Logo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to logo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
23
gru

Istota:

Opodatkowanie czynności podejmowanych pomiędzy Wnioskodawcą i współorganizatorem konferencji w ramach wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego organizacji konferencji oraz sposobu dokumentowania rozliczeń finansowych ze współorganizatorem konferencji.

Fragment:

Ad 2 – Przypadek 1 i 2: Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym opisanym w niniejszym wniosku jako Przypadek 1, jak i w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym opisanym jako Przypadek 2, wyrażenie przez UX zgody na bezpłatne używanie przez współorganizatora konferencji logo UX nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu przepisów Ustawy VAT. W opinii Wnioskodawcy wyrażenie zgody na korzystanie przez współorganizatora konferencji z logo UX stanowi jedną z czynności wykonywanych w ramach realizacji przez UX oraz współorganizatora wspólnego przedsięwzięcia. Współorganizator uzyskuje prawo do posługiwania się logo UX jedynie w zakresie czynności związanych z organizacją danej konferencji, a konkretnie na potrzeby wykonywania czynności informacyjnych, tj. reklamowania i promowania wydarzenia. Czynność polegająca na wyrażeniu zgody na korzystanie z logo UX nie powinna być oceniana jednostkowo, a jako element złożonego, wspólnego działania. Korzystanie przez współorganizatora z logo UX służy bowiem wyłącznie określonemu, konkretnemu celowi, jakim jest organizacja konferencji, a ściślej rozpowszechnianie informacji o przygotowywanym wydarzeniu. Zdaniem Wnioskodawcy nie można uznać, że współorganizator jest odbiorcą (beneficjentem) świadczonej przez UX usługi, polegającej na wyrażeniu zgody na korzystanie z logo UX. Rzeczywistymi, bezpośrednimi odbiorcami tej czynności są bowiem uczestnicy organizowanej przez UX oraz współorganizatora konferencji.

2016
15
maj

Istota:

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z organizacją wyjazdów zawodników i kibiców na turnieje piłkarskie, opodatkowania podatkiem VAT przekazania na rzecz kibiców i zawodników gadżetów do kibicowania bez logo, wynajem hali sportowej, środków znieczulających, wody do picia oraz opodatkowania podatkiem VAT przekazania na rzecz kibiców i zawodników banerów reklamowych.

Fragment:

Tym samym Wnioskodawcy od zakupionych firmowych strojów sportowych, takich jak koszulki z logo portu lotniczego oraz szalików z logo, koszulek (o ile również mają logo portu), klaskaczy z logo portu i banerów reklamowych wykorzystywanych podczas zawodów sportowych będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup firmowych strojów sportowych, takich jak koszulki z logo portu lotniczego oraz szalików z logo, koszulek , klaskaczy z logo portu i banerów reklamowych wykorzystywanych podczas zawodów sportowych, należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się natomiast do prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktur dokumentujących zakup strojów sportowych, takich jak spodenki, getry, buty sportowe (bez logo portu) oraz wody do picia, środków znieczulających oraz innych gadżetów do kibicowania bez logo a także wynajmu hali sportowej należy stwierdzić, że ich zakup nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT bowiem poniesione wydatki nie będą niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej podatnika. Nie będą również w pośredni sposób związane ze sprzedażą Wnioskodawcy, gdyż nie będą służyły celom promocyjno-reklamowym.

2014
11
cze

Istota:

Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w roku 2013 wydatków poniesionych na zakup biletów na imprezy kulturalne wydanych dla potencjalnych klientów strony, zainteresowanych wynajmem lokali oraz wydatków na odzież oznaczoną logo strony i nieoznaczoną logo wnioskodawcy, wydanej pracownikom strony do celów służbowych?

Fragment:

Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w roku 2013 wydatków poniesionych na zakup biletów na imprezy kulturalne wydanych dla potencjalnych klientów strony, zainteresowanych wynajmem lokali oraz wydatków na odzież oznaczoną logo strony i nieoznaczoną logo wnioskodawcy, wydanej pracownikom strony do celów służbowych... We własnym stanowisku Wnioskodawca stwierdził, przedmiotowe wydatki strona ma prawo uznać, iż są one pośrednio związane z działalnością gospodarczą. Z uwagi na powyższe,na podstawie art. 15 ust.1 p.d.o.p. Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w roku 2013 wydatków poniesionych na zakup biletów na imprezy kulturalne wydanych dla potencjalnych klientów strony zainteresowanych wynajmem lokali oraz wydatków na odzież oznaczoną logo strony i nieoznaczoną logo wnioskodawcy, która została wydana pracownikom strony do celów służbowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego): jest prawidłowe, w części dotyczącej wydatków poniesionych na zakup biletówna imprezy kulturalne wydanych dla potencjalnych klientów Spółki, zainteresowanych wynajmem lokali, jest nieprawidłowe , w części dotyczącej wydatków poniesionych na zakup odzieży oznaczonej logo Spółki i nieoznaczonej logo Spółki, wydanej pracownikom Wnioskodawcy do celów służbowych.

