Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

Czy dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku, przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego przez Wnioskodawcę jako dłużnika rzeczowego, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego?

Fragment:

Dzień 20 października 2017 r. jest dniem prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia testamentowego po ciotce Wnioskodawcy, która zmarła 18 lipca 2017 r. Wnioskodawca nie jest i nie był osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Lokal mieszkalny otrzymany w spadku nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej. Sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku, przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego przez Wnioskodawcę jako dłużnika rzeczowego, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego? Zdaniem Wnioskodawcy, cała kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku, na spłatę kredytu hipotecznego, który zaciągnęła żona Wnioskodawcy, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego. Lokal mieszkalny małżonkowie nabyli w częściach równych, a kredyt hipoteczny był wzięty na cały lokal mieszkalny. Wartość lokalu mieszkalnego przypadająca na Wnioskodawcę to 55.000 Euro. Jako dłużnik hipoteczny Wnioskodawca jest również obowiązany do spłaty tego kredytu.

2018
13
paź

Istota:

Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię przedwstępnej umowy w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży, na zakup lokalu mieszkalnego o wartości tego udziału wynoszącym co najmniej 60 000 zł do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz wpłacenie kwoty 60 000 zł na konto zbywcy (dewelopera) do dnia 31 grudnia 2012 r. powoduje zwolnienie Wnioskodawczyni z tytułu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy będzie zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości sprzedanej w dniu 26 marca 2010 r.?

Fragment:

Wskazanie w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) u.p.d.o.f. wydatków na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność odnosi się niewątpliwie do sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest już istniejący lokal mieszkalny. Należy jednak rozważyć, czy powołany przepis ma zastosowanie do sytuacji, gdy wydatki ponoszone są na lokal, który jeszcze w dacie ich ponoszenia fizycznie nie istnieje, można jedynie mówić, że na podstawie umowy powstała ekspektatywa ustanowienia prawa odrębnej własności projektowanego lokalu. Zwrócić trzeba także uwagę na już wcześniej powołany art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) u.p.d.o.f., w którym mowa jest o wydatkach na budowę własnego lokalu. Ustawodawca jako przesłankę zastosowania zwolnienia podatkowego wymienia zatem zarówno wydatki na nabycie już istniejącego lokalu, jak i wydatki na jego budowę. NSA zwrócił uwagę, że odrębna własność lokalu mieszkalnego, stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.) może być ustanowiona wyłącznie w odniesieniu do samodzielnych lokali mieszkalnych albo lokali o innym przeznaczeniu. Samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu powołanej ustawy jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych (art. 2 ust. 2 u.w.l.).

2018
13
paź

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – zakup lokalu mieszkalnego i gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.

Fragment:

(...) lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), gruntu pod budowę budynku mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), budowę własnego budynku mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d tej ustawy). Rozpatrując sprawę w odniesieniu do możliwości skorzystania przez Pana z przedmiotowego zwolnienia w sytuacji sprzedaży odziedziczonego lokalu mieszkalnego stwierdzić należy, że warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie, że wydatkuje Pan uzyskane przez siebie przychody na własne cele mieszkaniowe. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem Pana jest dążenie, aby w tym nowym lokalu/budynku mieszkalnym zamieszkać. Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności, całość środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonego po mamie lokalu mieszkalnego planuje Pan przeznaczyć na zakup małego lokalu mieszkalnego, gruntu i sfinansowanie części budowy domu, tj. nabycie materiałów budowlanych, projektu, kosztów prac budowlanych. Planuję Pan zamieszkać w zakupionym małym lokalu mieszkalnym niezwłocznie po jego zakupie i nie zamierza Pan go wynajmować.

2018
12
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku usług dzierżawy lokali mieszkalnych z prawem do dalszego podnajmowania na cele mieszkaniowe oraz na cele zakwaterowania.

