Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego
Fragment:
W skład udziału 4/24 wchodzi lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 76,12 m 2 położony na 2 piętrze oraz piwnicy o powierzchni 6,64 m 2 . Lokal mieszkalny składa się z salonu z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, łazienki, WC, przedpokoju. Od momentu objęcia udziału przez Wnioskodawcę, przedmiotowy lokal mieszkalny był wynajmowany osobom fizycznym, pracownikom Wnioskodawcy na podstawie umów najmu. Obecnie jest on wynajmowany pracownikowi Zainteresowanego na podstawie umowy najmu z dnia 29 września 2009 r. Lokal mieszkalny nr 6 był, jest i do dnia sprzedaży będzie wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkalne – działalność zwolniona z podatku VAT. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. lokalu, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, powyżej 30% wartości początkowej ww. lokalu mieszkalnego. Zainteresowany przed planowaną transakcją sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego nie będzie ponosił wydatków na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, powyżej 30% wartości początkowej ww. lokalu mieszkalnego. Analizując zatem informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE Rady oraz orzecznictwem TSUE – należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie w odniesieniu do ww. lokalu – jak wynika z okoliczności sprawy – nastąpiło pierwsze zasiedlenie, a od czasu pierwszego zasiedlenia lokalu do czasu jego sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata.
2017
12
sie

Istota:
Ulga mieszkaniowa – wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawcy na nabycie do majątku wspólnego lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia stwierdzić należy, że wydatek jaki Wnioskodawczyni poniosła na nabycie wspólnie z mężem do majątku wspólnego lokalu mieszkalnego – jeżeli ten lokal mieszkalny będzie służył zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni – mogą zostać uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując należy stwierdzić, że dokonana w 2016 r. sprzedaż nieruchomości nabytej w 2012 r. stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód uzyskany z tego tytułu może jednak korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż środki uzyskane ze sprzedaży zostały w terminie określonym w tym przepisie wydatkowane na własne cele mieszkaniowe, do których Wnioskodawczyni może zaliczyć wydatki poniesione na nabycie do majątku wspólnego lokalu mieszkalnego, o ile lokal ten faktycznie będzie służył zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni. Należy przy tym stwierdzić, (...)
2017
12
sie

Istota:
Czy Wnioskodawczyni musi uiścić podatek z tytułu sprzedaży mieszkania tzn. ¼ wartości mieszkania skoro miała z mężem wspólność majątkową w czasie trwania małżeństwa, dokonując rozliczenia podatkowego za 2017 r.?
Fragment:
Wnioskodawczyni wspólnie z mężem wykupiła lokal mieszkalny. Małżonkowie nie mieli rozdzielności majątkowej. W maju 2016 r. zmarł małżonek Wnioskodawczyni. W związku z tym, że Wnioskodawczyni oraz Jej córka odziedziczyły po ¼ części, Wnioskodawczyni stała się właścicielką ¾ lokalu mieszkalnego. W marcu 2017 r. Wnioskodawczyni sprzedała należny Jej udział w ww. lokalu mieszkalnym. W związku z przedstawionym opisem wyjaśnić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia „ nabycie ”; nie wskazuje, czy ma to być nabycie odpłatne, czy nieodpłatne. Nie określa również, na podstawie jakiej czynności prawnej może nastąpić nabycie nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości lub praw majątkowych. Zatem, pojęcie to należy rozumieć szeroko, co oznacza, że z nabyciem nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości lub tych praw, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy lub praw. Zatem, poprzez „ nabycie ” należy rozumieć każde zwiększenie aktywów podatnika.
2017
10
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania przychodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowanego na zakup innego lokalu mieszkalnego i poniesione w związku z tym opłaty notarialne oraz jego wykończenie oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedawane mieszkanie
Fragment:
Warunkiem jest jednak to, że nabyta w przyszłości nieruchomość (lokal mieszkalny) będzie użytkowana przez Wnioskodawczynię celem zaspokojenia jej potrzeb mieszkaniowych. W konsekwencji mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że rzeczywiste przeznaczenie przez Wnioskodawczynię przychodu z odpłatnego zbycia w 2016 r. lokalu mieszkalnego na zakup innego lokalu mieszkalnego, umożliwia zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia ww. lokalu mieszkalnego, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na zakup innego lokalu mieszkalnego w grudniu 2016 r. w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Jednocześnie należy zastrzec, że sam fakt zawarcia umowy przedwstępnej w dniu 28 grudnia 2016 r. oraz wydatkowania części środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na poczet nabycia innej nieruchomości (lokalu mieszkalnego), bez zaistnienia faktu nabycia tej nieruchomości na własność (współwłasność) w ustawowym terminie będzie przesądzał o braku prawa do skorzystania z dobrodziejstwa ww. zwolnienia przedmiotowego w tej części.
2017
10
sie

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze darowizny.
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Środki przeznaczone na ww. cel mieszkaniowy, czyli na remont własnego lokalu mieszkalnego, muszą pochodzić ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w 2014 r. w drodze darowizny. Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia remont, to właściwym jest odwołanie się w tej kwestii do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332). Zgodnie z art. 3 pkt 8 ww. ustawy – przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Pojęcie remontu wyczerpująco wyjaśnił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 marca 1998 r., I SA/Gd 886/96 stwierdzając: „ za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, (...)
2017
9
sie

