ITPB1/415-1113/11/HD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w sytuacji, kiedy do końca roku 2011 Wnioskodawca przekroczy limit przychodów w wysokości 591.975 zł, ale nie przekroczy 661.680 zł, będzie mógł w 2012 roku rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2011 r. (data wpływu 8 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie utraty prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie utraty prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług leśnych (PKD 02.40.Z usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna). Usługi świadczy na terenie kraju, na podstawnie przyjętych z Nadleśnictwa zleceń. Podatek dochodowy rozlicza w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%. Do końca października 2011 roku obrót z działalności gospodarczej Wnioskodawcy wyniósł 517.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji, kiedy do końca roku 2011 Wnioskodawca przekroczy limit przychodów w wysokości 591.975 zł, ale nie przekroczy 661.680 zł, będzie mógł w 2012 roku rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w 2012 roku nie będzie musiał zmieniać formy opodatkowania i nie utraci prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wyznacznikiem jest obrót z 2011 roku. Wnioskodawca zakłada, że w bieżącym roku nie przekroczy obrotu określającego limit na 2012 rok, tj. 661.680 zł i nie będzie miał przy tym znaczenia fakt ewentualnego przekroczenia limitu określonego na 2011 rok. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od dnia przekroczenia limitu Wnioskodawca zaprowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jednak na 2012 rok Wnioskodawca może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Artykuł 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

  1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
    1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
    2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
  2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 4 ust. 2 ww. ustawy).

Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu 1 października 2010 r. wyniósł 3,9465 zł, zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia 1 października 2010 r. Nr 192/A/NBP/2010. Kwota limitu uprawniającego do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2011 r. wynosi więc 591.975 zł (150.000 x 3,9465).

Natomiast średni kurs euro ogłoszony przez NBP obowiązujący w dniu 1 października 2011 r. wynosił 4,4112 zł, zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia 30 września 2011 r. Nr 190/A/NBP/2011. Kwota limitu uprawniającego do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2012 r. wynosi zatem 661.680 zł (150.000 x 4,4112).

Limit, o którym mowa odnosi się do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. A zatem w 2012 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy w roku 2011 uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie nie wyższe niż kwota 150.000 euro, przeliczając według kursu z 30 września 2011 r., tj. nie wyższe niż 661.680 zł.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi – chyba że jest zwolniony z tego obowiązku – i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług leśnych, opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%. Do końca października 2011 roku obrót z działalności gospodarczej Wnioskodawcy wyniósł 517.000 zł.

Wobec powyższego, odpowiadając na zadane we wniosku pytanie, jeśli osiągnięte przez Wnioskodawcę do końca 2011 roku przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty 661.680 zł, nawet jeśli przekroczyły limit w wysokości 591.975 zł – to w 2012 roku podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca nadal będzie mógł rozliczać w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.