ITPB1/4511-572/16/HD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Jak obliczya indywidualny przychód Wnioskodawcy osi1gniety w 2016 r. dla ustalenia limitu 1.200.000 euro na 2017 r. w sytuacji prowadzenia w 2016 r. dzia3ów specjalnych przez ma3?onków na podstawie dwóch odrebnych decyzji bez zawierania przez ma3?onków umowy spó3ki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, dzia3aj1cy w imieniu Ministra Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2016 r. (data wp3ywu 7 lipca 2016 r.), uzupe3nionym w dniu 1 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dzia3ów specjalnych produkcji rolnej – jest nieprawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dzia3ów specjalnych produkcji rolnej.

We wniosku oraz jego uzupe3nieniu przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawca jest osob1 fizyczn1, maj1c1 miejsce zamieszkania na terenie Polski, podlegaj1c1 w Polsce nieograniczonemu obowi1zkowi podatkowemu.

Wnioskodawca pozostaje w zwi1zku ma3?enskim, w którym to ma3?enstwie panuje ustrój ustawowej wspólnooci maj1tkowej.

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne na terytorium Polski. W prowadzonej dzia3alnooci Wnioskodawca wykorzystuje sk3adniki maj1tkowe stanowi1ce „gospodarstwo rolne” w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z póYn. zm.), oraz bed1ce w3asnooci1 Wnioskodawcy, takie jak:

  • budynki gospodarskie,
  • specjalistyczne maszyny i urz1dzenia, niezbedne do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez Wnioskodawce,
  • grunty („gospodarstwo rolne”).

Wnioskodawca w gospodarstwie rolnym prowadzi dzia3alnooa produkcyjn1 w zakresie uprawy grzybów (pieczarek) powy?ej 25 m2 powierzchni uprawowej, która na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi dzia3alnooa rolnicz1 w formie dzia3ów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioskodawca w 2015 r. rozlicza3 podatek od dochodów uzyskiwanych z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej na podstawie decyzji naczelnika w3aociwego urzedu skarbowego wydanej na jego imie i nazwisko przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z okreolonej jednostki produkcji zwierzecej, okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniewa? rozmiary dzia3ów specjalnych produkcji rolnej Wnioskodawcy przekracza3y wielkooci okreolone w za31czniku nr 2, opodatkowaniu podlega3y dochody uzyskane w roku podatkowym ze wszystkich jednostek produkcji, zgodnie z art. 24 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym odo osób fizycznych.

Od rozpoczecia dzia3alnooci gospodarstwa rolnego w zakresie dzia3ów specjalnych, jak te? w 2015 r., Wnioskodawca nie prowadzi3 ksi1g rachunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzeonia 1994 r. o rachunkowooci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330. z póYn. zm.).

Wnioskodawca oprócz dochodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej nie uzyskuje dochodów z dzia3alnooci gospodarczej.

W 2015 r. przychody netto ze sprzeda?y osi1gnietej przez Wnioskodawce w ramach dzia3ów specjalnych gospodarstwa rolnego przekroczy3y równowartooa w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci od dnia 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca jest obowi1zany prowadzia ksiegi rachunkowe, poniewa? jego przychody netto ze sprzeda?y towarów produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios3y co najmniej równowartooa w walucie polskiej 1.200.000 euro. Jednoczeonie Wnioskodawca nie zawiadamia3 naczelnika urzedu skarbowego o zamiarze prowadzenia ksi1g rachunkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowi1zuj1cego od 1 stycznia 2016 r., a dodanego przez art. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 699), w przypadku gdy obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowooci przychód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej ustala sie na podstawie prowadzonych ksi1g rachunkowych wed3ug zasad okreolonych w art. 14.

W owietle przepisów prawa obowi1zuj1cych od dnia 1 stycznia 2016 r., skoro Wnioskodawca osi1gaj1c przychody z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej za 2015 r., wynosz1ce co najmniej równowartooa w walucie polskiej 1.200.000 euro, stosownie do treoci przepisów ustawy o rachunkowooci zobligowany zosta3 do prowadzenia ksi1g rachunkowych, to zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca jest zobowi1zany do rozliczania przychodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej na podstawie tych ksi1g rachunkowych.

