Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy planowana przez Spółkę dostawa lokali mieszkalnych, po ustanowieniu ich odrębnej własności i dokonaniu odpowiednich wpisów w dwóch odrębnych księgach wieczystych, zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, będzie korzystała z zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT?
Fragment:
Po wyodrębnieniu własności lokali mieszkalnych i założeniu dla nich odrębnych ksiąg wieczystych, Spółka planuje dokonać sprzedaży (dostawy) tych lokali (wraz z przypadającymi na dany lokal częściami wspólnymi w budynku). Dostawa wyodrębnionych w budynku lokali mieszkalnych nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia budynku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy planowana przez Spółkę dostawa lokali mieszkalnych, po ustanowieniu ich odrębnej własności i dokonaniu odpowiednich wpisów w dwóch odrębnych księgach wieczystych, zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT... Zdaniem Spółki, planowana przez Spółkę dostawa lokali mieszkalnych, po wyodrębnieniu ich własności i dokonaniu odpowiednich wpisów w dwóch odrębnych księgach wieczystych, zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT. Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT).
2016
10
sie

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży w ramach postępowania egzekucyjnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 11 maja i 13 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży w ramach postępowania egzekucyjnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Prowadzi Pani, jako komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w miejscowości S. postępowanie egzekucyjne w sprawie Km XXX przeciwko dłużniczce G. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ZZZ z siedzibą w miejscowości S. przy ul. J. .... Dłużniczka działalność gospodarczą rozpoczęła w dniu 6 sierpnia 2002 r., jest zarejestrowanym czynnym „ płatnikiem ” podatku od towarów i usług. Dłużniczka w związku ze śmiercią swojej matki (zmarła w dniu 2 grudnia 2009 r.), nabyła w drodze dziedziczenia testamentowego spadek po ww. W skład mienia spadkowego wchodziło własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości S. przy ul. W. ... (dla lokalu tego nie jest prowadzona księga wieczysta).
2016
9
sie

Istota:
Czy ww. przychody kształtują dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku gdy:
- przychody te pochodzą z nieruchomości w których znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne,
- przychody te pochodzą z nieruchomości w których znajdują się lokale mieszkalne i lokale użytkowe?
Fragment:
BKIP 13 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychody wskazane we wniosku kształtują dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku gdy: przychody te pochodzą z nieruchomości w których znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne – jest prawidłowe, przychody te pochodzą z nieruchomości w których znajdują się lokale mieszkalne i lokale użytkowe – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 czerwca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychody wskazane we wniosku kształtują dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku gdy: przychody te pochodzą z nieruchomości w których znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne, przychody te pochodzą z nieruchomości w których znajdują się lokale mieszkalne i lokale użytkowe. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółdzielnia prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.). W Spółdzielni funkcjonuje kilkadziesiąt wyodrębnionych nieruchomości. W poszczególnych nieruchomościach znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne lub lokale mieszkalne i użytkowe. Grunt oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lub użytkowników lokali tworzą nieruchomość wspólną.
2016
7
sie

Istota:
Czy zawarcie z deweloperem przedwstępnej umowy o nieustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży w formie aktu notarialnego w miesiącu sierpniu 2016 r. oraz dokonaniu płatności w całej kwocie wartości nieruchomości mieszkalnej zgodnie z powyższą umową najdalej do 1 grudnia 2016 r. ze środków pochodzących ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu z dnia 30 maja 2014 r. w kwocie 200.000 zł oraz własnych środków ze wspólnego majątku małżeńskiego w kwocie 125.300 zł, powoduje zwolnienie w podatku dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości sprzedanej dnia 30 maja 2014 r., a tym samym czy korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia wyżej wymienionej nieruchomości?
Fragment:
W powołaniu na art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca zdecydował wspólnie z żoną przeznaczyć otrzymane środki pieniężne ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu na zakup do wspólnego majątku małżeńskiego nowej nieruchomości: lokalu mieszkalnego bezpośrednio od dewelopera do końca roku 2016. Obecnie wspólnie z żoną dokonali wyboru nieruchomości na rynku lokalnym i zamierzają przystąpić do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy przedwstępnej o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży w miesiącu sierpniu 2016 r. z deweloperem za cenę nabycia 325.300 zł. Płatność pierwszej raty ma nastąpić w terminie do 31 sierpnia 2016 r., a końcowa płatność za całą pozostałą wartość lokalu mieszkalnego zostanie wpłacona do dnia 1 grudnia 2016 r.; całość zostanie sfinansowana ze środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z dnia 30 maja 2014 r. w kwocie 200.000 zł oraz własnych środków ze wspólnego majątku małżeńskiego w kwocie 125.300 zł. Powyższe płatności zostaną udokumentowane fakturą VAT sprzedaży przez Dewelopera. W roku 2017 na podstawie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży zawieranej w formie aktu notarialnego po zakończeniu budowy inwestycji przez dewelopera Wnioskodawca nabędzie wspólnie z żoną ostatecznie prawo własności do lokalu mieszkalnego W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2016
5
sie

