Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

W zakresie określenia stawki podatku VAT dla usługi wynajmu lokalu mieszkalnego przedsiębiorcy, który wynajmuje lokal na cele krótkotrwałego zakwaterowania oraz określenia stawki podatku VAT dla usługi wynajmu lokalu mieszkalnego przedsiębiorcy, który wynajmuje lokal pracownikowi wyłącznie na cele mieszkaniowe, świadczącemu pracę poza miejscem zamieszkania.

Fragment:

Umowy najmu zawierane przez Wnioskodawczynię z przedsiębiorcą na rzecz zakwaterowania jego pracowników, zawierają postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczą one wyłącznie wynajmu lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystywany przez najemcę i podnajemców tylko w celach mieszkaniowych. Uwzględniając powołane wyżej przepisy prawa oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że przedmiotem usługi objętej zapytaniem jest wynajem lokali mieszkalnych przez Zainteresowaną na własny rachunek, wyłącznie w celach mieszkalnych, spełnione zostaną wymienione wyżej przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Dla zastosowania zwolnienia nie ma znaczenia rodzaj i forma prawna zarówno podmiotu wynajmującego, jak i najemcy. Istotny jest cel, na jaki lokal jest wynajmowany przez Zainteresowaną, a w rozpatrywanej sprawie – wynajmowany jest podnajemcy z przeznaczeniem wyłącznie na cele mieszkaniowe. Tak więc, w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe, zastosować należy zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, o ile w umowie najmu podnajemca zobowiąże się do wykorzystywania wynajmowanego lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe. Ostatecznym celem przedmiotowej transakcji jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników przedsiębiorcy.

2018
21
gru

Istota:

Skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

Fragment:

Wnioskodawca i Jego żona zawarli ze Spółką umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego. W akcie notarialnym sprzedający oświadczył, że jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz właścicielem budynków (budynków mieszkalnych, wielorodzinnych) posadowionych na tym gruncie, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. Zgodnie z treścią aktu notarialnego ww. Spółka sprzedała Wnioskodawcy i Jego żonie na odrębną własność samodzielny lokal mieszkalny wraz z udziałem związanym z własnością tego lokalu w nieruchomości wspólnej. Wnioskodawca oraz Jego żona ww. lokal mieszkalny kupili do majątku wspólnego. Cena za ten lokal została w całości zapłacona przez Wnioskodawcę i Jego żonę przed zawarciem umowy sprzedaży. W dniu 12 grudnia 2012 r. do Sądu Rejonowego został złożony wniosek o wyodrębnienie z księgi wieczystej ww. lokalu mieszkalnego i założenie dla tego lokalu nowej księgi wieczystej. Ostatecznie założenie księgi wieczystej dla tego lokalu nastąpiło w dniu 28 marca 2013 r. W dniu 16 maja 2018 r. Wnioskodawca oraz Jego żona zbyli przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.

2018
20
gru

Istota:

Ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego po przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

Fragment:

Wnioskodawca wraz z rodziną przeprowadził się do domu jednorodzinnego, a lokal mieszkalny postanowił wynająć. Najem prowadzi od maja 2018 r. Od przedmiotowego najmu ma zamiar płacić podatek według skali podatkowej. W dniu 3 października 2018 r. Wnioskodawca z żoną przekształcili spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w odrębną własność. Z chwilą ustanowienia odrębnej własności lokalu został do niego przypisany także udział w gruncie wynoszący 558/1000 części w nieruchomości wspólnej. W akcie notarialnym została przez Strony podana wartość lokalu mieszkalnego w kwocie 171 600 zł. Wnioskodawca postanowił wprowadzić lokal do ewidencji środków trwałych i amortyzować według indywidualnie ustalonej stawki amortyzacji w wysokości 10% rocznie. Dla celów obliczania amortyzacji Wnioskodawca postanowił przyjąć wartość lokalu mieszkalnego obliczoną według własnej wyceny z uwzględnieniem cen rynkowych tego typu lokali z grudnia 2017 r., bowiem cena nabycia przedmiotowego lokalu nie odzwierciedla rzeczywistej wartości lokalu na dzień jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. Wskazać należy, że podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b, stosownie do treści art. 22f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
20
gru

Istota:

Odpłatne zbycie udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

Fragment:

