Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego w formie zaliczek czy zadatków – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z czym uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego dochód, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2012 roku, w związku z podpisaniem aktu przenoszącego własność nowego lokalu mieszkalnego dopiero po 2016 r. - Wnioskodawca będzie obowiązany opodatkować 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2016
10
gru

Istota:
Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT właściwej dla refakturowania na najemców lokali mieszkalnych dostawy poszczególnych mediów
Fragment:
Świadczenia z tytułu dostawy wody czy odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania, ciepłej wody stanowią odrębne usługi, gdyż to najemcy lokali mieszkalnych decydują o ilości zużytych mediów. Najemcy lokali mieszkalnych, mogą swobodnie decydować o ilości dostarczanych mediów (woda, ścieki, centralne ogrzewanie i ciepła woda), mają własne liczniki i są obciążani wyłącznie własnym zużyciem według odczytów wskazań zużycia z tych liczników. Najemcy nie mają możliwości zawarcia we własnym zakresie umów o dostawę tych mediów z ich dostawcami. Umowy z dostawcami mediów zawarł Wnioskodawca. Brak jest zatem podstaw, aby uznać, że dostawa ww. mediów jest nierozerwalnie związana z najmem lokali mieszkalnych, a ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Nie tworzą one bowiem obiektywnie tylko jednego niepodzielnego świadczenia, tj. nie stanowią kompleksowej usługi najmu lokali. Zatem, w przypadku najmu lokali mieszkalnych, które korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36, usługi dostawy wody, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania i dostarczania ciepłej wody, które rozliczane są na podstawie odczytów z indywidualnych liczników, winny być opodatkowane według stawek właściwych dla poszczególnych ww. dostaw, a nie dla usługi najmu lokali mieszkalnych.
2016
6
gru

Istota:
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy lokal mieszkalny został nabyty w 2008 r. jego zbycie w 2011 r. stanowi źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Po zakończeniu prac wykończeniowych Wnioskodawca zasiedlił przedmiotowy lokal mieszkalny. Wnioskodawca zamieszkiwał w lokalu mieszkalnym od roku 2005, a wcześniej Wnioskodawca wynajmował od 2003 r. ten lokal mieszkalny i opłacał z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy. Wnioskodawca nie został jednak formalnie zameldowany w tym mieszkaniu, chociaż zamieszkiwał tam z żoną, a następnie z dzieckiem, którzy byli zameldowani w tym lokalu mieszkalnym odpowiednio żona od maja 2008 r. do grudnia 2010 r., a dziecko od września 2009 r. do grudnia 2010 r. Na skutek przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy Spółdzielnia dopiero w 2007 r. uzyskała formalną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny i w 2008 r. Spółdzielnia zawarła z Wnioskodawcą formalną umowę o ustanowieniu odrębnej własności zakupionego lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego. Zaznaczenia wymaga, że Spółdzielnia nie kwestionowała do tego momentu uprawnienia Wnioskodawcy do swobodnego korzystania z lokalu mieszkalnego, pobierała od niego należne opłaty eksploatacyjne, W styczniu 2011 roku Wnioskodawca zbył na podstawie aktu notarialnego przedmiotowy lokal mieszkalny. Wnioskodawca złożył w terminie 14 dni od dnia zbycia lokalu oświadczenie o spełnieniu prawa do korzystania z przysługującej mu ulgi mieszkaniowej (ulga meldunkowa) mimo, że nie był formalnie w tym lokalu zameldowany.
2016
6
gru