Istota:
Przeznaczenie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę rat kredytu i remont zakupionego budynku mieszkalnego, wykonanego przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży.
Fragment:
Skoro zatem, w celu skorzystania ze zwolnienia, podatnik ma wydatkować uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przychody na własne cele mieszkaniowe, w tym m.in. remont lokalu mieszkalnego, to warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy remont, jak i wydatki z nim związane będą dokonane po sprzedaży nieruchomości. Tylko bowiem w takim przypadku podatnik może zrealizować przesłankę zwolnienia, czyli ponieść wydatek na remont. Wynika stąd, że remont budynku mieszkalnego musi nastąpić po uzyskaniu przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt omawianej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nie wydatkowała środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na remont budynku mieszkalnego, gdyż remont ww. budynku nastąpił jeszcze przed dniem sprzedaży lokalu mieszkalnego, tj. przed dniem 24 września 2014 r. Oznacza to, że w momencie sprzedaży lokalu mieszkalnego, remont budynku mieszkalnego już był zrealizowany. Logiczne jest więc, że Wnioskodawczyni nie mogła wydatkować środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na remont budynku mieszkalnego, bowiem remont został wykonany przed sprzedażą ww. lokalu. Wnioskodawczyni nie spełniła zatem warunku wydatkowania środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na remont budynku mieszkalnego, bo remont miał miejsce przed sprzedażą lokalu.
2016
4
sie

Istota:
Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od sprzedaży lokalu mieszkalnego (będącego zaspokojeniem prawa do zachowku) w sytuacji opisanej w stanie faktycznym?
Fragment:
Wnioskodawczyni razem z drugim współwłaścicielem sprzedają lokal mieszkalny. Niejasność dotyczy faktu, czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek od sprzedaży lokalu mieszkalnego (swojej części)... W dwóch różnych urzędach skarbowych Wnioskodawczyni otrzymała ustną informację, że nie musi odprowadzać podatku od sprzedaży lokalu mieszkalnego, gdyż zachowek jest traktowany tak samo jak spadek po zmarłym i czas nabycia zachowku liczony jest od chwili śmierci, w tym wypadku ojca Wnioskodawczyni, czyli minęło już 5 lat. Natomiast korzystając z telefonicznej konsultacji w Krajowej Informacji Podatkowej Wnioskodawczyni otrzymała informację, że nie można potwierdzić jej stanowiska (czyli, że nie musi odprowadzić podatku) i wskazano Jej, że najlepiej zwrócić się o interpretację prawną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od sprzedaży lokalu mieszkalnego (będącego zaspokojeniem prawa do zachowku) w sytuacji opisanej w stanie faktycznym... Zdaniem Wnioskodawczyni. Zgodnie z informacją jaką Wnioskodawczyni uzyskała w urzędach skarbowych, nie powinna Ona płacić podatku od sprzedaży lokalu mieszkalnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
4
sie

