Litwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Litwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
cze

Istota:

Opodatkowanie świadczenia emerytalnego otrzymywanego z Litwy.

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż emerytury i podobne świadczenia otrzymywane z Litwy, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy wypłacane świadczenia są przyznawane zgodnie z prawem o zabezpieczeniach socjalnych Litwy. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. na Litwie. Mając na względzie powyższe, emerytura przyznawana zgodnie z prawem o zabezpieczeniach socjalnych Litwy, podlega opodatkowaniu, zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej, tylko na Litwie i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Tym samym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do odprowadzenia od ww. emerytury podatku w Polsce. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2014
12
sie

Istota:

Czy prawidłowe będzie postępowanie Teatru, który w myśl przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: art. 17 ust. 3 z Litwą i art. 17 ust. 3 ze Szwajcarią – nie dokona potrącenia podatku dochodowego w wysokości 20% od kwoty brutto umowy potwierdzonej wystawioną fakturą na rzecz Teatru w przypadku aktualnego certyfikatu.

Fragment:

Konwencji polsko-szwajcarskiej, to przy założeniu, że Wnioskodawca będzie posiadać certyfikat rezydencji podatkowej Teatru z Litwy i certyfikat rezydencji podatkowej Teatru ze Szwajcarii, wówczas nie będzie obowiązany, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, ponieważ w sprawie będą miały zastosowanie postanowienia art. 17 ust. 3 ww. Umowy polsko-litewskiej i art. 17 ust. 3 ww. Konwencji polsko-szwajcarskiej. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych wyżej przepisów tut. Organ stoi na stanowisku, że Wnioskodawca nie ma obowiązku pobrania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatku dochodowego od przychodu uzyskanego przez Teatr z Litwy i Teatr ze Szwajcarii z tytułu wykonywania działalności artystycznej w Polsce, jeżeli finansowanie następuje z funduszy publicznych – zgodnie z treścią art. 17 ust. 3 Umowy polsko-litewskiej i art. 17 ust. 3 ww. Konwencji polsko-szwajcarskiej – będąc w posiadaniu certyfikatu rezydencji ww. podmiotów. Natomiast w sytuacji, gdy Teatr z Litwy bądź Teatr ze Szwajcarii nie dostarczy certyfikatu rezydencji podatkowej, to przychód uzyskany z działalności artystycznej podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 20% – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 17 ust. 2 ww.

2014
12
sty

Istota:

1. Czy w przypadku wykonywania prac na rzecz Klienta na terenie Litwy przez okres dłuższy niż 9 miesięcy, przychody osiągnięte przez pracowników Wnioskodawcy z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Litwy, będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce licząc od pierwszego dnia wykonywania prac na terytorium Litwy?
2. Czy - wobec powyższego - Spółka ma prawo odstąpić od pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywanych do polskiego urzędu skarbowego od momentu przekroczenia dziewięciomiesięcznego okresu, a tym samym zarejestrowania zakładu?

Fragment:

Wówczas nie będzie bowiem spełniony warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 2 lit. a) ww. umowy i dochód pracownika będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 umowy, tj. na Litwie oraz w Polsce, przy czym opodatkowaniu podlegać będzie dochód uzyskany od pierwszego dnia, w którym praca wykonywana była na Litwie. W przeciwnym razie, tj. w sytuacji gdy łączny okres pobytu pracownika na terenie Litwy nie przekroczy 183 dni, w okresie kolejnych dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, dochód z tytułu pracy wykonywanej na Litwie podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, nie występuje podwójne opodatkowanie i w tym przypadku nie znajduje zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania. W sytuacji natomiast, gdy wynagrodzenia pracowników będą ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą Spółka będzie posiadała na Litwie, ww. wynagrodzenia będą podlegały opodatkowaniu zarówno na Litwie, jak i w Polsce – od początku pobytu pracowników na Litwie oraz niezależnie od okresu ich przebywania na Litwie. Przy czym, na Litwie opodatkowaniu będzie podlegał dochód z tytułu pracy tam wykonywanej, według przepisów prawa podatkowego tam obowiązujących. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w Polsce znajdzie zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania (...)

2012
18
wrz

Istota:

Czy Uposiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju? Czy Ujest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na terytorium kraju?

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 umowy polsko – litewskiej zyski polskiego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność na Litwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane na Litwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane takiemu zakładowi. Z powyższego wynika, że w państwie źródła opodatkowaniu podlegają wyłącznie zyski powstałe w związku z działalnością wykonywaną poprzez zakład; opodatkowaniu nie podlegają natomiast zyski osiągnięte bezpośrednio przez centralę (jednostkę macierzystą) lub inną jednostkę tego przedsiębiorstwa. W rezultacie przedsiębiorstwo (osoba prawna) mające swoją siedzibę lub zarząd na terytorium Polski i tym samym będące polskim rezydentem podatkowym, z racji prowadzonej na terytorium drugiego państwa działalności, co do zasady może być opodatkowane podatkiem dochodowym tylko w Polsce. Jeżeli jednak prowadzona na terytorium drugiego państwa działalność mieć będzie charakter „ zakładu ”, to przedsiębiorstwo to może być opodatkowane w państwie, na terytorium którego działalność taka jest prowadzona. Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 umowy polsko-litewskiej określenie „ zakład ” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

2012
30
cze

Istota:

Kontrahent jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy VAT i tym samym miejscem opodatkowania przedmiotowych usług świadczonych przez Spółkę jest terytorium Litwy, tj. miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę.

