Linia energetyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to linia energetyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
cze

Istota:

W jaki sposób Spółka ma rozliczyć koszt przebudowy linii energetycznej stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego?

Fragment:

Jednakże należy wyraźnie wskazać, iż Wnioskodawca obligowany jest do wykazania celowości i związku poniesionego wydatku (przebudowy linii energetycznej) z finalnym efektem w postaci uzyskania (zwiększenia) przychodu lub zabezpieczenia jego źródła. Dopiero po spełnieniu tych zasadniczych przesłanek poniesiony wydatek - przebudowa linii energetycznej - może stanowić koszt uzyskania przychodu. Zaznaczyć należy, iż nie ulega wątpliwości, że napowietrzna linia energetyczna, która została przebudowana, nie stanowi środka trwałego Spółki. Kosztów przebudowy linii energetycznej nie należy również traktować jako inwestycji w obcym środku trwałym (art. 22a ust. 2 pkt 1 ww. ustawy). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie definiuje wprawdzie wprost pojęcia „ inwestycji w obcym środku trwałym ”, to jednak w praktyce przyjmuje się, że taką inwestycją są nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego, który używany jest na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wydatki związane z przeniesieniem, przebudową linii energetycznej, co do której nie zawarto umowy najmu, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze (we wniosku wskazano, iż w ogóle z tej linii nie pobiera prądu), nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym, a tym samym nie mogą być rozliczane w formie odpisów amortyzacyjnych.

2016
28
cze

Istota:

W jaki sposób Spółka ma rozliczyć koszt przebudowy linii energetycznej stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego?

Fragment:

Wnioskodawca wskazał niniejszym związek poniesionego wydatku (przebudowy linii energetycznej) z finalnym efektem w postaci uzyskania (zwiększenia) przychodu lub zabezpieczenia jego źródła. Dopiero po spełnieniu tych zasadniczych przesłanek poniesiony wydatek - przebudowa linii energetycznej - może stanowić koszt uzyskania przychodu. Zaznaczyć należy, iż nie ulega wątpliwości, że napowietrzna linia energetyczna, którą Wnioskodawca przebudował, przeniósł, nie stanowi środka trwałego w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę. Wątpliwości mogłyby się natomiast pojawić czy koszty przebudowy linii energetycznej traktować jako inwestycję w obcym środku trwałym (art. 22a ust. 2 pkt 1 ww. ustawy). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie definiuje wprawdzie wprost pojęcia „ inwestycji w obcym środku trwałym ”, to jednak w praktyce przyjmuje się, że taką inwestycją są nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego, który używany jest na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Należy zaznaczyć, że wydatki związane z nakładami na przebudowę, przeniesienie linii energetycznej nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym, a tym samym nie mogą być rozliczane w formie odpisów amortyzacyjnych w przypadku kiedy nie została zawarta żadna z ww. umów z grupą energetyczną”.

2016
9
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych w związku z przebudową linii energetycznej.

Fragment:

W tej sytuacji dbając o bezpieczeństwo przede wszystkim pracowników, zaistniała konieczność likwidacji napowietrznej linii energetycznej i zastąpieniem jej podziemną kablowa linią energetyczną, przebiegającą na pograniczu działki Wnioskodawcy. Prace polegałyby na usunięciu (skablowaniu) istniejącej napowietrznej linii energetycznej i pobudowanie nowej kablowej zakopanej w ziemi, także o mocy 15 kV z jej umiejscowieniem w odpowiedniej odległości na pograniczu działki Wnioskodawcy zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez „ B ” S.A. Przekazanie linii energetycznej na rzecz „ B ” S.A. zostanie wykonane wg warunków jakie wyda „ B ” S.A. zgodnie z Prawem Energetycznym. Nastąpi to po ukończeniu wszystkich prac związanych z przebudową i odebraniu prac przez odpowiednie służby takie jak np.: przedstawiciele „ B ” S.A. czy Nadzoru Budowlanego. Wszystkie towary i usługi nabyte w celu przebudowy (przeniesienia) linii energetycznej mają związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi świadczonymi przez Wnioskodawcę. Wszystkie nakłady poniesione z przebudową linii energetycznej będą miały związek z działalnością Wnioskodawcy i tylko z opodatkowaną podatkiem VAT. Od wszystkich nakładów poniesionych na przesunięcie linii energetycznej będzie przysługiwało Spółce prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

2014
12
mar

Istota:

W zakresie braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych w związku z przebudową linii energetycznych

Fragment:

