Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
Fragment:
Reasumując, z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, który Wnioskodawca nabył w 2015 r. w spadku po zmarłej matce, powstał obowiązek podatkowy, gdyż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż ta nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym lokal został nabyty i stanowi ona źródło przychodu. Podstawą obliczenia podatku z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d ww. ustawy. Natomiast spłata zobowiązań finansowych, jakie pozostawiła po sobie matka Wnioskodawcy, nie może być traktowana ani jako koszt uzyskania przychodu, o którym stanowi art. 22 ust. 6c ww. ustawy, ani jako koszt odpłatnego zbycia tego lokalu. W związku z powyższym Wnioskodawca nie może pomniejszyć podstawy opodatkowania z tytułu odpłatnego zbycia lokalu, o tą część środków uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonego lokalu mieszkalnego, którą Wnioskodawca przeznaczył na spłatę długów spadkodawcy. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe.
2017
16
gru

Istota:
Możliwość zastosowania stawki podatku VAT 8% do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części wspólnej nieruchomości stanowiącej miejsce postojowe w wielostanowiskowym garażu z udziałem w nieruchomości wspólnej
Fragment:
Nie można również nabyć w oderwaniu od lokalu mieszkalnego części wspólnych budynku mieszkalnego. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w branży deweloperskiej. Wnioskodawca dokonuje i będzie dokonywał sprzedaży lokali mieszkalnych wraz m.in. z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego usytuowanego w wielostanowiskowym garażu podziemnym. W związku z powyższym w umowach sprzedaży lokali każde miejsce postojowe zostało/zostanie przydzielone do konkretnego lokalu mieszkalnego na zasadach podziału quo ad usum. Usytuowany w podziemiach budynku garaż, z przeznaczeniem na miejsca postojowe nie jest/ nie będzie samodzielnym wyodrębnionym lokalem, a jedynie częścią wspólną budynku. Tym samym miejsca postojowe nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży - nie będą stanowiły samodzielnych lokali użytkowych. Lokale mieszkalne, które są/będą przedmiotem zbycia nie przekraczają powierzchni 150 m 2 . Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywa się/będzie odbywała się w więcej niż jednym budynku. Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych dla budynków w których sprzedawane są/będą lokale mieszkalne to 112. Lokal mieszkalny wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części wspólnej nieruchomości, tj. miejsca postojowego w podziemnym garażu wielostanowiskowym objęte są/będą jedną księgą wieczystą.
2017
16
gru

Istota:
W zakresie uwzględnienia wynagrodzenia pośrednika nieruchomości, kosztów depozytu notarialnego jako kosztów odpłatnego zbycia, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spłaty ustalonej przy częściowym dziale spadku i zniesieniu współwłasności, wydatkowania części przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego i dodatkowych wydatków związanych z jego nabyciem, na remont z wyłączeniem akcesoriów do malowania oraz na spłatę kredytu jako wydatków na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Jednakże, nawet gdyby uznać, że Wnioskodawczyni z chwilą nabycia Lokalu Mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi nabyła jedynie udział w tych nieruchomościach w wysokości 1/2, to podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia Lokalu Mieszkalnego nie będzie należny. Przy takim ujęciu należałoby przyjąć, że Wnioskodawczyni przysługuje udział we współwłasności Lokalu Mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi w wysokości 5/8, z czego 4/8 nabyła 28 marca 2013 r. w wyniku zakupu Lokalu Mieszkalnego. W zakresie 1/2 ceny uzyskanej z tytułu sprzedaży Lokalu Mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi jako koszt uzyskania przychodu z tego tytułu liczyć należy cenę nabycia Lokalu Mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi (2.256.286,00 zł) oraz koszt wykończenia oraz wyposażenia Lokalu Mieszkalnego (156.537,39 zł) i pozostałe koszty nabycia (5.161,65 zł), czyli w sumie 2.417.985,04 zł. Udział 1/2 w cenie sprzedaży Lokalu Mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi pomniejszony o 4/5 kosztów zbycia (przychód) wyniesie 1.551.292,00 zł, po odjęciu wyżej wskazanego kosztu w wysokości 2.417.985,04 zł nie pozostanie więc przychód podlegający opodatkowaniu. Przy takim ujęciu, 1/8 współwłasności Lokalu Mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi Wnioskodawczyni uzyskała w drodze spadkobrania po zmarłym mężu.
2017
13
gru

