Litwa | Interpretacje podatkowe

Litwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Litwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie świadczenia emerytalnego otrzymywanego z Litwy.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika zatem, iż emerytury i podobne świadczenia otrzymywane z Litwy, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy wypłacane świadczenia są przyznawane zgodnie z prawem o zabezpieczeniach socjalnych Litwy. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. na Litwie. Mając na względzie powyższe, emerytura przyznawana zgodnie z prawem o zabezpieczeniach socjalnych Litwy, podlega opodatkowaniu, zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej, tylko na Litwie i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Tym samym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do odprowadzenia od ww. emerytury podatku w Polsce. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2017
26
cze

Istota:
Czy prawidłowe będzie postępowanie Teatru, który w myśl przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: art. 17 ust. 3 z Litwą i art. 17 ust. 3 ze Szwajcarią – nie dokona potrącenia podatku dochodowego w wysokości 20% od kwoty brutto umowy potwierdzonej wystawioną fakturą na rzecz Teatru w przypadku aktualnego certyfikatu.
Fragment:
Konwencji polsko-szwajcarskiej, to przy założeniu, że Wnioskodawca będzie posiadać certyfikat rezydencji podatkowej Teatru z Litwy i certyfikat rezydencji podatkowej Teatru ze Szwajcarii, wówczas nie będzie obowiązany, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, ponieważ w sprawie będą miały zastosowanie postanowienia art. 17 ust. 3 ww. Umowy polsko-litewskiej i art. 17 ust. 3 ww. Konwencji polsko-szwajcarskiej. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych wyżej przepisów tut. Organ stoi na stanowisku, że Wnioskodawca nie ma obowiązku pobrania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatku dochodowego od przychodu uzyskanego przez Teatr z Litwy i Teatr ze Szwajcarii z tytułu wykonywania działalności artystycznej w Polsce, jeżeli finansowanie następuje z funduszy publicznych – zgodnie z treścią art. 17 ust. 3 Umowy polsko-litewskiej i art. 17 ust. 3 ww. Konwencji polsko-szwajcarskiej – będąc w posiadaniu certyfikatu rezydencji ww. podmiotów. Natomiast w sytuacji, gdy Teatr z Litwy bądź Teatr ze Szwajcarii nie dostarczy certyfikatu rezydencji podatkowej, to przychód uzyskany z działalności artystycznej podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 20% – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 17 ust. 2 ww.
2014
12
sie

Istota:
1. Czy w przypadku wykonywania prac na rzecz Klienta na terenie Litwy przez okres dłuższy niż 9 miesięcy, przychody osiągnięte przez pracowników Wnioskodawcy z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Litwy, będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce licząc od pierwszego dnia wykonywania prac na terytorium Litwy?
2. Czy - wobec powyższego - Spółka ma prawo odstąpić od pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywanych do polskiego urzędu skarbowego od momentu przekroczenia dziewięciomiesięcznego okresu, a tym samym zarejestrowania zakładu?
Fragment:
Wówczas nie będzie bowiem spełniony warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 2 lit. a) ww. umowy i dochód pracownika będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 umowy, tj. na Litwie oraz w Polsce, przy czym opodatkowaniu podlegać będzie dochód uzyskany od pierwszego dnia, w którym praca wykonywana była na Litwie. W przeciwnym razie, tj. w sytuacji gdy łączny okres pobytu pracownika na terenie Litwy nie przekroczy 183 dni, w okresie kolejnych dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, dochód z tytułu pracy wykonywanej na Litwie podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, nie występuje podwójne opodatkowanie i w tym przypadku nie znajduje zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania. W sytuacji natomiast, gdy wynagrodzenia pracowników będą ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą Spółka będzie posiadała na Litwie, ww. wynagrodzenia będą podlegały opodatkowaniu zarówno na Litwie, jak i w Polsce – od początku pobytu pracowników na Litwie oraz niezależnie od okresu ich przebywania na Litwie. Przy czym, na Litwie opodatkowaniu będzie podlegał dochód z tytułu pracy tam wykonywanej, według przepisów prawa podatkowego tam obowiązujących. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w Polsce znajdzie zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania (...)
2014
12
sty

Istota:
Czy Uposiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju? Czy Ujest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na terytorium kraju?
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 umowy polsko – litewskiej zyski polskiego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność na Litwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane na Litwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane takiemu zakładowi. Z powyższego wynika, że w państwie źródła opodatkowaniu podlegają wyłącznie zyski powstałe w związku z działalnością wykonywaną poprzez zakład; opodatkowaniu nie podlegają natomiast zyski osiągnięte bezpośrednio przez centralę (jednostkę macierzystą) lub inną jednostkę tego przedsiębiorstwa. W rezultacie przedsiębiorstwo (osoba prawna) mające swoją siedzibę lub zarząd na terytorium Polski i tym samym będące polskim rezydentem podatkowym, z racji prowadzonej na terytorium drugiego państwa działalności, co do zasady może być opodatkowane podatkiem dochodowym tylko w Polsce. Jeżeli jednak prowadzona na terytorium drugiego państwa działalność mieć będzie charakter „ zakładu ”, to przedsiębiorstwo to może być opodatkowane w państwie, na terytorium którego działalność taka jest prowadzona. Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 umowy polsko-litewskiej określenie „ zakład ” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.
2012
18
wrz