Obecnie ?ona Wnioskodawcy, pozostaj1ca z nim w ma3?enskiej ustawowej wspólnooci maj1tkowej, z3o?y3a deklaracje PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej na 2016 r., poniewa? rozpocze3a prowadzenie dzia3ów specjalnych produkcji rolnej w ci1gu roku podatkowego 2016 i bedzie uzyskiwaa przychody z tego Yród3a przychodów, deklaracja PIT-6 dotyczy 50% ca3ej produkcji gospodarstwa rolniczego.

Wnioskodawca w 2016 r. w prowadzonych dzia3ach specjalnych produkcji rolnej wy31cznie przez niego, bez uwzgledniania przychodów uzyskanych przez ?one, nie zamierza osi1gn1a przychodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej powoduj1cych obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowooci (powy?ej 1.200.000 euro).

W 2017 r. Wnioskodawca nie bedzie prowadzia ksi1g rachunkowych ani podatkowej ksi1?ki przychodów i rozchodów. Dochód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej Wnioskodawca bedzie ustalaa w 2017 r. przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z okreolonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzecej na podstawie decyzji naczelnika urzedu skarbowego w sprawie wymiaru podatku z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej po z3o?eniu deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego na 2017 r. – PIT-6 w wysokooci 50% ca3ej produkcji gospodarstwa rolnego.

Na potrzeby podatku od towarów i us3ug podatnikiem pozostanie wy31cznie Wnioskodawca – zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i us3ug. Wymieniony przepis wprowadza zasade, ?e do z3o?enia zg3oszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wy31cznie jedna osoba fizyczna spooród tych, które prowadz1 wspólne gospodarstwo rolne, leone lub rybackie. Dokonanie zg3oszenia rejestracyjnego skutkuje tym, ?e faktury dotycz1ce tego gospodarstwa bed1 wystawiane na Wnioskodawce, który dokona3 zg3oszenia rejestracyjnego. Jednoczeonie tylko Wnioskodawca wystepowaa bedzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzeda?y (dostawie) produktów rolnych na fakturach wystawianych w dzia3ach specjalnych produkcji rolnej prowadzonych odrebnie przez Wnioskodawce i przez ?one Wnioskodawcy.

W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie.

Jak obliczya indywidualny przychód Wnioskodawcy osi1gniety w 2016 r. dla ustalenia limitu 1.200.000 euro na 2017 r. w sytuacji prowadzenia w 2016 r. dzia3ów specjalnych przez ma3?onków na podstawie dwóch odrebnych decyzji bez zawierania przez ma3?onków umowy spó3ki?

Zdaniem Wnioskodawcy, na potrzeby ustalania limitu 1.200.000 euro w 2016 r., który bedzie mia3 wp3yw na obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych w 2017 r., Wnioskodawca bedzie ustalaa swój przychód netto:

  1. w wysokooci 100% ca3ej produkcji gospodarstwa rolnego (przychodów netto ze sprzeda?y produktów, towarów i operacji finansowych) od 1 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczecia przez ma3?onke Wnioskodawcy prowadzenia dzia3ów specjalnych produkcji rolnej w ci1gu roku podatkowego 2016;
  2. w wysokooci 50% ca3ej produkcji gospodarstwa rolnego (przychodów netto ze sprzeda?y produktów, towarów i operacji finansowych) od dnia rozpoczecia przez ma3?onke Wnioskodawcy prowadzenia dzia3ów specjalnych produkcji rolnej w ci1gu roku podatkowego 2016 r. do konca 2016 r.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z póYn. zm.) – co do zasady – dotycz1 opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje sie do przychodów z dzia3alnooci rolniczej, z wyj1tkiem przychodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzia3ami specjalnymi produkcji rolnej s1: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roolin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeYnego i nieonego. Wylegarnie drobiu, hodowla i chów zwierz1t futerkowych i laboratoryjnych, hodowla d?d?ownic. Hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierz1t poza gospodarstwem rolnym.

