Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
maj

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Nr 0114-KDIP3-1.4011.87.2018.1.KS1 o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 7 października 2004 r. w drodze aktu notarialnego, wraz z ówczesnym mężem Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zgodnie z treścią § 2 aktu notarialnego, lokal mieszkalny został nabyty w 1/4 części za fundusze objęte wspólnością ustawową, a w 3/4 częściach za Wnioskodawczyni fundusze odrębne pochodzące ze zbycia lokalu nabytego wcześniej przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny. Małżeństwo zostało rozwiązane wyrokiem rozwodowym Sądu Okręgowego z dnia 7 czerwca 2011 r. W dniu 19 grudnia 2011 r. Wnioskodawczyni wystąpiła do Sądu Rejonowego z wnioskiem o podział majątku wspólnego, który dotyczył wymienionego lokalu mieszkalnego. Po trwającym w sumie 6 lat postępowaniu wydane zostały dwa obecnie w pełni prawomocne postanowienia kończące sprawę: postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 11 października 2016 r. oraz, wydane w wyniku złożenia apelacji przez byłego męża, postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 23 maja 2017 r.

2018
8
maj

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego udostępniania lokali mieszkalnych pracownikom, zleceniobiorcom lub kontrahentom Spółki oraz prawo do odliczenia.

Fragment:

Nabycie usług najmu mieszkań, koszty za media związane z lokalami oraz koszty związane z wykończeniem i wyposażeniem lokali mieszkalnych zostały poniesione bezpośrednio w celu nieodpłatnego udostępnienia pracownikom, zleceniodawcom i kontrahentom lokali mieszkalnych. Zostały więc poniesione bezpośrednio w celu nieodpłatnego udostępnienia tym podmiotom lokali mieszkalnych. Usługi te w ramach ich bezpłatnego świadczenia nie skutkują powstaniem podatku należnego. Możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego pośrednio związanego z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu nie może stanowić podstawy dla tworzenia otwartego i nieograniczonego katalogu zdarzeń uprawniających do odliczenia podatku naliczonego pozostających w luźnym związku z wykonywaniem czynności skutkujących powstaniem podatku należnego. Zatem wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z nieodpłatnym udostępnieniem lokali mieszkalnych na rzecz ww. podmiotów służą (bezpośrednio) do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – ich następstwem nie będzie powstanie zobowiązania podatkowego (podatku należnego). Podsumowując, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z nieodpłatnym udostępnieniem lokali mieszkalnych na rzecz pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów związane są w sposób bezpośredni z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT.

2018
30
kwi

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni i Jej ówczesnemu mężowi od 1996 r. przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W 2009 r. Wnioskodawczyni i Jej ówczesny mąż zawarli umowę majątkową małżeńską ustanawiając rozdzielność majątkową. W tym samym roku małżeństwo Wnioskodawczyni zostało rozwiązane przez rozwód. W 2014 r. Sąd orzekł o podziale majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej ówczesnego męża i ustalił, że w skład majątku wspólnego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz inne ruchomości i środki zgromadzone na rachunkach bankowych i funduszach inwestycyjnych. Sąd przyznał Wnioskodawczyni ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, część ruchomości i część środków finansowych, natomiast ex-małżonkowi Wnioskodawczyni samochód i część środków finansowych, a ponadto zasądził tytułem rozliczenia określoną w postanowieniu kwotę od Wnioskodawczyni na rzecz Jej ex-małżonka. Aktem notarialnym z dnia 1 marca 2016 r. Wnioskodawczyni odpłatnie zbyła ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zbycie to nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. W celu ustalenia momentu nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy odnieść się również do przepisów regulujących stosunki majątkowe małżeńskie.

2018
27
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy remontowe związane z lokalami mieszkalnymi.

