Lobbing | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lobbing. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

1. Czy wydatki poniesione przez …… na opisane w stanie faktycznym usługi lobbingowe, promocyjne, informacyjne, audytowe i inne stanowią w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszt uzyskania przychodów?2. Czy sposób udokumentowania wykonania przez PXXX usług lobbingowych, promocyjnych, informacyjnych, audytowych i innych jest prawidłowy z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego?

Fragment:

(...) na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że kwota składek członkowskich, która mogłaby zostać zaliczona przez członków Izby do kosztów uzyskania przychodów, została ograniczona do określonego limitu. Reasumując: Wydatki poniesione przez ..... na usługi lobbingowe, promocyjne, informacyjne, audytowe i inne stanowią, zdaniem Spółki, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszt uzyskania przychodów – jest to koszt pośrednio związany z uzyskiwanymi przychodami. Sporządzenie przez PXXX na koniec roku podatkowego szczegółowego sprawozdania z działalności, wskazując, jakie usługi zostały zrealizowane na rzecz ..... (zarówno podejmowane działania, jak i ich efekty), potwierdza w sposób wiarygodny (...)

2011
1
cze

Istota:

Wystawianie ze stawką 22% faktury VAT na rzecz podatnika belgijskiego (organizacji pozarządowej, niebędącej podatnikiem VAT) w przypadku świadczenia usług lobbingowych

Fragment:

(...) miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Wnioskodawca będzie świadczył wymienione usługi na rzecz organizacji pozarządowej (N...), mającej siedzibę w Belgii, niebędącej czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej. Uwzględniając powyższe - przepis art. 27 ust. 3 pkt 2 także nie ma tutaj zastosowania. Zatem miejscem świadczenia usług lobbingowych, wykonywanych przez polskiego podatnika podatku od towarów i usług (zgodnie z zapisami art. 27 ust. 1) będzie terytorium Polski i usługi te będą opodatkowane w kraju. Ponieważ przedmiotowe usługi nie zostały wymienione jako zwolnione od podatku lub opodatkowane stawkami obniżonymi – będą podlegać opodatkowaniu wg podstawowej stawki w wysokości 22% (w myśl art. 41 ust. 1). Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy - podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić (...)