Istota:
W zakresie zasad amortyzacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność powstałego z przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz lokal będący odrębną własnością, to składniki majątku posiadające odmienne statusy prawne. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowi wartość niematerialną i prawną, a lokal stanowiący odrębny przedmiot własności -środek trwały. Zatem z chwilą przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności tego lokalu, dojdzie do likwidacji wartości niematerialnej i prawnej stanowiącej składnik majątku. W momencie tym bowiem ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przestało istnieć. W jego miejsce powstał natomiast lokal mieszkalny będący odrębną własnością, stanowiący środek trwały. W takim zatem przypadku, mając na uwadze treść wcześniej cytowanego przepisu art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartością początkową środka trwałego – w postaci lokalu mieszkalnego powstałego z przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będzie wartość rynkowa z dnia nabycia tego prawa (wartość początkowa dotychczasowej wartości niematerialnej i prawnej), powiększona o wartość wydatków poniesionych w celu przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu we własność naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.
2017
8
gru

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym wydatków na zabudowę szaf wnękowych oraz kuchni (ze sprzętami AGD)
Fragment:
Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa przyjmuje się, że wyposażenie lokalu mieszkalnego w komplet mebli stanowiących stałą zabudowę, nie jest wydatkiem związanym z remontem (czy modernizacją) lokalu mieszkalnego – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 lutego 1999 r. sygn. akt I SA/Gd 250/97. Umeblowanie (nawet to w trwałej zabudowie) i zakup sprzętów AGD nie może być podstawą do zastosowania ulgi w odniesieniu do tych wydatków, bowiem jest to jedynie element wyposażenia mieszkania, zatem nie ma charakteru prac budowlanych. Stanowisko takie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 kwietnia 2006 r. sygn. akt II FSK 639/05 . Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny należy więc stwierdzić, że do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przedmiotowego udziału w lokalu mieszkalnym Wnioskodawca nie może zaliczyć wydatków poniesionych na zabudowę szaf wnękowych oraz kuchni (ze sprzętami AGD: lodówki, kuchenki elektrycznej z piekarnikiem, zmywarki, zlewu z baterią, okapu kuchennego). Wydatki te nie stanowią nakładów poczynionych na przedmiotowy lokal mieszkalny w trakcie jego posiadania, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
8
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny
Fragment:
Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny, W – wydatki na własne cele mieszkaniowe, P – przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia (sprzedaży) zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału (...)
2017
7
gru

Istota:
Czy odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodów w miesiącach, w których Wnioskodawczyni nie będzie uzyskiwać przychodów z najmu?
Fragment:
Wnioskodawczyni nabyła razem z mężem na zasadzie wspólności majątkowej lokal mieszkalny i zamierza od 1 stycznia 2018 r. wynajmować lokal mieszkalny w ramach działalności gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako formę opodatkowania w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni przyjęła zasady ogólne (książka przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni chciałaby zaliczać odpisy amortyzacyjne. Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że dokonywane odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej lokalu mieszkalnego będą stanowiły dla Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej również w miesiącach, w których nie będzie Ona uzyskiwać przychodów z najmu. Z treści wniosku wynika bowiem, że ewentualne przerwy w wynajmowaniu lokalu mieszkalnego będą miały charakter tymczasowy, i wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wnioskodawczyni. Ponadto, Wnioskodawczyni wskazała, iż jako właścicielka mieszkania będzie w takich przypadkach czynić starania, w celu pozyskania najemców poprzez zamieszczanie ogłoszeń przede wszystkim na popularnych internetowych portalach ogłoszeniowych.
2017
7
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną w czasie trwania małżeństwa do wspólnego majątku dorobkowego nabyli w 2002 r. lokal mieszkalny w W oraz w 2010 r. lokal mieszkalny położony w K. W dniu 31 października 2014 r. Wnioskodawca zawarł z małżonką dwie umowy notarialne: umowę majątkową małżeńską, którą ustanowili rozdzielność majątkową oraz umowę o podział majątku. W wyniku podziału majątku Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego położonego w K zakupionego 1 września 2010 r. zaś żona Zainteresowanego nabyła na wyłączną własność prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w W. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w K przed upływem 5 lat od podziału majątku wspólnego. Zdaniem Wnioskodawcy, podatek nie wystąpi, ponieważ datą nabycia ww. lokalu jest data nabycia go do majątku wspólnego z małżonką w 2010 r. (a nie data podziału majątku), a od tego czasu, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8, upłynął termin pięciu lat. Aby zatem odpowiedzieć na pytanie, czy w analizowanej sprawie sprzedaż przez Wnioskodawcę przedmiotowego lokalu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ustalić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
2017
6
gru

