ILPP2/4512-1-912/15-4/OA | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych w związku z przebudową linii energetycznej.
ILPP2/4512-1-912/15-4/OAinterpretacja indywidualna
 1. linia energetyczna
 2. nakłady
 3. odliczenie podatku
 4. podatek naliczony
 5. prawo do odliczenia
 6. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. (data wpływu do 18 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 lutego 2016 r. (data wpływu 25 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych w związku z przebudową linii energetycznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych w związku z przebudową linii energetycznej. Wniosek został uzupełniony w dniu 25 lutego 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” Sp. Jawna zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów przebudowania (przeniesienia) przesyłowej linii energetycznej.

Spółka Jawna planuje budowę otwartego magazynu drewna i tarcicy oraz placu manewrowego. Składowane drewno i tarcica służy działalności gospodarczej, a przede wszystkim do produkcji desek podłogowych.

Przez działkę na której budowany będzie magazyn drewna i tarcicy oraz plac manewrowy przebiega napowietrzna przesyłowa linia energetyczna średniego napięcia o mocy 15 kV, która stanowiłaby poważne zagrożenie życia i zdrowia pracowników, szczególnie w trakcie za i wyładunku drewna i tarcicy.

W tej sytuacji następuje konieczność przeniesienia linii energetycznej poza działkę budowlaną, gdzie linia napowietrzna zostanie zastąpiona kablową linią energetyczną średniego napięcia o mocy również 15 kV.

Przeniesienie linii energetycznej zostało uzgodnione z „B” SA.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 24 lutego 2016 r. Wnioskodawca doprecyzował, że:

 1. Spółka na swojej działce (która w z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada przeznaczenie jako teren przemysłowy) planuje budowę obiektów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz placu manewrowo — składowego na drewno tartaczne. Na działce tej przebiega napowietrzna przesyłowa linia energetyczna średniego napięcia o mocy 15 kV. Linia ta stanowi przeszkodę w uzyskaniu pozwolenia na budowę nowych obiektów, gdyż prace budowlane mogą stanowić zagrożenie dla ludzi tam pracujących oraz później w trakcie za i wyładunku drewna oraz tarcicy. Budowa nowych obiektów oraz placu manewrowo — składowego pod linią energetyczną byłaby bezcelowa i niemożliwa.
  W tej sytuacji dbając o bezpieczeństwo przede wszystkim pracowników, zaistniała konieczność likwidacji napowietrznej linii energetycznej i zastąpieniem jej podziemną kablowa linią energetyczną, przebiegającą na pograniczu działki Wnioskodawcy.
  Prace polegałyby na usunięciu (skablowaniu) istniejącej napowietrznej linii energetycznej i pobudowanie nowej kablowej zakopanej w ziemi, także o mocy 15 kV z jej umiejscowieniem w odpowiedniej odległości na pograniczu działki Wnioskodawcy zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez „B” S.A.
  Przekazanie linii energetycznej na rzecz „B” S.A. zostanie wykonane wg warunków jakie wyda „B” S.A. zgodnie z Prawem Energetycznym. Nastąpi to po ukończeniu wszystkich prac związanych z przebudową i odebraniu prac przez odpowiednie służby takie jak np.: przedstawiciele „B” S.A. czy Nadzoru Budowlanego.
 2. Wszystkie towary i usługi nabyte w celu przebudowy (przeniesienia) linii energetycznej mają związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi świadczonymi przez Wnioskodawcę.
 3. Wszystkie nakłady poniesione z przebudową linii energetycznej będą miały związek z działalnością Wnioskodawcy i tylko z opodatkowaną podatkiem VAT.
 4. Od wszystkich nakładów poniesionych na przesunięcie linii energetycznej będzie przysługiwało Spółce prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy czynność nieodpłatnego przekazania nakładów przeniesionej przesyłowej linii energetycznej na rzecz „B” SA podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Czynność nieodpłatnego przekazania na rzecz Rejonu „B”, nakładów przeniesienia linii energetycznej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż czynność tego rodzaju nie jest objęta zakresem przedmiotowym ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Z kolei stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, wszelkie nieodpłatne świadczenie usług, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub części.

