Lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
sie

Istota:

Czy jeśli Wnioskodawca sprzeda nieruchomość jako lokal mieszkalny zapłaci podatek dochodowy od sprzedaży?

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest właścicielem lokalu użytkowego, który zakupił w 1997 r. w lokalu tym prowadził działalność gospodarczą z przerwami. Ostatnią działalność w przedmiotowym lokalu Wnioskodawca zakończył w 2015 r. Od tego czasu nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie zamierza prowadzić. Ponadto Wnioskodawca nadmienia, że lokal jest od dłuższego czasu nieużytkowany. W ubiegłym roku Wnioskodawca dostał decyzję o warunkach zabudowy, polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego w budynku usługowo – mieszkalnym na cele mieszkalne. Wnioskodawca zamierza przekształcić lokal usługowy na mieszkalny i sprzedać. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy jeśli Wnioskodawca sprzeda nieruchomość jako lokal mieszkalny zapłaci podatek dochodowy od sprzedaży? Zdaniem Wnioskodawcy, podatek dochodowy nie występuje, ponieważ od chwili zakupu nieruchomości minęło ponad 5 lat.

2018
16
sie

Istota:

Możliwość stosowania zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232, poz. 1377 z późn. zm.), umowa deweloperska, to umowa, którą deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia tego prawa na nabywcę. Tym samym na podstawie umowy deweloperskiej podatnik nie nabywa lokalu mieszkalnego – tak jak tego wymaga art. 21 ust. 25 pkt 1 u.p.d.o.f. Z umowy tej wynika jedynie ekspektatywa prawa nabycia nieruchomości, która – mimo że w założeniu zmierza i niejako warunkuje nabycie prawa do lokalu mieszkalnego – nie jest równoznaczna z nabyciem tego prawa i nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia. ” W przedstawionym stanie faktycznym odpłatne zbycie nieruchomości miało miejsce w listopadzie 2016 r., stąd wydatkowanie przez Wnioskodawczynię uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe – poprzez nabycie własności lokalu mieszkalnego – musiałoby nastąpić do końca 2018 r. Nabycie własności po tym terminie nie uprawnia do uzyskania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Interpretacja dotyczy opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2018
15
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

Fragment:

Zatem, w przedmiotowej sprawie, w odniesieniu do lokalu mieszkalnego powstałego na skutek zmiany sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego, za datę jego nabycia należy przyjąć datę nabycia udziałów w nieruchomości, z której wyodrębniono z części wspólnych lokal niemieszkalny (poddasze), tj. 2010 r. Zatem, pięcioletni termin, określony w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien być liczony od końca 2010 r. i upłynął z dniem 31 grudnia 2015 r. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego powstałego na skutek zmiany sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego (poddasza), wyodrębnionego z części wspólnych, dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, tj. w dniu 15 czerwca 2018 r., nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

2018
10
sie

Istota:

Cele mieszkaniowe - wydatki poniesione na roboty budowlano-remontowe oraz zakup lokalu mieszkalnego

Fragment:

Zakup lokalu mieszkalnego i roboty budowlane związane z jego wykończeniem. Zakup miejsca parkingowego przypisanego do lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wydatki na remont domu mieszkalnego oraz związane z zakupem i pracami wykończeniowymi lokalu mieszkalnego w ...... kwalifikują się jako wydatki na cele mieszkalne i w związku z tym dochód osiągnięty ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości (przed okresem 5 lat od daty jej otrzymania) będzie zwolniony z opodatkowania? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na ww. pytanie w części dotyczącej możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej uznania za wydatki na cele mieszkaniowe wydatków poniesionych na roboty budowlano-remontowe oraz zakup lokalu mieszkalnego. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, wymienione cztery zdarzenia przyszłe związane z remontem i modernizacją domu mieszkalnego, w którym obecnie zamieszkuje wraz z rodziną oraz zakup lokalu mieszkalnego i prace budowlane związane z wykończeniem tego lokalu (w którym zamierza zamieszkać w przyszłości), a także miejsce parkingowe związane z lokalem mieszkalnym są wydatkami na własne cele mieszkaniowe i może ona skorzystać ze zwolnienia dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

2018
1
sie

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego

Fragment:

Wnioskodawca dokonał sprzedaży lokalu mieszkalnego. Sprzedaż przedmiotowego lokalu nie nastąpiła w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Mając na względzie powołane przepisy prawne oraz przedstawiony wyżej opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec tego sprzedaż tę należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwestie ustanowienia odrębnej własności lokalu reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), gdzie ustawodawca w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy stwierdza, że samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „ lokalami ”, mogą stanowić odrębne nieruchomości. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ww. ustawy o własności lokali, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