Fragment:

Na mocy aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste części gruntu Wnioskodawca nabył od Gminy samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 176,60 m 2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu za łączną kwotę 110.000 zł. Gmina wystawiła z tytułu przedmiotowej sprzedaży fakturę VAT ze stawką zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy od sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz stawką 23% od I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Lokal mieści się w starej kamienicy, był przez kilkadziesiąt lat zamieszkiwany, a przed zakupem od Gminy stał pusty przez ok. 2-3 lata. Od daty zakupu nieruchomości w lokalu mieszkalnym przeprowadzane są prace remontowe (typowy remont w lokalu mieszkalnym polegający na przywróceniu wartości użytkowej mieszkalnej) oraz prace polegające na podziale lokalu na dwa odrębne, samodzielne lokale mieszkalne. Wydatki, które Wnioskodawca poniesie nie przekroczą 30% wartości początkowej zakupionej nieruchomości. Od faktur dokumentujących zakupy remontowe Zainteresowany odlicza podatek VAT. Zakupiona nieruchomość nie jest i nie będzie wykorzystywana do prowadzenia w niej działalności gospodarczej, nie jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych, została zakwalifikowana jako towar, nie zostanie udostępniona osobom trzecim.

2018
27
kwi

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku działu spadku.

Fragment:

(...) lokalu mieszkalnego w części dotyczącej udziału w nim przypadającego w wyniku działu spadku. W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału lokalu mieszkalnego w części dotyczącej udziału w nim przypadającego w wyniku dziedziczenia po zmarłym mężu zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawczyni podaje, że prawo własności lokalu mieszkalnego nabyła z mężem w 2007 r. Wobec powyższego jej zdaniem po śmierci męża „ nie nabyła ” ponownie tego lokalu. Uważa, że spadkobranie nie jest „ nabyciem ” w rozumieniu podatkowym. Termin „ nabycie ” użyty w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje – w ocenie Wnioskodawczyni - pierwotne nabycie mieszkania, które miało miejsce w 2007 r. Wobec powyższego uważa, że sprzedaż tego mieszkania nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w części dotyczącej udziału w nim przypadającego w wyniku działu spadku.

2018
20
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usługi najmu lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Jak opisano w stanie faktycznym umowa najmu łącząca Wnioskodawcę z najemcami zawiera między innymi postanowienia, z których wynika, że lokal mieszkalny może być wykorzystany przez najemcę wyłącznie w celach mieszkaniowych. Wnioskodawca podkreśla, że wynajem lokali mieszkalnych obcokrajowcom dotyczy zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych w czasie pobytu w Polsce. W tym okresie główne miejsce pobytu znajduje się pod adresem lokalu wynajmowanego na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą. Jak wykazano powyżej wszystkie przesłanki pozytywne, które wywieźć można z brzmienia przepisu art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, w stanie faktycznym niniejszej sprawy są spełnione. Wnioskodawca zwraca uwagę na cel uregulowania zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, którym – co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 października 2017 r. o sygn. I FSK 501/16 – było nieobciążanie finalnych konsumentów tych usług (osób fizycznych) podatkiem od towarów i usług, czyli minimalizowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych, obciążających najemców, wykorzystujących je na cele mieszkaniowe. Sąd potwierdził, że zwolnienie najmu lokali mieszkalnych ma charakter zwolnienia celowego, ukierunkowanego na ochronę, w aspekcie ekonomicznym, najemców lokali mieszkalnych faktycznie zaspokajających potrzeby mieszkaniowe poprzez ten najem.

2018
20
kwi

Istota:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nie będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 2011 roku, w którym nastąpiło nabycie.

Fragment:

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis stanu faktycznego oraz uchwałę NSA należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego, nabytego w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, należy uznać 2011 rok, kiedy to ww. prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków. Zatem sprzedaż lokalu mieszkalnego nie będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 2011 roku, w którym nastąpiło nabycie. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2018
20
kwi

Istota:

Czy wybudowanie domu z dwoma lokalami mieszkalnymi korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 jeżeli w jednym z lokali mieszka Wnioskodawca, a w drugim córka z rodziną?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz opisany we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że w przypadku gdy środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania wydatkowane zostały na budowę domu o dwóch lokalach mieszkalnych, w którym tylko w jednym lokalu mieszkalnym Wnioskodawczyni zamieszkuje a w drugim lokalu mieszka córka wraz z rodziną, to nie można uznać, że wydatki poniesione na budowę tych dwóch lokali w budynku mieszkalnym i spłatę kredytu na jego budowę zostały w całości poniesione na realizację własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawczyni. W tak opisanym we wniosku stanie faktycznym warunki ustawowe spełniają jedynie wydatki poniesione na spłatę kredytu i budowę tej części budynku mieszkalnego, w której znajduje się lokal mieszkalny, w którym zamieszkuje Wnioskodawczyni realizując – jak zastrzega przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy – własne cele mieszkaniowe. Podsumowując do wydatków wypełniających warunki przedmiotowego zwolnienia Wnioskodawczyni może zaliczyć jedynie kwoty wydatkowane z przypadającego na nią przychodu ze sprzedaży mieszkania, w terminie od 20 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. na budowę części budynku mieszkalnego dotyczącej lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje oraz na spłatę części kredytu hipotecznego, z której sfinansowała budowę tej części budynku mieszkalnego odnoszącej się do lokalu mieszkalnego, w którym mieszka - z zachowaniem wskazanego powyżej zakazu dwukrotnego odliczania i korzystania z ulg w odniesieniu do tych samych wydatków (tj. wydatków sfinansowanych kredytem i spłat kredytu, z których wydatki te sfinansowano).

2018
18
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia naliczonego z tytułu najmu lokali mieszkalnych na rzecz zatrudnionych pracowników

Fragment:

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 13 maja 2013 r. ( IPTPP4/443-95/13-2/JM ) wskazał: „ W przedstawionym zdarzeniu przyszłym usługi wynajmu są zatem, świadczone przez Wnioskodawczynię na rzecz podmiotu, który świadczy usługę wynajmu (podnajem) lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Wobec powyższego, wynajem lokali mieszkalnych na rzecz podmiotu prowadzącego profesjonalną działalność w zakresie podnajmu lokali na cele mieszkaniowe, nie jest dokonywany na cele mieszkaniowe, gdyż ww. podmiot, nie ma potrzeb mieszkaniowych z uwagi na cel wykorzystywania przedmiotowych lokali mieszkalnych w prowadzonej działalności. W rezultacie, usługa wynajmu wskazanych lokali będzie spełniać przesłankę dotyczącą charakteru wynajętych lokali (lokale mieszkalne), natomiast lokale nie będą przeznaczone przez Wnioskodawczynię na cele mieszkaniowe. W konsekwencji powyższego usługa świadczona przez Wnioskodawczynię na rzecz podmiotu prowadzącego profesjonalną działalność w zakresie podnajmu lokalu jest wynajmem lokali mieszkalnych na cele działalności gospodarczej najemcy i tym samym nie spełnia przesłanki wynajmu na cel mieszkaniowy. Zatem, jeżeli Wnioskodawczyni zarejestruje się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, nie będzie posiadać prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy i na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy powinna świadczoną usługę opodatkować według stawki 23% ”.

2018
16
kwi

Istota:

Stawka podatku dla sprzedaży lokali.

Fragment:

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia (art. 2 ust. 3 ww. ustawy). Z treści wniosku wynika, że lokale sprzedawane przez Wnioskodawcę w Budynku Apartamentowym będą stanowić samodzielne lokale mieszkalne w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali. W aktach notarialnych oraz zaświadczeniu, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali zostaną one określone jako lokale mieszkalne. Powierzchnia każdego z ww. lokali mieszkalnych nie będzie przekraczać 150 m 2 . Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane powyżej przepisy należy wskazać, że sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych w Budynku Apartamentowym przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, ponieważ w przedmiotowej sytuacji zostaną spełnione warunki wskazane art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
16
kwi

Istota:

Możliwość uznania za wydatek na własne cele mieszkaniowe wydatku poniesionego na zabudowę wnęki.

Fragment:

Stosownie do treści art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

2018
16
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawczyni jest obowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od zbycia lokalu, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

Fragment:

(...) lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni, w dniu 17 czerwca 2016, na mocy aktu notarialnego, przekazała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w drodze umowy dożywocia w zamian za dożywotnie utrzymanie, przyjęcie Jej jako domownika, dostarczanie wyżywienia i ubrania, zapewnienie pomocy i pielęgnacji w chorobie oraz prawo do dożywotniego korzystania z całego przedmiotowego lokalu mieszkalnego, bez świadczeń pieniężnych. Wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wynosiła ok. 150.000,00 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni jest obowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od zbycia lokalu, a jeśli tak to w jakiej wysokości? Zdaniem Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku, ponieważ w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu z tego źródła i nie można określić wysokości należnego podatku.