Wnioskodawczyni wraz z mężem zakupiła od Gminy ww. lokal mieszkalny. Forma prawna tego lokalu mieszkalnego to lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Tytuł prawny przysługujący Wnioskodawczyni do tego lokalu to własność. Ww. lokal został wykupiony do wspólności majątkowej małżeńskiej, która trwała przez cały czas trwania małżeństwa. Nigdy nie była zawierana umowa majątkowa małżeńska zmieniająca stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami, w tym również dotycząca ww. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. W dniu 24 listopada 1991 r. mąż Wnioskodawczyni zmarł. Stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 14 lutego 1992 r. Przedmiotem spadku był ww. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Spadek po zmarłym mężu nabyła Wnioskodawczyni, wraz z córką i synem, w udziałach po 1/3 części. Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi spadkobiercami nie dokonywała czynności działu spadku. W dniu 26 sierpnia 2010 r. aktem notarialnym syn Wnioskodawczyni darował na Jej rzecz nabyty w spadku po zmarłym ojcu udział w ww. lokalu mieszkalnym (tj. 1/6 część). W wyniku powyższych czynności, w księdze wieczystej obejmującej ww. lokal mieszkalny, została wpisana Wnioskodawczyni (1/2 część – Jej udział, 1/6 - część nabyta w spadku po mężu i 1/6 część - darowana od syna) oraz córka Wnioskodawczyni w 1/6 części.

2018
19
gru

Istota:

Zastosowanie stawki podatku przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Wnioskodawca podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku i uzyskał w dniu 14 sierpnia br. zaświadczenie Prezydenta Miasta ... nr. ... (kopia w załączeniu), stwierdzające, że jest on samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. 2018 r. poz.716), Powierzchnia lokalu wynosi poniżej 150 m2.  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dostawa opisanego we wniosku lokalu mieszkalnego zlokalizowanego ... w budynku przy ul. P. będzie opodatkowana stawką VAT 8%? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego będzie opodatkowana 8% VAT. Dostawa przedmiotowego lokalu mieszkalnego wykonywana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia rozumianego w myśl art. 2 ust. 14a ustawy o VAT – nie korzysta więc ona ze zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 10. Wnioskodawcy, jako dokonującemu dostawy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług na potrzeby budowy budynku, w którym mieści się przedmiotowy lokal mieszkalny, co powoduje, że nie znajduje tutaj zastosowania również zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10a. Stosownie do zapisów (...)

2018
17
gru

Istota:

Możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

Fragment:

Ten warunek nierozerwalnie związany jest ze stwierdzeniem zawartym w cytowanym powyżej przepisie art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) w związku z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że zwolnienie przysługuje w przypadku przeznaczenia przychodu na nabycie np. własnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, przy czym przez własny lokal mieszkalny, rozumie się lokal mieszkalny, stanowiący własność lub współwłasność podatnika. Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 29 września 2017 r. uzyskując przychód z tego tytułu, który przeznaczyła na zakup nowego lokalu mieszkalnego od developera. Wpłaty będą przez Wnioskodawczynię dokonywane na rachunek powierniczy w pięciu ratach (ostatnia wpłata w dniu 15 listopada 2019 r.). Termin zakończenia prac budowlanych planowany jest na grudzień 2019 r., natomiast przeniesienia własności na I kwartał 2020 r. Zatem, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Wnioskodawczyni nie będzie właścicielem lokalu mieszkalnego, na który wydatkowała ww. przychód. W świetle powyższego podkreślić należy, że Wnioskodawczyni nie uzyskując prawa własności lub współwłasności lokalu mieszkalnego, na zakup którego wydatkowała w ww. okresie dwóch lat środki z odpłatnego zbycia innego lokalu mieszkalnego, nie spełnia jednego z zasadniczych warunków zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie może skorzystać z omawianej ulgi.

2018
16
gru

Istota:

Czy kwota z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego (1) wraz z miejscem garażowym może zostać zwolniona od podatku w ramach ulgi mieszkaniowej – w przypadku, gdy z pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży zostanie pokryty kredyt zaciągnięty na lokal mieszkalny (1) oraz kredyt zaciągnięty na lokal mieszkalny wspólny (2)?