Istota:
Kontrahent jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy VAT i tym samym miejscem opodatkowania przedmiotowych usług świadczonych przez Spółkę jest terytorium Litwy, tj. miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę.
Fragment:
Litwa nie przekazała Spółce swojego indywidualnego numeru indentyfikacyjnego VAT, w związku z powyższym Spółka mogłaby uznać, iż A. Litwa ma status osoby niebędącej podatnikiem. Jednakże w analizowanej sytuacji Spółka posiada „ odmienne informacje ” wskazujące, iż A Litwa jest zobowiązana do rozliczenia podatku VAT na terytorium Litwy, natomiast nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT-UE. Spółka uzyskała także od A. Litwa informację potwierdzającą, iż zgodnie z litewskimi przepisami podatkowymi A. Litwa nabywając od Spółki wskazane powyżej usługi nalicza podatek VAT z tytułu importu usług. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, w celu ustalenia miejsca świadczenia usługi należy przyjąć, iż A Litwa jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy VAT. Tym samym, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, należy uznać, iż w analizowanej sytuacji miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą (A. Litwa) posiada siedzibę działalności gospodarczej (Litwa). W konsekwencji powyższego Spółka postępuje prawidłowo wystawiając na rzecz A. Litwa faktury VAT w kwocie netto (bez polskiego podatku VAT).
2012
30
cze

Istota:
Dostawa towarów z Litwy do Polski, dla której to transakcji dostawca posłużył się NIP-em z prefixem PL
Fragment:
Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa towaru dokonana na zasadach opisanych w stanie faktycznym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Dostawa taka bowiem nie stanowi żadnej z czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, określonych w art. 5 ustawy o podatku VAT. Jednocześnie, jako że nie wystąpi żaden przypadek wymieniony w art. 10 ustawy o VAT, tj. kiedy nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, zdaniem Zainteresowanego, nabywca jest zobowiązany do samonaliczenia podatku VAT z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Polski i rozliczenia podatku w deklaracji VAT, wg stawki obowiązującej w Polsce, tym bardziej, że przedmiotem nabycia był olej bazowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2011
1
cze

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy na Litwie w 2007 .
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostały przedstawiony następujący stan faktyczny: W okresie od dnia 28.02.2007 r. do dnia złożenia wniosku spółka deleguje pracowników do pracy w Możejkach (Litwa). Delegowanie pracowników potwierdza aneks do umowy o pracę każdego pracownika określający miejsce pracy: Możejki (Litwa). W omawianym okresie spółka nie posiada zakładu na terenie Litwy w rozumieniu art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Litewskiej. Okres pobytu na terenie Litwy kilku z pracowników przekroczył w miesiącu listopadzie183 dni. Podatek dochodowy jest pobierany zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami i odprowadzany do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przypadku przekroczenia 183 dni pobytu na terenie Litwy wynagrodzenie pracownika jest opodatkowane: - od dnia 01.01.2007 r. do 27.02.2007 r. na terenie Polski zgodnie z polskim prawem podatkowym. - od 28.02. 2007 r. do 31.12. 2007 r. na terenie Litwy wg obowiązującej tam skali podatkowej. Jaką informację o dochodach należy przedstawić pracownikowi w takiej Czy obowiązek opodatkowania na terenie Litwy po przekroczeniu 183 dni w 2007 r. przechodzi na rok 2008, czy w 2008 r. okres 183 dni pobytowych liczony jest na nowo... Czy sposób liczenia 183 dni należy stosować w okresie 12 miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku podatkowym np: pracownik przebywa na Litwie od 01.10.2007 r. przez 50 dni, czy od 01.01.2008 r. dni pobytowe należy liczyć od nowa (t. j. od 1-go do 183 dnia pobytu), czy sumuje się (50 dni - następne w 2008 r.).
2011
1
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie art. 3 i 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5 ust. 1-7, art. 7 ust. 1 i art. 25 ust. 1 lit a) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku
Fragment:
Czy w związku z korzystaniem z usług spółki P Litwa, u Spółki P Polska Sp. z o.o. powstanie zakład na Litwie w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polska a Litwą, a w konsekwencji czy dochody ze sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów na Litwie na rzecz hurtowych odbiorców litewskich podlegają w całości opodatkowaniu w Polsce, mimo pośrednictwa przy zawieraniu umów świadczonego przez P Litwa na Litwie... Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie sprzedaży towarów przez Spółkę na Litwie przy korzystaniu z usług spółki z Grupy (P Litwa) nie prowadzi do powstania zakładu Wnioskodawcy na Litwie, a w konsekwencji całość dochodów uzyskanych ze sprzedaży przez Spółkę towarów na Litwie, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. W uzasadnieniu wniosku Spółka powołuje się na art. 3 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także na postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Litwą. Według Spółki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. umowy zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby (rezydencji), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim państwie przy użyciu zakładu.
2011
1
maj

Istota:
Brak dokumentów potwierdzających świadczenie usług transportu międzynarodowego powoduje, że Podatnik traktuje usługę transportu na trasie Polska-Litwa jako wewnątrzwspólnotową usługę transportową
Fragment:
Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Strona świadczyła usługę transportu towarów z Polski na Litwę. Wnioskodawca wskazuje, iż posiada jedynie zlecenie od swojego kontrahenta na wykonanie powyższej usługi. Podatnik zatem nie jest w posiadaniu dokumentów wymienionych w wyżej powołanym art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy, stanowiących dowód świadczenia usługi transportu międzynarodowego. Zatem usługę transportową świadczoną na trasie Polska-Litwa uznać należy za wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów, opodatkowaną w miejscu rozpoczęcia transportu, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, tj. w Polsce. Biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, iż faktura dokumentująca świadczoną usługę na trasie Polska-Litwa wystawiona została prawidłowo. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Litwa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.