Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w darowiźnie
Fragment:
W związku z powyższym w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną własność decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca otrzymał w dniu 23 sierpnia 2012 r. w darowiźnie od matki lokal mieszkalny wraz z garażem, stanowiący odrębną własność Wnioskodawcy. W dniu 1 sierpnia 2017 r. Wnioskodawca sprzedał przedmiotowy lokal mieszkalny. Wnioskodawca planuje środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczyć na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w banku w 2007 r. Kredyt Wnioskodawca zaciągnął wspólnie ze współmałżonką, z którą Wnioskodawca pozostaje i pozostawał w momencie zaciągnięcia kredytu w ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej. Intencją Wnioskodawcy jest skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania uzyskanego przychodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpłatne zbycie w 2017 r. lokalu mieszkalnego nabytego przez Wnioskodawcę w 2012 r. w drodze darowizny stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu i zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.
2018
16
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości
Fragment:
Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że spełnia wymogi do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zamiar przeznaczenia lokalu mieszkalnego nabytego od dewelopera celem wynajmu długoterminowego wskazuje, że jego nabycie nie nastąpi w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ponadto, stwierdzić należy, że wydatkowanie środków ze sprzedaży na nabycie oraz spłatę kolejnych rat kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wynajęcia, nie mieści się w katalogu wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kolejnym celem mieszkaniowym, który Wnioskodawczyni planuje zrealizować wydatkując środki ze sprzedaży otrzymanego w darowiźnie lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy, będzie remont lokalu mieszkalnego nabytego od dewelopera oraz lokalu mieszkalnego otrzymanego w darowiźnie do ojca. Zgodnie z wyżej cyt. art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Należy w tym miejscu wskazać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „ remont ”, zatem właściwym jest odwołanie się w tej kwestii do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
2018
13
mar

Istota:
Czy po sprzedaży mieszkania powstałego po adaptacji strychu, który był przynależny do lokalu nr .., w którym Wnioskodawca zamieszkuje, będzie On zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Z informacji zawartych we wniosku wynika, że w 2018 roku Wnioskodawca planuje sprzedaż lokalu mieszkalnego powstałego po adaptacji strychu. Lokal ten był przynależny do mieszkania, którego Wnioskodawca stał się właścicielem w roku 2012, w drodze zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali. Wskutek dokonanego wyodrębnienia Wnioskodawca nie nabył żadnych nowych praw ponad to, którego był już właścicielem od 27 grudnia 2012 r., a więc od momentu zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali. W wyniku dokonania ww. czynności nie mamy jednak do czynienia z żadnym nabyciem, gdyż całą nieruchomość (lokal mieszkalny nr ...) Wnioskodawca nabył już wcześniej. Dlatego też wyodrębnienie lokalu mieszkalnego z dotychczas posiadanej nieruchomości nie stanowi nabycia prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w tym przepisie. Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy więc stwierdzić, że planowana w 2018 roku sprzedaż mieszkania powstałego po adaptacji strychu nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zostanie dokonana po upływie pięciu lat licząc końca roku 2012 (zniesienie współwłasności i ustanowienie odrębnej własności lokali), a co za tym idzie – na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości.
2018
9
mar

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatkowanie przez Wnioskodawczynię przychodu uzyskanego ze sprzedaży stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego, dokonanej przed upływem pięciu lat od dnia nabycia, na nabycie udziału w stanowiącym odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnym będzie wydatkowaniem tego przychodu na własne cele mieszkaniowe i w związku z tym dochód uzyskany z tego tytułu będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) tej ustawy?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2018
9
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
(...) lokali mieszkalnych z tytułu opłat na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu opłat na poczet kosztów utrzymania tych lokali/kosztów zużycia mediów, wpłat wnoszonych przez właścicieli lokali mieszkalnych na fundusz remontowy, zaliczek wnoszonych przez właścicieli garaży będących również właścicielami lokali mieszkalnych na terenie Wspólnoty, z tytułu opłat na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, zaliczek wnoszonych na fundusz remontowy przez właścicieli garaży, będących również właścicielami lokali mieszkalnych na terenie Wspólnoty, odsetek wpłaconych przez właścicieli lokali mieszkalnych od nieterminowych wpłat zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnych, fundusz remontowy oraz za tzw. media, odsetek wpłaconych przez właścicieli garaży będących również właścicielami lokali mieszkalnych na terenie Wspólnoty, za opóźnienie w płatności zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnych oraz fundusz remontowy, pożytków, tj. dochodów z tytułu dzierżawy lub najmu części wspólnych, gdy przychody te pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, -jako dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, korzystają ze zwolnienia określonego w cyt. art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, o ile zostały/zostaną wydatkowane wyłącznie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
2018
9
mar