Istota:
Prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony lub zwrotu nadwyżki VAT naliczonego w związku z nabyciem lokali mieszkalnych i usługowych
Fragment:
Lokale mieszkalne będą wynajmowane na cele związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez najemców (np. na biura) lub w celach tzw. krótkotrwałego pobytu o charakterze turystycznym bądź biznesowym (m.in. odpłatne udostępnianie osobom trzecim w celu zapewnienia pobytu podróżnym - turystom, osobom przebywającym w mieście służbowo w celach biznesowych, zawodowo, a także innym osobom potrzebującym miejsca czasowego pobytu). Wnioskodawca będzie świadczył usługi w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych na własny rachunek. Nabyte lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu będą znajdowały się w budynkach mieszkalnych. Symbol PKWiU dla usług najmu lokali mieszkalnych świadczonych przez Wnioskodawcę to 55.20.19 (Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi), a dla usług najmu lokali użytkowych to 68.20.12 (Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi). Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabyte lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie lokali mieszkalnych i usługowych będą wystawiane na Wnioskodawcę.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego, ponieważ mieszkanie przyznano Jej w całości (postanowienie Sądu z dnia 21 listopada 2016 r.), a sprzedała je (przyznaną część od byłego męża) przed upływem 5 lat? Jeżeli tak, to od jakiej kwoty powinna naliczyć podatek, ponieważ w postanowieniu Sądu nie ma wskazanej kwoty, która stanowi połowę wartości mieszkania?
Fragment:
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczyni wskazała, że na skutek sądowego podziału majątku wspólnego małżonków w dniu 21 listopada 2016 r. stała się jedyną właścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zobowiązaną do spłaty na rzecz byłego męża jego udziału w majątku wspólnym. Doszło zatem do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy, gdyż zwiększył się udział Wnioskodawczyni jaki przysługiwał Jej w ww. prawie do lokalu mieszkalnego. W związku z tym, w 2016 r. nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w części przekraczającej udział Wnioskodawczyni wchodzący w skład majątku wspólnego małżonków, podlegający podziałowi w związku z ustaniem tej wspólności wskutek zawarcia w formie aktu notarialnego umowy o rozdzielności majątkowej oraz rozwodem. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w różnym czasie i w różny sposób. W dniu 30 listopada 1995 r. Wnioskodawczyni nabyła udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego do wspólności małżeńskiej, natomiast w dniu 21 listopada 2016 r. Wnioskodawczyni nabyła pozostały udział 1/2 w ww. prawie do lokalu w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków.
2017
6
gru