2018
16
kwi

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego, wykorzystywanego do celów mieszkaniowych, w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom, a dotyczące lokalu mieszkalnego. Z wniosku nie wynika, aby lokal był wykorzystywany na cele inne, niż mieszkalne. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa lokalu mieszkalnego, o którym mowa we wniosku, w drodze licytacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, aby dłużnicy wykorzystywali do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotowy lokal mieszkalny. W opisanej sytuacji dłużnicy nie wystąpią w charakterze podatników. Zatem sprzedaż licytacyjna jest sprzedażą majątku osobistego dłużników, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania, wobec czego Wnioskodawca (komornik sądowy) nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Także zasady wykładni systemowej wewnętrznej i zewnętrznej potwierdzają, że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe określanie przychodu z tytułu zbycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze umowy przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za opiekę. Mając zatem na uwadze powyższe, należy zauważyć, że na gruncie przepisów podatkowych przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części dotyczącej udziału nabytego w 2013 roku, na podstawie umowy przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za opiekę, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło to nabycie, stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy, tj. odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Ze względu jednak na brak przesłanek umożliwiających określenie przychodu z tego źródła, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu. W konsekwencji z tytułu omawianej transakcji po stronie Wnioskodawczyni nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Tym samym, nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w wysokości 1/6 we własności do lokalu mieszkalnego po zmarłym mężu nastąpiło w wyniku spadku w 2015 r. Z tego co wywiedziono wyżej wynika więc, że Wnioskodawczyni, w opisanej przez siebie sytuacji, powinna rozpoznać dwa momenty nabycia udziałów w prawie własności do lokali mieszkalnego: 24 marca 2004 r. – Wnioskodawczyni nabyła udział w wysokości 1/2 w prawie własności do lokalu mieszkalnego w trakcie trwania związku małżeńskiego, 5 stycznia 2015 r. – Wnioskodawczyni nabyła udział w wysokości 1/6 w prawie własności do lokalu mieszkalnego w spadku po zmarłym mężu w wyniku dziedziczenia. Zatem sprzedaż lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w roku 2004 r. nie stanowi dla Zainteresowanej źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast w odniesieniu do 1/6 części udziału nabytego po śmierci męża stwierdzić należy, że w związku ze zbyciem tego udziału przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł mąż Wnioskodawczyni, powstanie przychód podlegający zgodnie z art. 30e ust. 1 opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego?

Fragment:

Do przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zalicza się jednak, stosownie do treści art. 14 ust. 2c ww. ustawy, przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio. Ze złożonego wniosku wynika, że w dniu 29 czerwca 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała lokal mieszkalny, który został zakupiony w dniu 7 lipca 2003 r. i stanowił własność Wnioskodawczyni i jej małżonka w ramach małżeńskiej współwłasności ustawowej, który Wnioskodawczyni wykorzystywała w prowadzonej działalności gospodarczej. Lokal ten był wpisany do ewidencji środków trwałych i był amortyzowany. W dniu 20 czerwca 2012 roku Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonali zniesienia wspólności majątkowej nie dokonując podziału majątku wspólnego w tym również w odniesieniu do sprzedawanego lokalu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa czynności prawnych, których skutkiem jest nabycie nieruchomości oraz związany z tym pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), w szczególności nie reguluje odrębnie kwestii zniesienia współwłasności.