Istota:
1. Czy odpłatne zbycie Lokali Mieszkalnych wynajmowanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w przypadku, gdy odpłatne zbycie Lokali mieszkalnych nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, uzyskany z tego tytułu przychód podlegać będzie opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zamiarem Wnioskodawcy nie jest nabywanie lokali mieszkalnych w celu ich bezpośredniej odsprzedaży. Wnioskodawca nie będzie zatem traktował Lokali mieszkalnych jako towary handlowe. Wnioskodawca nabywa Lokale mieszkalne celem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej w zakresie najmu. Przed rozpoczęciem wynajmowania Lokali mieszkalnych Wnioskodawca zapewni, aby określona we wpisie do CEIDG działalność gospodarcza Wnioskodawcy obejmowała: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod PKD: 68.20.Z). Od następnego miesiąca następującego po dniu wprowadzenia Lokali mieszkalnych do ewidencji środków trwałych, Wnioskodawca zaliczać będzie w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Lokali mieszkalnych ustalone według właściwej stawki. Istnieje możliwość, że po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie poszczególnych Lokali mieszkalnych, Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia jednego lub kilku Lokali mieszkalnych. Odpłatne zbycie Lokali mieszkalnych nie będzie polegało na ich wniesieniu do w formie wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni. Ponadto z wniosku wynika, że zbycie lokalu nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu i sprzedaży lokali.
2016
4
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania na cele osobiste lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył w dniu 28 sierpnia 2013 r. na własne potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej samodzielny lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w parterze i z garażami wielostanowiskowymi. Przy nabyciu Lokalu od dewelopera do ceny netto został dodany podatek VAT w wysokości 8%. W odniesieniu do Lokalu podatnik ponosił wydatki na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wydatki te były niższe niż 30% wartości początkowej lokalu. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przekazanie na cele osobiste Lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, jednak korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ przekazanie Lokalu nie odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia, a od pierwszego zasiedlenia lokalu minął okres dwóch lat – pierwsze zajęcie, używanie na potrzeby własnej działalności nastąpiło w dniu 28 sierpnia 2013 r. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego z tytułu ww. czynności. Odnosząc się natomiast do kwestii dokumentowania czynności przekazania na cele osobiste Lokalu mieszkalnego należy wskazać, że z uwagi na to, że od dnia 1 stycznia 2014 r. uchylono art. 106 ust. 7 ustawy umożliwiający podatnikom dokumentowanie określonych nim czynności za pomocą faktur wewnętrznych, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2, taką podstawą może być odpowiedni dowód, który te czynności będzie odzwierciedlać.
2016
2
sie

Istota:
Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego można zaliczyć dokonaną przez Podatnika na rzecz rodzeństwa spłatę wkładu mieszkaniowego?
Fragment:
Analizując powyższe przepisy, należy stwierdzić, że do kosztów nabycia lokalu mieszkalnego można zaliczyć wydatki bezpośrednio związane z zakupem mieszkania, takie jak np. cena wynikająca z aktu notarialnego, koszty sporządzenia aktu notarialnego, jeżeli poniósł je nabywca, a także inne wydatki konieczne, aby transakcja nabycia mieszkania doszła do skutku. W stanie faktycznym opisanym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nabycie nieruchomości nastąpiło w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność. W takim przypadku za koszty nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy, uznać należy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność. Natomiast, biorąc pod uwagę treść art. 22 ust. 6c ustawy, kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia opisanego w stanie faktycznym lokalu mieszkalnego nie będą kwoty spłat dokonanych przez Wnioskodawcę na rzecz rodzeństwa (pozostałych spadkobierców), ponieważ spłaty te związane były z przyznaniem Wnioskodawcy – w wyniku działu spadku – wkładu mieszkaniowego. Natomiast nie stanowiły kosztów nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego.
2016
31
lip

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Podsumowując, przy sprzedaży omawianego lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni powinna przyjąć dwie daty nabycia udziału – w 1993 r., w którym wraz ze swoim małżonkiem nabyła lokal mieszkalny w trakcie trwania związku małżeńskiego oraz datę śmierci małżonka, czyli 2012 r. Przy czym sprzedaż opisanego lokalu mieszkalnego w części przypadającej na udział 1/2 w tym prawie nabyty w 1993 r. nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie upłynął pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży 1/8 udziału do lokalu mieszkalnego nabyty w 2012 r. w drodze spadku po zmarłym mężu podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym jedynie ta część kwoty uzyskanej ze zbycia lokalu mieszkalnego stanowi przychód w rozumieniu powyżej wskazanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym stosownie do art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.
2016
31
lip

