Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sprzeda? lokalu mieszkalnego, korekta podatku naliczonego oraz opodatkowanie oprocentowania nale?nego Wnioskodawcy w zwi1zku z odroczeniem terminu p3atnooci,
Fragment:
Z postanowien przedwstepnej umowy sprzeda?y wynika, ze strona zobowi1zuj1ca sie kupia wskazany we wniosku lokal mieszkalny bedzie uiszczaa na rzecz Wnioskodawcy m. in. wszelkie nale?nooci publicznoprawne. Zatem podatek od nieruchomooci stanowi element ceny jak1 nabywca jest zobowi1zany zap3acia Wnioskodawcy za dostawe wskazanego we wniosku lokalu mieszkalnego. Stanowi zap3ate bed1c1 podstaw1 opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku VAT, z tytu3u dostawy przedmiotowego lokalu. Maj1c na uwadze powy?sze nale?y stwierdzia, ?e w przypadku dostawy przez Wnioskodawce wskazanego lokalu mieszkalnego obowi1zek podatkowy od ca3ej kwoty nale?nooci powsta3 w dniu przekazania lokalu kontrahentowi z którym zawarta zosta3a przedwstepna umowa sprzeda?y, tj. w dniu 24 czerwca 2016 r. Zatem równie? przenoszona na najemce kwota odpowiadaj1ca wysokooci podatku od nieruchomooci stanowi element sk3adowy nale?nooci za dostawe towaru – lokalu mieszkalnego i podlega opodatkowaniu jako element dostawy towaru (lokalu mieszkalnego). Odnoonie dokumentowania obci1?enia przez Wnioskodawce kupuj1cego kwot1 odpowiadaj1c1 wysokooci podatku od nieruchomooci, stwierdzia nale?y, ?e z wniosku wynika, ?e nabywca jest osob1 fizyczn1. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy VAT, podatnicy dokonuj1cy sprzeda?y na rzecz osób fizycznych nieprowadz1cych dzia3alnooci gospodarczej oraz rolników rycza3towych s1 obowi1zani prowadzia ewidencje obrotu i kwot podatku nale?nego przy zastosowaniu kas rejestruj1cych.
2017
19
sty

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzeda?y lokalu mieszkalnego.
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego – jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 21 paYdziernika 2016 r. wp3yn13 do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzeda?y lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny. Postanowieniem s1du o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni naby3a lokal mieszkalny o powierzchni 38 m 2 . Na podstawie decyzji z dnia 12 wrzeonia 2014 r. wydanej przez Urz1d Skarbowy ustalony zosta3 podatek od spadków i darowizn, w kwocie 9 105,00 z3, któr1 Wnioskodawczyni zap3aci3a. W dniu 26 wrzeonia 2014 r. Wnioskodawczyni sprzeda3a w/w lokal mieszkalny za kwote 112 000,00 z3 (s3ownie: sto dwanaocie tysiecy z3otych). W 2011 r. kupi3a Ona wraz z obecnym Me?em na wspó3w3asnooa kawalerke o powierzchni 28 m 2 (spó3dzielcze w3asnoociowe prawo do lokalu mieszkalnego) - na kredyt hipoteczny. W zwi1zku z tym, i? Wnioskodawczyni wraz z Me?em spodziewali sie drugiego dziecka, musieli kupia wieksze mieszkanie o powierzchni 89 m 2 (akt notarialny z dnia 27 czerwca 2014 r.) - na kredyt hipoteczny. W zwi1zku ze sprzeda?1 mieszkania, które Wnioskodawczyni naby3a w spadku, w dniu 22 kwietnia 2015 r., z3o?y3a Ona zeznanie podatkowe na formularzu PIT-39, wykazuj1c w nim kwote dochodu zwolnionego z opodatkowania w wysokooci 102 895,00 z3 (112 000 z3 – 9 105,00 z3 (podatek od spadków).
2017
19
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzeda?y spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Brzmienie ww. przepisów nie pozostawia w1tpliwooci, ?e nie ma to bya podatek zap3acony z jakiegokolwiek powodu przez zbywce prawa do lokalu mieszkalnego, a wy31cznie z tytu3u nabycia przez niego sprzedawanego prawa podlagaj1cego opodatkowaniu. Innymi s3owy, w sytuacji kiedy zbywane prawo do lokalu mieszkalnego zosta3o nabyte w udzia3ach w dwojaki sposób i w dwóch datach, omawiany podatek (który mo?e stanowia koszt uzyskania przychodu) nale?y przyporz1dkowaa do przychodów ze zbycia odpowiednich udzia3ów w prawie. Z uwagi na fakt, ?e Wnioskodawca zap3aci3 omawiany podatek – w kwocie 2908,00 z3 – od czeoci udzia3u w prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku w 1989 r., a wiec od czeoci udzia3u w omawianym prawie, która nie podlega opodatkowaniu – kwota ta nie mo?e stanowia kosztu uzyskania przychodu z tytu3u zbycia udzia3u w prawie do lokalu mieszkalnego nabytym w drodze dzia3u spadku w roku 2015. Bior1c pod uwage powy?sze wskazania stwierdzia nale?y, ?e stanowisko Wnioskodawcy - zgodnie z którym podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzeda?y nabytej nieruchomooci z uwagi na up3yw czasu 5 lat Urzedowi Skarbowemu nie jest nale?ny, a jedynie Zainteresowany poczuwa sie do zap3aty podatku od nadwy?ki udzia3u jaki naby3 z chwil1 dzia3u spadku, czyli od kwoty 38 500 z3 minus koszty uzyskania w kwocie 2 908,00 z3. – jest nieprawid3owe, gdy? jak wskazano powy?ej dochodem podlegaj1cym opodatkowaniu jest kwota uzyskana przez Zainteresowanego ze sprzeda?y udzia3u w lokalu w czeoci nabytej w 2016 r., której to kwoty Wnioskodawca nie mo?e pomniejszya o podatek od spadków i darowizn zap3acony z tytu3u nabycia udzia3u w przedmiotowym prawie w drodze spadku.
2017
15
sty