2013
22
maj

Istota:

Czy zakup ubiorów opatrzonych logo firmy, które następnie przekazywane są kontrahentom - autoryzowanym instalatorom lub ich pracownikom wykonującym prace instalacyjno - monterskie, stanowią koszty reklamy i mogą być przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności Spółka przekazuje swoim kontrahentom (autoryzowanym instalatorom) ubranie robocze: spodnie robocze, kamizelki, kurtki opatrzone logo firmy, które jest dobrze widoczne na odzieży. Ubranie przekazywane jest instalatorom celem użytkowania w toku wykonywania czynności służbowych jako odzież ochronna. Tym samym dzięki umieszczonemu logo firmy przyczyniają się oni również do poszerzania wśród potencjalnych odbiorców świadomości marki produktów, a co za tym idzie zwiększania popytu na asortyment Spółki. Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, iż ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup ubrań roboczych opatrzonych logo firmy, przekazywane kontrahentom (autoryzowanym instalatorom) lub ich pracownikom wykonującym prace instalacyjno - monterskie, mogą być uznane za wydatki reklamowe stanowiące koszty uzyskania przychodów. Ubrania te kojarzą się bowiem z firmą poprzez oznaczenie ich logo firmy. Taki strój wyróżnia pracowników firmy czy też inne osoby noszące go, spośród innych osób. Nie sposób zatem odmówić mu charakteru reklamowego. Odnośnie potencjalnych klientów reklama taka polega na promowaniu określonej firmy bez konieczności jednoczesnego bezpośredniego promowania oferowanych przez nią towarów bądź usług. Zatem wydatki na tego rodzaju reklamę stanowią, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów.

2013
22
maj

Istota:

Czy zakup ubiorów opatrzonych logo firmy, które następnie zostaną przekazane kontrahentom - autoryzowanym instalatorom lub ich pracownikom wykonującym prace instalacyjno - monterskie, stanowią koszty reklamy i będą mogły być przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności Spółka przekaże swoim kontrahentom (autoryzowanym instalatorom) ubranie robocze: spodnie robocze, kamizelki, kurtki opatrzone logo firmy, które będzie dobrze widoczne na odzieży. Ubranie przekazywane będzie instalatorom celem użytkowania w toku wykonywania czynności służbowych jako odzież ochronna. Tym samym dzięki umieszczonemu logo firmy przyczynią się oni również do poszerzania wśród potencjalnych odbiorców świadomości marki produktów, a co za tym idzie zwiększania popytu na asortyment Spółki. Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż wydatki, jakie Spółka poniesie na zakup ubrań roboczych opatrzonych logo firmy, przekazywane kontrahentom (autoryzowanym instalatorom) lub ich pracownikom wykonującym prace instalacyjno - monterskie, będą mogły zostać uznane za wydatki reklamowe stanowiące koszty uzyskania przychodów. Ubrania te kojarzą się bowiem z firmą poprzez oznaczenie ich logo firmy. Taki strój wyróżnia pracowników firmy czy też inne osoby noszące go, spośród innych osób. Nie sposób zatem odmówić mu charakteru reklamowego. Odnośnie potencjalnych klientów reklama taka polega na promowaniu określonej firmy bez konieczności jednoczesnego bezpośredniego promowania oferowanych przez nią towarów bądź usług.

2012
7
lis

Istota:

Czy można opisane w stanie faktycznym towary (kawa, herbata, ciastka, pojemniki na napoje z logo firmy, tabliczki z herbem miejsca siedziby firmy) oraz zakup usług (hotelowej, gastronomicznej, cateringowej) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) logo Spółki) oraz pamiątkowe tabliczki, są kosztami reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki na zakup drobnych gadżetów opatrzonych logo firmy i przekazywanych kontrahentom podczas trwania konferencji, będą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów: wydatków dotyczących usług hotelowych w związku z zorganizowaną konferencją – jest prawidłowe, wydatków na usługi gastronomiczne świadczone przez hotel – jest nieprawidłowe, wydatków na zorganizowanie konferencji przez wynajętą w tym celu firmę (posiłki, przejazd bryczką, atrakcje związane z ogniskiem) – jest nieprawidłowe, zakupionych i wręczonych gadżetów i tabliczek pamiątkowych niezawierających logo Spółki – jest nieprawidłowe, zakupionych i wręczonych gadżetów z logo Spółki – jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2012
11
sie

Istota:

Czy wydatki marketingowo-reklamowe dotyczące imprezy branżowej dla firm telekomunikacyjnych, Spółka może zaliczyć do wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodu jako koszt reklamy, czy jako niestanowiący koszt uzyskania przychodu, jako koszt reprezentacji?