(...) linii energetycznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych w związku z przebudową linii energetycznych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. z siedzibą w X, dalej Spółka działa głównie w branży produkcji i obróbki wyrobów metalowych dla przemysłu elektromaszynowego i motoryzacyjnego. Jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka realizuje inwestycje w zakresie rozbudowy hali produkcyjnej. Po ukończeniu inwestycji, Spółka będzie prowadziła działalność produkcyjną i będzie osiągała przychody ze sprzedaży wyprodukowanych wyrobów gotowych. Projektowana inwestycja kolidowała z siecią energetyczną, będącą własnością S.A., przechodzącą przez działki, na których była planowana inwestycja rozbudowy hali produkcyjnej, tym samym niezbędna była zmiana lokalizacji przedmiotowego odcinka sieci. W związku z tym, że sieć elektroenergetyczna kolidowała z rozbudową hali produkcyjnej Spółka zobowiązała się na podstawie zawartej umowy z firmą S.A. na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych.

2013
25
kwi

Istota:

Nienaliczanie podatku należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych w związku z przebudową linii energetycznej.

Fragment:

W celu wykorzystania całego zasobu kruszywa, Wnioskodawca wystąpił do ...Rejon Energetyczny ..z wnioskiem o przesunięcie linii energetycznej. W tym celu podpisał z ww. właścicielem linii umowę w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną. Wykonano projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę, certyfikaty, atesty. Zgodnie z umową Wnioskodawca został obciążony kosztami przebudowy wg wystawionych faktur dotyczących montażu sieci i słupów przez firmę.... Po przebudowie ww. linia została protokółem odbioru technicznego odebrana i przyjęta do eksploatacji przez.... Wnioskodawca wskazał, iż towary i usługi nabyte w celu przesunięcia linii energetycznej są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Linia energetyczna stanowi część składową sieci elektroenergetycznej należącą do... W momencie przekazania przebudowanego odcinka sieci Wnioskodawca nie był właścicielem przedmiotowej inwestycji, bowiem został on włączony do sieci i stanowi część istniejącej sieci należącej do podmiotu zarządzającego tą siecią stanowiąc jedną całość. Wobec powyższego poniesione przez Wnioskodawcę koszty stanowią nakłady na tą linię. Przebudowany odcinek linii napowietrznej przebiega częściowo przez grunt należący do Wnioskodawcy, oraz przez grunty sąsiadujące z kopalnią co wynikało z projektu technicznego.

2012
15
lis

Istota:

Czy kwota netto wykazana w fakturze końcowej rozliczającej wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji - rozliczona proporcjonalnie do udziałów Wnioskodawcy w spółce, o których stanowi umowa spółki jest dla Wnioskodawcy - jako wspólnika tej spółki - kosztem uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

Fragment:

Wydatki związane z nakładami na przeniesienie linii energetycznej nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym, skoro nie wiążą się z ulepszeniem tej linii i jednocześnie z firmą energetyczną nie została zawarta żadna z ww. umów. W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy). Reasumując, opisane we wniosku przeniesienie linii energetycznej nie stanowi ulepszenia środka trwałego ani też inwestycji w obcym środku trwałym. Skoro więc – jak wskazano we wniosku - przeniesienie linii elektroenergetycznej ma istotny wpływ na funkcjonowanie spółki jawnej, a więc ich poniesienie ma wpływ na uzyskanie przychodu, to poniesiony z tego tytułu wydatek – stosownie do udziału w zysku spółki - może stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu.

2011
1
lip

Istota:

Czy w sytuacji, gdy w przypadkach przedstawionych w opisie stanu przyszłego Spółka będzie wyrażała zgodę na przełożenie odcinków sieci ciepłowniczej stanowiącej jej własność, to włączając do używania takie przełożone odcinki powinna wykazywać przychód do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 tej ustawy w przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przecięcia się z urządzeniem typu liniowego (w szczególności linią energetyczną lub telekomunikacyjną, rurociągiem, taśmociągiem) powoduje naruszenie tych obiektów lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie zmiany należy do zarządcy drogi. Z kolei ust. 3 tego przepisu stanowi, że "Koszty przełożenia urządzeń liniowych w pasie drogowym, wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzenia liniowego, w wysokości odpowiadającej wartości tych urządzeń i przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych, z zastrzeżeniem ust. 4, pokrywa zarządca drogi". W opinii Spółki naturalnym zatem jest, że skoro będąca jej własnością sieć ciepłownicza koliduje z innymi projektami, w tym wypadku, projektami drogowymi, to zarządca drogi dokonując jej przełożenia przywraca jedynie jej funkcjonalność, czego dowodem są postanowienia protokołu odbiorczego, na podstawie którego następuje nieodpłatne przekazanie urządzeń właścicielowi sieci (ust. 5). W przypadku bowiem, gdyby przy okazji przełożenia sieci były wykonane jej ulepszenia to zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, wskazanym zresztą także w ust. 3, po pierwsze, takie ulepszenia musiałyby być uzgodnione pomiędzy stronami, a po drugie, koszty tego ulepszenia byłby zobowiązany pokryć właściciel sieci (w omawianym przypadku Spółka).