Istota:
Czy przychód uzyskany z opisanej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że odpłatne zbycie w 2015 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części przekraczającej wartość udziału Wnioskodawczyni w majątku wspólnym, nabytego przez Wnioskodawczynię w 2011 r. w wyniku częściowego podziału majątku wspólnego i zniesienia współwłasności, stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast ww. odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi w ww. prawie do lokalu mieszkalnego nabytemu przez Wnioskodawczynię w 2007 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze względu na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawczyni należało zatem uznać za nieprawidłowe. W odniesieniu do powołanego w stanowisku Wnioskodawczyni orzecznictwa sądów administracyjnych, tutejszy Organ stwierdza, że orzeczenia wydawane są w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w częściach wspólnych
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsca postojowe nie mogą być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego zostaną założone odrębne księgi wieczyste, wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami i tym samym miejsce postojowe jest odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu i prawidłowym jest zastosowanie dla tej transakcji dla lokalu mieszkalnego 8% stawki podatku VAT, a dla miejsca postojowego stawki podatku w wysokości 23%. Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej na którą składają się nieruchomość gruntowa oraz części wspólne budynku przeznaczone m.in. na komunikację, windy wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa do korzystania z miejsc postojowych, boksów rowerowych umiejscowionych w obrębie nieruchomości, objętych tą samą, co lokal mieszkalny, księgą wieczystą, wymagana jest analiza okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku w przypadku nabycia dwóch lokali mieszkalnych
Fragment:
Należy zatem stwierdzić, że w przypadku nabycia pierwszego lokalu mieszkalnego, jego wynajem i późniejsze zamieszkiwanie w nim przez Wnioskodawcę, pozwala uznać, że pomimo początkowego wynajęcia przedmiotowego lokalu mieszkalnego, został on nabyty przez Wnioskodawcę na własne cele mieszkaniowe. Zatem przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, przeznaczony na nabycie powyższego lokalu, będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast drugi lokal mieszkalny, który najpierw ma być wynajmowany a następnie ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dzieci Wnioskodawcy, nie ma nic wspólnego z własnymi celami mieszkaniowymi podatnika. Nie temu miała służyć idea ulgi mieszkaniowej i takiego wydatkowania środków aprobować nie można. Skoro Wnioskodawca zamierza nabyć dwa lokale mieszkalne, wówczas aby realizować „ własne cele mieszkaniowe ”, powinien osobiście zamieszkiwać w obydwu z nich. W konsekwencji, wydatkowanie przychodu na nabycie lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem, a w przyszłości na zamieszkanie przez dzieci Wnioskodawcy, nie uprawnia do zwolnienia przedmiotowego, w związku z czym dochód w tej części będzie opodatkowany 19% podatkiem dochodowym – na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie określenia źródła przychodów uzyskanych z najmu lokali mieszkalnych
Fragment:
Mając na uwadze zaprezentowane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie najem lokali mieszkalnych nie będzie uzyskiwany przez Wnioskodawczynię w warunkach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a więc przyjmując za Wnioskodawczynią, że działań prowadzonych w związku z wynajmem nie wykonuje w sposób systematyczny ani uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń oraz że zleceniobiorca, z którym Wnioskodawczyni zawrze umowę administracji lokalu/lokali mieszkalnych, nie będzie działał w imieniu i na rzecz Wnioskodawczyni), to przychody uzyskiwane z najmu ww. lokali mieszkalnych należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jakotzw. najem prywatny. W konsekwencji Wnioskodawczyni będzie miała możliwość zakwalifikowania przychów uzyskanych z najmu posiadanych w majątku prywatnym dwóch lokali mieszkalnych w ramach najmu prywatnego i wykazywać je jako przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.
2017
6
gru

Istota:
Zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystać może dochód uzyskany z odpłatnego zbycia otrzymanego w spadku domu mieszkalnego jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży wydatkowane zostaną przez Wnioskodawczynię na spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup jednego lokalu mieszkalnego oraz na nabycie i remont kolejnego lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Istotnym jest zatem aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie mieszka lub ma możliwość mieszkania w nabytym lokalu mieszkalnym. W konsekwencji, przeznaczenie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na nabycie kolejnych lokali mieszkalnych, tylko w przedmiotowym znaczeniu, bez faktycznej realizacji swoich potrzeb mieszkaniowych czy też opierające się jedynie na subiektywnej deklaracji o zamiarze zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych, nie uprawnia do zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni wyraźnie wskazała we wniosku, że nabycie kolejnego lokalu mieszkalnego będzie zaspokajać jej potrzeby mieszkaniowe. Żadnego z lokali mieszkalnych Wnioskodawczyni nie zamierza wynajmować. Oba lokale mieszkalne znajdują się po przeciwległych stronach miasta, co ma istotne znaczenie dla możliwości noclegu w jednym z nich w przypadku późnych (nocnych) powrotów z pracy Wnioskodawczyni. W obu lokalach Wnioskodawczyni zamierza więc realizować swoje cele mieszkaniowe. Zatem uznać należy, że w sytuacji gdy zakup kolejnego lokalu mieszkalnego nastąpi w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni i potrzeby te będą rzeczywiście w nim realizowane, dochód ze zbycia otrzymanego w spadku domu mieszkalnego w tej części może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania 19% podatkiem dochodowym na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
6
gru