Istota:
Opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego powstałego z zaadaptowania strychu na cele mieszkaniowe
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wspólnota mieszkaniowa zamierza sprzedać lokal mieszkalny, powstały w wyniku adaptacji strychu. Uzyskane środki pieniężne Wspólnota zamierza przeznaczyć na wykonanie remontu elewacji i klatek schodowych. Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że strych, jako część wspólna budynku mieszkalnego, mieści się w pojęciu zasobów mieszkaniowych. Zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynków mieszkalnych oraz zapewniające sprawne ich funkcjonowanie oraz administrowanie. Reasumując, dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, powstałego w wyniku adaptacji strychu, jako pochodzący z gospodarki zasobami mieszkaniowymi stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego o ile w całości zostanie przeznaczony, a następnie wydatkowany na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (w powyższym przypadku fundusz remontowy). Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym (dwulokalowym).
Fragment:
Końcowo należy dodać, że każdy wyodrębniany i sprzedawany lokal mieszkalny będzie miał własne wejście z poziomu gruntu, własne instalacje i będzie oddzielnie wykorzystywany. Wskazane okoliczności sprawy prowadzą do wniosku, że zamiarem Wnioskodawcy jest sprzedaż domów jednorodzinnych wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej na której ten budynek będzie posadowiony, jednak z przyczyn wynikających z warunków określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru wynika, że Zainteresowany będzie dokonywał sprzedaży wyszczególnionych w budynku lokali mieszkalnych. Wskazane lokale mieszkalne ww. budynku jednorodzinnym (dwulokalowym) o charakterze bliźniaczym będą miały własne wejście z poziomu gruntu, własne instalacje i będą oddzielnie wykorzystywane. Należy tym samym zgodzić się z Wnioskodawcą, że przedmiotem sprzedaży w aspekcie ekonomicznym będą domy mieszkalne jednorodzinne co potwierdza klasyfikacja PKOB – gdyż zgodnie z oświadczeniem Zainteresowanego budynki opisane we wniosku mieszczą się w dziale 11. Zatem wskazane okoliczności sprawy prowadzą do uznania, że dla sprzedaży opisanych we wniosku lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych (dwulokalowych) o charakterze bliźniaczym wraz z udziałem we współwłasności gruntu zastosowanie znajdzie obniżona 8% stawka podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 12-12c w zw. z art. 146a pkt 2 i art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.
2016
5
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego, w sytuacji, gdy w 1994 r. nastąpił przydział spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego a obecnie dokonane zostanie ustanowienie odrębnej własności lokalu.
Fragment:
Nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, następuje w momencie ustanowienia (przydziału) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego udziału w gruncie jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Odnosząc powyższą argumentacją prawną na grunt omawianej sprawy stwierdzić należy, że datą nabycia omawianego lokalu mieszkalnego jest 1994 r., tj. data przydziału lokalu mieszkalnego na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Skoro tak, to termin, z którym ustawodawca wiąże powstanie źródła przychodu wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien być liczony właśnie od końca 1994 r. i upłynął 31 grudnia 1999 r. Oznacza to, że po dacie 31 grudnia 1999 r. jakiekolwiek zadysponowanie przez Wnioskodawcę ww. lokalem mieszkalnym np. poprzez zawarcie umowy sprzedaży nie spowoduje w ogóle powstania źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a tym samym Wnioskodawca nie będzie obowiązany płacić podatku dochodowego z tytułu sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego.
2016
5
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego – zwolnienie 43.1.10 i 43.1.10a
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach inwestycji pod nazwą X. (zwanego dalej „ Lokalem Mieszkalnym ”). Wnioskodawca za wyżej wymienione prawo zapłacił 94.121,80 złotych. Upadła (Pani Agata G.) nie prowadziła działalności gospodarczej, wobec czego transakcja ta nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT). W opisanej powyżej przedwstępnej umowie sprzedaży Lokalu Mieszkalnego strona Kupująca (tj. Wnioskodawca po zakupie tego prawa od syndyka - jak opisane powyżej), była zobowiązana do zapłacenia stronie Sprzedającej (tj. Y.) ostatnią ratę płatności za Lokal Mieszkalny w kwocie 27.878,20 złotych brutto. Na wniosek Y., dnia 24 czerwca 2016 roku, Wnioskodawca dokonał płatności wspomnianej brakującej kwoty. Kwota ta była opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 8%. Zgodnie z umową opisaną powyżej, do końca września 2016 roku nastąpi przekazanie przez Y. Lokalu Mieszkalnego Wnioskodawcy. Lokal ten nie był wcześniej zasiedlony i nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawca nie planuje żadnych prac remontowych (lub innych) w Lokalu Mieszkalnym po jego odbiorze i zamierza sprzedać ten lokal osobie fizycznej do końca 2016 roku (transakcja ta zwana dalej “Zdarzeniem Przyszłym”).
2016
5
gru

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, spowoduje powstanie obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług?
Fragment:
Konieczne jest zatem ustalenie, czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca, w celu dokonania dostawy lokali mieszkalnych, podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący „ działalność gospodarczą ” w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż ta nastąpiła w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym. Przyjęcie, że Wnioskodawca sprzedając 3 lokale mieszkalne działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą wymaga ustalenia, że jego działalność w tym zakresie przybrała formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar wykazany obiektywnymi dowodami ich kontynuacji), a w konsekwencji zorganizowaną. Przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności faktyczne sprawy nie wskazują, aby jego aktywność dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w wybudowanym w 2015 r. budynku była porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawcy nie towarzyszył przy budowie domu jednorodzinnego zamiar odsprzedaży, bowiem – jak wskazano – Wnioskodawca podjął wraz z mężem i rodzicami decyzję o budowie tego budynku, z myślą o zamieszkaniu w nim.
2016
5
gru

