznaczony na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wyłącznie przez narzeczoną Wnioskodawcy. Innymi słowy w momencie zawarcia z narzeczoną kredytu budowlano-hipotecznego na zakup i remont spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ..., Wnioskodawca stając się współkredytobiorcą zobowiązał się do spłaty kredytu na zakup i remont spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jednakże kredyt ten nie został przeznaczony na nabycie przez Wnioskodawcę własności lub współwłasności lokalu mieszkalnego lub praw, gdyż nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło wyłącznie na rzecz Jego narzeczonej. Wnioskodawca nabył prawo współwłasności dopiero w marcu 2013 r. wskutek wejścia ww. prawa do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską w związku z zawarciem wraz z małżonką umowy rozszerzającej ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.
2017
2
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym w związku z przeznaczeniem w terminie ustawowym przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości – odziedziczonej części lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka domu, w którym wspólnie zamieszkuje z córkami?
Fragment:
Spadkobierczynie wspólnie postanowiły sprzedać lokal mieszkalny ..... Środki pochodzące ze sprzedaży przedmiotowego lokalu spadkobierczynie w całości zamierzają przeznaczyć na pozostała niespłaconą część kredytu obrotowego, którego zabezpieczeniem była hipoteka domu, w którym obecnie wspólnie zamieszkują. W lokalu mieszkalnym położonym .... nie była kontynuowana działalność gospodarcza prowadzona przez męża Wnioskodawczyni. Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że nie będzie celem mieszkaniowym spłata kredytu obrotowego, którego zabezpieczeniem była hipoteka domu, w którym mieszka Wnioskodawczyni wraz ze swoimi córkami. Kredyt obrotowy był kredytem przeznaczonym na finansowanie działalności przedsiębiorstwa, nie jest natomiast kredytem służącym zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że przeznaczenie przez Wnioskodawczynię oraz córki przychodu z opłatnego zbycia w 2016 r. udziałów w lokalu mieszkalnym nabytych w spadku po zmarłym mężu, na spłatę kredytu obrotowego zaciągniętego w 2008 r., nie stanowi wydatków na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.
2017
2
cze

Istota:
Sposób opodatkowania usług w przypadku zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych oraz lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym na cele krótkotrwałego zakwaterowania.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii sposobu opodatkowania i zastosowania właściwej stawki podatku przy sprzedaży usług najmu lokali mieszkalnych oraz lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym w celu krótkotrwałego zakwaterowania na rzecz pośrednika, z którym Wnioskodawca związany jest umową. Mając powyższe na uwadze, w świetle przywołanych przepisów, należy stwierdzić, że czynności opisane we wniosku, tj. zarówno usługa najmu lokali mieszkalnych oraz lokalu mieszkalnego wraz miejscem postojowym świadczona w oparciu o umowę najmu zawartą z firmą (jako najemcą), podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 w zw. art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług. I tak, mając na uwadze w szczególności zaklasyfikowanie przez Wnioskodawcę świadczonych usług do grupowania PKWiU 55.20.19.0, stawką właściwą dla usługi najmu lokalu mieszkalnego jest - jak słusznie wskazano we wniosku - 8% stawka podatku na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy. Przechodząc z kolei do rozstrzygnięcia kwestii sposobu opodatkowania usługi najmu lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym świadczonej w oparciu o umowę najmu zawartą z firmą (jako najemcą) stwierdzić należy, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.
2017
2
cze

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym dochód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni i Jej ówczesnemu mężowi od 1996 r. przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W 2009 r. Wnioskodawczyni i Jej ówczesny mąż zawarli umowę majątkową małżeńską ustanawiając rozdzielność majątkową. W tym samym roku małżeństwo Wnioskodawczyni zostało rozwiązane przez rozwód. W 2014 r. Sąd orzekł o podziale majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej ówczesnego męża i ustalił, że w skład majątku wspólnego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz inne ruchomości i środki zgromadzone na rachunkach bankowych i funduszach inwestycyjnych. Sąd przyznał Wnioskodawczyni ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, część ruchomości i część środków finansowych, natomiast ex-małżonkowi Wnioskodawczyni samochód i część środków finansowych, a ponadto zasądził tytułem rozliczenia określoną w postanowieniu kwotę od Wnioskodawczyni na rzecz Jej ex-małżonka. Aktem notarialnym z dnia 1 marca 2016 r. Wnioskodawczyni odpłatnie zbyła ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zbycie to nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1188, z późn. zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).
2017
24
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.