Fragment:

Lokal mieszkalny (1) nie był i nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Planowane zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni wraz z mężem planują wspólny zakup lokalu mieszkalnego (2), w którym chcą realizować swoje cele mieszkaniowe poprzez zamieszkanie w tym lokalu. Podpisanie umowy kredytowej dla lokalu mieszkalnego (2) w banku z siedzibą w Polsce. Podpisanie aktu notarialnego w 2019 r. będzie dotyczyło przeniesienia własności lokalu mieszkalnego (2). Wnioskodawczyni nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, w lokalu mieszkalnym (1) nie była i nie jest prowadzona jakakolwiek działalność gospodarcza, zatem także sprzedaż lokalu mieszkalnego (1) nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwota z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego (1) wraz z miejscem garażowym może zostać zwolniona od podatku w ramach ulgi mieszkaniowej – w przypadku, gdy z pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży zostanie pokryty kredyt zaciągnięty na lokal mieszkalny (1) oraz kredyt zaciągnięty na lokal mieszkalny wspólny (2)? Zdaniem Wnioskodawczyni, przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że dochody ze zbycia nieruchomości przeznaczone w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie na własne cele mieszkaniowe jest wolne od podatku dochodowego.

2018
16
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku czynszu najmu lokalu mieszkalnego i opodatkowanie mediów związanych z tym lokalem.

Fragment:

Najemca nie ma możliwości dalszego podnajmu lokalu mieszkalnego bez pisemnej zgody Wnioskodawcy (taka zgoda na chwilę obecną nie została wydana). Symbol PKWiU dla usługi wynajmu lokalu mieszkalnego w relacji Wnioskodawca – najemca: 68.20.11.0. Uwzględniając powołane wyżej przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że skoro z zawartej umowy wynika, że przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny i jest on wynajmowany wyłącznie na cele mieszkaniowe, to tym samym spełnione są wymienione wyżej przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Okoliczności tej nie zmienia fakt, że najem dokonany jest na rzecz firmy prowadzącej działalność gospodarczą. Istotny jest cel, na jaki lokal ten jest wynajmowany przez Wnioskodawcę – wynajmowany jest najemcy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Tak więc w przypadku przedmiotowego wynajmu lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca wynajmując lokal mieszkalny spółce (w celu zakwaterowania pracowników najemcy) będzie posiadał prawo do zwolnienia ww. usługi z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

2018
14
gru

Istota:

Czy uzyskane kwoty w formie zaliczki i zadatków na podstawie umowy przedwstępnej, tj. przed datą zawarcia umowy sprzedaży i wydatkowane na zakup kolejnego mieszkania, jego remont, opłaty notarialne i prowizję pośrednika Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć jako dochód zwolniony z opodatkowania i tym samym skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przepis art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. stanowi o tym, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. uważa się wydatki poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. W ocenie Sądu kwestią istotną z punktu widzenia przedmiotowej normy jest zatem uzyskanie celu, jakim jest nabycie lokalu mieszkalnego. Z przepisu tego nie można natomiast wywodzić, że pomiędzy datą uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości a datą nabycia nowego lokalu mieszkalnego zachodziła zależność czasowa tego rodzaju, że nabycie lokalu mieszkalnego musi nastąpić nie wcześniej niż uzyskanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Interpretacja przepisów prawa podatkowego, powinna być ścisła, zwłaszcza w zakresie ulg podatkowych. Przy koniecznym respektowaniu reguł wykładni gramatycznej, a więc dokonywania wykładni przepisów w granicach możliwego sensu słów zawartych w tekście prawnym, uwzględnia się również w niezbędnym stopniu cel ustanowienia tychże unormowań. Wykładnia celowościowa jest tym bardziej niezbędna, gdy sens słów nie jest jednoznaczny. Określenie "od dnia odpłatnego zbycia" w kontekście realiów tej sprawy nie jest jednoznaczne. Nie jest ono zdefiniowane ustawowo, w tym na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego, a więc należy je rozpatrywać na gruncie języka potocznego.

2018
14
gru

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na m.in. spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na zakup tego lokalu i jego remont.