2018
15
kwi

Istota:

Czy w związku z zawarciem umowy deweloperskiej i faktycznym wydatkowaniem na poczet ceny lokalu mieszkalnego kwot uzyskanych ze sprzedaży w 2014 r. udziałów w lokalu mieszkalnym i spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nabytych również w 2014 r. – w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – Wnioskodawca korzysta w zakresie tych wydatkowanych kwot ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W przypadku Wnioskodawcy termin na wydatkowanie środków ze sprzedaży 7 października 2014 r. udziałów w lokalu mieszkalnym oraz w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu stanowiącego miejsce postojowe w garażu podziemnym upłynął z dniem 31 grudnia 2016 r. Oznacza to, że skoro do tego czasu Wnioskodawca nie nabył od dewelopera prawa własności do lokalu mieszkalnego, to zwolnienie mu nie przysługuje. Z przywołanego powyżej przepisu w sposób jednoznaczny wynika bowiem, że zwolnienie może obejmować jedynie ten przychód ze sprzedaży, który będzie wydatkowany w terminie dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym doszło do odpłatnego zbycia na nabycie m.in. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, co jest równoznaczne z obowiązkiem definitywnego nabycia w tym terminie prawa własności do tego lokalu, tzn. skutkującego przeniesieniem własności, w celu skorzystania ze zwolnienia. Nie ma więc racji Wnioskodawca twierdząc, że zawarcie umowy deweloperskiej, której przedmiotem jest nabycie lokalu mieszkalnego i faktyczne wydatkowanie na ten cel środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym i spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu jest wystarczające, aby skorzystać ze zwolnienia (...)

2018
15
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych.

Fragment:

Z umów wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że dotyczą one lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę i jego podnajemców tylko w celach mieszkaniowych. Najemcy działają zgodnie z umową, podnajmują wzmiankowane lokale na cele mieszkaniowe lokatorom – osobom fizycznym zamieszkującym w tych lokalach mieszkalnych. Ponadto, najemcy świadczą usługi długoterminowego wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Nie świadczą zaś usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, czy innych usług podobnych do usług hotelowych. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla wynajmu lokali mieszkalnych. Usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Podatnik podatku VAT będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi, jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych.

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT transakcji sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych i użytkowych.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 19 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT transakcji sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych i użytkowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT (jest czynnym podatnikiem podatku VAT). Spółka nabyła nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym (kamienicą) w złym stanie technicznym. Lokale mieszkalne w przedmiotowej kamienicy były uprzednio zamieszkane. Wnioskodawca poniósł określone wydatki w związku z pracami, które przeprowadził w budynku, tj. m.in. w zakresie odnowienia elewacji zewnętrznej, przebudowy i budowy nowych ścian działowych, wymiany stolarki okiennej, wymiany izolacji, wymiany dachu kamienicy, wymiany stropów, montażu windy osobowej, odnowienia i wybudowania nowych przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz CO, założenia nowej instalacji elektrycznej w całej kamienicy, ocieplenia kamienicy, remontu i przebudowy schodów wewnątrz kamienicy. Docelowo Wnioskodawca planuje wyodrębnienie nowych lokali mieszkalnych w budynku i ustanowienie dla nich odrębnych ksiąg wieczystych. Lokale mieszkalne według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) zostaną sklasyfikowane pod nr PKOB 1122 – jako Budynki o trzech i więcej mieszkaniach. Ponadto lokale mieszkalne zostaną zaliczone do budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 2 pkt 12 oraz art. 41 ust. 12a i 12b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie wynajmu lokalu mieszkalnego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów związanych z przystosowaniem ww. lokalu mieszkalnego do przyjęcia pierwszych najemców (tj. łóżek, materacy i innego drobnego wyposażenia służącego podstawowym potrzebom mieszkalnym).

Fragment:

Opłaty za najem pobierane są w systemie tygodniowym, z góry przed każdym rozpoczętym tygodniem pobytu w lokalu mieszkalnym. Cena skalkulowana jest za dobę, ale pobierana za jej wielokrotność, tj. minimum za tydzień, lokal nie jest wynajmowany na okres krótszy niż tydzień. Ponadto z pisma z dnia 2 czerwca 2017 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że: Wnioskodawca oświadcza, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 19 listopada 2016 r., gdyż zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy. Lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), o którym mowa we wniosku, został wprowadzony do ewidencji środków trwałych 18 listopada 2016 r. Usługi najmu lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem wniosku Zainteresowany rozpoczął w lutym 2017 r. Zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego, tj. łóżek, materacy oraz innego drobnego wyposażenia służącego podstawowym potrzebom mieszkalnym, jak również zakup materiałów do drobnego odświeżenia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca dokonywał począwszy od 21 listopada 2016 r. i dokonuje również na bieżąco, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Swoją usługę najmu lokalu mieszkalnego Zainteresowany sklasyfikował wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.