Fragment:

Ponadto, jak wynika z treści uzasadnienia Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 473/15 „ (...) zwolnieniem (z art. 43 ust. 1 pkt 36) objęto jedynie wynajem lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Celem takiego uregulowania jest nieobciążanie konsumentów tych usług, czyli osób fizycznych, podatkiem od towarów i usług, czyli minimalizowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych, obciążających najemców, wykorzystujących je na cele mieszkaniowe. Zwolnienie zatem najmu lokali mieszkalnych na podstawie interpretowanej normy ma charakter zwolnienia celowego, ukierunkowanego na ochronę - w aspekcie ekonomicznym - najemców lokali mieszkalnych faktycznie zaspokajających potrzeby mieszkaniowe poprzez tenże najem ”. W analizowanym stanie faktycznym ostatecznymi beneficjentami najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku będą konsumenci zaspokajający swoje potrzeby mieszkaniowe, zatem zastosowanie przedmiotowego zwolnienia będzie realizować aspekt ekonomiczny regulacji z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług w postaci obniżenia kosztów najmu lokalu. Opisany wyżej stan faktyczny odpowiada przedstawionemu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2016 r. ( ITPP1/4512-94/16/BK ). Sprawa dotyczyła spółdzielni mieszkaniowej, która zamierzała wynająć lokale mieszkalne osobie prawnej (spółce).

2018
7
paź

Istota:

W związku z zaistniałym stanem faktycznym, Wnioskodawca występuje z zapytaniem, czy z chwilą dokonania sprzedaży opisanego lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku VAT „zwolnioną” zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, czy będzie musiał zastosować stawkę VAT 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2?

Fragment:

Wnioskodawca nie dokonał żadnych remontów w lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży, w związku z tym, nie poniósł żadnych kosztów z tego tytułu. Na chwilę obecną Wnioskodawca jest na etapie publikowania ogłoszenia o sprzedaży lokalu. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zakupiony w październiku 2017 r. lokal niemieszkalny o pow. 110,40 m2 (jego stan) nie wymagał dokonania ulepszeń, które spowodowałyby zwiększenie jego wartości i początkowej. Prace przeprowadzone w tym lokalu były ściśle związane z jego remontem. Nakłady poniesione na remont lokalu niemieszkalnego nie skutkowały zwiększeniem jego wartości początkowej a ich wysokość nie stanowi co najmniej 30% jego wartości początkowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W związku z zaistniałym stanem faktycznym, Wnioskodawca występuje z zapytaniem, czy z chwilą dokonania sprzedaży opisanego lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku VAT „ zwolnioną ” zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, czy będzie musiał zastosować stawkę VAT 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż lokalu mieszkalnego w zaprezentowanym opisie sprawy podlega zwolnieniu z VAT ze względu na uregulowania zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 i tą podstawę prawną należy powołać jako podstawę zwolnioną przy sprzedaży.

2018
7
paź

Istota:

Stawka podatku VAT dla dostawy miejsca postojowego znajdującego się w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się nabywany lokal mieszkalny.

Fragment:

(...) lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsca postojowe nie mogą być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Natomiast, jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych umiejscowionych w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia.

2018
6
paź

Istota:

Zwolnienia od podatku najmu lokali mieszkalnych na rzecz Spółki celem dalszego podnajmu na cele mieszkaniowe.

Fragment:

Postanowił wynająć lokale mieszkalne położone na pierwszym i drugim piętrze budynku, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka osobiście nie realizuje celu mieszkaniowego lecz podnajmuje lokale na cele mieszkaniowe. Z treści umowy podnajmu zawartej ze spółką wynika jednoznacznie, że dotyczy ona najmu lokalu mieszkalnego i może on być wykorzystywany przez najemcę i jego podnajemców tylko na cele mieszkaniowe. Spółka świadczy usługi najmu długoterminowego lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe. W tej sytuacji spełniona jest zarówno przesłanka dotycząca charakteru wynajętego budynku, jak i mieszkaniowego celu jego wynajmu. W świetle przywołanych przepisów oraz niniejszych okoliczności należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca będzie wynajmował lokale mieszkalne wyłącznie na cele mieszkaniowe, tj. świadczone będą przez Wnioskodawcę usługi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz spółki z wyłącznym przeznaczeniem dalszego podnajmu tych lokali na cele mieszkaniowe, za spełnione należy uznać wyżej opisane przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Tak więc w przypadku wynajmu lokali mieszkalnych z przeznaczeniem go wyłącznie na cele mieszkaniowe zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
5
paź