Istota:
Czy sprzedaż lokalu mieszalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, stanowi źródło przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym podlega ona opodatkowaniu?
Fragment:
W dniu 22 listopada 2011 r. została sporządzona umowa ustanowienia odrębnej własności lokali i zniesienia współwłasności, w wyniku której wspólnie z siostrą Wnioskodawca nabył prawo (w udziale po 1/2) do jednego lokalu użytkowego oraz pięciu lokali mieszkalnych (w tym sprzedawanego lokalu nr 4). Wartość udziału w lokalu mieszkalnym nr 4 otrzymanym przez Wnioskodawcę w wyniku ustanowienia odrębnej własności lokali i zniesienia współwłasności lokali i zniesienia współwłasności mieściła się w całości w wartości udziału we współwłasności całej nieruchomości jaki przysługiwał Wnioskodawcy przed zniesieniem współwłasności. Skutkiem zniesienia współwłasności było nabycie wspólnie z siostrą prawa do lokalu użytkowego i lokali mieszkalnych (w tym do lokalu mieszkalnego nr 4), przy czym wartość rzeczy nabytych przez Wnioskodawcę w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przysługiwał przed nieodpłatnym zniesieniem wynosi łącznie 1 541 zł 28 gr. Zniesienie współwłasności nie stanowiło działu spadku. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprzedaż przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego nr 4 nastąpiła w dniu 7 stycznia 2016 r. Zatem, aby ustalić czy sprzedaż przez Wnioskodawcę udziału w lokalu mieszkalnym nr 4 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy określić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lip

Istota:
Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 2 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 11 kwietnia 2016 r. nastąpiła sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w L. Przedmiotowy lokal został wydzielony na podstawie umowy z dnia 6 września 2013 r. o zniesienie współwłasności i ustanowienie odrębnej własności lokali. Udział we współwłasności przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła na podstawie aktu notarialnego – umowy użytkowania wieczystego z dnia 14 grudnia 1985 r. oraz ugody o podział majątku z dnia 20 kwietnia 2006 r. (Sąd Rejonowy w...). Decyzją Burmistrza z dnia 28 czerwca 2010 r. nastąpiło przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. W wyniku zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali Wnioskodawczyni nie nabyła nic ponad udział, który posiadała od dnia 14 grudnia 1985 r. Po analizie treści wniosku z dnia 29 kwietnia 2016 r. mając na względzie zakres kompetencji przyznanej tut. organowi i treść przepisu art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa przyjęto, że: Intencją Wnioskodawczyni było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
2016
27
lip

Istota:
Opodatkowanie dostawy lokali mieszkalnych (towary handlowe) oraz prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z kamienicą.
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotem sprzedaży będą zarówno lokale mieszkalne, które powstały w wyniku przebudowy istniejących wcześniej lokali mieszkalnych oraz nowe lokale mieszkalne, które powstaną w wyniku nadbudowy poddasza kamienicy. Odnośnie kwestii opodatkowania dostawy pierwszych z ww. lokali, tj. tych, które powstaną w wyniku przebudowy istniejących wcześniej lokali mieszkalnych należy stwierdzić, co następuje. Jak już zaznaczono wcześniej, w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, muszą być spełnione łącznie 2 warunki: dostawa budynków, budowli lub ich części nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych obiektów musi upłynąć okres dłuższy niż 2 lata. Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE Rady oraz orzecznictwem TSUE – należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie w odniesieniu do lokali mieszkalnych, które powstaną w wyniku przebudowy istniejących wcześniej lokali mieszkalnych nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Powyższe wynika z faktu, że budynek, w którym znajdują się lokale mieszkalne pochodzi z dwudziestolecia międzywojennego i był wynajmowany od kilkudziesięciu lat.
2016
24
lip

Istota:
Czy za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego uznać należy datę pierwotnego nabycia tego prawa do majątku wspólnego małżonków tj. 1993 r., czy może datę zawarcia umowy darowizny tj. 2012 r., kiedy to małżonek Wnioskodawcy darował mu swój udział w ww. prawie i prawo weszło do majątku odrębnego Wnioskodawcy?
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego 30 października 2012 r. mąż Wnioskodawczyni darował za jej zgodą z ich majątku wspólnego do jej majątku osobistego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w którym od 30 lat wspólnie mieszkali (od 1982 r. przysługiwało im lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego). Wartość mieszkania na dzień darowizny strony określiły na kwotę 153 000,00 zł. Odrębne spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, będące przedmiotem ww. umowy darowizny zostało nabyte do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i jej męża istniejącego od dnia zawarcia związku małżeńskiego, tj. od 15 maja 1982 r., zgodnie z przydziałem lokalu mieszkalnego z 15 kwietnia 1993 r. Wszelkie koszty związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zostały pokryte z oszczędności stanowiących majątek wspólny Wnioskodawczyni i jej męża. Po śmierci męża w 2012 r. Wnioskodawczyni, z uwagi na wiek i dolegliwości zdrowotne oraz doskwierającą samotność, postanowiła zmienić miejsce zamieszkania i powrócić w rodzinne strony, gdzie mieszka znaczna część jej rodziny. Wnioskodawczyni, na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z 26 czerwca 2015 r., kupiła za cenę 180 000,00 zł odrębne własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, gdzie obecnie mieszka.
2016
20
lip