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia własności nieruchomości w celu uzyskania w zamian stosunku najmu lokalu mieszkalnego.
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. W myśl art. 21 ust. 25 pkt 3 ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a).
2018
9
mar

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na mocy tego aktu, w drodze podziału majątku wspólnego, ówczesna małżonka Wnioskodawcy nabyła prawo do działki o powierzchni 0,1475 ha wraz z domem mieszkalnym o wartości 250 000 zł, natomiast Wnioskodawca otrzymał w całości prawo do lokalu mieszkalnego w L. przy ulicy W. o wartości 150 000 zł. Dotychczas Wnioskodawca był już właścicielem ½ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a po podziale majątku wspólnego i zniesieniu współwłasności stał się właścicielem całości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W dniu 24 marca 2017 r. Wnioskodawca sprzedał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w L. przy ulicy W. (akt notarialny repertorium A Nr ....), za kwotę 242 000 zł. Dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym stanie faktycznym odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. l pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
9
mar

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego, dokonanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. lokalu mieszkalnego), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom, a dotyczące lokalu mieszkalnego. Z wniosku nie wynika, aby lokal był wykorzystywany na cele inne, niż mieszkalne. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa lokalu mieszkalnego (dokonana w dniu 9 maja 2017 r.), o którym mowa we wniosku, w drodze licytacji nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, aby dłużnicy wykorzystywali do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotowy lokal mieszkalny. W opisanej sytuacji dłużnicy nie wystąpili w charakterze podatników. Zatem sprzedaż licytacyjna była sprzedażą majątku osobistego dłużników, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania, wobec czego Wnioskodawca (komornik sądowy) nie był zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług.
2018
6
mar

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. lokalu mieszkalnego), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi a dotyczące lokalu mieszkalnego. Z wniosku nie wynika, aby lokal był wykorzystywany na cele inne, niż mieszkalne. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa lokalu mieszkalnego, o którym mowa we wniosku, w drodze licytacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, aby dłużnik wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotowy lokal mieszkalny. W opisanej sytuacji dłużnik nie występuje w charakterze podatnika. Zatem sprzedaż licytacyjna jest sprzedażą majątku osobistego dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania, wobec czego Wnioskodawca (Komornik Sądowy) nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług.
2018
6
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Wnioskodawca jest właścicielem czterech (4) lokali mieszkalnych, tj. Lokalu mieszkalnego o pow. 58,20 m 2 , nabytego w drodze darowizny od rodziców Wnioskodawcy w dniu 12 maja 2016 r. aktem notarialny (dalej „ Lokal Mieszkalny 1 ”). Lokalu mieszkalnego o pow. 84 m 2 , nabytego w drodze darowizny od rodziców Wnioskodawcy w dniu 12 maja 2016 r. aktem notarialnym (dalej: „ Lokal Mieszkalny 2 ”). Lokalu mieszkalnego o pow. 37,94 m 2 , nabytego w dniu 3 sierpnia 2017 r. aktem notarialnym (dalej: „ Lokal Mieszkalny 3 ”). Lokalu mieszkalnego o pow. 38,06 m 2 , nabytego w dniu 3 sierpnia 2017 r. aktem notarialnym (dalej: „ Lokal Mieszkalny 4 ”). Lokal Mieszkalny 3 oraz Lokal Mieszkalny 4 zostały przez Wnioskodawcę zakupione z wolnych środków finansowych w celach inwestycyjnych (Wnioskodawca zamierza wynajmować zakupione lokale zaraz po ich wykończeniu - jeszcze w 2018 r.). Wnioskodawca jest zameldowany i mieszka obecnie w Lokalu Mieszkalnym 2 (otrzymanym w darowiźnie od rodziców) wraz ze swoimi rodzicami. Wnioskodawca w międzyczasie zawarł z rodzicami umowę nieodpłatnego użyczenia tego lokalu mieszkalnego, zważywszy, że Wnioskodawca zamierza się z tego lokalu wymeldować i przeprowadzić do nowego lokalu, który zamierza nabyć w najbliższym czasie (możliwe, że jeszcze w 2018 r ).
2018
3
mar

