Linia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to linia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Opodatkowanie oraz wystawienie faktury z tytułu wykonania usługi.

Fragment:

Maszyny te tworzą w pewnym sensie linię produkcyjną do obróbki bloków silnika wraz z dziesiątkami innych maszyn zajmujących łącznie całą halę produkcyjną. Maszyna, a w zasadzie zespół maszyn może także pracować oddzielnie. Linia obróbcza także może pracować bez maszyn myjących. Wnioskodawca nie montował tych maszyn w nowym miejscu ich posadowienia ani nie podłączał ich do mediów (woda, prąd, powietrze itp.). Czy usługa relokacji i montażu świadczona przez Wnioskodawcę dotyczyła części linii produkcyjnej, która jest na stałe zainstalowana w budynku i która nie może być przeniesiona bez zniszczenia lub zmiany budynku bądź zniszczenia lub zmiany tej linii produkcyjnej? Odpowiedź Kierownika Projektu: Usługa relokacji (bez ich ponownego montażu). Maszyny nie są na stałe związane z posadzką hali poprzez kotwy. Stoją na posadzce hali i można je przenieść, bez zniszczenia podłogi budynku i zmiany budynku w którym stoi oraz bez zniszczenia i zmiany linii produkcyjnej, którą to tworzy wraz z innymi maszynami. Należy wskazać klasyfikację statystyczną dla usługi będącej przedmiotem pytań – według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r.

2017
7
sie

Istota:

W jaki sposób należy opodatkować VAT nabycie linii produkcyjnej w Polsce, w szczególności w którym momencie należy przyjąć, że nastąpi dostawa linii?W jaki sposób należy opodatkować VAT nabycie Dodatkowych Elementów do linii produkcyjnej?

Fragment:

Z wniosku wynika, że Spółka w związku z zamiarem uruchomienia produkcji płyt warstwowych dachowych i ściennych z okładzinami zewnętrznymi metalowymi i elastycznymi zdecydowała się na zamówienie nowej linii produkcyjnej (i elementów do niej) do produkcji ww. płyt od kontrahenta zagranicznego. Spółka nabywa linię do produkcji płyt wraz z usługą montażu i uruchomienia linii. Linia wymagała specjalistycznego montażu ze strony inżynierów niemieckich. Ustalona w umowie cena za linię jest płacona zaliczkowo. Po podpisaniu umowy i wpłaceniu przez Spółkę zaliczki (30%) kontrahent rozpoczął produkcję linii dla Spółki. Linia produkcyjna pozostaje własnością (w sensie cywilnoprawnym) sprzedającego do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego. Po rozpoczęciu produkcji linii okazało się, że niezbędne będzie zamówienie dodatkowych elementów (klocków bocznych uszczelniających, do ścian, elementów chłodni i dachu, rozwijaków oraz wózków (wagonów) do przewozu kręgów, elementu przedłużenia profilowania), które są ściśle związane z linią i bez których linia nie będzie należycie funkcjonować. Na moment obecny linia produkcyjna nie jest towarem zgodnym z zamówioną u producenta specyfikacją. Spółka z perspektywy VAT potraktowała całość nabycia linii jako dostawę z montażem podlegającą VAT w Polsce na zasadzie odwrotnego obciążenia.

2011
1
maj

Istota:

Czy zakupione od producentów i dealerów maszyny i urządzenia wchodzące w skład konkretnej linii produkcyjnej przez kontrahenta Wnioskodawcy, a następnie po zmontowaniu w jedną linię i przeprowadzeniu testów (m.in. produkcji testowej) zostaną przez Wnioskodawcę zakupione, będzie można uznać za nowe środki trwałe w rozumieniu przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych?

Fragment:

Ponieważ odbiorcą produktów wytwarzanych przy użyciu przedmiotowej linii produkcyjnej będzie, przynajmniej w pierwszej fazie, wyłącznie LG I., bardzo istotne jest, aby linia była przystosowana do oczekiwań kontrahenta. Ukształtowanie relacji z kontrahentem w ten sposób, że LG I. zmontuje linię i przeprowadzi testy, jest wyjściem naprzeciw jego oczekiwaniom. Stanowi to również dla Spółki gwarancję, że linia produkcyjna będzie w pełni przydatna i funkcjonalna dla celów przyszłej produkcji. W ocenie Spółki nie zmienia to jednak faktu, że nabywana linia produkcyjna lub jej elementy stanowią nowe środki trwałe. Dla celów ustalenia czy dany środek trwały jest nowym środkiem trwałym istotny jest fakt, czy był on wcześniej faktycznie używany przez LG I., a nie czy był przedmiotem czynności prawnej polegającej na sprzedaży tego środka. Przyjęcie, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z „ używaniem ” linii produkcyjnej prowadziłoby do absurdalnego wniosku, że każdy przedmiot nabywany na rynku, który podlegał testom jakościowym, nie jest nowy, lecz używany. Niezależnie od powyższego, zdaniem Spółki, za uznaniem przedmiotowej linii produkcyjnej za nową, przemawia również fakt, iż zarówno sama linia, jak i poszczególne jej składniki nie stanowiły wcześniej dla jakiegokolwiek podmiotu środków trwałych podlegających amortyzacji.

2011
1
mar

Istota:

W listopadzie Spółka otrzymała zlecenie od kontrahenta unijnego (Niemcy) na zatrudnienie 4 pracowników. Przedmiotem umowy jest montaż instalacji TR dla projektu Y w Polsce, a zatrudnieni pracownicy będą wykonywać prace spawalnicze i monterskie np. remont linii produkcyjnej w fabryce w Polsce. Rozliczenie z kontrahentem zagranicznym odbywać się będzie na podstawie zestawienia roboczogodzin fakturami w walucie EURO, a faktura wystawiona będzie na adres siedziby w Niemczech. Czy w ramach zawartej umowy, usługi monterskie i spawalnicze, które będą wykonywać pracownicy zatrudnieni w Spółce, wykonujący prace w Polsce na rzecz kontrahenta unijnego, będą opodatkowane podatkiem VAT w Polsce?

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż pracownicy zatrudnieni w Spółce będą wykonywać prace spawalnicze i monterskie (np. remont linii produkcyjnej w fabryce) na terenie Polski. Odnosząc się do przepisu art. 27 ust. 2 pkt 1 cyt. jw., w przypadku gdy świadczone usługi będą związane z nieruchomościami (fabryka), to będą opodatkowane w miejscu jej położenia, czyli w Polsce. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%. Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku stwierdza, iż stanowisko Podatnika wyrażone we wniosku jest prawidłowe. Stąd postanowiono, jak w sentencji. Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).