Lokal handlowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal handlowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
24
maj

Istota:

Czy w związku ze zmianą formy opodatkowania Wnioskodawca jest zmuszony założyć jednoosobową działalność? Jaką stawkę amortyzacji powinien przyjąć?

Fragment:

(...) lokali handlowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 stycznia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla wynajmowanych lokali handlowych. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismami z 25 marca 2015 r. oraz 9 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-122/15/MMa , wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 2 i 24 kwietnia 2015 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą trzy lokale handlowe. Do chwili obecnej rozlicza się z tytułu najmu ww. lokali w formie ryczałtu, ale planuje zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne według skali podatkowej. Wnioskodawca trzy ww. lokale handlowe odziedziczył w spadku po rodzinie. Lokale znajdują się w starej kamienicy. Do chwili obecnej nie były amortyzowane. Wnioskodawca wskazał, że każdy z trzech lokali handlowych był wykorzystywany na cele handlowe przez wcześniejszych właścicieli przez okres dłuższy niż 60 miesięcy. Do 1989 r. lokale użytkowało Państwo, od 1989 r. do 2004 r. na zasadach współwłasności Wnioskodawca był jednym ze współwłaścicieli a po 2004 r. (po podziale fizycznym) do chwili obecnej są własnością Wnioskodawcy.

2011
1
lip

Istota:

Czy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tj. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy) dostawa nieruchomości w opisanym przypadku jest dostawą dokonaną w ramach pierwszego zasiedlenia, a tym samym podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na podstawie aktu notarialnego, w styczniu 2004 roku, stała się Pani właścicielem lokalu handlowego (boksu) oraz udziału w gruncie. Wcześniej, tj. od dnia 28 sierpnia 2001 r., lokal użytkowała Pani w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W trakcie budowy lokalu dokonywała Pani odliczeń podatku naliczonego na podstawie otrzymywanych faktur VAT za dokonane wpłaty na realizację inwestycji. Przez cały okres użytkowania ww. obiekt służył wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W lutym 2009 r. dokonała Pani sprzedaży lokalu handlowego (boksu w „ Centrum ”), na rzecz osoby fizycznej niezarejestrowanej jako podatnik VAT czynny. Analiza przedstawionego stanu faktycznego na tle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, iż dostawa lokalu handlowego (boksu) wraz gruntem, która nie była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29 ust. 5 ustawy jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Należy także stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie było możliwość wyboru opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, ponieważ dostawa lokalu nastąpiła na rzecz osoby fizycznej niezarejestrowanej jako podatnik VAT czynny.

2011
1
lip

Istota:

Jeżeli dostawa lokalu nie byłaby dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a więc byłaby zwolniona od podatku od towarów i usług, to czy miałby zastosowanie art. 91 ustawy o podatku do towarów i usług, a jeżeli tak, to jaki okres trzeba byłoby uwzględnić do skorygowania podatku naliczonego?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na podstawie aktu notarialnego, w styczniu 2004 roku, stała się Pani właścicielem lokalu handlowego (boksu) oraz udziału w gruncie. Wcześniej, tj. od dnia 28 sierpnia 2001 r., lokal użytkowała Pani w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W trakcie budowy lokalu dokonywała Pani odliczeń podatku naliczonego na podstawie otrzymywanych faktur VAT za dokonane wpłaty na realizację inwestycji. Przez cały okres użytkowania ww. obiekt służył wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W lutym 2009 r. dokonała Pani sprzedaży lokalu handlowego (boksu w „ Centrum ”). Biorąc pod uwagę powołany przepis przejściowy art. 163 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na to, że nakłady związane z budową lokalu handlowego zostały poniesione w latach 2000-2001, tj. przed dniem 1 maja 2004 r., nie ma Pani obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy, gdyż przepis ten odnosi się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych po dniu 30 kwietnia 2004 r. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli Administracyjnego w Gdańsku, Al.