W myol art. 2 ust. 3a ww. ustawy nie stanowi1 dzia3ów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierz1t w rozmiarach nieprzekraczaj1cych wielkooci okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy, zwanym „za31cznikiem nr 2”.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dzia3y specjalne produkcji rolnej s1 odrebnym Yród3em przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2016 r., przychód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej ustala sie wed3ug zasad okreolonych w art. 14, je?eli podatnik prowadzi ksiegi wykazuj1ce te przychody. O zamiarze za3o?enia ksi1g podatnik jest obowi1zany zawiadomia w3aociwego naczelnika urzedu skarbowego przed rozpoczeciem roku podatkowego albo przed rozpoczeciem prowadzenia dzia3ów specjalnych produkcji rolnej, je?eli nast1pi3o ono w ci1gu roku, z zastrze?eniem ust. 2.

Natomiast w myol art. 15 ust. 2 ww. ustawy w przypadku gdy obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowooci, przychód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej ustala sie na podstawie prowadzonych ksi1g rachunkowych wed3ug zasad okreolonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowi1zku zawiadamiania w3aociwego naczelnika urzedu skarbowego o za3o?eniu ksi1g rachunkowych.

Jak stanowi art. 24 ust. 4 powo3anej ustawy, dochodem (strat1) z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej jest ró?nica pomiedzy przychodem z tytu3u prowadzenia tych dzia3ów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiekszona o wartooa przyrostu stada zwierz1t na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na pocz1tek roku i pomniejszona o wartooa ubytków w tym stadzie w ci1gu roku podatkowego. Dochód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej, je?eli podatnik nie prowadzi ksi1g, o których mowa w art. 15, ustala sie przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z okreolonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzecej, okreolonych w za31czniku nr 2.

Stosownie do treoci art. 24a ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne, spó3ki cywilne osób fizycznych, spó3ki jawne osób fizycznych oraz spó3ki partnerskie wykonuj1ce dzia3alnooa gospodarcz1, s1 obowi1zane prowadzia podatkow1 ksiege przychodów i rozchodów, zwan1 dalej „ksieg1”, z zastrze?eniem ust 3 i 5, albo ksiegi rachunkowe. Zgodnie z odrebnymi przepisami, w sposób zapewniaj1cy ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokooci nale?nego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a tak?e uwzgledniaa w ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych informacje niezbedne do obliczenia wysokooci odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

W myol art. 24a ust. 2 pkt 2 ustawy obowi1zek prowadzenia ksiegi dotyczy równie? osób prowadz1cych dzia3y specjalne produkcji rolnej, je?eli osoby te zg3osi3y zamiar prowadzenia tych ksi1g.

Zastosowany w tym przepisie termin „równie?” wskazuje, ?e ustawodawca uregulowa3 w nim zasadniczo odmienn1 sytuacje faktyczn1 ni? ta, która podlega regulacji zawartej w ust. 1 art. 24a. O ile zatem ust. 1 art. 24a ustawy dotyczy podatników wykonuj1cych dzia3alnooa gospodarcz1, a wiec uzyskuj1cych przychody ze Yród3a przychodów okreolonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy jako pozarolnicz1 dzia3alnooa gospodarcza, o tyle ust. 2 art. 24a ustawy odnosi sie do podatników uzyskuj1cych przychody z innych Yróde3 przychodów – prowadz1cych dzia3y specjalne produkcji rolnej, je?eli osoby te zg3osi3y zamiar prowadzenia tych ksi1g (pkt 2).

Natomiast termin „ksiegi” zastosowany w tej regulacji, jak równie? w art. 15 i 24 ust. 4 ustawy odnosi sie zarówno do podatkowej ksiegi przychodów jak i ksi1g rachunkowych.

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spó3ek cywilnych osób fizycznych, spó3ek jawnych osób fizycznych oraz spó3ek partnerskich, je?eli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wynios3y w walucie polskiej co najmniej równowartooa kwoty okreolonej w euro w przepisach o rachunkowooci. Okreolony w tym przepisie obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych po przekroczeniu okreolonego limitu przychodów dotyczy – co do zasady – podatników osi1gaj1cych przychody z prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej.