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia wyodrębnionych lokali mieszkalnych
Fragment:
Jednocześnie stwierdzić należy, że jeżeli na skutek zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, w wyniku którego nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę wyodrębnionych lokali mieszkalnych nie przekroczy wartości udziałów, jakie przysługiwały Wnioskodawcy w ww. lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość przed zniesieniem współwłasności, nie dojdzie do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego, zgodnie z powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, datę nabycia wyodrębnionych lokali mieszkalnych, należy utożsamiać z datą nabycia prawa współwłasności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość uzyskanego przez Wnioskodawcę w drodze umowy kupna w 2016 r. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę prawa własności wyodrębnionych lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości, jeżeli zostanie dokonane po upływie pięcioletniego terminu liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez Wnioskodawcę udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, tj. po dniu 31 grudnia 2021 r., nie będzie stanowiło źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2018
2
mar

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT dostawy lokalu mieszkalnego w trybie licytacji komorniczej
Fragment:
Mając na uwadze opis sprawy i powołane przepisy należy stwierdzić, że nie można uznać dłużnika za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z dokonaną sprzedażą lokalu mieszkalnego w drodze licytacji komorniczej. Z okoliczności sprawy wynika, że przedmiotowy lokal nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej dłużnika, nie był także przedmiotem umów o najem, dzierżawę i podobnych innych umów, choć Wnioskodawca wskazał, że w lokalu tym podmiot trzeci prowadzi działalność gospodarczą, przy czym brak jest jakichkolwiek umów zawartych między dłużnikiem a podmiotem trzecim, które dokumentowałyby fakt prowadzenia w nim działalności. Brak jest więc przesłanek wskazujących na to, że dłużnik w odniesieniu do dokonanej sprzedaży lokalu mieszkalnego działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Zatem zbycie lokalu nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej, lecz w ramach rozporządzania własnym majątkiem i jest działaniem w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o VAT nie mają zastosowania. Tym samym sprzedaż niewykorzystywanego w działalności gospodarczej lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika w drodze licytacji komorniczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nieruchomość ta stanowi majątek prywatny dłużnika.
2018
1
mar

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego
Fragment:
Wnioskodawczyni zakupiła na cele mieszkaniowe, do kompletnego remontu, lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność. W listopadzie 2017 r. sprzedała ww. lokal mieszkalny, w wyniku czego jest zobowiązana do zapłaty 19% podatku dochodowego. Wnioskodawczyni poniosła wydatki dotyczące remontu oraz modernizacji ww. lokalu mieszkalnego, które obejmowały zakup: elektrycznej płyty grzewczej (na stałe wmontowanej, w zabudowie, bez możliwości samodzielnego odłączenia), piekarnika elektrycznego (na stałe wmontowanego, w zabudowie, bez możliwości samodzielnego odłączenia), zlewu wraz z baterią kranową, okapu kuchennego (na stałe podłączonego z kominem), armatury łazienkowej, trwale umiejscowionej szafy wnękowej (pawlacz). Nakłady związane z zakupem ww. elementów zostały udokumentowane fakturą VAT, datowaną w trakcie posiadania praw własności lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wydatki dotyczące remontu oraz modernizacji lokalu mieszkalnego związane z zakupem: elektrycznej płyty grzewczej (na stałe wmontowanej, w zabudowie, bez możliwości samodzielnego odłączenia), (...)
2018
1
mar

Istota:
Prawidłowe jest zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% do zaliczek wpłaconych pierwotnie na poczet sprzedaży udziału w lokalu użytkowym (garażu), a następnie przekwalifikowanych na poczet płatności z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującej prawo do wyłącznego korzystania z konkretnego miejsca parkingowego (boksu garażowego) w garażu stanowiącym część nieruchomości wspólnej.
Fragment:
Po zakończeniu wyodrębnienia poszczególnych lokali każdy z lokali mieszkalnych będzie miał założoną indywidualną księgę wieczystą zaś części wspólne budynku z miejscami postojowymi, boksami garażowymi, etc. będą objęte odrębną księgą wieczystą (w toku trwania projektu inwestycyjnego nieruchomość, na której realizowana jest inwestycja objęta jest jedną księgą wieczystą). Wnioskodawca wskazał przy tym że każdorazowo dokonuje łącznej sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca parkingowego. Nie ma możliwości dokonania zakupu wyłącznie miejsca parkingowego, bez zakupu lokalu mieszkalnego. Sprzedaż taka jest/będzie dokonywana na podstawie jednej umowy sprzedaży. Zatem mając na uwadze przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy uznać należy, że w tym konkretnym przypadku dostawa lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z konkretnego miejsca parkingowego (boksu garażowego) w garażu stanowiącym część nieruchomości wspólnej stanowi jednolite świadczenie na rzecz nabywcy lokalu. Skutkiem powyższego sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującej prawo do wyłącznego korzystania z konkretnego miejsca parkingowego (boksu garażowego) w garażu stanowiącym część nieruchomości wspólnej, dla którego nie będzie założona odrębna księga wieczysta korzysta/będzie korzystać z obniżonej, tj. 8% stawki podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 41 ust. 12 ustawy.
2018
23
lut