Fragment:

Reklama może być realizowana za pomocą różnych środków, w tym poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Za logo można uznać znak handlowy o charakterze graficznym, używany przez daną firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżnienia ich od innych. Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót, jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach, spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana bowiem jest z daną firmą i oferowanymi przez nią usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia. Wydatki poniesione na imprezę tzw. „ X ” gdzie logo firmy jest umieszczone na żaglach danej łódki, jak również spotkania z kontrahentami z branży telekomunikacyjnej, mogą być uznawane za koszt uzyskania przychodu, gdyż w ten sposób Spółka promuje swoją pozycję na rynku, jak też reklamuje swoje usługi poprzez nazwę Spółki. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – zwanej dalej „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

2012
8
maj

Istota:

Czy wydatki poniesione na zakup gadżetów reklamowych opatrzonych logo Wnioskodawcy stanowią koszty uzyskania przychodów stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o CIT)?

Fragment:

Reklama firmy lub oferowanych przez nią towarów lub usług może być prowadzona poprzez lansowanie znaku firmowego, logo czy też nazwy. Za reklamę należy uznać wszelkiego rodzaju upominki z logo firmy, takie jak: długopisy, kalendarze, otwieracze do butelek, a tym samym też i portfele oraz albumy i kosze upominkowe opatrzone logo firmy, uznaje się za rodzaje tzw. reklamy specjalnej (takie stanowisko zajął np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 26 marca 2009 r. nr ILPB3/423-34/09-3/MC ). Stanowisko takie znajduje swoje potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych. przykładowo w interpretacji wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2011 r. o sygn. IPPB1/415-1097/10-2/ES , Dyrektor stwierdził: „ (...) reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Za logo uznać należy znak handlowy o charakterze graficznym, używany przez daną firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżniania ich od innych (por J. Thomas Russell, W. Ronald Lane, Reklama według Ottona Kleppnera; Wydawnictwo FELBERG SJA, 2000 r., s. 621). Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy. jej skrót, jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach spełnia funkcje reklamowe.

2012
20
kwi

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki na zakup drobnych gadżetów przekazywanych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP?

Fragment:

Reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków przekazu, w tym także poprzez rozpowszechnianie logo firmy - tj. graficznego symbolu przedsiębiorstwa ( http://sjp.pwn.pl ), które może obejmować nazwę przedsiębiorcy, jej skrót, jak też nazwę konkretnego produktu. Rozdysponowane gadżety z logo Spółki mają zatem zadanie przekazać określone informacje na temat Spółki i jej produktów, promować markę Spółki. Działania polegające na utrwalaniu marki firmy u potencjalnych oraz obecnych kontrahentów służą zachęcaniu do korzystania z produktów Spółki w przyszłości. Przy tym, upowszechnianie logo firmy poprzez przekazywanie przedmiotów/upominków nim oznaczonych odnosi skutek nie tylko wobec osób bezpośrednio obdarowanych, ale również wobec osób trzecich stykających się z logo Spółki umieszczonym na przekazywanych gadżetach. Posiadanie przez osoby, które zawodowo zajmują się montażem określonych produktów (np. dekarze) czy też są decyzyjne w zakresie materiałów używanych do projektowania budynków (np. architekci), gadżetów czy wręcz przedmiotów powszechnego użytku z logo Spółki przyczynia się do budowania jej rozpoznawalności, profesjonalnego wizerunku i wiarygodności na rynku. Gadżety zakupywane przez Spółkę dobierane są w taki sposób, by były one praktyczne dla użytkownika - poprzez to skłaniały do praktycznego stosowania w codziennej pracy.

2011
31
gru

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na zakup obuwia i strojów sportowych dla zawodników sekcji piłki ręcznej, stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

Fragment:

Może to być realizowane za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez rozpowszechnianie logo. Za logo uznać należy znak handlowy o charakterze graficznym, używany przez daną firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżniania ich od innych (por. J. Thomas Russell. W. Ronald Lane, Reklama według Ottona Kleppnera; Wydawnictwo FELBERG SJA, 2000r., s. 621). Logo może obejmować zarówno nazwę podmiotu, jej skrót jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana bowiem jest z danym podmiotem, zwiększając jego rozpoznawalność. Właściwa kwalifikacja wydatku i ocena czy ma on związek z przychodami możliwa jest na podstawie całokształtu prowadzonej działalności, rozmiarów wydatków itp. W przypadku wydatków ponoszonych przez kluby sportowe na zakup strojów sportowych, trudno przypisać im funkcję reprezentacyjną. Wynikają one z istoty i rodzaju ich aktywości. Nie przyczyniają się do budowy wizerunku, a logo jako znak graficzny stanowi swojego rodzaju funkcję informacyjną o danym klubie sportowym. W tym też rozumieniu, wydatki ponoszone na zakup strojów sportowych z nadrukiem logo Klubu, o zwyczajowej wartości jednostkowej, przeznaczone dla zawodników z którymi Klub podejmuje współpracę na podstawie umów zlecenia, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o pdop.