W myol art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 wrzeonia 1994 r. o rachunkowooci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330. z póYn. zm.) przepisy ustawy o rachunkowooci, zwanej dalej „ustaw1”, stosuje sie z zastrze?eniem ust. 3, do maj1cych siedzibe lub miejsce sprawowania zarz1du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spó3ek cywilnych osób fizycznych, spó3ek jawnych osób fizycznych oraz spó3ek partnerskich, je?eli ich przychody netto ze sprzeda?y towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios3y co najmniej równowartooa w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Z przepisu tego wynika, ?e przepisy ustawy o rachunkowooci stosuje sie m.in. do osób fizycznych i ww. spó3ek, których przychody netto ze sprzeda?y towarów produktów za poprzedni rok obrotowy wynios3y co najmniej równowartooa w walucie polskiej 1.200.000 euro, niemniej przepis ten winien bya wyk3adany z uwzglednieniem treoci normatywnej zawartej w art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazany przepis art. 24a ustawy zawiera bowiem normy szczególne okreolaj1ce, po pierwsze, kiedy obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych powstaje dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskuj1cych przychody z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej (ust. 4) oraz po drugie, których podatników obowi1zek prowadzenia ksi1g co do zasady dotyczy, chyba ?e sami zdecyduj1 sie na przyjecie tego obowi1zku (ust. 2 pkt 2). Ma on wiec wyraYnie we?szy zakres regulacji, a zatem jest przepisem szczególnym w stosunku do ogólnego przepisu zamieszczonego w ustawie o rachunkowooci.

Przekroczenie limitu przychodów, o jakim mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci, spowoduje obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych.

Ponadto z dniem 1 stycznia 2016 r. w przypadku, gdy obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowooci, przychód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej ustala sie na podstawie prowadzonych ksi1g rachunkowych wed3ug zasad okreolonych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosunki maj1tkowe pomiedzy ma3?onkami zosta3y uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583).

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwil1 zawarcia ma3?enstwa powstaje miedzy ma3?onkami z mocy ustawy wspólnooa maj1tkowa (wspólnooa ustawowa) obejmuj1ca przedmioty maj1tkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje ma3?onków lub przez jednego z nich (maj1tek wspólny). Przedmioty maj1tkowe nieobjete wspólnooci1 ustawow1 nale?1 do maj1tku osobistego ka?dego z ma3?onków. Z kolei w myol art. 35 ww. ustawy w czasie trwania wspólnooci ustawowej ?aden z ma3?onków nie mo?e ?1daa podzia3u maj1tku wspólnego. Nie mo?e równie? rozporz1dzaa ani zobowi1zywaa sie do rozporz1dzania udzia3em, który w razie ustania wspólnooci przypadnie mu w maj1tku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach nale?1cych do tego maj1tku. Dope3nieniem powy?szych regulacji jest art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego stanowi1cy, ?e oboje ma3?onkowie maj1 równe udzia3y w maj1tku wspólnym.

Ponadto, z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, ?e przychody z udzia3u w spó3ce niebed1cej osob1 prawn1, ze wspólnej w3asnooci, wspólnego przedsiewziecia, wspólnego posiadania lub jego prawa do udzia3u w zysku (udzia3u) oraz, z zastrze?eniem ust. 1a, 31czy sie z pozosta3ymi przychodami ze Yróde3, z których dochód podlega opodatkowaniu wed3ug skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje sie, ?e prawa do udzia3u w zysku (udzia3u) s1 równe. Przy czym zasady wyra?ane w ust. 1 stosuje sie odpowiednio do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowi1cych kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Do ustalenia okreolonego w ustawie o rachunkowooci limitu przychodów zobowi1zuj1cych do za3o?enia ksi1g rachunkowych – w sytuacji, gdy ma3?onków 31czy wspólnooa maj1tkowa – ka?dy z ma3?onków zobowi1zany jest do ustalenia swojego przychodu w wysokooci 50% przychodu rocznego z dzia3ów specjalnych prowadzonych w ich gospodarstwie rolnym. Przychody Wnioskodawcy (oraz koszty) z dzia3ów specjalnych prowadzonych wspólnie z ma3?onk1 nale?y ustalia zgodnie z dyspozycj1 art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. proporcjonalnie do udzia3u w maj1tku wspólnym. Udzia3y te s1 równe, a zatem wynosz1 po 50% co wynika z § 1 art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

Maj1c na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz wy?ej wskazane przepisy nale?y stwierdzia, ?e dla ustalenia limitu 1.200.000 euro za 2017 r. Wnioskodawca bedzie ustala3 swój obrót za rok 2016 r. w wysokooci:

  1. 100% przychodu netto uzyskanego z prowadzonych dzia3ów specjalnych produkcji rolnej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczecia prowadzenia dzia3ów specjalnych produkcji rolnej przez ma3?onke Wnioskodawcy;
  2. 50% 31cznego przychodu netto z prowadzonych dzia3ów specjalnych produkcji rolnej osi1ganego przez Wnioskodawce i jego ma3?onke od dnia rozpoczecia prowadzenia dzia3ów specjalnych produkcji rolnej przez ?one Wnioskodawcy do konca 2016 r.