Istota:
Czy dostawa zdemontowanych wodomierzy pochodzących z lokali mieszkalnych podlega zwolnieniu od podatku VAT?
Fragment:
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Także w § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia wskazano, że zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia w latach wcześniejszych zakupiła z wpłat pochodzących z funduszu remontowego wodomierze, które instalowała w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych. W przypadku wodomierzy zakupionych i montowanych w lokalach mieszkalnych Spółdzielni przy ich zakupie nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż zakup ten służył wyłącznie czynnościom zwolnionym od podatku. Spółdzielnia realizując postanowienia ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wykonuje bowiem - w przypadku lokali mieszkalnych - czynności zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 11 ustawy o VAT i § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia.
2017
6
gru

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze licytacji komorniczej.
Fragment:
W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że lokal mieszkalny dłużnika stanowiący odrębną nieruchomość położoną: G., ul. S., dla którego Sad Rejonowy prowadzi księgą wieczystą o numerze ... był wykorzystywany na cele mieszkaniowe. Dłużnik nie złożył oświadczenia, że ww. lokal wynajmował, dzierżawił albo był przedmiotem innej czynności o podobnym charakterze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: G., ul. S., dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze ..., wykorzystywanej do celów mieszkaniowych, w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: G., ul. S., dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze ..., wykorzystywanej do celów mieszkaniowych, w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Jeżeli zatem małżonkowie pozostający w ustroju wspólności ustawowej tak rozporządzili posiadanym przez siebie udziałem w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, że Wnioskodawczyni na skutek darowizny dokonanej na jej rzecz stała się jedynym właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, to przedmiot majątkowy wchodzący w skład majątku wspólnego małżonków stał się majątkiem odrębnym Wnioskodawczyni. Przy czym, okoliczność ta nie świadczy bynajmniej o tym, że Wnioskodawczyni stała się właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego tylko i wyłącznie na skutek zawarcia umowy darowizny, albowiem w momencie dokonania darowizny była już współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej. Dokonano zatem jedynie przesunięcia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Wobec powyższego ww. darowizna stanowi nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części przekraczającej udział, jaki posiadała Wnioskodawczyni w majątku wspólnym. Powyższe oznacza, iż Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w dwóch etapach, czyli: w 2003 r., kiedy to ww. prawo zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków – w część mieszczącej się w jej udziale w majątku wspólnym, w 2014 r., kiedy to na mocy umowy darowizny małżonek darował Wnioskodawczyni ww. prawo – w części przekraczającej udział Wnioskodawczyni w majątku wspólnym.
2017
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, który to udział jeden ze współmałżonków wniósł do majątku wspólnego w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową.
Fragment:
Wnioskodawczyni stała się w ten sposób współwłaścicielem udziału ½ w lokalu mieszkalnym nabytego przez jej męża 2 listopada 1997 r. w spadku po dziadku. W dniu 7 września 2009 r. małżonkowie dokonali zbycia ww. udziału w lokalu mieszkalnym, w wyniku czego cały przychód uzyskany ze sprzedaży wszedł do ich majątku wspólnego. Biorąc pod uwagę przywołane powyżej uregulowania stwierdzić należy, że sprzedaż udziału ½ w lokalu mieszkalnym nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż owo zbycie nastąpiło po upływie pięciu lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie. Nabycie ww. udziału w lokalu mieszkalnym miało bowiem miejsce w dacie jego pierwotnego nabycia przez małżonka Wnioskodawczyni, tj. 2 listopada 1997 r, a nie z dniem kiedy Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem tego udziału w wyniku zawarcia umowy rozszerzającej wspólność majątkową. Stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2017
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.