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomość w drodze licytacji będzie obciążona podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 26 sierpnia i 16 września 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze licytacji komorniczej. We wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jako komornik sądowy prowadzi Pan postępowanie egzekucyjne z lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną nieruchomość. Właścicielem nieruchomości jest dłużnik R. K. Lokal o pow. użytkowej 46,75 m 2 położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W skład powierzchni użytkowej lokalu wchodzą 2 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka, w.c. oraz przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica. Budynek mieszkalny wielorodzinny to obiekt pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony w latach 70-tych XX w. Dla lokalu urządzona jest księga wieczysta, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w I. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu rejonu ulic w I., zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w I. z dnia 28 marca 2003 r. Zgodnie z ustaleniami niniejszego opracowania planistycznego przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem: 19MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dłużnik figuruje jako osoba zgłoszona do ubezpieczenia jako świadczeniobiorca.
2016
4
gru

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanego we wniosku lokalu oraz możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do jego amortyzacji
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego zostało zakupione od małżonków (osób fizycznych). Posiadali oni ww. prawo na podstawie przydziału lokalu mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej od maja 1981 r., ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte w formie aktu notarialnego w lutym 2016 r. W miesiącach marcu oraz kwietniu 2016 r. został przeprowadzany remont mieszkania, natomiast 29 kwietnia 2016 r. aktem notarialnym ustanowiono odrębną własność lokalu mieszkalnego oraz przeniesiono własność lokalu na rzecz członka spółdzielni tj. Wnioskodawczynię. W księdze wieczystej występowało już wyodrębnienie lokali mieszkalnych wraz z udziałem we wspólnej nieruchomości. Wnioskodawczyni nie wprowadziła mieszkania do ewidencji środków trwałych ani do wartości niematerialnych i prawnych ze względu na brak pewności co do prawidłowego sklasyfikowania, prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte w lutym 2016 r., a przekształcenie na własność nastąpiło 29 kwietnia 2016 r. wydatki na nabycie prawa do lokalu mieszkalnego nie zostały jeszcze zaliczone do kosztów podatkowych Wnioskodawczyni, nastąpi to w formie amortyzacji (w przyszłości), prace remontowe polegały na wyszpachlowaniu oraz wymalowaniu ścian, wymianie drzwi oraz klamek, umeblowaniu mieszkania, zakupie sprzętu AGD do kuchni.
2016
3
gru

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych
Fragment:
Zbycie niewynajmowanych wyodrębnionych lokali mieszkalnych nie będzie dokonywane w ramach działalności gospodarczej, gdyż sprzedaż nastąpi w ramach rozporządzania własnym majątkiem i będzie działaniem w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Tym samym, sprzedaż niewynajmowanych lokali mieszkalnych przez Wnioskodawczynię, które nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz stanowią Jej majątek prywatny nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych w odniesieniu do tych lokali, które nie będą przedmiotem umów najmu, stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe. W okolicznościach sprawy wskazano, że może zaistnieć również sytuacja, gdy Wnioskodawczyni po wyodrębnieniu lokali mieszkalnych w przedmiotowym budynku mieszkalnym będzie je wynajmowała okazjonalnie na czas określony, przy czym Wnioskodawczyni nie może przesądzić, ile lokali znajdzie najemców, a ile lokali będzie nadal pustych. Zgodnie z art. 659 § 1 cyt. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
2016
3
gru