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Fragment:
Wnioskodawca wraz z małżonką, z którą pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, nabyli do majątku wspólnego odrębną własność lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Na zakup tego lokalu zaciągnęli wspólnie kredyt hipoteczny, który obecnie spłacają. W 2015 r. Wnioskodawca nabył do majątku odrębnego na podstawie testamentu w drodze spadku po swojej babce, zmarłej w dniu 9 lipca 2015 r., prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Powyższy lokal mieszkalny sprzedał w 2017 r., sprzedaż nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej. Wnioskodawca zamierza przeznaczyć część środków pochodzących ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku na spłatę w całości lub w części ww. kredytu hipotecznego i odsetek od tego kredytu, a także na remont i modernizację lokalu, w którym obecnie mieszka. Wydatkowanie przychodu z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość na wymienione wyżej cele nastąpi nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie ww. lokalu nabytego w drodze spadku. Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.
2017
9
sie

Istota:
Zwolnienie od opodatkowania obciążeń za media (wodę, ścieki, gaz), jako element usługi kompleksowej w wynajmowanych przez Gminę lokalach mieszkalnych.
Fragment:
W związku z powyższym Gmina zwraca się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie, tj. lokali mieszkalnych nr 1-2 celem ustalenia, czy zgodnie z przepisami ustawy o VAT Gmina może traktować obciążenia za media w powyższych przypadkach jako dostawy/usługi pomocnicze do usługi podstawowej jaką jest najem mieszkań komunalnych, a w konsekwencji stosować zwolnienie z VAT dla tych dostaw/usług. W przypadku potwierdzenia, że obciążenie opłatą za media (odpowiednio za wodę i ścieki w przypadku lokalu mieszkalnego nr 1 i opłatą za ogrzewanie w przypadku lokalu mieszkalnego nr 2) jest elementem usługi kompleksowej jaką jest najem mieszkania komunalnego, Gmina będzie naliczała przedmiotową opłatę dla: lokalu mieszkalnego nr 1 jako iloczyn ilości mieszkańców x norma zużycia wody x „ stawka za wodę w PLN ” - traktując tę usługę jako zwolnioną z VAT, lokalu mieszkalnego nr 2 jako iloczyn powierzchni mieszkania w m 2 x „ stawka opłaty za centralne ogrzewanie ” w PLN traktując tę dostawę jako zwolnioną z VAT. W konsekwencji powyższego Gminie nie będzie w ogóle przysługiwało prawo do odliczenia VAT od wydatków na gaz oraz wodę i ścieki do budynków, w którym znajdują się lokale mieszkalne nr 1 i 2, w tym również o „ sposób określenia proporcji ”, bowiem będą one związane tylko i wyłącznie z prowadzeniem przez Gminę działalności zwolnionej z VAT oraz niepodlegającej opodatkowaniu VAT (czyli dwóch rodzajów działalności nieuprawniającej do odliczenia VAT).
2017
7
sie

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego w 2016 r. na zakup innego lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców aktem darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego do majątku osobistego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie zostało wniesione do majątku wspólnego poprzez podpisanie umowy majątkowej rozszerzającej wspólność ustawową małżonków. W dniu 21.01.2016 r. Wnioskodawczyni wspólnie z mężem zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w kwocie 370.000,00 zł, pozostałą część kwoty należnej za lokal mieszkalny tj. 190.100,00 zł stanowił wkład własny. Kredyt hipoteczny został zaciągnięty w banku, mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Wnioskodawczyni zamierza w tym roku tj. 2017 sprzedać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (czyli przed upływem pięciu lat od daty otrzymania darowizny). Uzyskane środki ze sprzedaży Wnioskodawczyni planuje przeznaczyć w okresie 2 lat na spłatę zaciągniętego wspólnie z mężem kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego opisanego powyżej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w opisanej powyżej sytuacji przeznaczenie kwoty uzyskanej ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, (...)
2017
3
sie

Istota:
Wydatki na własne cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego nastąpiło w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast przeniesienie prawa własności tego lokalu nastąpiło po upływie tego terminu.
Fragment:
Zgodnie z pkt 1 tego przepisu za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
20
lip

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym wydatkowanego na zakup innego lokalu mieszkalnego
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnym wydatkowanego na zakup innego lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2017 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym wydatkowanego na zakup innego lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. We wrześniu 2015 roku Wnioskodawczyni otrzymała w drodze darowizny 1/2 lokalu mieszkalnego, który został przez Wnioskodawczynię sprzedany w sierpniu 2016 roku za kwotę 160 000 zł. W ustawowym czasie Wnioskodawczyni sporządziła deklarację podatkową PIT 39 za rok 2016 gdzie wykazała kwotę przychodu w pozycji 20 (160000 zł), kwotę dochodu w pozycji 23 (160000 zł) i kwotę podatku zwolnionego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT w pozycji 25 (160000 zł). Ze zwolnienia z podatku Wnioskodawczyni skorzystała gdyż całą kwotę dochodu Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć na zakup lokalu mieszkalnego w czasie nie dłuższym niż dwa lata począwszy od końca roku w którym dokonała zbycia nieruchomości.
2017
7
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.