Fragment:

Zainteresowana nie ma zatem wyboru, czy kwotę poniesionych na spłatę kredytu (zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego) wydatków potraktuje jako wydatki na cele mieszkaniowe, czy zaliczy do kosztów uzyskania przychodu. Skoro zatem w ramach obliczenia dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego winien zostać uwzględniony koszt jego nabycia, to obowiązuje ustawowy zakaz traktowania kredytu zaciągniętego na nabycie jako wydatku na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) cyt. ustawy podatkowej. Uwzględnienie spłaty kredytu jako wydatku poniesionego na cel mieszkaniowy oznaczałoby, że Wnioskodawczyni odliczałaby dwukrotnie te same wydatki, a tego zabrania wprost art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka konstrukcja przepisów oznacza, że spłata kredytu zaciągniętego wcześniej na zakup sprzedawanej nieruchomości (lokalu mieszkalnego) nie stanowi celu mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kredytu takiego nigdy nie można odliczać, gdyż odliczeniu podlegać ma wcześniej wydatek na nabycie nieruchomości (lokalu mieszkalnego) – czyli cena zakupu – jako koszt uzyskania przychodu. Organ interpretacyjny podkreśla, że fakt spłaty kredytu hipotecznego przez Zainteresowaną nie uniemożliwia Wnioskodawczyni zakupu kolejnej nieruchomości, jednakże uniemożliwia dokonanie zaliczenia przychodu przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu będącego przedmiotem sprzedaży, jako wydatku poniesionego na realizację własnych celów mieszkaniowych.

2018
13
gru

Istota:

Zwolnienie usług najmu lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Celem takiego uregulowania jest nieobciążanie konsumentów tych usług, czyli osób fizycznych, podatkiem od towarów i usług, czyli minimalizowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych, obciążających najemców, wykorzystujących je na cele mieszkaniowe. Zwolnienie zatem najmu lokali mieszkalnych na podstawie interpretowanej normy ma charakter zwolnienia celowego, ukierunkowanego na ochronę – w aspekcie ekonomicznym – najemców lokali mieszkalnych faktycznie zaspokajających potrzeby mieszkaniowe poprzez tenże najem ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy jeżeli najemca lokalu mieszkalnego zakładając działalność gospodarcza poda jako siedzibę swojej firmy adres wynajmowanego lokalu to nadal Wnioskodawca (wynajmujący) może zastosować stawkę VAT zwolnioną z tytułu najmu lokalu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, może nadal stosować „ stawkę VAT zwolnioną ” na wynajmowane lokale mieszkalne jeśli w nich zarejestrowana jest działalność gospodarcza, gdyż cel wynajmowanego mieszkania nie uległ zmianie. W ocenie Wnioskodawcy cel najmu mieszkania nie uległ zmianie, (pozostaje to nadal wynajem na cele mieszkaniowe), gdyż wynajmowany lokal pozostaje nadal stałym interesem życiowym osoby wynajmującej lokal mieszkalny. Wynajem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia z VAT bez względu na to, czy najemcą jest osoba fizyczna, czy podmiot gospodarczy.

2018
13
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

Fragment:

(...) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych, ale tylko wówczas, jeżeli umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego przeniesienia na rzecz Wnioskodawczyni i Jej męża zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że jeśli do tego czasu Wnioskodawczyni nie nabędzie od dewelopera prawa współwłasności do opisanego lokalu mieszkalnego, to zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, nabytego w spadku po babci, nie będzie Wnioskodawczyni przysługiwało. Samo zawarcie w 2018 r. umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotowego udziału w lokalu mieszkalnym na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego, bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni – nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym, w przypadku zawarcia przez Wnioskodawczynię umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego przeniesienia po 31 grudnia 2018 r., Wnioskodawczyni obowiązana będzie uzyskany dochód opodatkować 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2018
13
gru

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy o dożywocie

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. babka Wnioskodawcy nabyła własność lokalu mieszkalnego, na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i umowy przeniesienia prawa własności. Babka Wnioskodawcy zamierza zawrzeć z Wnioskodawcą w formie aktu notarialnego umowę o dożywocie. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że nabycie lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o dożywocie, w ramach której Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonywania na rzecz dożywotnika zawartych w umowie świadczeń, nie będzie stanowić dla Niego źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, zawarcie przez Wnioskodawcę umowy dożywocia nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tutejszy Organ podkreśla, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego.