Istota:
Opodatkowania nabycia Strychu oraz sprzedaży po jego adaptacji nowo powstałego lokalu mieszkalnego
Fragment:
Wskutek przeprowadzonych przez Spółkę prac budowlanych i adaptacyjnych powstanie lokal mieszkalny, który po wyodrębnieniu i założeniu księgi wieczystej będzie przedmiotem sprzedaży. Zatem istniejące w dacie zakupu pomieszczenie strychowe przestanie istnieć, a w miejscu tego lokalu powstanie nowy lokal mieszkalny (odrębny pod względem powierzchni, ścian odgraniczających od innych lokali, jakości, itp.). Jak wskazał Wnioskodawca przedmiotem sprzedaży będzie nowo powstały lokal mieszkalny, tym samym więc jego dostawa odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia w myśl art. 2 pkt 14 ustawy. Uprzednie nabycie udziałów w postaci części wspólnej budynku stanowiącej Strych w odniesieniu do nowo powstałego lokalu mieszkalnego nie może stanowić pierwszego zasiedlenia dla tego lokalu, gdyż lokal ten w tym momencie nie istniał. Tak więc jego dostawa przez Spółkę zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. W związku z tym do dostawy nowo powstałego lokalu mieszkalnego nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku VAT zawarte w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.
2016
3
gru

Istota:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Po zakończeniu robót i uzyskaniu niezbędnych decyzji i zaświadczeń lokal został przekształcony z lokalu niemieszkalnego na lokal mieszkalny co później zostało ujawnione w księdze wieczystej. Lokal niemieszkalny został przekształcony na lokal mieszkalny w momencie wprowadzenia zmiany wpisu w księdze wieczystej tj. 12 września 2016 r. Wnioskodawca nie korzystał z lokalu po przekształceniu na lokal mieszkalny w żaden sposób. Lokal był przygotowywany do zasiedlenia. Po przekształceniu lokal mieszkalny nie był zamieszkały. Lokal nie był nigdy wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Lokal nie był przedmiotem najmu/dzierżawy. Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych w celu jego sprzedaży jedynie kontakty osobiste. W dniu 6 października 2016 r. Wnioskodawca sprzedał ten lokal mieszkalny. Przyczyną zbycia lokalu była zmiana decyzji rodziny odnośnie lokalizacji miejsca zamieszkania i oczywiście brak windy. Wnioskodawca przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży na zakup domu jednorodzinnego. Biorąc zatem pod uwagę przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży lokalu mieszkalnego nie działał w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie brak jest bowiem przesłanek świadczących o takiej aktywności Wnioskodawcy, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie obrotem nieruchomościami.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego
Fragment:
Zgodnie z wcześniejszym porozumieniem stwierdzono, że w przypadku sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego na ulicy X Wnioskodawczyni otrzyma wszystkie środki od kupującego. Natomiast Lesław K. miał otrzymać środki od kupującego ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego przy ulicy Y. Porozumienie uznano za ostateczne, strony nie zachowały wobec siebie żadnych roszczeń. Lokal mieszkalny przy ulicy Y został sprzedany za kwotę 260.000,00 zł, a miejsce postojowe za kwotę 20.000,00 zł. Zgodnie z porozumieniem z dnia 27 października 2012 r. wszystkie środki ze sprzedaży trafiły do męża Wnioskodawczyni. W dniu 27 listopada 2014 został sporządzony protokół przez Sąd Rejonowy potwierdzający rozdział majątku między Wnioskodawczynią i Jej byłym mężem, który potwierdził, że lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe przy ulicy Y zostały sprzedane, a środki ze sprzedaży stały się własnością Lesława K.. Dodatkowo protokół potwierdzał wyłączne prawo Wnioskodawczyni do środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na ulicy X. Lokal mieszkalny przy ulicy X został sprzedany za kwotę 428.000,00 zł w dniu 7 lipca 2015 r. Zgodnie z porozumieniem z dnia 27 października 2012 r. oraz protokołem z dnia 27 listopada 2014 r. wszystkie środki ze sprzedaży trafiły na konto Wnioskodawczyni, a były mąż Lesław K. zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu podziału majątku wspólnego.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników na cele mieszkaniowe
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT usługi wynajmu (podnajmu) lokali mieszkalnych świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz swoich pracowników na cele mieszkaniowe. Usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Podatnik podatku VAT będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Powyższe dotyczy zarówno umów najmu zawieranych pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak również umów zawieranych z podmiotem trzecim, tj. w relacji wynajmujący – najemca – podnajemca. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że przedmiotem planowanej usługi jest wynajem nieruchomości mieszkalnej na rzecz Wnioskodawcy, który następnie będzie udostępniać ww. lokale mieszkalne swoim pracownikom na cele mieszkaniowe, spełnione będą przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
2016
29
lis