Fragment:

Litwa nie przekazała Spółce swojego indywidualnego numeru indentyfikacyjnego VAT, w związku z powyższym Spółka mogłaby uznać, iż A. Litwa ma status osoby niebędącej podatnikiem. Jednakże w analizowanej sytuacji Spółka posiada „ odmienne informacje ” wskazujące, iż A Litwa jest zobowiązana do rozliczenia podatku VAT na terytorium Litwy, natomiast nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT-UE. Spółka uzyskała także od A. Litwa informację potwierdzającą, iż zgodnie z litewskimi przepisami podatkowymi A. Litwa nabywając od Spółki wskazane powyżej usługi nalicza podatek VAT z tytułu importu usług. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, w celu ustalenia miejsca świadczenia usługi należy przyjąć, iż A Litwa jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy VAT. Tym samym, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, należy uznać, iż w analizowanej sytuacji miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą (A. Litwa) posiada siedzibę działalności gospodarczej (Litwa). W konsekwencji powyższego Spółka postępuje prawidłowo wystawiając na rzecz A. Litwa faktury VAT w kwocie netto (bez polskiego podatku VAT).

2011
1
cze

Istota:

Dostawa towarów z Litwy do Polski, dla której to transakcji dostawca posłużył się NIP-em z prefixem PL

Fragment:

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa towaru dokonana na zasadach opisanych w stanie faktycznym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Dostawa taka bowiem nie stanowi żadnej z czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, określonych w art. 5 ustawy o podatku VAT. Jednocześnie, jako że nie wystąpi żaden przypadek wymieniony w art. 10 ustawy o VAT, tj. kiedy nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, zdaniem Zainteresowanego, nabywca jest zobowiązany do samonaliczenia podatku VAT z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Polski i rozliczenia podatku w deklaracji VAT, wg stawki obowiązującej w Polsce, tym bardziej, że przedmiotem nabycia był olej bazowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2011
1
cze

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy na Litwie w 2007 .

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawiony następujący stan faktyczny: W okresie od dnia 28.02.2007 r. do dnia złożenia wniosku spółka deleguje pracowników do pracy w Możejkach (Litwa). Delegowanie pracowników potwierdza aneks do umowy o pracę każdego pracownika określający miejsce pracy: Możejki (Litwa). W omawianym okresie spółka nie posiada zakładu na terenie Litwy w rozumieniu art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Litewskiej. Okres pobytu na terenie Litwy kilku z pracowników przekroczył w miesiącu listopadzie183 dni. Podatek dochodowy jest pobierany zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami i odprowadzany do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przypadku przekroczenia 183 dni pobytu na terenie Litwy wynagrodzenie pracownika jest opodatkowane: - od dnia 01.01.2007 r. do 27.02.2007 r. na terenie Polski zgodnie z polskim prawem podatkowym. - od 28.02. 2007 r. do 31.12. 2007 r. na terenie Litwy wg obowiązującej tam skali podatkowej. Jaką informację o dochodach należy przedstawić pracownikowi w takiej Czy obowiązek opodatkowania na terenie Litwy po przekroczeniu 183 dni w 2007 r. przechodzi na rok 2008, czy w 2008 r. okres 183 dni pobytowych liczony jest na nowo... Czy sposób liczenia 183 dni należy stosować w okresie 12 miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku podatkowym np: pracownik przebywa na Litwie od 01.10.2007 r. przez 50 dni, czy od 01.01.2008 r. dni pobytowe należy liczyć od nowa (t. j. od 1-go do 183 dnia pobytu), czy sumuje się (50 dni - następne w 2008 r.).

2011
1
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie art. 3 i 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5 ust. 1-7, art. 7 ust. 1 i art. 25 ust. 1 lit a) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

Fragment:

Czy w związku z korzystaniem z usług spółki P Litwa, u Spółki P Polska Sp. z o.o. powstanie zakład na Litwie w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polska a Litwą, a w konsekwencji czy dochody ze sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów na Litwie na rzecz hurtowych odbiorców litewskich podlegają w całości opodatkowaniu w Polsce, mimo pośrednictwa przy zawieraniu umów świadczonego przez P Litwa na Litwie... Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie sprzedaży towarów przez Spółkę na Litwie przy korzystaniu z usług spółki z Grupy (P Litwa) nie prowadzi do powstania zakładu Wnioskodawcy na Litwie, a w konsekwencji całość dochodów uzyskanych ze sprzedaży przez Spółkę towarów na Litwie, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. W uzasadnieniu wniosku Spółka powołuje się na art. 3 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także na postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Litwą. Według Spółki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. umowy zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby (rezydencji), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim państwie przy użyciu zakładu.

2011
1
maj

Istota:

Brak dokumentów potwierdzających świadczenie usług transportu międzynarodowego powoduje, że Podatnik traktuje usługę transportu na trasie Polska-Litwa jako wewnątrzwspólnotową usługę transportową

Fragment:

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Strona świadczyła usługę transportu towarów z Polski na Litwę. Wnioskodawca wskazuje, iż posiada jedynie zlecenie od swojego kontrahenta na wykonanie powyższej usługi. Podatnik zatem nie jest w posiadaniu dokumentów wymienionych w wyżej powołanym art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy, stanowiących dowód świadczenia usługi transportu międzynarodowego. Zatem usługę transportową świadczoną na trasie Polska-Litwa uznać należy za wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów, opodatkowaną w miejscu rozpoczęcia transportu, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, tj. w Polsce. Biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, iż faktura dokumentująca świadczoną usługę na trasie Polska-Litwa wystawiona została prawidłowo. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.