Istota:
1) Dokonanie dostawy lokali mieszkalnych – zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – w trybie egzekucji komorniczej będzie podlegać opodatkowaniu preferencyjną 8 % stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.
2) Jednocześnie dostawa lokali niemieszkalnych, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, będzie opodatkowana podstawową 23 % stawką podatku od towarów i usług.
Fragment:
Komandytowa nabyła nieruchomość objętą sprzedażą egzekucyjną w dniu 25 września 2007 r., przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, przedmiotowa nieruchomość nie była przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie nieruchomości (lokali mieszkalnych i niemieszkalnych), były one wyższe niż 30 % jej wartości początkowej, nieruchomości (lokale mieszkalne i niemieszkalne) nie były wykorzystywane przez dłużnika do czynności opodatkowanych, lokale mieszkalne według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynki mieszkalne zbiorowego zamieszkania są sklasyfikowane w dziale 11. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Według jakiej stawki Komornik Sądowy, jako płatnik podatku od towarów i usług, ma zrealizować obowiązek obliczenia i pobrania podatku od dostawy wskazanej nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawcy, na Komorniku Sądowym będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania podatku VAT według dwóch stawek: w wysokości 8 % od dostawy lokali mieszkalnych, w wysokości 23 % od dostawy lokali niemieszkalnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
2017
11
sty

Istota:
Czy prawidłowe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tych lokali mieszkalnych według rocznej stawki 10% pod warunkiem wykazania, że dany lokal był wykorzystywany przez przynajmniej 60 miesięcy przed nabyciem go przez Wnioskodawcę i zaliczanie ich do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) lokali mieszkalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 października 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla nabytych w drodze darowizny lokali mieszkalnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca planuje przekazanie lokali mieszkalnych w najem i opodatkowanie przychodów z najmu w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Każdy z tych lokali będzie wprowadzony przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawca przewiduje, że nabędzie jeden lub więcej lokali w formie darowizny. Żaden z tych lokali nie był wcześniej wprowadzony do ewidencji prowadzonej przez Wnioskodawcę. Lokal lub lokale nabyte przez Wnioskodawcę nie będą służyć działalności gospodarczej. Jeden lub więcej lokali będzie spełniało przesłankę pozwalającą na uznanie ich za używane środki trwałe. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że lokale mieszkalne będące przedmiotem darowizny będą przekazane Wnioskodawcy przez jego rodziców.
2017
11
sty