Je?eli tak ustalony przychód, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci, nie przekroczy w 2016 r. pu3apu równowartooci w walucie polskiej 1.200.000 euro – to Wnioskodawca bedzie mia3 prawo opodatkowywaa przypadaj1ce na niego przychody osi1gniete w 2017 r. przy wykorzystaniu szacunkowych norm dochodu na podstawie art. 24 ust. 4 i ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych równie? w sytuacji, gdy tylko Wnioskodawca wystepowaa bedzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzeda?y (dostawie) produktów rolnych na fakturach wystawianych w dzia3ach specjalnych produkcji rolnej prowadzonych odrebnie przez Wnioskodawce i przez ?one Wnioskodawcy jednostki produkcji zwierzecej – na podstawie decyzji z urzedu skarbowego w sprawie wymiaru podatku z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej – po z3o?eniu deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego na 2017 r. PIT-6 w wysokooci 50% ca3ej produkcji gospodarstwa rolnego.

Na potrzeby podatku od towarów i us3ug podatnikiem pozostanie wy31cznie Wnioskodawca – zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i us3ug. Wymieniony przepis wprowadza zasade, ?e do z3o?enia zg3oszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wy31cznie jedna osoba fizyczna spooród tych, które prowadz1 wspólne gospodarstwo rolne, leone lub rybackie. Dokonanie zg3oszenia rejestracyjnego skutkuje tym, ?e faktury dotycz1ce tego gospodarstwa bed1 wystawiane na Wnioskodawce, który dokona3 zg3oszenia rejestracyjnego. Jednoczeonie tylko Wnioskodawca wystepowaa bedzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzeda?y (dostawie) produktów rolnych na fakturach wystawianych w dzia3ach specjalnych produkcji rolnej prowadzonych odrebnie przez Wnioskodawce i przez ?one Wnioskodawcy.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawce potwierdzaj1 interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016 r. Nr ILPB1/4511-1-1488/15-2/IM, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr ITPB1/4511-116/16/HD oraz z dnia 17 czerwca 2016 r. Nr ITPB1/4511-324/16/JC.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest nieprawid3owe.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z póYn. zm.) – co do zasady – dotycz1 opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Jednak?e przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje sie do przychodów z dzia3alnooci rolniczej, z wyj1tkiem przychodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej, które stanowi1 Yród3o przychodu okreolone w art. 10 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Dzia3ami specjalnymi produkcji rolnej w myol art. 2 ust. 3 ww. ustawy s1: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roolin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeYnego i nieonego, wylegarnie drobiu, hodowla i chów zwierz1t futerkowych i laboratoryjnych, hodowla d?d?ownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierz1t poza gospodarstwem rolnym. Natomiast jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a wy?ej cytowanej ustawy nie stanowi1 dzia3ów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierz1t w rozmiarach nieprzekraczaj1cych wielkooci okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy, tj. w Tabeli rodzajów i rozmiarów dzia3ów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, zwanym „za31cznikiem nr 2”.

Zasady ustalania dochodu z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej okreola przepis art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, i? dochodem (strat1) z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej jest ró?nica pomiedzy przychodem z tytu3u prowadzenia tych dzia3ów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiekszona o wartooa przyrostu stada zwierz1t na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na pocz1tek roku i pomniejszona o wartooa ubytków w tym stadzie w ci1gu roku podatkowego. Dochód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej, je?eli podatnik nie prowadzi ksi1g, o których mowa w art. 15, ustala sie przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z okreolonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzecej, okreolonych w za31czniku nr 2.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, którzy dochody z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej ustalaj1 przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z okreolonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzecej, okreolonych w za31czniku nr 2, s1 obowi1zani sk3adaa w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego urzedowi skarbowemu deklaracje wed3ug ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym.