Istota:
Czy w sytuacji, gdy mieszkanie i miejsce postojowe znajdujące się w hali garażowej stanowiącej część nieruchomości wspólnej kupowane są jednym aktem notarialnym do całości powinna być stosowana obniżona tj. 8% stawka podatku VAT?
Fragment:
Według podatnika w opisanym wyżej stanie faktycznym sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z związanym z własnością tego lokalu udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej obejmującej m.in. halę garażowa z wyznaczonym miejscem postojowym znajdującym się w danym budynku podlegać będzie jednej – preferencyjnej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego wskazanej przez art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług. Miejsce postojowe w tym przypadku nie stanowi odrębnego od gruntu przedmiotu własności, nie można go uznać za lokal użytkowy i nie może być przedmiotem odrębnej umowy. Sprzedaż zatem lokalu mieszkalnego wraz z prawem do miejsca postojowego znajdującego się w danym budynku podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług, o której mowa art. 41 ust. 2 w związku z art. 14 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług tj. stawki w wysokości 8% własnościowej dla obiektów budownictwa mieszkaniowego. Stanowisko powyższe potwierdza ugruntowana linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażona między innymi w wyroku z dnia 22 czerwca 2005 r. (I FSK 103/05): „ Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z tak wydzielonych miejsc postojowych znajdujących się w danym budynku, podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
28
lis

Istota:
Czy swiadczenie rzeczowe zastepujace platnosc pieniezna, tj. swiadczenie pracy wykonane w zamian za wygaszenie wymagalnego zobowiazania pienieznego z tytulu czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego, bedzie stanowic przychod osoby swiadczacej prace (dluznika) podlegajacy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych, a co za tym idzie Wnioskodawca bedzie zobowiazany jako platnik do obliczenia, potracenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osob fizycznych od wartosci swiadczenia rzeczowego stanowiacego splate dlugu oraz do sporzadzenia informacji PIT-8C?
Fragment:
(...) lokali mieszkalnych zobowiazan z tytulu zaleglosci czynszowych ? jest prawidlowe. UZASADNIENIE W dniu 30 marca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych odpracowania przez najemcow lokali mieszkalnych zobowiazan z tytulu zaleglosci czynszowych. We wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle. Gmina B., bedaca Wnioskodawca, posiada w gminnym zasobie mieszkaniowym lokale, ktore sa wynajmowane najemcom za odplatnoscia czynszowa. Wnioskodawca zamierza wprowadzic procedure umozliwiajaca odpracowanie zaleglosci czynszowych przez najemcow lokali mieszkalnych. Zalozeniem powyzszej procedury odpracowania dlugu jest przede wszystkim pomoc w wyjsciu tych osob z poglebiajacego sie zadluzenia. Z dluznikiem zostanie zawarte porozumienie (umowa) dotyczace splaty dlugu w formie swiadczenia rzeczowego, tj. swiadczenia pracy. W zwiazku z tym nastapi zmiana czynszu (platnosci pienieznej) na swiadczenie rzeczowe. Swiadczenie rzeczowe bedzie polegalo na wykonywaniu prac w zamian za koszt czynszu. Wartosc swiadczenia rzeczowego bedzie ustalona na podstawie, okreslonych Zarzadzeniem Wojta Gminy, stawek odpowiadajacych rodzajowi wykonywanej pracy.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie usług najmu lokali mieszkalnych
Fragment:
(...) lokali mieszkalnych wraz z dostawą mediów, tj. dostawą wody, prądu, gazu czy odprowadzaniem ścieków, nieprawidłowe w zakresie opodatkowania usług najmu lokali mieszkalnych wraz z usługą wywozu śmieci. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2012r. wpłynął do tut. organu wniosek, uzupełniony pismem z 5 października 2012r. (data wpływu 8 października 2012r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług najmu lokali mieszkalnych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie najmu lokali. W przypadku lokali mieszkalnych podatnik zawiera umowy najmu, w których najemcy są zobowiązani odrębnie do dwóch płatności: z tytułu czynszu najmu, z tytułu zużycia tzw. mediów (prąd, gaz, woda, śmieci). Należy podkreślić, że umowy najmu każdorazowo, w treści odrębnych paragrafów określają wysokość czynszu najmu oraz szczegółowy sposób rozliczenia mediów przez najemcę. Zarówno sposób płatności czynszu najmu jak i płatności za zużycie mediów są określone i zaakceptowane przez strony w treści umowy.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT w przypadku najmu lokalu mieszkalnego innemu podmiotowi, jezeli z umowy zawartej miedzy stronami wynikac bedzie, ze lokal o charakterze mieszkalnym moze byc przeznaczony wylacznie na cele mieszkaniowe.
Fragment:
Wnioskodawca planuje wynajac lokal mieszkalny Spolce A, ktora prowadzi profesjonalna dzialalnosc gospodarcza w zakresie wynajmu nieruchomosci. Spolka A w dalszej kolejnosci podnajmie wynajmowany od Wnioskodawcy lokal mieszkalny osobie trzeciej. Lokal mieszkalny zostanie podnajety przez Spolke A osobom fizycznym na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. W/w lokal mieszkalny zostanie podnajety osobie trzeciej na okres co najmniej jednego roku. Z zawartej miedzy Wnioskodawca a Spolka A umowy jasno wynika, iz wynajmowany przez Wnioskodawce lokal jest lokalem mieszkalnym. Umowa zawiera rowniez klauzule, iz Spolka A moze pod najac lokal mieszkalny osobie trzeciej ale wylacznie na cele mieszkaniowe. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania zwolnionej stawki VAT w przypadku wynajecia lokali mieszkalnych Spolce A, jezeli z umowy zawartej miedzy stronami wynika, ze lokal mieszkalny moze byc podnajety osobie trzeciej ale tylko i wylacznie na cele mieszkaniowe... Stanowisko Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z pozn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug podlegaja odplatna dostawa towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych sprzedazy udzialu w lokalu mieszkalnym.
Fragment:
Majac na wzgledzie powyzsze uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzic nalezy, ze przeniesienie w 2011 r. przez Spoldzielnie Mieszkaniowa na Zainteresowana udzialu we wlasnosci lokalu mieszkalnego nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, ktore nalezy utozsamiac z nabyciem, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, jest tylko inna forma wlasnosci, a nie nowym nabyciem. Tak wiec na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, date nabycia udzialu w lokalu mieszkalnym nalezy utozsamiac z chwila pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z data nabycia spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego, co w przedmiotowej sprawie nastapilo z chwila smierci meza Zainteresowanej a wiec 26 czerwca 2008 r. Majac na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przywolane wyzej przepisy prawa, stwierdzic nalezy, ze odplatne zbycie udzialu w przedmiotowym lokalu nie stanowi zrodla przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, z uwagi na uplyw pieciu lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo nabycie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. od 2008 r. W konsekwencji Zainteresowana nie ma obowiazku zlozenia za rok 2015 formularza PIT-39 i wykazania w nim przychodu uzyskanego ze sprzedazy udzialu w lokalu mieszkalnym. Interpretacja dotyczy zaistnialego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynie i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2016
28
lis

