IBPBI/2/423-612/12/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy można opisane w stanie faktycznym towary (kawa, herbata, ciastka, pojemniki na napoje z logo firmy, tabliczki z herbem miejsca siedziby firmy) oraz zakup usług (hotelowej, gastronomicznej, cateringowej) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 29 maja 2012 r.), uzupełnionym w dniu 30 sierpnia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:

 • wydatków dotyczących usług hotelowych w związku z zorganizowaną konferencją – jest prawidłowe,
 • wydatków na usługi gastronomiczne świadczone przez hotel – jest nieprawidłowe,
 • wydatków na zorganizowanie konferencji przez wynajętą w tym celu firmę (posiłki, przejazd bryczką, atrakcje związane z ogniskiem) – jest nieprawidłowe,
 • zakupionych i wręczonych gadżetów i tabliczek pamiątkowych niezawierających logo Spółki – jest nieprawidłowe,
 • zakupionych i wręczonych gadżetów z logo Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:

 • wydatków dotyczących usług hotelowych w związku z zorganizowaną konferencją,
 • wydatków na usługi gastronomiczne świadczone przez hotel,
 • wydatków na zorganizowanie konferencji przez wynajętą w tym celu firmę (posiłki, przejazd bryczką, atrakcje związane z ogniskiem),
 • zakupionych i wręczonych gadżetów i tabliczek pamiątkowych niezawierających logo Spółki,
 • zakupionych i wręczonych gadżetów z logo Spółki.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 17 sierpnia 2012 r. Znak: IBPP1/443-565/12/AL, IBPBI/2/423-612/12/MS wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano w dniu 30 sierpnia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zwróciła się z prośbą o wydanie interpretacji w sprawie spotkania z największymi potencjalnymi kontrahentami i sprzedawcami z jej branży.

Spotkanie miało charakter konferencji. Pierwszego dnia odbyło się przywitanie gości i kolacja okolicznościowa w hotelu. Drugi dzień odbyło się zwiedzanie fabryki (w tym drobny poczęstunek tj. kawa, herbata, ciastka), prezentacja historii i rozwoju. Celem drugiego dnia było zareklamowanie produktów podatnika, rozpowszechnianie jego marki i logo, zainteresowanie wyrobami podatnika, a w szczególności zachęcanie do ich nabywania, ukazywanie ich wyższości nad produktami konkurencji. Konferencja miała również na celu budowanie relacji z zaproszonymi firmami i zbudowaniu w ich oczach pozytywnego wizerunku firmy.

Tego dnia zorganizowane zostały: program rozrywkowy polegający na zwiedzaniu okolicy bryczką, ognisko z różnymi atrakcjami.

 1. Pierwszy dzień - usługi hotelowe i gastronomiczne zostały zorganizowane przez hotel.
 2. Zakupiono i wręczono przybyłym gościom celem prezentacji firmy różne gadżety z logo firmy i herbem miejsca odbywania się konferencji oraz pamiątkowe tabliczki. Dodatkowo został wynajęty przewodnik oprowadzający po okolicznych zabytkach, który wystawił fakturę za „usługi przewodnicze”. Gadżety i tabliczki zakupiono w różnych firmach – „w treści faktur: „gadżety”, „tabliczki pamiątkowe.
 3. Natomiast drugi dzień zorganizowany był przez jedną firmę, która zajęła się kompleksowo zarówno posiłkami jak i przejazdem bryczką i atrakcjami związanymi z ogniskiem i wystawiła za powyższe usługi jedna fakturę – „w treści: usługi cateringowe.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 27 sierpnia 2012 r.):

Czy można opisane w stanie faktycznym towary (kawa, herbata, ciastka, pojemniki na napoje z logo firmy, tabliczki z herbem miejsca siedziby firmy) oraz zakup usług (hotelowej, gastronomicznej, cateringowej) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 27 sierpnia 2012 r.), faktury za usługi hotelowe będą wyłączone z podatku dochodowego. Natomiast koszty za faktury za pozostałe towary (kawa, herbata, ciastka, pojemniki na napoje z logo firmy, tabliczki z herbem miejsca siedziby firmy) i zakup usług (gastronomicznej, cateringowej) były poniesione celem uzyskania przychodu, pozyskania nowych kontrahentów, rynków i rozwoju firmy. Zatem przysługuje Spółce prawo do zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. określanej w dalszej części skrótem „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W świetle tego przepisu, ocena prawna konkretnego wydatku poniesionego przez podatnika wymaga odniesienia się do kryterium celowości jego poniesienia oraz uwzględnienia wyłączeń z kategorii kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się do przesłanki celowości wydatku należy podkreślić, że kosztem uzyskania przychodów są zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. W każdym przypadku konieczne jest jednak zaistnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskiwaniem, bądź też szansą uzyskiwania przychodów przez podmiot ponoszący ten koszt.