Stosownie do treoci art. 24a ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne, spó3ki cywilne osób fizycznych, spó3ki jawne osób fizycznych oraz spó3ki partnerskie, wykonuj1ce dzia3alnooa gospodarcz1, s1 obowi1zane prowadzia podatkow1 ksiege przychodów i rozchodów, zwan1 dalej „ksieg1”, z zastrze?eniem ust. 3 i 5, albo ksiegi rachunkowe, zgodnie z odrebnymi przepisami, w sposób zapewniaj1cy ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokooci nale?nego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a tak?e uwzgledniaa w ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych informacje niezbedne do obliczenia wysokooci odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Obowi1zek prowadzenia ksiegi dotyczy równie? osób prowadz1cych dzia3y specjalne produkcji rolnej, je?eli osoby te zg3osi3y zamiar prowadzenia tych ksi1g – o czym stanowi art. 24a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spó3ek cywilnych osób fizycznych, spó3ek jawnych osób fizycznych oraz spó3ek partnerskich, je?eli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wynios3y w walucie polskiej co najmniej równowartooa kwoty okreolonej w euro w przepisach o rachunkowooci (art. 24a ust. 4 ustawy).

Na mocy art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z dzia3alnooci, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza dzia3alnooa gospodarcza), uwa?a sie kwoty nale?ne, choaby nie zosta3y faktycznie otrzymane, po wy31czeniu wartooci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonuj1cych sprzeda?y towarów i us3ug opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug za przychód z tej sprzeda?y uwa?a sie przychód pomniejszony o nale?ny podatek od towarów i us3ug.

W odniesieniu do Yród3a przychodów, jakim s1 dzia3y specjalne produkcji rolnej, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rozstrzyga o obowi1zku prowadzenia ksi1g rachunkowych, a jedynie okreola konsekwencje dla opodatkowania tego Yród3a przychodów w przypadku, gdy obowi1zek ten wynika z odrebnych przepisów.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeonia 1994 r. o rachunkowooci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z póYn. zm.) przepisy ustawy o rachunkowooci, zwanej dalej „ustaw1”, stosuje sie, z zastrze?eniem ust. 3, do maj1cych siedzibe lub miejsce sprawowania zarz1du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • pkt 1 – spó3ek handlowych (osobowych i kapita3owych, w tym równie? w organizacji) oraz spó3ek cywilnych, z zastrze?eniem pkt 2, a tak?e innych osób prawnych, z wyj1tkiem Skarbu Panstwa i Narodowego Banku Polskiego,
  • pkt 2 – osób fizycznych, spó3ek cywilnych osób fizycznych, spó3ek jawnych osób fizycznych oraz spó3ek partnerskich, je?eli ich przychody netto ze sprzeda?y towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios3y co najmniej równowartooa w walucie polskiej 1. 200.000 euro.

Wyra?one w euro wielkooci, o których mowa w ust. 1a pkt 3 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza sie na walute polsk1 po orednim kursie og3oszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzien 30 wrzeonia roku poprzedzaj1cego rok obrotowy (art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowooci).