Istota:

Wydatkowanie kwoty dochodu ze sprzedaży w kwietniu 2018 r. lokalu mieszkalnego na zakup w dniu 1 czerwca 2018 r. lokalu pensjonatowego – spełniającego warunki lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali – który to lokal będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywany na zaspokojenie tylko ich własnych potrzeb mieszkaniowych, uprawnia Zainteresowanego do zastosowania zwolnienia, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wydatkowanie kwoty dochodu ze sprzedaży po 1 czerwca 2018 r. drugiego lokalu mieszkalnego na spłatę dwóch pożyczek zaciągniętych od osób fizycznych na sfinansowanie zakupu ww. lokalu nie uprawnia Wnioskodawcy do skorzystania ze zwolnienia od podatku uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej, ponieważ nie został spełniony ustawowy warunek dotyczący podmiotu udzielającego pożyczki, określony w dotyczącym m.in. takiej pożyczki art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) tejże ustawy.

Fragment:

Lokal ten spełnia warunki lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Podsumowując, Zainteresowany jednoznacznie stwierdził, że nabyty lokal pensjonatowy spełnia warunki lokalu mieszkalnego. Zgodnie natomiast z przywołanym art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 716, z późn. zm.), samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie rozpatrywanej sprawy, wydatkowanie kwoty dochodu ze sprzedaży w kwietniu 2018 r. lokalu mieszkalnego na zakup w dniu 1 czerwca 2018 r. lokalu pensjonatowego – spełniającego warunki lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali – który to lokal będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywany na zaspokojenie tylko ich własnych potrzeb mieszkaniowych, uprawnia Zainteresowanego do zastosowania zwolnienia, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
3
paź

Istota:

Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku przeniesienia prawa własności do lokalu mieszkalnego z majątku osobistego do majątku wspólnego w drodze darowizny.

Fragment:

(...) lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego. Wniosek uzupełniony został pismem w dniu 6 września 2018 r. W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2006 r. obecny mąż Wnioskodawczyni nabył lokal mieszkalny. W 2007 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński, w którym od początku istniał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Od początku zawarcia związku Wnioskodawczyni mieszkała wraz z mężem w ww. lokalu mieszkalnym oraz wspólnie z mężem opłacała rachunki i kredyt wzięty na zakup lokalu. W 2015 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem podpisała akt notarialny - umowa darowizny, zgodnie z którym mąż oświadczył, że przenosi ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny objęty wspólnością ustawową małżeńską odrębną nieruchomość - lokal mieszkalny wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej, który stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2018
28
wrz

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Reasumując, należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania powyższego zwolnienia w związku z przeznaczeniem przychodu ze sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu, tj. przed dniem uzyskania przychodu z takiej sprzedaży, na nabycie innego lokalu mieszkalnego, w którym Wnioskodawca realizował własne cele mieszkaniowe (mieszkał w nim od dnia zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup tego lokalu mieszkalnego, aż do czasu wybudowania nowego domu). Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży w lipcu 2018 r. udziałów w lokalu mieszkalnym nabytych w marcu 2018 r. w drodze spadku, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów w tej nieruchomości (udziałów w lokalu mieszkalnym), począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2014 r. wspólnie z żoną na zakup na własne cele mieszkalne lokalu mieszkalnego stanowiącego współwłasność Wnioskodawcy i Jego żony wypełnia dyspozycję art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uprawnia do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

2018
27
wrz

Istota:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonywana w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

Odnosząc się do przedstawionego opisu sprawy na gruncie powołanych przepisów stwierdzić należy, że w odniesieniu do lokalu mieszkalnego nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Bowiem - jak wskazano wyżej – „ pierwsze zasiedlenie ” należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie nieruchomości, używanie, w tym na potrzeby działalności gospodarczej. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Dłużnik nabył lokal w 2007 r. i w lokalu tym swoją siedzibę mają dwie spółki prawa handlowego. Z wniosku nie wynika, aby Dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Zatem dostawa lokalu mieszkalnego dokonywana w trybie egzekucji komorniczej – wbrew stanowisku Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednak korzystać będzie ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy zwolnienie obejmie również sprzedaż gruntu przynależnego lokalowi mieszkalnemu będącemu przedmiotem sprzedaży. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za nieprawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
26
wrz