2018
12
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

Fragment:

Ostateczne przeniesienie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na Wnioskodawcę nastąpiło w dniu 24 lutego 2015 r., tj. po upływie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Jednocześnie nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego było wynikiem przeniesienia własności lokalu wskutek braku zwrotu pożyczki przez pożyczkobiorcę, co oznacza, że nabycie to nie nastąpiło bezpośrednio poprzez przeznaczenie i wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy. Natomiast przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na Wnioskodawcę w związku z zawarciem w dniu 13 grudnia 2013 r. umowy przedwstępnej, zobowiązującej do ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności nastąpiło w dniu 10 lutego 2014 r., tj. po upływie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 7 lipca 2015 r., znak: IPTPB2/4511-195/15-5/KR , Wnioskodawca reprezentowany przez Pełnomocnika, wniósł pismem z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

2018
8
gru

Istota:

Sposób opodatkowania i dokumentowania czynności najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Fragment:

Podatnik nie odlicza sobie tej części podatku naliczonego, które refakturuje w stawce „ zwolnione ” na najemców lokali mieszkalnych. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy obecnie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-42/14 i obecnych orzeczeń polskich sądów w tej kwestii może zmienić sposób refakturowania mediów na najemców i wg jakich stawek VAT należy opodatkować poszczególne usługi przy dokonywaniu ich refaktury na najemców, tj.: refaktura wody i ścieków wg wskazań podliczników, refaktura zużycia energii cieplnej, refaktura opłaty wspólnej za energię ciepłą i elektryczną (opłata za łącze i klatki schodowe) – rozdzielone na najemców proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanych lokali, opłata za wywóz śmieci, opłata za podgrzanie wody przez podatnika (w ilości wody wg wskazań podlicznika wody ciepłej i stawki ustalonej samodzielnie przez podatnika). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dokonując refaktury należy stosować 1 wspólną stawkę VAT dla całości? To znaczy dla lokali użytkowych w wysokości 23% zarówno do opłaty stałej czynszu, jak i do usług refakturowanych, dla lokali mieszkalnych dla całości usług „ stawkę zwolnioną z podatku VAT ”, czy też (...)

2018
8
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług podnajmu lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Uwzględniając powołane wyżej przepisy prawa oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że przedmiotem usług objętych zapytaniem jest wynajem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe pracowników innej Spółki, spełnione zostaną wymienione wyżej przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Dla zastosowania zwolnienia nie ma znaczenia rodzaj i forma prawna zarówno podmiotu wynajmującego, jak i najemcy. Istotny jest cel, na jaki lokal jest wynajmowany przez Wnioskodawcę, a w rozpatrywanej sprawie – wynajmowany jest innej Spółce z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jej pracowników. Tak więc, w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe, zastosować należy zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, o ile w umowie najmu Spółka (podnajemca) zobowiąże się do wykorzystywania wynajmowanego lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe. Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione wyżej opisane przesłanki. W związku z czym, świadczona przez Zainteresowanego usługa najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne pracowników innej Spółki korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

2018
6
gru

Istota:

W niniejszej sprawie jeżeli przeniesienie własności lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego na rzecz Wnioskodawczyni nastąpi po upływie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie nieruchomości tj. po 31 grudnia 2018 r., to Wnioskodawczyni nie będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, należy również wskazać, że bez znaczenia pozostanie fakt że Wnioskodawczyni 20 września 2018 r. zawarła Umowę Deweloperską w której zobowiązała się do zapłaty do dnia 23 października 2018 r. zaliczek na poczet lokalu mieszkalnego, w kwocie łącznej stanowiącej 100% ceny lokalu.

Fragment:

Czy zawarcie umowy deweloperskiej w 2018 r. uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania z ulgi mieszkaniowej? Czy dokonanie wpłaty na poczet nabycia lokalu mieszkalnego do końca 2018 r. uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania z ulgi mieszkaniowej? Zdaniem Wnioskodawczyni, Ad.1. W świetle art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, do skorzystania z ulgi mieszkaniowej uprawnia przeznaczenie dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego sprzedanego przed upływem pięciu lat od jego zakupu, na budowę własnego lokalu mieszkalnego. Na podstawie umowy deweloperskiej klient wpłaca deweloperowi środki na lokal mieszkalny, a deweloper zobowiązuje się dany lokal mieszkalny wybudować. Budowa mieszkania stanowi zatem nieodłączny element umowy deweloperskiej. Można zatem uznać, że środki wpłacone deweloperowi, stanowią wydatki na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wydatki na budowę własnego lokalu mieszkalnego. Podobnie przepis ten zinterpretował Naczelny Sąd Administracyjny, wydając wyrok o sygnaturze II FSK 3510/17, w którym uznał, iż kwoty płacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowią wydatki na budowę własnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
6
gru