Istota:
Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego - wydatkowany na spłatę małżonki z tytułu należnego jej udziału w budowie budynku mieszkalnego położonego na działce stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawcy - nie zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 28 ww. ustawy.
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może z mężem skorzystać ze zwolnienia od podatku zwanego potocznie ulgą meldunkową, w kontekście zapisów art. 21 ust. 22 oraz art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r.)? Czy mąż i Wnioskodawczyni mogą skorzystać wspólnie ze zwolnienia od podatku od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego?
Fragment:
Czy Wnioskodawczyni może z mężem skorzystać ze zwolnienia od podatku zwanego potocznie ulgą meldunkową, w kontekście zapisów art. 21 ust. 22 oraz art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r.)? Czy mąż i Wnioskodawczyni mogą skorzystać wspólnie ze zwolnienia od podatku od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego? W uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawczyni wskazała, iż: Zarówno mężowi, jak i Jej przysługuje zwolnienie od podatku od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, jeżeli podatnik był zameldowany w lokalu wymienionym w lit. a-d na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz jeżeli w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca zamieszkania podatnika (art. 21 ust. 21 ustawy). Z kolei art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, co potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie (sygnatura IS.I/2-4151/9/07; IS.I/2-4151/10/07) oraz WSA w Rzeszowie (wyrok z dnia 21.12.2010 r., sygnatura Akt ISA/Rz753/10).
2016
28
lis