Istota:
Brak obowiązku uiszczenia podatku VAT od sprzedaży w trybie egzekucji sądowej lokalu mieszkalnego z komórką lokatorską;
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Komornik Sądowy w trybie egzekucji komorniczej będzie sprzedawać lokal mieszkalny wraz z przynależną komórką lokatorską. Lokal mieszkalny jest własnością dłużnika, który prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Nabycie lokalu nastąpiło w 2014 r. na podstawie aktu notarialnego i nie wystawiono faktury. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego lokalu. Lokal mieszkalny stanowi majątek prywatny dłużnika, nie był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy licytacyjna sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z komórką lokatorską będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie nie można uznać dłużnika za podatnika podatku od towarów i usług, w związku ze sprzedażą nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego wraz z przynależną komórką lokatorską. Jak wskazał Wnioskodawca – Komornik Sądowy - lokal mieszkalny z komórką lokatorską stanowiła majątek prywatny dłużniczki. Wnioskodawca wskazał także, że przedmiotowa nieruchomość nie była wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze.
2018
23
lut

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości w 2018 roku nastąpi zwolnienie od obowiązku naliczenia podatku VAT?
Fragment:
Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. lokalu mieszkalnego), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że w stosunku do Wnioskodawcy prowadzona jest upadłość. W skład masy upadłościowej wchodzą nieruchomości: lokal mieszkalny oraz 2 garaże wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej. Przedmiotowe nieruchomości nie były wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Jak wskazano, nieruchomości nie były też przedmiotem najmu, dzierżawy ani innych czynności o podobnym charakterze. Przedmiotowe nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawcę do użytkowania prywatnego, celem zamieszkania. Obecnie planowana jest sprzedaż opisanych nieruchomości. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa nieruchomości: lokalu mieszkalnego oraz 2 lokali garażowych wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotowe nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2018
21
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT najmu lokalu mieszkalnego na rzecz przedsiębiorcy, który będzie ten lokal podnajmował osobom fizycznym na cele mieszkaniowe
Fragment:
(...) lokali mieszkalnych: 1. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe, a z umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a Pośrednikami będzie jednoznacznie wynikało, iż te lokale mieszkalne mogą być wykorzystywane jedynie dla świadczenia usług związanych z wynajmowaniem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe: lub 2. podmiotom trzecim, nie dla celów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, na ich cele mieszkaniowe, a z umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a najemcami będzie jednoznacznie wynikało, iż te lokale mieszkalne mogą być wykorzystywane jedynie dla celów mieszkaniowych najemców, to usługa najmu wskazanych lokali mieszkalnych będzie spełniać przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. (...) ” Dodatkowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 238/16, sąd wskazał, że „ (...) Należy wskazać, iż usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy.
2018
21
lut

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe
Fragment:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, którego udział Wnioskodawczyni zamierza nabyć od męża, położony jest w ... przy ul.... W ww. lokalu mieszkalnym Wnioskodawczyni obecnie zamieszkuje wraz z mężem. Zamierza w dalszym ciągu w nim zamieszkiwać i tym samym realizować własne cele mieszkaniowe. Nie zamierza udostępniać go odpłatnie ani nieodpłatnie osobom trzecim. Jednakże, w lokalu tym Wnioskodawczyni będzie zamieszkiwała wraz z mężem do czasu, aż Jej mąż nabędzie własne mieszkanie. Po dokonaniu nabycia udziału małżonka w ww. lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, Wnioskodawczyni stanie się jego wyłącznym właścicielem. Prawo własności lokalu będzie wchodziło w skład majątku odrębnego Wnioskodawczyni. Przychód ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w spadku po matce Wnioskodawczyni, zostanie w całości wydatkowany na dopłatę w związku z planowanym nabyciem udziału w lokalu mieszkalnym od męża Wnioskodawczyni wskutek podziału majątku wspólnego, w terminie dwóch lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży przysługującego Jej udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w spadku po zmarłej matce.
2018
17
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.