Istota:
Wydatków na cele mieszkaniowe nie mogą stanowić: zakup udziałów we współwłasności lokalu niemieszkalnego stanowiącego wielostanowiskowy garaż wraz z kosztami dodatkowymi, koszty opłat sądowych związanych z wnioskiem o wpis sposobu korzystania z nieruchomości dotyczących lokalu mieszkalnego oraz garażu, wniosku o wykreślenie roszczeń wynikających z wcześniej zawartych umów deweloperskich, wniosku o wpis udziału we współwłasności garażu, koszty opłat sądowych z tytułu wniosku o wpis do ksiąg wieczystych roszczeń Wnioskodawców z umowy deweloperskiej oraz przedwstępnej umowy sprzedaż.
Fragment:
Przepis wyraźnie mówi o wydatkach „ na nabycie ” lokalu mieszkalnego nie ogranicza zatem ww. zwolnienia tylko do ceny zakupu lokalu mieszkalnego. Do wydatków tych można zaliczyć m.in. koszty taksy notarialnej oraz podatku od towarów i usług od tej taksy, naliczone w związku z zawarciem umowy deweloperskiej oraz przedwstępnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, koszty taksy notarialnej, koszty podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza naliczone w związku ze sporządzeniem umów sprzedaży w formie aktu notarialnego, koszty opłat sądowych (wniosek o założenie księgi wieczystej dla lokalu mieszkalnego, wniosek o wpis własności lokalu mieszkalnego, wniosek o wpis udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej). Oznacza to, że powyższe wydatki mogą stanowić wydatki na cel mieszkaniowy na tych samych zasadach jak cena nabycia lokalu mieszkalnego, jednakże pod warunkiem, że Wnioskodawca poniósł je najwcześniej w dniu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Należy mieć jednak na uwadze, że za wydatki przeznaczone na własny cel mieszkaniowy mogą zostać uznane jedynie te kwoty, które dotyczą wyłącznie lokali mieszkalnych oraz te, które proporcjonalnie przypadają na lokal mieszkalny (nie garaż).
2017
4
sty

Istota:
Czy sprzedaż zajętej nieruchomości w drodze licytacji będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 48,83 m2, położonym na drugim piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Dla lokalu Sąd Rejonowy w X prowadzi księgę wieczystą. Właścicielami nieruchomości są dłużnicy w udziałach 1/2 - S. K. oraz A. J. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: W., K. i K. w K., zatwierdzonym Uchwałą Nr X Rady Miejskiej w X z dnia 26 lutego 2000 r. Zgodnie z powyższym opracowaniem planistycznym, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako 4MW – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dłużnicy nabyli nieruchomość na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 22 kwietnia 2013 r. Według informacji udostępnionych przez ZUS dłużnicy nie są ubezpieczeni z tytułu zatrudnienia bądź prowadzenia działalności gospodarczej. Dłużnicy są zameldowani na pobyt stały w lokalu mieszkalnym, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż zajętej nieruchomości w drodze licytacji będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawcy.
2017
3
sty

Istota:
Skutki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie.
Fragment:
Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu udziału w gruncie jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w gruncie należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu mieszkalnego, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli z 1994 r. Odnosząc powyższą argumentację prawną na grunt omawianej sprawy stwierdzić należy, że datą nabycia omawianego lokalu mieszkalnego jest 1994 r., tj. data zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Skoro tak, to termin, z którym ustawodawca wiąże powstanie źródła przychodu wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien być liczony właśnie od końca 1994 r. i upłynął 31 grudnia 1999 r.
2017
3
sty