Mając na uwadze przytoczone przepisy prawa, wskazać należy, że nieodpłatnie świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tylko w sytuacji łącznego spełnienia dwóch warunków:

 1. istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które są związane ze świadczoną nieodpłatnie usługą oraz
 2. realizowania usług na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przedmiotowym stanie faktycznym, przebudowa linii energetycznej jest konieczna, by zrealizować budowę magazynu drewna i tarcicy oraz placu manewrowego. Stworzenie odpowiedniego zapasu drewna i tarcicy jest niezbędne aby zapewnić ciągłość produkcji desek podłogowych, która jest jedną z podstawowych działalności gospodarczej Spółki Jawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 2 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „jak właściciel” zawiera się możliwość uznania za dostawę owego faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług „dostawa” oznacza więc wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - co wynika z art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wobec powyższego, dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Zatem, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, a tym samym za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

W tym miejscu zauważyć należy także, iż stosownie do art. 47 § 1 - § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kodeksu cywilnego).

Ponadto z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 49 § 2 k.c., osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Zaznaczyć należy, iż przesłanka wynikająca z art. 49 § 1 k.c. jest spełniona z chwilą podłączenia wymienionych w tym przepisie urządzeń do sieci należących do przedsiębiorstwa lub zakładu.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca na swojej działce planuje przeprowadzenie nowej inwestycji polegającej na wybudowaniu magazynu drewna i tarcicy oraz placu manewrowego. Na działce tej przebiega napowietrzna przesyłowa linia energetyczna średniego napięcia o mocy 15 kV. Linia ta stanowi przeszkodę w uzyskaniu pozwolenia na budowę nowych obiektów, gdyż prace budowlane mogą stanowić zagrożenie dla ludzi tam pracujących oraz później w trakcie za i wyładunku drewna oraz tarcicy.

Prace polegałyby na usunięciu (skablowaniu) istniejącej napowietrznej linii energetycznej i pobudowanie nowej kablowej zakopanej w ziemi także o mocy 15 kV z jej umiejscowieniem w odpowiedniej odległości na pograniczu działki zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez „B” S.A.

Po zakończeniu przebudowy infrastruktury energetycznej planowane jest, że zostanie ona przekazana na rzecz Operatora nieodpłatnie, zgodnie z Prawem Energetycznym po ukończeniu i odebraniu prac przez odpowiednie służby.

Wszystkie towary i usługi nabyte w celu przebudowy (przeniesienia) linii energetycznej mają związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi świadczonymi przez Wnioskodawcę.

Wszystkie nakłady poniesione z przebudową linii energetycznej będą miały związek z działalnością Wnioskodawcy i tylko z opodatkowaną podatkiem VAT.

Od wszystkich nakładów poniesionych na przesunięcie linii energetycznej będzie przysługiwało Spółce prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

W świetle powołanych przepisów Kodeksu cywilnego wskazać należy, iż Wnioskodawca w momencie nieodpłatnego przekazania przebudowanej linii energetycznej nie jest właścicielem przedmiotowej inwestycji, bowiem będzie ona już włączona do sieci i stanowiąc część istniejących sieci należących do podmiotu zarządzającego tymi sieciami, stanowi jedną całość. Tym samym, nieodpłatne przekazanie przebudowanej linii energetycznej do podmiotu zarządzającego daną siecią energetyczną należy traktować jako świadczenie usług (w przedmiotowej sytuacji nieodpłatne), bowiem jest to w istocie przekazanie jedynie poniesionych nakładów.

Zatem przekazanie przez Wnioskodawcę nakładów poniesionych w związku z przebudową linii energetycznej, będącej własnością innego podmiotu, stanowi na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług nieodpłatne świadczenie usług.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonując przebudowy infrastruktury energetycznej dąży do zapewnienia sobie źródła przychodów, które są uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - przedmiotowa inwestycja jest realizowana z myślą o interesie gospodarczym Wnioskodawcy, jakim jest wybudowanie nowego magazynu drewna i tarcicy oraz placu manewrowego - mających służyć przede wszystkim do produkcji desek podłogowych.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, iż z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek, warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług – w przedmiotowej sprawie istnieje związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy – ww. nieodpłatne przekazanie na rzecz zakładu energetycznego nakładów poniesionych na przebudowę linii energetycznej jako świadczenie usług, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania linii energetycznej należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.