Pocz1wszy od 1 stycznia 2016 r. – w zwi1zku z wejociem w ?ycie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 699) – art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, ?e przychód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej ustala sie wed3ug zasad okreolonych w art. 14, je?eli podatnik prowadzi ksiegi wykazuj1ce te przychody. O zamiarze za3o?enia ksi1g podatnik jest obowi1zany zawiadomia w3aociwego naczelnika urzedu skarbowego przed rozpoczeciem roku podatkowego albo przed rozpoczeciem prowadzenia dzia3ów specjalnych produkcji rolnej, je?eli nast1pi3o ono w ci1gu roku, z zastrze?eniem ust. 2. Natomiast w przypadku gdy obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowooci, przychód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej ustala sie na podstawie prowadzonych ksi1g rachunkowych wed3ug zasad okreolonych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku nie ma obowi1zku zawiadamiania w3aociwego naczelnika urzedu skarbowego o za3o?eniu ksi1g rachunkowych (art. 15 ust. 2 tej ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przysz3ego wynika, ?e Wnioskodawca prowadzi w gospodarstwie rolnym dzia3alnooa produkcyjn1 w zakresie uprawy grzybów (pieczarek) powy?ej 25 m2 powierzchni uprawowej – dzia3y specjalne produkcji rolnej. Od dnia 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca zobowi1zany by3 do rozliczania przychodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej na podstawie ksi1g rachunkowych. Obecnie ?ona Wnioskodawcy, pozostaj1ca z nim w ma3?enskiej ustawowej wspólnooci maj1tkowej, z3o?y3a deklaracje PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej na 2016 r., poniewa? rozpocze3a prowadzenie dzia3ów specjalnych produkcji rolnej w ci1gu roku podatkowego 2016 i bedzie uzyskiwaa przychody z tego Yród3a przychodów. Deklaracja PIT-6 ma3?onki dotyczy 50% ca3ej produkcji gospodarstwa rolniczego. Wnioskodawca w 2016 r. w prowadzonych dzia3ach specjalnych produkcji rolnej wy31cznie przez niego, bez uwzgledniania przychodów uzyskanych przez ?one, nie zamierza osi1gn1a przychodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej powoduj1cych obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowooci (powy?ej 1.200.000 euro). W 2017 r. dochód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej Wnioskodawca zamierza ustalaa przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, na podstawie decyzji z naczelnika urzedu skarbowego w sprawie wymiaru podatku z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej po z3o?eniu deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego na 2017 r. – PIT-6, w wysokooci 50% ca3ej produkcji gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca oprócz dochodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej nie uzyskuje dochodów z dzia3alnooci gospodarczej.

Przystepuj1c do oceny skutków podatkowych opisanej we wniosku sytuacji w pierwszej kolejnooci wskazaa nale?y, ?e do ustalenia okreolonego w ustawie o rachunkowooci limitu przychodów zobowi1zuj1cych do za3o?enia ksi1g rachunkowych – ka?dy z ma3?onków powinien ustalia odrebnie.

Stosunki maj1tkowe pomiedzy ma3?onkami zosta3y uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwil1 zawarcia ma3?enstwa powstaje miedzy ma3?onkami z mocy ustawy wspólnooa maj1tkowa (wspólnooa ustawowa) obejmuj1ca przedmioty maj1tkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje ma3?onków lub przez jednego z nich (maj1tek wspólny). Przedmioty maj1tkowe nieobjete wspólnooci1 ustawow1 nale?1 do maj1tku osobistego ka?dego z ma3?onków. Z kolei w myol art. 35 ww. ustawy w czasie trwania wspólnooci ustawowej ?aden z ma3?onków nie mo?e ?1daa podzia3u maj1tku wspólnego. Nie mo?e równie? rozporz1dzaa ani zobowi1zywaa sie do rozporz1dzania udzia3em, który w razie ustania wspólnooci przypadnie mu w maj1tku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach nale?1cych do tego maj1tku. Dope3nieniem powy?szych regulacji jest art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego stanowi1cy, ?e oboje ma3?onkowie maj1 równe udzia3y w maj1tku wspólnym.

Ponadto, z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, ?e przychody z udzia3u w spó3ce niebed1cej osob1 prawn1, ze wspólnej w3asnooci, wspólnego przedsiewziecia, wspólnego posiadania lub wspólnego u?ytkowania rzeczy lub praw maj1tkowych u ka?dego podatnika okreola sie proporcjonalnie do jego prawa do udzia3u w zysku (udzia3u) oraz, z zastrze?eniem ust. 1a, 31czy sie z pozosta3ymi przychodami ze Yróde3, z których dochód podlega opodatkowaniu wed3ug skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje sie, ?e prawa do udzia3u w zysku (udzia3u) s1 równe. Przy czym zasady wyra?ane w ust. 1 stosuje sie odpowiednio do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowi1cych kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Z dalszej analizy powo3anych regulacji prawnych wynika, ?e konsekwencj1 uzyskania przez osobe fizyczn1, spó3ke cywiln1 osób fizycznych, spó3ke jawn1 osób fizycznych oraz spó3ke partnersk1 okreolonych w przepisach ustawy o rachunkowooci 31cznych przychodów netto ze sprzeda?y towarów w kwocie okreolonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – jest obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych. Obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych wynikaj1cy z ustawy o rachunkowooci zale?y od formy prawnej prowadzonej przez jednostke dzia3alnooci, a nie od przedmiotu tej dzia3alnooci lub te? sposobu opodatkowania. Oznacza to, ?e w 2017 r. przepis art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdzie zastosowanie w przypadku podatnika, je?eli jego przychody netto ze sprzeda?y towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios3y co najmniej równowartooa w walucie polskiej 1.200.000 euro. W zwi1zku z tym w 2017 r. podatnik ten obowi1zany jest na podstawie ustawy o rachunkowooci prowadzia ksiegi rachunkowe.