2018
29
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

Fragment:

Za wydatek na własne cele mieszkaniowe można uznać poniesiony przez Wnioskodawczynię po dacie uzyskania przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, wydatek na spłatę części kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup udziału w lokalu mieszkalnego położonego w Z. przy ul. K. Zatem, wydatkowanie przez Wnioskodawczynię przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia w dniu 9 września 2015 r. udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość na spłatę części kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup innego lokalu mieszkalnego (udziału w lokalu), w którym Wnioskodawczyni realizowała własne cele mieszkaniowe, uprawnia Wnioskodawczynię do zwolnienia dochodu od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia (art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy). Fakt, że Wnioskodawczyni nie jest już właścicielem lokalu mieszkalnego, nabytego w ramach realizacji własnych celów mieszkaniowych z kredytu hipotecznego częściowo spłaconego z przychodu z odpłatnego zbycia innego lokalu mieszkalnego, nie skutkuje utratą prawa do ulgi na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
29
lip

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie syn podatników przeznaczył środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez wydatkowanie ich na zakup lokalu mieszkalnego. Wydatkowanie środków nastąpiło w okresie nie przekraczającym dwóch lat od końca roku, w którym syn podatników dokonał zbycia pierwszego lokalu mieszkalnego. Dowodem wydatkowania środków są przelewy poszczególnych rat za lokal, które zostały dokonane odpowiednio dnia 8 lipca 2013 r. oraz 10 września 2013 r. Co za tym syn podatników spełnił przesłanki uprawniające go do skorzystania z zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof. Tak więc, przysługujące mu zwolnienie podatkowe stanowiące prawo majątkowe, po jego śmierci, będzie podlegało przejęciu przez jego spadkobierców - podatników, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej. Konsekwentnie podatnicy nie będą zobowiązani do zapłaty podatku od kwoty dochodu uzyskanego przez ich syna z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. X, w takim stopniu w jakim został on przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Y. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawczyni zawarte we wniosku z dnia 28 lutego 2014 r. (data wpływu 10 kwietnia 2014 r.) po uwzględnieniu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3441/14 (data wpływu 25 maja 2018 r.), w sprawie oceny prawnej przedstawionego w nim stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
25
lip

Istota:

Przeznaczenie przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego na zakup innego lokalu mieszkalnego (własne cele mieszkaniowe) który będzie przez pewien czas wynajmowany

Fragment:

Prawa do zwolnienia nie traci również podatnik, który nabył lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe, mieszkał w nabytym lokalu mieszkalnym, np. przez kilka miesięcy, a następnie przedmiotowy lokal zbył w drodze darowizny lub sprzedaży. Wnioskodawczyni w przedstawionym opisie stanu faktycznego wskazała, że ze środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nabytego w drodze spadku lokalu mieszkalnego zakupione zostało – w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawczyni – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które jest tymczasowo wynajmowane. Zakupiony lokal mieszkalny będzie cały czas własnością Wnioskodawczyni, nie zamierza go odpłatnie zbywać ani przekazywać w darowiźnie. W związku z wynajęciem lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawczynię na pewien okres, zauważyć należy, że w wyroku z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3126/14 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „ czasowe, uzasadnione obiektywnymi okolicznościami wynajęcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie może przesądzać o tym, że podatnik nie będzie realizował w tych mieszkaniach własnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzegł w treści analizowanych przepisów, że własny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma być realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia ”.

2018
16
lip

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości

Fragment:

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest (jak już wskazano powyżej) tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym, przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz uchwałę NSA należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawczynię, zarówno udziałów w lokalu mieszkalnym nabytych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, jak i udziałów nabytych w drodze dziedziczenia po zmarłym mężu należy uznać datę 2 grudnia 1998 r., kiedy to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków. Wyjaśnić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, że źródłem przychodu jest jedynie sprzedaż nieruchomości, lecz posługuje się zwrotem „ odpłatne zbycie ”.

2018
14
lip

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT opłat eksploatacyjnych

Fragment:

Muszą być oni właścicielami lokali mieszkalnych, lub musi im przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Rodzaje opłat wymienionych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczą wszelkich opłat. Jednakże przepisy art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 9 cyt. wyżej rozporządzenia, wyraźnie wskazują na właścicieli lokali mieszkalnych, członków spółdzielni i osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa lub prawa własności do lokali mieszkalnych. Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług jak też przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892), samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej lokalami, mogą stanowić odrębne nieruchomości. W świetle art. 2 ust. 2 tej ustawy, samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.