Istota:

Dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych z adaptacji strychu.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy dochód przeznaczony na fundusz remontowy będzie podlegał zwolnieniu przedmiotowemu jako przeznaczony na cele związane utrzymaniem zasobów mieszkaniowych natomiast część przekazana członkom Wspólnoty nie będzie stanowiła dochodu Wnioskodawcy tylko właścicieli lokali mieszkalnych. Biorąc pod uwagę powyższe, potwierdzić należy, iż przychody uzyskane przez Wspólnotę ze sprzedaży mieszkań (10 % przychodu ze sprzedaży) stanowią przychody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Lokale mieszkalne wchodzą w skład gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten ma wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Pozostałe 90% uzyskanej ceny wypłaconej właścicielom lokali mieszkalnych stosownie do przysługujących im udziałów w nieruchomości wspólnej nie będzie stanowiło przychodu Wspólnoty tylko właścicieli lokali (co do opodatkowania tego przychodu po stronie osób fizycznych organ nie wypowiada się w niniejszej interpretacji, gdyż – jak zauważono na wstępie – dotyczy ona podatku dochodowego od osób prawnych). W konsekwencji środki pieniężne z tytułu sprzedaży mieszkań uzyskane przez Wspólnotę (10 % ceny uzyskanej ze sprzedaży trzech mieszkań) stanowią przychody pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, w tym przypadku na fundusz remontowy, podlegają zwolnieniu przedmiotowemu.

2018
26
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych, w których przeprowadzono określone prace według standardu pierwszego.

Fragment:

W analizowanej sytuacji trudno stwierdzić, aby Wnioskodawca wybudował lokale mieszkalne, innymi słowy, aby wyprodukował lokale mieszkalne. W istocie rzeczy, Wnioskodawca dokona czynności, w wyniku których jedna rzecz zostanie podzielona na mniejsze rzeczy, przy czym rzeczy powstałe po podziale są dokładnie tą samą rzeczą co przed podziałem – przed podziałem występował lokal mieszkalny i po podziale mamy do czynienia z lokalem mieszkalnym. Zdaniem Wnioskodawcy, okoliczności tej nie zmienia dołączenie do jednego z lokali niewielkiej części korytarza – w tym przypadku lokal powstały po podziale w zasadzie w znaczącej części składać będzie się ze „ starego ” lokalu mieszkalnego, a dodatkowa część będzie niewielka. Jedyną różnicą w istocie jest powierzchnia użytkowa lokali powstałych po podziale w porównaniu do lokalu przed jego podziałem. Poza tą jedną różnicą w istocie jest to nadal ten sam lokal mieszkalny, który po podziale będzie spełniać dokładnie tą samą funkcję co przed podziałem. W istocie bowiem, Wnioskodawca dokona jedynie podziału już wybudowanego lokalu mieszkalnego na dwa mniejsze lokale mieszkalne, a nie wybudowania lokali mieszkalnych (nie można przecież wybudować lokalu, który został już wybudowany; nie można przecież wybudować tej samej rzeczy dwa razy).

2018
23
wrz

Istota:

Czy nabycie udziałów w lokalu mieszkalnym przez Wnioskodawczynię w celu zamieszkiwania w tym lokalu w ciągu kilku najbliższych lat spełnia warunki do skorzystania z prawa do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 21 ust. 1 pkt 131, jako wydatku przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe?