Istota:
1) Czy Wnioskodawca uzyska zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego numer 1?
2) Skoro jedynie część dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym, podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (w części odpowiadającej udziałowi w prawie własności uzyskanej w drodze dziedziczenia po zmarłym ojcu), ponoszone są wydatki na remont domu jednorodzinnego oraz wydatki na zakup lokalu mieszkalnego i jego wykończenie w celu umożliwienia wykorzystywania na własne cele mieszkaniowe, czy Wnioskodawca w celu uzyskania przedmiotowego zwolnienia podatkowego powinien przedstawić dowody na poniesienie wydatków jedynie do wysokości części dochodu podlegającego podatkowi?
3) Czy Wnioskodawca uzyska zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego numer 2?
Fragment:
Zarówno nabycie lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawcę i jego brata, jak i przeprowadzenie remontu, nastąpi w przeciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego, o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym. Zdarzenie przyszłe numer 2. Wnioskodawca rozważa nabycie, na własne cele mieszkaniowe, lokalu mieszkalnego położonego w innej miejscowości aniżeli wspomniany dom jednorodzinny. Właścicielem lokalu mieszkalnego planowanego do zakupu jest żona Wnioskodawcy, z którą łączy Wnioskodawcę ustawowa wspólność majątkowa. Lokal ten stanowi jej majątek osobisty, a ewentualnie uzyskana cena sprzedaży również stanowić będzie majątek osobisty żony Wnioskodawcy. Wnioskodawca w tym przypadku również przeprowadziłby remont domu jednorodzinnego stanowiącego jego własność. Nabycie lokalu mieszkalnego nastąpi w przeciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego, o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym. W uzupełnieniu do przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż matka Wnioskodawcy zmarła w dniu 6 sierpnia 2010 r. Aktem notarialnym z dnia 25 marca 2014 r., Rep.
2016
31
gru

Istota:
Opodatkowanie usług najmu lokali mieszkalnych na cele krótkotrwałego zakwaterowania
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest współwłaścicielem wraz z małżonką, na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej lokali mieszkalnych, jak również planuje wraz z małżonką nabyć kolejne lokale mieszkalne, które stanowiły będą składnik majątku wspólnego małżonków. Wnioskodawca planuje zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, a także zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Lokale mieszkalne zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a następnie Wnioskodawca na własny rachunek będzie wynajmował lokale mieszkalne: podmiotom trzecim prowadzącym działalność gospodarczą (dalej „ Pośrednicy ”), polegającą na świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU poz. 55). Z umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a Pośrednikami będzie jednoznacznie wynikało, iż lokale mieszkalne mogą być wykorzystywane jedynie dla świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania; lub podmiotom trzecim nie dla celów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, przy czym Wnioskodawca będzie świadczył w tym zakresie jedynie usługi krótkotrwałego zakwaterowania w lokalach mieszkalnych. Z umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a najemcami będzie jednoznacznie wynikało, iż lokale mieszkalne mogą być wykorzystywane jedynie dla celów krótkotrwałego zakwaterowania.
2016
30
gru

Istota:
Czy sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o którym mowa w punkcie 1) opisu zdarzenia przyszłego, wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której określony zostanie sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że nabywcy zostanie przydzielone prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego lub z określonego boksu na akcesoria samochodowe, o których mowa w pkt 3) opisu zdarzenia przyszłego, będzie stanowiła jednolite świadczenie i w całości będzie stanowiła przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej opodatkowanej, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (uptu) w związku z art. 41 ust. 2 uptu, w całości obniżoną stawką podatku VAT przewidzianą w art. 41 ust. 2 uptu, która, na podstawie art. 146a pkt 2) uptu, do 31 grudnia 2016 roku wynosi 8 % ?
Fragment:
Lokal mieszkalny jest na stałe związany z częściami wspólnymi, w tym z przypisanym mu miejscem postojowym lub boksem na akcesoria samochodowe. Wątpliwości Spółki dotyczą stawki podatku dla sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej prawem do wyłącznego korzystania z wydzielonego miejsca postojowego i boksu na akcesoria samochodowe. A zatem, jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i boksu na akcesoria samochodowe, integralnie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsce parkingowe nie może być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.
2016
29
gru