Istota:
Czy dochod uzyskany ze sprzedazy Lokalu Mieszkalnego w dniu 20 kwietnia 2011 r. w czesci odpowiadajacej udzialowi kwoty wydatkowanej na splate Kredytu Refinansowego (wraz z odsetkami) w lacznej wartosci przychodow ze sprzedazy Lokalu Mieszkalnego, w okolicznosciach przedstawionych w stanie faktycznym wniosku, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osob fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca wraz z malzonka nabyli do wspolnosci malzenskiej lokal mieszkalny wraz z komorka lokatorska znajdujacy sie w budynku wielorodzinnym, uzyskujac jednoczesnie odpowiedni udzial w prawie wieczystego uzytkowania dzialki, na ktorej znajduje sie przedmiotowy budynek (dalej: Lokal Mieszkalny). W celu sfinansowania transakcji zakupu Lokalu Mieszkalnego Wnioskodawca wraz z malzonka zaciagneli w dniu 19 czerwca 2006 r. kredyt mieszkaniowy w banku. W zwiazku ze wzrostem ceny Lokalu Mieszkalnego malzonkowie zmuszeni byli dokonac refinansowania wspomnianego kredytu, podpisujac w dniu 12 marca 2007 r. umowe kredytu mieszkaniowego hipotecznego (dalej: Kredyt Refinansowy), na mocy ktorej kredytodawca, tj. bank, zobowiazal sie postawic do dyspozycji Wnioskodawcy oraz jego malzonki kredyt mieszkaniowy przeznaczony na splate uprzednio zaciagnietego w tym banku kredytu mieszkaniowego oraz sfinansowanie kosztow wzrostu ceny Lokalu Mieszkalnego. Zabezpieczeniem splaty Kredytu Refinansowego byla m.in. hipoteka (zwykla oraz kaucyjna) ustanowiona na kredytowanym Lokalu Mieszkalnym. Dwa lata po nabyciu Lokalu Mieszkalnego Wnioskodawca wraz z malzonka zdecydowali sie nabyc nieruchomosc gruntowa, z przeznaczeniem pod budowe budynku mieszkalnego, w ktorym malzonkowie zamierzali w przyszlosci zamieszkac (w budynku tym Wnioskodawca obecnie mieszka).
2016
28
lis

Istota:
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (lokalu mieszkalnego) w 2015 r. podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach wynikających z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Przeniesienie własności lokalu uzależnione zostało więc od spełnienia przez członka spółdzielni określonych warunków finansowych, tj. został on zobowiązany do spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań związanych z budową lokalu mieszkalnego, w tym spłaty odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami. Natomiast w sytuacji, gdy spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, członek spółdzielni zobowiązany jest również do spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa. Należy tutaj zauważyć, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego właścicielem i zarządzającym mieszkaniem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Osoby zamieszkujące w takich mieszkaniach jedynie je użytkują, nie posiadają do nich tytułu własności. Mogą używać lokale mieszkalne, ale nie są jego właścicielami. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest prawem niezbywalnym, niedziedzicznym i nie podlega egzekucji. Treść powyższych przepisów jednoznacznie wskazuje, że do nabycia przez Wnioskodawcę udziału w prawie własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego doszło dopiero w momencie podpisania ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o przeniesienie własności lokalu, czyli w 2010 r.
2016
28
lis

Istota:
Czy dochód, który Wnioskodawczyni uzyskała ze sprzedaży udziału w nieruchomości, odziedziczonej po zmarłej babci, korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, w przypadku, gdy w ciągu dwóch lat od uzyskania tego dochodu Wnioskodawczyni dokona zakupu dwóch lokali mieszkalnych które będą służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni?
Fragment:
Pojęcie remontu wyczerpująco wyjaśnił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 1998 r., I SA/Gd 886/96 stwierdzając: „ za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak: dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji. ” Reasumując, w sytuacji gdy środki uzyskane ze zbycia udziału w lokalu mieszkalnym Wnioskodawczyni przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, których katalog zawiera ust. 25 art. 21 ustawy, dochód uzyskany ze zbycia tego udziału będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkowanie przychodu na zakup i remont dwóch nieruchomości (lokali mieszkalnych), z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe nie będzie zatem skutkować powstaniem obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w spadku, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ustawie.
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.
Fragment:
W zeznaniu tym wykazano lokal mieszkalny w K. jako miejsce dotychczasowego stałego zameldowania Wnioskodawczyni, w związku z nabyciem którego to lokalu Wnioskodawczyni skorzystała z ulgi mieszkaniowej przysługującej zgodnie z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn Wnioskodawczyni zobowiązana jest przenieść przysługujące jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w P. na rzecz zstępnych w ciągu sześć miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Ze względu na podeszły wiek Wnioskodawczyni, zamierza przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w P. w prawo odrębnej własności i przekazać je umową dożywocia córce swojego kuzyna w terminie do dnia 27 maja 2016r., czyli do upływu sześciu miesięcy okresu obligującego Wnioskodawczynię do zbycia tego mieszkania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanej sytuacji, tj. zamiarze przekazania, przed upływem 5 lat od otrzymania spadku, umową dożywocia lokalu mieszkalnego córce kuzyna, Wnioskodawczyni zobowiązana jest uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli tak to w jakiej wysokości? Zdaniem Wnioskodawczyni, odwołującej się do Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego – II FPS 4/14, umowa dożywocia nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu w związku z czym może być zobowiązana do zapłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.
2016
27
lis

