ITPP1/4512-232/15/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sposób liczenia limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu liczenia limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu liczenia limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 1 grudnia 2014 r. „założył” i rozpoczął Pan prowadzenie działalności w zakresie naprawy i konserwacji statków i łodzi – PKD 33.15.Z, PKWiU 33.15.10.0. Wykonywanie ww. działalności pozwala Panu na korzystanie ze zwolnienia od podatku VAT do określonego limitu, obliczonego w proporcji do okresu prowadzenia działalności. Od dnia 1 grudnia 2014 r. rozpoczął Pan wykonywanie działalności gospodarczej, czego dowodem jest zawarcie umowy współpracy ze S. S.A. W § 5 umowy jest podany okres rozpoczęcia współpracy tj. wykonywania usługi na rzecz ww. firmy. W związku z tym obliczył Pan kwotę zwolnienia od podatku sprzedaży w proporcji do okresu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. 31 dni x 150.000 / 365 dni = 12.739,73 zł – limit zwolnienia.

Natomiast właściwy dla Pana urząd skarbowy twierdzi, ze powinien Pan przyjąć do obliczenia limitu datę wystawienia pierwszej faktury, która została wystawiona zbiorczo na koniec miesiąca grudnia 2014 r., zgodnie z umową o współpracy. Wg urzędu powinien Pan być już od grudnia czynnym podatnikiem VAT. Natomiast zgodnie z informacją uzyskaną z Krajowej Informacji Podatkowej nie przekroczył Pan limitu, gdyż od 1 grudnia 2014 r. winien Pan liczyć limit (przyjmując 1 grudnia 2014 r jako datę rozpoczęcia działalności), zatem prawidłowo obliczył Pan limit do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 9.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Od kiedy powinien Pan liczyć limit zwolnienia od podatku, czy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, czy od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży...

Zdaniem Wnioskodawcy, do obliczenia limitu do korzystania ze zwolnienia sprzedaży od podatku winien brać pod uwagę wyłącznie datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, gdyż okres prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczął się już w dniu 1 grudnia 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jeżeli – jak wynika z art. 113 ust. 5 ustawy – wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ponadto, na mocy art. 113 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Dla określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy istotny jest zatem dzień, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej.

Tak więc przysługiwał Panu limit obrotu liczony proporcjonalnie od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2014. Za moment rozpoczęcia działalności należy przyjąć datę faktycznego wykonania pierwszej czynności (np. podpisania umowy, dokonania zakupu itp.) związanej z prowadzoną działalnością.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro – jak wynika z opisu stanu faktycznego – w dniu 1 grudnia 2014 r. zawarł Pan umowę współpracy z kontrahentem w ramach działalności gospodarczej, za datę rozpoczęcia działalności należy przyjąć w Pana przypadku ten dzień. W konsekwencji, w przypadku dokonania wyliczenia obrotu, uprawniającego do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, winien Pan wziąć pod uwagę okres od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej do końca roku podatkowego. Bez znaczenia zatem w opisanych okolicznościach jest data wystawienia faktury, która dokumentuje świadczone w ramach prowadzonej działalności usługi.

Zatem jeżeli dniem rozpoczęcia faktycznych czynności w ramach działalności gospodarczej był dzień 1 grudnia 2014 r., to aby ustalić limit, uprawniający do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, powinien Pan posłużyć się wzorem: liczba dni pozostających do końca roku od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, czyli od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (jeżeli w tym dniu faktycznie podjęta została pierwsza czynność, związana z prowadzoną działalnością) x 150.000/liczba dni w roku. Mając na uwadze treść art. 113 ust. 10 ustawy, w momencie przekroczenia w trakcie roku podatkowego kwoty wyliczone w ww. sposób, utraci Pan prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku o0d towarów i usług.

Reasumując w odniesieniu do przedstawionego sposobu obliczenia wysokości limitu sprzedaży należy stwierdzić, że jest on prawidłowy, ponieważ limit ten zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT należy obliczyć mnożąc ilość dni prowadzenia działalności gospodarczej przez kwotę limitu określoną w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, a iloczyn tych kwot należy podzielić na ilość dni w roku podatkowym.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie zaznacza się, iż w niniejszym rozstrzygnięciu ustosunkowano się co do zasady określenia limitu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, a nie dokonano oceny prawidłowości rachunkowej wyliczenia kwoty przedstawionej przez Pana, albowiem ocena taka może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.