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle art.16 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych siostra jest członkiem rodziny?

Fragment:

(...) lokalu handlowego ma zamiar notarialnie spisać umowę użyczenia tego lokalu z siostrą. Wnioskujący zwrócił się z zapytaniem czy w świetle art.16 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych siostra jest członkiem rodziny. Zdaniem podatnika siostra jest członkiem rodziny dla potrzeb zastosowania art.16 ust.2 w/w ustawy. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, że zgadza się ze stanowiskiem podatnika o ile stan faktyczny opisany we wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym. W myśl art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy w zakresie przewidzianym umową i przepisami prawa. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z nieruchomości odstąpionych bezpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej uważa się wartość czynszową, stanowiącą równowartość czynszu, jaki przysługiwałby od tych osób w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik użytkujący lokal sklepowy w oparciu o umowę użyczenia, może wydatki dotyczące remontu w/w lokalu zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

W przypadku wykorzystywania dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, obcych środków trwałych, mogą być ponoszone nakłady również na ten środek trwały. Poniesione przez Pana nakłady na obcy środek trwały, jakim jest użyczony lokal wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, spełniają kryterium poniesienia w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy. Jednak dla uznania poniesionych nakładów za koszt uzyskania przychodów, niezbędne jest również spełnienie drugiego z w/w kryteriów tzn. nie mogą być one wymienione w art. 23 ustawy. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy o podatku dochodowym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstw lub jego zorganizowanych części. Za koszty uzyskania przychodów, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c w/w ustawy nie uważa się również wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22 g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych i stanowią podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r., dochodów Spółdzielni uzyskiwanych m.in. z dzierżawy terenów pod pawilony handlowo-usługowe.

Fragment:

(...) członków. Jak wynika z art. 4 w/w ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Ponieważ wszelkie opłaty (czynsze) kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania (administracji), należy więc stwierdzić, że na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty. W związku z tym, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowaniu podlegać będą: 1. dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych 2. dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi należy odnieść się do tego, co należy rozumieć pod pojęciem "zasoby mieszkaniowe".

2011
1
kwi

Istota:

Czy faktury związane z budową lokalu mieszkalno - handlowego powinny być wystawiane na prywatny adres Podatnika, czy też na adres Firmy ?

Jak prawidłowo ustalić wysokość przysługującego do odliczenia podatku VAT ?

Fragment:

Jeśli zatem poniesione wydatki na budowę lokalu handlowego są związane ze sprzedażą opodatkowaną, to przysługuje Pani prawo do odliczenia od podatku należnego kwot podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na jego budowę. W celu dokonania odliczenia podatku VAT w prawidłowej wysokości należy ustalić jaki procent w ogólnej powierzchni prowadzonej inwestycji zajmuje lokal handlowy. W przypadku, gdy odliczenie związane jest z nabyciem towarów – materiałów budowlanych - na które dostawca wystawi jedną fakturę VAT obejmującą zarówno materiały dotyczące budowy lokalu mieszkalnego, jak i handlowego, odliczenie podatku VAT z takiej faktury winno być dokonane w wysokości odpowiadającej ustalonemu procentowemu udziałowi jaki przypada na lokal handlowy. Natomiast, w przypadku faktur dokumentujących wykonanie usług, ich dostawca winien, zdaniem tut. organu podatkowego, wystawić albo jedną fakturę ujmując w niej w oddzielnych pozycjach wartość usług związanych z lokalem handlowym i lokalem mieszkalnym, z uwagi na opodatkowanie tych usług różnymi stawkami podatku VAT (usługi związane z budową budynku mieszkalnego opodatkowane są stawką VAT w wysokości 7%, a związane z budową lokalu użytkowego, w wysokości 22%), lub wystawić dwie faktury dotyczące poszczególnych wydatków, stosując do wyliczeń wartości tych usług ustalone wcześniej udziały procentowe powierzchni zajmowanych lokali.