Istota:
Czy w zaistniałym stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., a w konsekwencji czy zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 czy też art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wyjaśnia, że sprzedany lokal mieszkalny znajdował się w budynku oddanym do użytkowania przed 1939 r., a posadowiony był na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w 1972 r. W budynku, w którym znajdował się zbyty lokal Wnioskodawczyni była zameldowana wraz z mężem od lat 70-tych. Zameldowanie to ustało w dniu 8 marca 2012 r., tj. na jeden dzień przed sprzedażą w dniu 9 marca 2012 r. wyodrębnionego w dniu 28 maja 2011 r. lokalu mieszkalnego. Czynność wyodrębnienia lokalu mieszkalnego nie wiązała się ze zmianą adresów, numeracji w ewidencjach i zameldowaniem. Wnioskodawczyni wyjaśnia także, że przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zamierza przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w zaistniałym stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., a w konsekwencji czy zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 czy też art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisany stanie faktycznym do opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego zastosowanie znajdzie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., gdyż wybudowanie nieruchomości nastąpiło przed 2006 r., a nabycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w dniu 9 marca 2012 r. nastąpiło w dniu 14 maja 2007 r.
2016
26
lis

Istota:
Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na nabycie lokalu w drodze licytacji komorniczej, spłatę kredytu i remont
Fragment:
Również wydatki poniesione na artykuły malarskie nie mieszczą się w rozumieniu analizowanego przepisu, gdyż nie mają bezpośredniego wpływu na poprawę czy przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego lokalu mieszkalnego. Podobnie wydatki poniesione na zakup mebli, lamp, dywanów, sprzętu AGD jako wyposażenie lokalu mieszkalnego nie stanowią wydatków poniesionych na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego lokalu mieszkalnego. Za wydatki takie można natomiast przyjąć wydatki poniesione na płytki ceramiczne, farby oraz armaturę łazienkową, tj. na remont lokalu mieszkalnego, gdyż trwale przywracają funkcjonalność i podnoszą sprawność techniczną lokalu mieszkalnego. Wydatek poniesiony przez Wnioskodawczynię na podatek od ustanowienia hipoteki nie można uznać za wydatek na własne cele mieszkaniowe, gdyż nie stanowi on wydatku związanego z nabyciem własności lokalu mieszkalnego i nie został wymieniony w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny) a nie jedynie przykładowy. Za wydatek na nabycie lokalu mieszkalnego można natomiast uznać uiszczone przez Wnioskodawczynię opłaty sądowe związane z nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze licytacji komorniczej. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
26
lis

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości wspólnej. Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności oznacza zatem tylko zmianę formy prawnej zbywalnego prawa do tego lokalu i nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, sprzedaż takiego lokalu stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, jeżeli zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku w którym nastąpiło wyodrębnienie i przeniesienie jego własności. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości (prawa), jej części lub udziału w nieruchomości (w prawie) następuje po upływie tego okresu przychód uzyskany z tego tytułu w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Podsumowując, zgodnie z tym jak wskazano w treści wniosku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni nabyła w 2006 r. natomiast odpłatnego zbycia tego lokalu dokonała w 2015 r., należy stwierdzić, iż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie do daty zbycia upłynęło ponad pięć lat.
2016
26
lis

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2016 r. (data wpływu 20 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny. W dniu 21 stycznia 1999 r. Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej X. Nabycie nastąpiło z majątku dorobkowego małżonków w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej. Małżonkowie nie zawierali umowy o rozdzielności majątkowej. W dniu 25 października 2013 r. zmarła żona Wnioskodawcy, który jest jedynym spadkobiercą. W skład spadku między innymi wchodził udział w 1/2 części wyżej opisanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W dniu 12 czerwca 2015 r. Wnioskodawca sprzedał przedmiotowy lokal – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.