2018
15
kwi

Istota:

Uznanie usług wynajmu lokalu mieszkalnego, dostawy energii cieplnej oraz wody i odprowadzania ścieków za usługę kompleksową zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT

Fragment:

Gmina jest właścicielem budynku (oddanym w trwały zarząd szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę), w którym mieszczą się cztery lokale mieszkalne Budynek mieszkalny posiada wspólne ogrzewanie ze znajdującym się obok budynkiem szkoły podstawowej (tj. znajduje się jeden piec c.o., który ogrzewa obydwa budynki). Wynajmujący lokale mieszkalne zakupuje opał i zatrudnia palaczy, w celu dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych. W lokalach nie ma liczników poboru ciepła, a opłata za centralne ogrzewanie zależy od metra kwadratowego lokalu mieszkalnego. Opłata za wodę i ścieki uzależniona jest od stanu zużycia na podstawie podliczników. W nie wszystkich lokalach mieszkalnych są zainstalowane oddzielne liczniki na wodę, w niektórych lokalach jeden licznik przypada na dwa mieszkania. Najemcy lokali mieszkalnych comiesięcznie uiszczają czynsz składający się z czynszu najmu lokalu mieszkalnego (według stawki za 1 metr kwadratowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy ... w sprawie stawek czynszowych lokali mieszkalnych), opłaty za centralne ogrzewanie uzależnione jest od powierzchni lokalu mieszkalnego i stawki c.o. przypadającej na 1 metr kwadratowy powierzchni budynku, a ustalonej w oparciu o koszty poniesione na centralne ogrzewanie za rok poprzedni. Ponadto do czynszu doliczana jest opłata za wodę i ścieki według faktycznego zużycia według wskazań liczników oraz stawek obowiązujących Wynajmującego ustalonych przez Zakład Komunalny.

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie stawką obniżoną 8% sprzedaży lokali mieszkalnych.

Fragment:

W wyniku braku chętnych do nabycia lokalu użytkowego, podjęto decyzję o jego adaptacji na lokale mieszkalne. Zadanie inwestycyjne pn.: „ ... ”, zostało zrealizowane na podstawie prawomocnej decyzji Starosty ... nr 115.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. Termin odbioru robót miał miejsce 14 czerwca 2016 r. W dniu 22 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta ..., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto ... dokonał notarialnego podziału lokalu użytkowego nr 2 i 9 położonego w ... przy ul. ..., ustanawiając odrębną własność samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 i nr 9. Potwierdzeniem ww. czynności było założenie w dniu 08 lutego 2017 r. dwóch ksiąg wieczystych dla wyodrębnionych lokali mieszkalnych przez Sąd Rejonowy w ... V Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal mieszkalny nr 2 księga wieczysta: ..., lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku i składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC, o łącznej powierzchni użytkowej 74,38 m 2 . Lokal mieszkalny nr 9 księga wieczysta: ..., lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC, o łącznej powierzchni 74,38 m 2 . Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ ... ” Miasto ... korzystało z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w myśl art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokali mieszkalnych wraz z garażem

Fragment:

Lokale mieszkalne podzielono w taki sposób, że Wnioskodawczyni i jej mężowi przypadły w udziale dwa z pięciu mieszkań. Od momentu oddania do użytkowania, potwierdzonego Decyzją, mieszkania o numerach: 1 i 5 oraz garaż nr 2 były wynajmowane przez Wnioskodawczynię i jej męża. W kwietniu 2015 r., aktem notarialnym dokonano zniesienia współwłasności, w ten sposób, że Wnioskodawczyni z mężem nabyli lokal mieszkalny nr 1, lokal mieszkalny nr 5 z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz garaż nr 2. Zniesienia współwłasności dokonano bez żadnych dopłat ponieważ nie zmieniła się wielkość udziałów. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać lokale mieszkalne, garaż oraz udziału w części wspólnej nieruchomości. Wnioskodawczyni wskazała, że sprzedawane lokale mieszkalne i garaż nigdy nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni wskazała, że najem lokali mieszkalnych i garażu, jest to najem prywatny. Garaż został wyodrębniony i posiada jako lokal niemieszkalny odrębną księgę wieczystą, tak jak i poszczególne lokale mieszkalne. Wskazać należy, że prawo podatkowe, w szczególności ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera definicji nieruchomości.

