IPTPP2/443-950/13-2/PR | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych w związku z przebudową linii energetycznych
IPTPP2/443-950/13-2/PRinterpretacja indywidualna
 1. linia energetyczna
 2. nakłady
 3. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2013 r. (data wpływu 9 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych w związku z przebudową linii energetycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych w związku z przebudową linii energetycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. z siedzibą w X, dalej Spółka działa głównie w branży produkcji i obróbki wyrobów metalowych dla przemysłu elektromaszynowego i motoryzacyjnego. Jest czynnym podatnikiem VAT.

Spółka realizuje inwestycje w zakresie rozbudowy hali produkcyjnej. Po ukończeniu inwestycji, Spółka będzie prowadziła działalność produkcyjną i będzie osiągała przychody ze sprzedaży wyprodukowanych wyrobów gotowych.

Projektowana inwestycja kolidowała z siecią energetyczną, będącą własnością S.A., przechodzącą przez działki, na których była planowana inwestycja rozbudowy hali produkcyjnej, tym samym niezbędna była zmiana lokalizacji przedmiotowego odcinka sieci. W związku z tym, że sieć elektroenergetyczna kolidowała z rozbudową hali produkcyjnej Spółka zobowiązała się na podstawie zawartej umowy z firmą S.A. na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych.

Po uzgodnieniu zakresu prac z S.A., Spółka zleciła prace modernizacyjne wykonawcy ponosząc ich koszty. W m-c wrześniu 2012 roku przeprowadzono modernizację linii energetycznych, przechodzących przez działki, na których jest rozbudowa hali produkcyjnej. Spółka, w związku z dokonanymi zakupami usług, odliczyła podatek naliczony wynikający z faktury VAT wystawionej przez wykonawcę robót.

Na podstawie aneksu do umowy zawartego pomiędzy Spółką a S.A. inwestor zobowiązał się do przeniesienia na S.A., w drodze nieodpłatnego świadczenia usług, przekazania własności nowo wybudowanych urządzeń w związku z usunięciem kolizji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), w celu wyeliminowania wątpliwości co do stosowania obowiązujących przepisów ustawy o VAT, Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Czy wykonanie opisanych powyżej usług na sieci elektroenergetycznej w momencie nieodpłatnego przekazania na rzecz S.A. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatne przekazanie usług zrównane z odpłatnym świadczeniem usług, na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonanie usługi modernizacji sieci energetycznej na majątku, stanowiącym własność S.A., w drodze nieodpłatnego przekazania usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uzasadniając własne stanowisko Spółka wskazała, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy opodatkowaniu podlega wyłącznie nieodpłatne przekazanie usług inne niż związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Aby nieodpłatne przekazanie usług zostało zrównane z odpłatnym świadczeniem usług, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 1. brak związku wykonania usługi z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 2. istnienie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku wyklucza opodatkowanie.

Spółka skorzystała z prawa do odliczenia podatku naliczonego, ale świadczone nieodpłatnie usługi są ściśle związane z prowadzeniem przez Spółkę działalności. Po zakończeniu inwestycji, Spółka będzie prowadziła działalność produkcyjną w zakresie produkcji i obróbki precyzyjnych wyrobów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego i będzie osiągała przychody z tytułu sprzedaży wyprodukowanych wyrobów gotowych.

W tym miejscu Spółka powołuje się na wybrane pisma organów podatkowych potwierdzające jej stanowisko:

 • stwierdzić należy, że opisane we wniosku nieodpłatne przekazanie nakładów na sieć elektroenergetyczną nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – VAT należny na podst. art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 5 sierpnia 2009 r. wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPP2/443-401a/09/AW oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2009 roku wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP1/443-2072/08-7/AW, w których uznano, że nieodpłatne świadczenie usług przekazane na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego nie podlega opodatkowaniu i w związku z powyższym nie dokumentuje się tej czynności poprzez wystawienie faktury wewnętrznej i odprowadzenie VAT należnego.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, iż przebudowa linii kablowych jest ściśle związana z prowadzonym przedsiębiorstwem i była warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbudowę hali produkcyjnej, z którego po zakończeniu inwestycji Spółka będzie czerpała zyski. Bez wykonania przedmiotowych prac inwestycja nie mogła zostać zrealizowana. Skoro przebudowa sieci energetycznej ma związek z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem, oznacza to, iż w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu, ponieważ nie zostanie spełniona jedna z przesłanek warunkująca zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w ww. przepisach, w pewnych ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wobec powyższego, dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Zatem, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, a tym samym za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca działa głównie w branży produkcji i obróbki wyrobów metalowych dla przemysłu elektromaszynowego i motoryzacyjnego. Jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka realizuje inwestycje w zakresie rozbudowy hali produkcyjnej. Po ukończeniu inwestycji, Spółka będzie prowadziła działalność produkcyjną i będzie osiągała przychody ze sprzedaży wyprodukowanych wyrobów gotowych.

Projektowana inwestycja kolidowała z siecią energetyczną, będącą własnością S.A., przechodzącą przez działki, na których była planowana inwestycja rozbudowy hali produkcyjnej, tym samym niezbędna była zmiana lokalizacji przedmiotowego odcinka sieci. W związku z tym, że sieć elektroenergetyczna kolidowała z rozbudową hali produkcyjnej Spółka zobowiązała się na podstawie zawartej umowy z firmą S.A. na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych. Po uzgodnieniu zakresu prac z S.A., Spółka zleciła prace modernizacyjne wykonawcy ponosząc ich koszty. W m-c wrześniu 2012 roku przeprowadzono modernizację linii energetycznych, przechodzących przez działki, na których jest rozbudowa hali produkcyjnej. Spółka w związku z dokonanymi zakupami usług, odliczyła podatek naliczony wynikający z faktury VAT wystawionej przez wykonawcę robót.

Na podstawie aneksu do umowy zawartego pomiędzy Spółką a S.A. inwestor zobowiązał się do przeniesienia na S.A. w drodze nieodpłatnego świadczenia usług przekazania własności nowo wybudowanych urządzeń w związku z usunięciem kolizji.

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, iż stosownie do treści art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Jak stanowi § 2 cyt. przepisu, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych (art. 47 § 3 k.c.).

W art. 48 k.c. postanowiono, iż z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Ponadto, w myśl art. 49 § 1 k.c., urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 49 § 2 k.c., osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Zaznaczyć należy, iż przesłanka wynikająca art. 49 § 1 k.c. jest spełniona z chwilą podłączenia wymienionych w tym przepisie urządzeń do sieci należących do przedsiębiorstwa lub zakładu.

W świetle powołanych przepisów Kodeksu cywilnego wskazać należy, iż Wnioskodawca w momencie nieodpłatnego przekazania przebudowanego kolidującego odcinka sieci nie jest/nie będzie właścicielem przedmiotowej inwestycji, bowiem odcinek ten jest/będzie już włączony do sieci i stanowiąc część istniejącej sieci należącej do podmiotu zarządzającego tą siecią, stanowi/będzie stanowić jedną całość. Tym samym, nieodpłatne przekazanie przebudowanego odcinka sieci do podmiotu zarządzającego daną siecią należy traktować jako świadczenie usług, bowiem jest to w istocie przekazanie jedynie poniesionych nakładów.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonując przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej dąży do zapewnienia sobie źródła przychodów, które są uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - przedmiotowa inwestycja jest realizowana z myślą o interesie gospodarczym Wnioskodawcy, jakim jest rozbudowa hali produkcyjnej, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Zatem przekazanie przez Wnioskodawcę nakładów poniesionych w związku z przebudową fragmentu sieci elektroenergetycznej, będącej własnością innego podmiotu, stanowi na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług – w przedmiotowej sytuacji nieodpłatne.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek, warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług (istnieje związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy) – ww. nieodpłatne przekazanie na rzecz S.A. nakładów poniesionych w związku z przebudową linii jako świadczenie usług nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego/zdarzenia przyszłego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.