Istota:
Opodatkowanie opłat eksploatacyjnych pobieranych przez Spółdzielnię mieszkaniową za lokal mieszkalny.
Fragment:
Muszą być oni właścicielami lokali mieszkalnych, a w przypadku członka spółdzielni może przysługiwać mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Rodzaje opłat wymienione w prawie spółdzielczym dotyczą wszelkich opłat. Zatem zwolnienie, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT jest związane z czynnościami, za które Spółdzielnia pobiera opłaty, a które dotyczą lokali mieszkalnych lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Zwolnienie dotyczy wyłącznie czynności (za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) związanych z lokalami mieszkalnymi, nie dotyczy zaś czynności związanych z lokalami użytkowymi. Wobec powyższego, wszelkie opłaty wnoszone na pokrycie kosztów utrzymania (w tym opłaty eksploatacyjne) lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o VAT. W myśl art. 2 ust. 1 powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.
2016
23
gru

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lokali mieszkalnych i/lub lokali użytkowych gdzie na fakturach dokumentujących nabycie tych lokali występować będą oboje małżonkowie.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 20 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lokali mieszkalnych i/lub lokali użytkowych gdzie na fakturach dokumentujących nabycie tych lokali występować będą oboje małżonkowie. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 listopada 2016r. (data wpływu 25 listopada 2016r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 17 listopada 2016r. znak: 2461-IBPP2.4512.718.16.1.ICz. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje wraz z małżonką nabyć lokale mieszkalne lub/i lokale użytkowe, które stanowiły będą składnik majątku wspólnego małżonków. Małżonka Wnioskodawcy: będzie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, albo nie będzie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca planuje zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, a także zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Następnie Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza nabyć wraz z małżonką do majątku wspólnego lokale mieszkalne lub/i lokale użytkowe. Zakup lokali mieszkalnych lub/i użytkowych zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków. Faktury na zakup lokali mieszkalnych lub/i użytkowych (...)
2016
22
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, właściciel lokali mieszkalnych jak i użytkowego może za cały wynajem płacić jeden zryczałtowany podatek dochodowy w skali 8,5%, a jeśli nie, to czy za lokale mieszkalne – podatek zryczałtowany w wysokości 8,5% a lokal użytkowy w podstawowej skali podatkowej (18-32%)?
Fragment:
Wnioskodawca jest właścicielem pięciu lokali mieszkalnych oraz lokalu użytkowego o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (tzw. ograniczone prawo własności). Przychody z ww. mieszkań i lokalu są opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Umowy najmu (w rozumieniu i zgodnie z przepisami prawa cywilnego) zawarła osoba fizyczna wyłącznie pod własnym nazwiskiem. Lokal użytkowy jest wynajmowany w sposób ciągły i zorganizowany. Natomiast lokale mieszkalne wynajmowane są na czas określony na minimum 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia umowy. Jeżeli nie ma klientów mieszkania pod wynajem stoją puste. Płatności za wynajem regulowane są na konto wynajmującego. Potencjalnych klientów Wnioskodawca wyszukuje sam lub przez biuro nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, właściciel lokali mieszkalnych jak i użytkowego może za cały wynajem płacić jeden zryczałtowany podatek dochodowy w skali 8,5%, a jeśli nie, to czy za lokale mieszkalne – podatek zryczałtowany w wysokości 8,5% a lokal użytkowy w podstawowej skali podatkowej (18-32%)? Zdaniem Wnioskodawcy, nieprawidłowo stosuje stawkę podatku (18-32%), a powinien płacić jeden zryczałtowany podatek dochodowy od całych przychodów z najmu, ponieważ spełnia wszystkie warunki zawarte w ustawie o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne .
2016
21
gru

Istota:
Zwolnienia z podatku od towarów i usług wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe.
Fragment:
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że jeśli Wnioskodawca będzie świadczyć usługę najmu lokali mieszkalnych: podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe, a z umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a Pośrednikami będzie jednoznacznie wynikało, iż te lokale mieszkalne mogą być wykorzystywane jedynie dla świadczenia usług związanych z wynajmowaniem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe: lub podmiotom trzecim, nie dla celów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, na ich cele mieszkaniowe, a z umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a najemcami będzie jednoznacznie wynikało, iż te lokale mieszkalne mogą być wykorzystywane jedynie dla celów mieszkaniowych najemców, to usługa najmu wskazanych lokali mieszkalnych będzie spełniać przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. W związku z powyższym, świadczona przez Wnioskodawcę usługa najmu lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe zarówno: pośrednikom prowadzącym działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe, jak również podmiotom trzecim, wyłącznie na ich cele mieszkaniowe, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku, na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.