Wobec powy?szego, analiza okolicznooci opisanego we wniosku zdarzenia przysz3ego w kontekocie omówionych przepisów prawa prowadzi do wniosku, ?e limit przychodów netto ze sprzeda?y towarów z prowadzonego przez Wnioskodawce gospodarstwa rolnego w formie dzia3ów specjalnych produkcji rolnej w kwocie 1.200.000 euro, o którym mowa w cytowanym art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci, zobowi1zuj1cych do prowadzenia ksi1g rachunkowych – dotyczy wy31cznie przychodów Wnioskodawcy. Zatem aby ustalia u Wnioskodawcy obowi1zek (kontynuacji) prowadzenia ksi1g rachunkowych w 2017 r., wynikaj1cy z przepisów ustawy o rachunkowooci, nale?y zsumowaa przychody netto ze sprzeda?y towarów, produktów i operacji finansowych osi1gane wy31cznie przez Wnioskodawce.

Ponadto, w zwi1zku z tym, ?e od dnia 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca zobowi1zany jest do rozliczania przychodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej na podstawie ksi1g rachunkowych – to na podstawie tych ksi1g Wnioskodawca zobowi1zany jest ustalia, czy w 2016 r. przychody netto z prowadzonych przez niego z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej przekrocz1 kwote 1.200.000 euro. Jeoli suma przychodów netto ze sprzeda?y towarów osi1gnietych przez Wnioskodawce w 2016 r. nie przekroczy równowartooa w walucie polskiej 1.200.000 euro to – w owietle przepisów o rachunkowooci – na Wnioskodawcy nie bedzie ci1?y3 obowi1zek prowadzenia w 2017 r. ksi1g rachunkowych. Wnioskodawca bedzie mia3 uprawnienia do ustalania w 2017 r. dochodu z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu.

Wobec powy?szego nie mo?na zgodzia sie z przyjetym przez Wnioskodawce sposobem ustalania limitu przychodu – w szczególnooci z przyjeciem wprost, ?e od dnia rozpoczecia prowadzenia dzia3ów specjalnych produkcji rolnej przez ?one Wnioskodawcy jego przychód stanowi 50% 31cznego przychodu netto z prowadzonych dzia3ów specjalnych produkcji rolnej osi1ganego przez Wnioskodawce i jego ma3?onke. Jak ju? wskazano – Wnioskodawca zobowi1zany jest do okreolenia ww. limitu na podstawie prowadzonych ksi1g rachunkowych, w których wykazuje wy31cznie swoje przychody z wy31czeniem przychodów ma3?onki, która w ci1gu roku 2016 r. rozpocze3a prowadzenie dzia3ów specjalnych produkcji rolnej i odrebnie opodatkowuje uzyskane przychody z tego Yród3a i odrebnie wylicza swój limit przychodów.

W odniesieniu do powo3anych przez Wnioskodawce interpretacji indywidualnych tutejszy organ informuje, ?e wydane zosta3y one w indywidualnych sprawach i nie maj1 zastosowania ani konsekwencji wi1?1cych w odniesieniu do ?adnego innego zaistnia3ego stanu faktycznego czy te? zdarzenia przysz3ego.

Nale?y ponadto wskazaa, i? z uwagi na fakt, ?e interpretacje prawa podatkowego wydawane s1 w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika jednoznacznie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – niniejsza interpretacja zosta3a wydana wy31cznie dla Wnioskodawcy. —ona Wnioskodawcy – chc1c uzyskaa interpretacje indywidualn1 – powinna wyst1pia z odrebnym zapytaniem i uiocia stosown1 op3ate.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem.

Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z póYn. zm.).

Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Torun, ul. Ow. Jakuba 20.