2011
1
lip

Istota:

Czy w świetle przypisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zdemontowanie odcinka linii energetycznej stanowiącego jej część składową a następnie zastąpienie tego odcinka nowym odcinkiem, przebiegającym pod ziemią lub przez inną nieruchomość, będzie powodowało konieczność zmiany wartości początkowej środka trwałego jakim jest linia energetyczna?

Fragment:

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w obu z podanych wyżej przypadków przebudowa linii energetycznej polegała na zastąpieniu istniejącego odcinka innym odcinkiem, który przebiega w sposób zgodny z wyrokiem sądu, bądź z umową zawartą z właścicielem nieruchomości. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle przypisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zdemontowanie odcinka linii energetycznej stanowiącego jej część składową a następnie zastąpienie tego odcinka nowym odcinkiem, przebiegającym pod ziemią lub przez inną nieruchomość, będzie powodowało konieczność zmiany wartości początkowej środka trwałego jakim jest linia energetyczna... Wnioskodawca zauważa, iż zgodnie z treścią art. 16g ust. 16 updop w razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej, wartość początkową tego środka zmniejsza się od następnego miesiąca po odłączeniu o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią w okresie połączenia sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego. Jednocześnie art. 16g ust. 17 updop stanowi, iż jeżeli odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, w miesiącu połączenia zwiększy się wartość początkową tego innego środka o różnicę, o której mowa w ust. 16.

2011
1
maj

Istota:

Czy przekazanie przez podatnika własności nowych elementów składowych linii energetycznej powstałych w wyniku usunięcia kolizji będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT oraz, czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem przez nią towarów i usług dotyczących usunięcia kolizji.

Fragment:

Ponadto analizując przedstawiony stan faktyczny oraz zapis art.86 ust. 1 ustawy o podatku VAT Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu uznaje prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu towarów i usług związanych z przebudową linii energetycznej.Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art.114, art.119 ust.4, art.120 ust.17 i 19 oraz art.124.Zatem przepis art.86 ust.1 wyłącza jedynie możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.Jak wskazano wcześniej przebudowa linii energetycznej wykazuje związek z wykonywaniem przez podatnika czynności opodatkowanych, gdyż jest to, w uznaniu Strony, czynność konieczna w celu rozpoczęcia planowanej inwestycji polegającej na budowie Centrum a tym samym uzyskaniu przyszłych przychodów z jego wynajmu.Jednakże jeżeli w przyszłości okaże się, że inwestycja związana z budową Centrum nie posłużyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ zmieniło się przeznaczenie obiektu i stał się on np. przedmiotem czynności zwolnionej od podatku – zastosowanie znajdzie art. 91 ust. 7 ustawy - obligujący podatnika do dokonania korekty kwoty odliczonego wcześniej podatku VAT. Interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego. Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej wydania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego .

2011
1
sty

Istota:

Uprzejmie prosimy o wydanie opinii na temat wysokości stawki podatku VAT stosowanego do usług związanych z wycinką drzew, krzewów, przycinania gałęzi drzew pod liniami elektroenergetycznymi NN, ŚN, WN oraz nn.
Według Urzędu Statystycznego w Łodzi usługa ta podlega pod symbol PKWiU 01.41.12-00.00.

Naszym zdaniem ww. usługa powinna być opodatkowana w wysokości 3%.

Fragment:

Pod pozycją 135 tego załącznika wymienione zostały usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt (PKWiU ex 01.4). Jednakże w przepisach przejściowych zawartych w ww. ustawie, ustawodawca w art. 146 ust. 1 pkt 1 postanowił, że w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W świetle powyższego należy stwierdzić, że usługa sklasyfikowana do grupowania PKWiU 01.41.12 jako wymieniona w poz. 64 załącznika nr 6, podlega w okresie od 1 maja 2004r. do 30 kwietnia 2008r. opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 3%.