Fragment:

Wnioskodawczyni podała również, że w dacie nabycia udziału w lokalu mieszkalnym położonym w R. przy ul. C. lokal był obciążony umową najmu zawartą jeszcze przez spadkodawcę. Niemniej jednak w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że po uzyskaniu pełnej własności mieszkania sama zawarła z najemcą dnia 25 marca 2014 r. umowę najmu. Wnioskodawczyni zamierza wynajmować przedmiotową nieruchomość przez ok. 2-3 lata, przy czym nie przewiduje możliwości wynajmowania mieszkania innym najemcom, niż obecni. Następnie Wnioskodawczyni wskazuje, że za niecałe 9 lat wraz z małżonkiem osiągną wiek emerytalny i chcą spokojnie cieszyć się życiem mieszkając w bardzo przyjaznym miejscu, na spokojnym osiedlu, w mieszkaniu na C. w R. Zatem, wskazując jako cel mieszkaniowy wydatki poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego podkreślić należy, że przepisy prawa podatkowego nie określają kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego. Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia, że nie dojdzie do realizacji celu mieszkaniowego w przypadku, gdy Wnioskodawczyni nabędzie lokal mieszkalny w celu zamieszkania w nim, ale w lokalu tym - z różnych powodów - zamieszka po upływie określonego czasu.

2018
22
wrz

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku zbycia lokali mieszkalnych powstałych w wyniku podziału istniejącego lokalu, będących towarem handlowym.

Fragment:

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym trudno stwierdzić, aby Wnioskodawca wybudował lokale mieszkalne. Wnioskodawca dokona jedynie czynności, w wyniku których jedna rzecz zostanie podzielona na mniejsze rzeczy, przy czym rzeczy powstałe po podziale są dokładnie tą samą rzeczą co przed podziałem - przed podziałem występował lokal mieszkalny i po podziale mamy do czynienia z lokalem mieszkalnym. Jedynie liczba lokali mieszkalnych na tej samej (zamieszkałej od lat) powierzchni, ulegnie zmianie. Poza tą jedną różnicą w istocie jest to nadal ten sam lokal mieszkalny, który po podziale będzie spełniać dokładnie tą samą funkcję co przed podziałem. W istocie bowiem, Wnioskodawca dokona jedynie podziału już wybudowanego lokalu mieszkalnego na trzy mniejsze lokale mieszkalne, a nie wybudowania lokali mieszkalnych (nie można ponownie „ wybudować ” lokalu, który został już wybudowany; nie można wybudować tej samej rzeczy dwa razy). Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 marca 2017 roku, nr 3063-ILPP3.4512.16.2017.2.NK. Pytanie nr 2 Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż odrębnej własności lokalu może korzystać ze zwolnienia z VAT niezależnie od tego, czy wydatki remontowe poniesione na lokal przekroczą 30% wartości tego lokalu.

2018
22
wrz

Istota:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty stanowiącej zwrot poniesionych nakładów na remont lokalu mieszkalnego, w związku z przekazanie tego lokalu nowemu właścicielowi.

Fragment:

Zainteresowanemu odebrano lokal mieszkalny nr 4/1 na rzecz ww. G.W. ze względu, iż pierwszeństwo odnośnie zniesienia współwłasności i wyodrębnienia osobnych lokali mieszkalnych ma zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych współwłaścicieli, a potem dopłaty i spłaty udziałów. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca zajmował trzy lokale mieszkalne i posiadał największe udziały w tej nieruchomości, postanowieniem sądowym został odebrany Zainteresowanemu lokal mieszkalny nr 4/1. Zainteresowany remontując ww. lokal nie uwzględnił tego wydatku w ramach ulgi remontowej w rozliczeniu rocznym, nie dokonał żadnych odliczeń. Zwrócona kwota za nakłady na lokal nr 4/1 nie przysporzyła Wnioskodawcy dodatkowego majątku, był to jej zwrot. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma zapłacić podatek dochodowy od kwoty 24 098,00 zł za poniesione i zwrócone nakłady, jeżeli tak to w jakiej skali podatkowej? Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien on płacić żadnego podatku od zwrotu poniesionych nakładów na odebrany lokal nr 4/1, ponieważ jest to zwrot zainwestowanych kwot i został Zainteresowanemu zaliczony i zwrócony. Wypłacona kwota nie jest nagrodą jubileuszową, wygraną, premią, spadkiem, zwrotem pożyczki itd.