2018
15
kwi

Istota:

Za wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni może uznać wydatki poniesione na armaturę łazienkową (wannę, umywalkę, muszlę klozetową, misę wiszącą, zestaw prysznicowy), panele podłogowe (materiały oraz montaż), płytki ścienne, malowanie ścian, układanie glazury, piec węglowy (materiały i montaż), kamień dekoracyjny, czy pomiar kuchni, bowiem wydatki te spełniają dyspozycję przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże tylko w tej części, w której Wnioskodawczyni wydatkowała środki pieniężne na zakup ww. materiałów po podpisaniu przyrzeczonej umowy sprzedaży, tj. po dniu 15 stycznia 2016 r.

Fragment:

Reasumując należy wyjaśnić, że pomimo, że umowa przedwstępna nie jest umową przenoszącą własność lokalu mieszkalnego - wydatkowanie po jej podpisaniu środków na jego nabycie można uznać za wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że w terminie późniejszym dojdzie do zrealizowania umowy przyrzeczonej, tj. do podpisania właściwej umowy sprzedaży przenoszącej własność lokalu mieszkalnego. Powyższe oznacza, że wydatki na zakup przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego będą mogły być uwzględnione przy obliczeniu dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale wyłącznie w sytuacji, kiedy dojdzie do przeniesienia na Jej rzecz własności tego lokalu mieszkalnego najpóźniej ostatniego dnia okresu o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy oraz tylko w tej części, którą Wnioskodawczyni wydatkowała na zakup ww. lokalu dopiero po dacie zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, tj. po dniu 15 stycznia 2016 r. Natomiast kwota (zadatek), którą Wnioskodawczyni wydatkowała na zakup lokalu mieszkalnego przed datą odpłatnego zbycia nieruchomości, tj. przed dniem zawarcia umowy przyrzecznej w dniu 15 stycznia 2016 r. nie korzysta ze zwolnienia.

2018
15
kwi

Istota:

Odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego w 2016 r., nabytego w drodze darowizny w części w 2015 r. i w części w 2016 r., podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednakże w sytuacji, gdy przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości został w części wydatkowany począwszy od dnia sprzedaży w ciągu dwóch lat na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z małżonkiem na zakup lokalu mieszkalnego, sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego zakupu nowego lokalu mieszkalnego oraz zakup drzwi wewnętrznych do nowego lokalu mieszkalnego, wówczas dochód ten będzie zwolniony od opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości odpowiadającej spłacie ww. zobowiązania. Natomiast przychód przeznaczony na zakup komórki lokatorskiej przynależnej do lokalu mieszkalnego, nie będzie korzystał z przedmiotowego zwolnienia, gdyż nie spełnia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Fragment:

Akt notarialny, którego koszt w wysokości 2.614,50 zł Wnioskodawczyni sfinansowała ze środków pochodzących ze sprzedaży lokalu mieszkalnego dotyczył lokalu mieszkalnego w W. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 17 maja 2016 roku na cele mieszkaniowe na zakup lokalu mieszkalnego w W. można traktować jako wydatki na cele mieszkaniowe? Czy w tym przypadku mają tu zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 131 – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w S. w wysokości 205.000,00 PLN (dwieście pięć tysięcy złotych) jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni uważa, że dochody uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w S. w wysokości 205.000,00 zł i przeznaczone odpowiednio na: zapłata za komórkę lokatorską przynależną do lokalu mieszkalnego w W. – 9.800 zł, koszty aktu notarialnego dotyczącego zakupu lokalu mieszkalnego – 2.614,50 zł, spłata kredytu za zakup lokalu mieszkalnego – 190.000 zł, zakup drzwi wewnętrznych do lokalu mieszkalnego – 2.585 zł, należy potraktować jako wydatki na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w S. jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.