Jak wskazano powyżej, ocena prawna danego wydatku wymaga również uwzględnienia unormowań art. 16 ust. 1 updop. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Wyłączając z kosztów podatkowych koszty reprezentacji, ustawa podatkowa nie definiuje terminu „reprezentacja”, ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji pojęcia „reprezentacja”, nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu. Występujący w obrocie prawnym termin „reprezentacja”, wyrażający się w sposobie jego stosowania i rozumienia przez ustawodawcę, a także przez naukę i praktykę prawa, prowadzi jednak do wniosku, że termin ten w zakresie języka prawnego i prawniczego należy rozumieć jako „przedstawicielstwo, reprezentowanie czyichś interesów, występowanie w czyimś imieniu”, a nie „wystawność, okazałość, wytworność”. Termin „reprezentacja” użyty w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, należy zatem rozumieć jako „przedstawicielstwo podatnika, działanie w jego imieniu, w jego interesie, na jego rzecz”, a nie jako „wystawność, wytworność, czy okazałość”.

Norma art. 16 ust. 1 pkt 28 updop nie zawiera żadnych wyjątków, tak odnoszących się do miejsca, w którym obowiązki przedstawicielstwa są realizowane, jak i do wystawności lub braku wystawności w zakresie nabywania usług gastronomicznych lub innych usług, zakupu żywności lub napojów. Należy zatem stwierdzić, że wydatki na wszelkiego tego typu usługi i artykuły, wiążące się z reprezentowaniem podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – niezależnie od tego, czy usługi te i zakupione artykuły były wykorzystywane w kontaktach z kontrahentami w siedzibie przedsiębiorstwa (zakładu), czy też poza nią.

Kwestia dotycząca zwyczajowej powszechności częstowania kontrahentów handlowych napojami czy posiłkami, a także wystawności oferowanego kontrahentowi poczęstunku w ogóle nie stanowi kryterium kwalifikowania wydatków jako reprezentacji, gdyż o takim charakterze decyduje związek z pełnieniem funkcji przedstawicielskich, rozumianych jako występowanie w imieniu podatnika, a nie okazałość lub wystawność sprawowania takiego przedstawicielstwa. Rozróżnienie wydatków związanych z reprezentacją na przeciętne, typowe i wystawne czy okazałe, nie ma żadnego uzasadnienia normatywnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zorganizowała konferencję. Pierwszego dnia odbyło się przywitanie gości i kolacja okolicznościowa w hotelu. W drugim dniu odbyło się zwiedzanie fabryki (w tym drobny poczęstunek tj. kawa, herbata, ciastka), prezentacja historii i rozwoju. Tego dnia zorganizowany został również program rozrywkowy polegający na zwiedzaniu okolicy bryczką oraz ognisko z różnymi atrakcjami. Przybyłym gościom wręczono celem prezentacji firmy różne gadżety z logo firmy i herbem miejsca odbywania się konferencji oraz pamiątkowe tabliczki.

Omawiana ustawa nie zawiera także definicji reklamy, wobec czego znaczenie tego terminu należy ustalić stosując wykładnię językową. Reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego.

Reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez rozpowszechnianie logo firmy.

Za logo uznać należy znak handlowy o charakterze graficznym, używany przez daną firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżniania ich od innych (por. J. Thomas Russell, W. Ronald Lane, Reklama według Ottona Kleppnera; Wydawnictwo FELBERG SJA, 2000 r., s. 621). Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót, jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana bowiem jest z daną firmą i oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia.

Jak wynika z opisu wniosku, podczas trwania konferencji Spółka wręczała przybyłym gościom różne gadżety z logo firmy.

Ocena charakteru wydatku (cel reprezentacyjny, czy reklamowy) możliwa jest na podstawie całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika, ustalenia kręgu osób, do których jest skierowana, okoliczności wręczania prezentów, itp. i powinna być dokonywana każdorazowo przez podatnika, który prowadząc działalność gospodarczą może najlepiej dokonać właściwej kwalifikacji danego wydatku pod kątem funkcji jaką będzie spełniać w firmie.

Zarówno na gruncie orzecznictwa, jak i w praktyce gospodarczej przyjmuje się, iż gadżety o niewielkiej wartości, opatrzone logo firmy nie mają charakteru reprezentacyjnego. Zatem wydatki na zakup gadżetów opatrzonych logo firmy i przekazywanych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, iż wydatki poniesione przez Spółkę w związku z zorganizowaniem konferencji, takie jak kolacja w hotelu, drobny poczęstunek, tj. kawa, herbata, ciastka, program rozrywkowy polegający na zwiedzaniu okolicy bryczką, ognisko z różnymi atrakcjami, zakup i wręczanie gadżetów z herbem miejsca obywania się konferencji (niezawierających logo Spółki) oraz pamiątkowe tabliczki, są kosztami reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki na zakup drobnych gadżetów opatrzonych logo firmy i przekazywanych kontrahentom podczas trwania konferencji, będą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop.

Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:

 • wydatków dotyczących usług hotelowych w związku z zorganizowaną konferencją – jest prawidłowe,
 • wydatków na usługi gastronomiczne świadczone przez hotel – jest nieprawidłowe,
 • wydatków na zorganizowanie konferencji przez wynajętą w tym celu firmę (posiłki, przejazd bryczką, atrakcje związane z ogniskiem) – jest nieprawidłowe,
 • zakupionych i wręczonych gadżetów i tabliczek pamiątkowych niezawierających logo Spółki – jest nieprawidłowe,
 • zakupionych i wręczonych gadżetów z logo Spółki – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.