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w budynku wielorodzinnym

Fragment:

Organ podatkowy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.), wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych nr IPTPB2/4511-301/15-4/AKr, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w budynku wielorodzinnym jest nieprawidłowe. W powyższej interpretacji indywidualnej stwierdzono, że wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia w 2010 r. lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w budynku wielorodzinnym na zakup innego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, w okresie od dnia ww. odpłatnego zbycia do dnia 31 grudnia 2012 r., tj. w okresie, w którym Wnioskodawca nie był właścicielem ani współwłaścicielem tego lokalu mieszkalnego – nie stanowi realizacji własnego celu mieszkaniowego, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) oraz ust. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) i tym samym nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia na podstawie tego przepisu. Zwolnienie na podstawie ww. przepisu przysługuje tylko właścicielowi lub współwłaścicielowi lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Po skutecznym doręczeniu w dniu 6 sierpnia 2015 r. ww. interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wniósł w dniu 17 sierpnia 2015 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w interpretacji indywidualnej z dnia 3 sierpnia 2015 r., nr IPTPB2/4511-301/15-4/AKr.

2018
6
gru

Istota:

Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego, który będzie czasowo wynajmowany.

Fragment:

Innymi słowy, przeznaczenie przez Wnioskodawczynię przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości będzie mogło korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. pod warunkiem, że zakupiony lokal lub prawo do lokalu kwalifikowane będzie w chwili zakupu jako lokal mieszkalny. Bez znaczenia natomiast jest fakt, czy po zakupie lokal mieszkalny lub spółdzielcze prawo do lokalu będzie wynajmowane przez Wnioskodawczynię. Możliwości skorzystania z przedmiotowej ulgi nie reguluje bowiem późniejsze przeznaczenie zakupionego lokalu lub prawa do lokalu mieszkalnego. Aby skorzystać z przedmiotowego zwolnienia przychód uzyskany ze sprzedaży musi zostać wydatkowany nie później niż w okresie dwóch lat od sprzedaży na nabycie określonych ww. zwolnieniem nieruchomości ”. Podkreślenia wymaga, że Wnioskodawczyni posiadała tytuł prawny do innego lokalu jeszcze przed zakupem tego lokalu mieszkalnego, który mógł stać się przedmiotem wynajmu. Również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 sierpnia 2013 r. o sygn. ITPB2/415-596/13/BK orzekł, że „ w sytuacji, gdy cały przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny został wydatkowany na zakup opisanego lokalu mieszkalnego, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tej sprzedaży korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ” W stanie faktycznym Wnioskodawca przychód uzyskany ze sprzedaży wydatkował na zakup lokalu mieszkalnego, w którym od 1 października 2012 roku wynajął pokój studentom, zaś pozostała część mieszkania pozostała do jego dyspozycji.

2018
3
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz Funduszu Hipotecznego w zamian za rentę dożywotnią.

Fragment:

Właścicielem ww. lokalu mieszkalnego od dnia zawarcia umowy z Funduszem (tj. od dnia 29 kwietnia 2016 r.) do dnia zwrotu tego lokalu mieszkalnego (tj. do dnia 11 maja 2017 r.) nie był Wnioskodawca, a Fundusz Hipoteczny. Powyższa okoliczność oznacza, że dopiero od dnia, w którym nastąpił zwrot przedmiotowego lokalu mieszkalnego na rzecz Wnioskodawcy ponownie stał się On jego właścicielem. Dlatego za datę jego nabycia przez Wnioskodawcę należy uznać dzień, w którym nastąpił zwrot własności lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym, uzyskany w dniu 13 września 2018 r. przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego przez Wnioskodawcę na podstawie umowy rozwiązującej oraz przeniesienia własności z dnia 11 maja 2017 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku, w którym miało miejsce nabycie lokalu mieszkalnego, do dnia sprzedaży nie upłynął 5-letni okres, o którym mowa ww. przepisie. Uzyskany dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego a kosztami, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.