Istota:
Według jakiej stawki podatku od towarów usług (dalej podatek VAT) opodatkowana będzie sprzedaż przez Spółkę lokali mieszkalnych wraz z prawem do korzystania z miejsc postojowych i komórek lokatorskich w przedstawionym stanie faktycznym?
Fragment:
Wraz z nabyciem udziału w części wspólnej nieruchomości, klienci jednocześnie nabędą komórki lokatorskie, stanowiące części przynależne do lokali mieszkalnych oraz prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych, wchodzących w skład nieruchomości wspólnej (w załączeniu projekt umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu). Miejsca postojowe nie stanowią wydzielonych ścianami, odrębnych pomieszczeń. Nie stanowią one odrębnych lokali i będą sprzedawane wyłącznie razem z lokalami mieszkalnymi. Podobnie komórki lokatorskie nie mogą być przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży, gdyż stanowią część przynależną lokalu mieszkalnego. A zatem zbycie lokalu mieszkalnego z wyłączeniem miejsca postojowego lub komórki, zarówno przez Spółkę, jak i dalsze - przez klienta - nie może mieć miejsca. Cena prawa do korzystania z miejsca postojowego oraz komórki lokatorskiej będzie z góry uwzględniona w całkowitej cenie nabycia lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Według jakiej stawki podatku od towarów usług (dalej podatek VAT) opodatkowana będzie sprzedaż przez Spółkę lokali mieszkalnych wraz z prawem do korzystania z miejsc postojowych i komórek lokatorskich w przedstawionym stanie faktycznym... Zdaniem Wnioskodawcy Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi do nich komórkami lokatorskimi oraz miejscami postojowymi, będzie podlegała w całości opodatkowaniu według preferencyjnej, 7% stawki podatku VAT, bez konieczności odrębnego określania podstawy opodatkowania dla miejsc postojowych oraz komórek lokatorskich.
2016
15
lip

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (lokalu mieszkalnego), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom, a dotyczące lokalu mieszkalnego. Z wniosku nie wynika, aby lokal był wykorzystywany na cele inne, niż mieszkalne. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa lokalu mieszkalnego, o którym mowa we wniosku, w drodze licytacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, aby dłużnicy prowadzili działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w której wykorzystywaliby przedmiotowy lokal mieszkalny. W opisanej sytuacji dłużnicy nie wystąpią w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ww. przepisu ustawy. Zatem sprzedaż licytacyjna jest sprzedażą majątku osobistego dłużników, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania, wobec czego Wnioskodawca (komornik sądowy) nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług.
2016
15
lip

Istota:
Czy Wnioskodawcom w okresie od dnia 10 marca 2016 r. do dnia przekształcenia lokalu mieszkalnego w lokal niemieszkalny oraz zakończenia prac modernizacyjnych, którego właścicielem jest Spółka, przysługuje prawo ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ewidencjonowania oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z eksploatacją ww. lokalu mieszkalnego wpłacanych przez Spółkę na rzecz Wspólnoty, wydatków z tytułu zapłaconych odsetek od powyżej opisanego kredytu inwestycyjnego, naliczanych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz zapłaconych przez Spółkę opłat za wieczyste użytkowanie gruntu związanego z ww. lokalem?
Fragment:
Spółka od miesiąca marca 2016 r. opłaca też na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej należne opłaty, zaliczki związane z eksploatacją ww. lokalu mieszkalnego, między innymi opłaty za ogrzewanie lokalu, koszty administracji, koszty wspólne. Ponadto spółka w miesiącu marcu 2016 r. zadeklarowała, iż spoczywa na niej obowiązek opłacania podatku od nieruchomości od ww. lokalu mieszkalnego, który to podatek będzie płacony w kwotach miesięcznych. Na spółce od dnia 10 marca 2016 r. spoczywa też obowiązek zapłaty co roku opłat za prawo wieczystego użytkowania gruntu przynależnego do ww. lokalu mieszkalnego. Powziął Pan wątpliwość, czy w okresie, kiedy mieszkanie nie będzie wynajmowane do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją ww. lokalu mieszkalnego wpłacane przez Spółkę na rzecz Wspólnoty, wydatków z tytułu zapłaconych odsetek od powyżej opisanych kredytów inwestycyjnych, naliczanych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz zapłaconych przez Spółkę opłat za wieczyste użytkowanie gruntu związanego z ww. lokalem W przypadku czasowego zaprzestania wynajmu lokalu mieszkalnego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, należy mieć na uwadze treść art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi że kosztem uzyskania przychodu mogą być wszelkie wydatki poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby przynosiło ono dochody w przyszłości.
2016
14
lip

Istota:
Brak obowiązku naliczenia podatku przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze licytacji w postępowaniu egzekucyjnym
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego (Km .../11) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego (Km ......). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika – Pani J. M. Przedmiotem egzekucji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony w miejscowości P., przy ul. M. nr ..., lokal posiada urządzoną księgę wieczystą. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 40,83 m 2 . Lokal stanowi własność dłużnika J. M., który – jak wynika z informacji zawartej w dziale II księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości – dłużnik nabył na podstawie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności (akt notarialny z dnia 9 czerwca 2008 r.). Według informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dłużnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą „ ... ” z siedzibą w miejscowości P., przy ul.
2016
13
lip

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym – wydatkowanie na spłatę kredytu.
Fragment:
Skoro Wnioskodawczyni poczyniła nakłady na lokal mieszkalny zwiększające jego wartość (wydatki na remont) – to te udokumentowane wydatki jako nakłady na lokal mieszkalny stanowią koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tego lokalu mieszkalnego. Wysokość nakładów poczynionych na lokal mieszkalny, czyli wydatków związanych remontem lokalu mieszkalnego, które zostały sfinansowane ze środków pochodzących z zaciągniętego przez Wnioskodawczynię wraz ze współmałżonkiem kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego na remont i modernizację przedmiotowego lokalu mieszkalnego, udokumentowanych w sposób o jakim mowa w art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega odliczeniu od przychodu z odpłatnego zbycia przy obliczaniu uzyskanego ze sprzedaży dochodu. Skoro zatem w ramach obliczenia dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym podlegają uwzględnieniu udokumentowane nakłady na lokal mieszkalny zwiększające jego wartość jako koszty uzyskania przychodu, to obowiązuje ustawowy zakaz traktowania kredytu zaciągniętego na remont lokalu mieszkalnego jako wydatku na własne cele mieszkaniowe.
2016
12
lip

Istota:
Stawka podatku VAT na usługę wynajmu lokalu mieszkalnego
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługę wynajmu lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (sprecyzowany w nadesłanym uzupełnieniu): W dniu 2 marca 2016 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie usług krótkotrwałego wynajmu własnego lokalu mieszkalnego na własny rachunek. Wnioskodawca opodatkowany jest podatkiem dochodowym liniowym i podatkiem VAT. Z urzędem skarbowym rozlicza się za okresy kwartalne. W celu działalności Wnioskodawca zawarł umowę z portalami internetowymi - firmami znajdującymi się na terenie Holandii i Irlandii, które wyszukują dla niego klientów - turystów lub być może osób przyjeżdżających do Polski na krótki okres pobytu w celach biznesowych. Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić, czy osoba zgłaszająca się do niego na pobyt w lokalu mieszkalnym jest turystą, czy prowadzącą działalność gospodarczą. Z portalu Wnioskodawca posiada tylko informację dotyczącą imienia i nazwiska osoby zgłaszającej się. Sama umowa o najem lokalu mieszkalnego zawierana jest przez portal za granicą. Wnioskodawca jest informowany: „ że w konkretnym dniu zjawi się gość na pobyt w mieszkaniu ”. Wnioskodawca świadczy usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.2 - „ Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zamieszkania ”.
2016
12
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.