IPPB2/415-887/11-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy począwszy od rozliczenia za 2007 r. przysługuje Wnioskodawcy oraz jego małżonce prawo do odliczenia odsetek od łącznej kwoty kredytów zaciągniętych przez małżonków przed wstąpieniem w związek małżeński jednakże do wysokości nieprzekraczającej jednego wspólnego limitu czyli kwoty 189.000 zł według wyliczenia 189.000/(205.000 + 100.000) = 62%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25.10.2011 r. (data wpływu 27.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z prawa do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej poniesionych przed jak i po zawarciu związku małżeńskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.10.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z prawa do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej poniesionych przed jak i po zawarciu związku małżeńskiego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 18 grudnia 2003 r. Wnioskodawca nabył lokal nr 232 przy ul. X w W., na własne potrzeby mieszkaniowe, inwestycja została sfinansowana częściowo Z kredytu w wysokości 205.000,00 (dwieście pięć tysięcy złotych) udzielonego w 2003 r. na ten cel. W dniu 29 grudnia 2003 r., Pani x nabyła lokal nr 166 przy ul. Y w W., na własne potrzeby mieszkaniowe, inwestycja została sfinansowana częściowo z kredytu w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) udzielonego w 2003 r. na ten cel.

Po raz pierwszy każda z osób skorzystała z odliczenia ulgi odsetkowej od swojego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych w rozliczeniu za 2003 r. dołączając do swoich zeznań PIT-37 załączniki PIT-D i PIT-2K. Wysokość odsetek do odliczenia każde z małżonków ustaliło indywidualnie; Wnioskodawca w proporcji 189.000/ 205.000 = 92,2%, Pani X w pełnej wysokości.

W dniu 23 czerwca 2007 r. Wnioskodawca wraz z Panią X zawarli związek małżeński.

W 2007 r. i w kolejnych latach w dalszym ciągu każde z małżonków korzystało z odliczenia własnej ulgi odsetkowej tak jak przed zawarciem związku małżeńskiego.

W 2011 r. Urząd Skarbowy wskazał nieprawidłowości dotyczące kontynuowania odliczania ulgi odsetkowej z tytułu spłaty odsetek od kredytów przeznaczonych na sfinansowanie dwóch różnych inwestycji mieszkaniowych z zachowaniem indywidualnych limitów odliczeń po wstąpieniu w związek małżeński.

Zgodnie z uzyskanym zaleceniem Urzędu małżonkowie skorygowali do zera wysokość odsetek od kredytu w zeznaniach żony dotyczących rozliczeń od 2007 r. włącznie pozostawiając bez korekt zeznania Wnioskodawcy. Jednocześnie dano Wnioskodawcy i jego małżonce do zrozumienia, że chociaż takie rozwiązanie będzie dla nich bezpieczniejsze i nie będzie kwestionowane to może być dla nich mniej korzystne bo począwszy od 2007 r. w zasadzie małżonkowie powinni dokonywać odliczenia odsetek w tej części w której pozostaje jeden wspólny limit (189.000zł) do sumy kredytów (205.000 zł + 100.000 zł). Niestety takie podejście nie zostało potwierdzone i przed jego zastosowaniem zalecono małżonkom wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy począwszy od rozliczenia za 2007 r. przysługuje Wnioskodawcy oraz jego małżonce prawo do odliczenia odsetek od łącznej kwoty kredytów zaciągniętych przez małżonków przed wstąpieniem w związek małżeński jednakże do wysokości nieprzekraczającej jednego wspólnego limitu czyli kwoty 189.000 zł według wyliczenia 189.000/(205.000 + 100.000) = 62%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w rozumieniu przepisów od 2007 r. włącznie Wnioskodawca wraz z małżonką powinni odliczać odsetki od tej części swoich kredytów, która nie przekracza kwoty limitu 189.000 zł przy czym wskazany limit dotyczy łącznie obojga małżonków według wyliczenia 189.000/(205.000+ 100.000)= 62%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1588). Przepis art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej stanowi, iż podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

I tak zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkalnego, albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku, których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Stosownie do art. 26b ust. 2 ww. ustawy, odliczenie, o którym mowa wyżej, stosuje się, jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002r.,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo– kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1 ustawy,
 3. inwestycja wymieniona w ust. 1 ustawy dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 ustawy dotyczy budynku mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002r., a jej zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę,
 5. do zeznania, o którym mowa w art. 45 ustawy, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie na formularzu PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 6. odsetki, o których mowa w ust. 1 ustawy: a) zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2 ustawy, b) nie zostały faktycznie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że zwrócone odsetki zwiększały podstawę obliczenia podatku, c) nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:
  1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  2. budowę budynku mieszkalnego,
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo - kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Z cyt. wyżej przepisu art. 26b ust. 2 pkt 7 wynika, iż uprawnienia do skorzystania z przedmiotowej ulgi będą miały osoby, które w latach ubiegłych nie korzystały z tzw. dużej ulgi mieszkaniowej, czyli osoby, które wcześniej nie odliczały od dochodu lub podatku wydatków związanych z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję mieszkaniową oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od tej części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych udokumentowanych wydatkach mieszkaniowych. Jednocześnie w przepisie art. 26b ust. 4 pkt 1-2 cytowanej ustawy ustawodawca zawarł ograniczenie odliczania do odsetek naliczonych za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłaconych do tego dnia i tylko od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji (kwota ta wynosi 189.000 zł).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki). Tak, więc zgodnie z art. 26b ust. 5 ww. ustawy pierwszego odliczenia odsetek można dokonać dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym inwestycja została zakończona. Odsetki zapłacone przed rokiem podatkowym, w którym została zakończona inwestycja mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki (art. 26 ust. 6 ww. ustawy) oraz w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia (art. 26 ust. 7 ww. ustawy). Ponadto zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, do zeznania składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia z tytułu omawianej ulgi, należy dołączyć oświadczenie (PIT-2K), o wysokości poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją. Natomiast stosownie do art. 26b ust. 2 pkt 6 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki, o ile zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty zostały udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2 (tj. podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów - pożyczek).

Z kolei treść przepisu art. 26b ust. 8 stanowi, iż wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu – odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 18 grudnia 2003 r. Wnioskodawca nabył lokal w Warszawie, na własne potrzeby mieszkaniowe, inwestycja została sfinansowana częściowo z kredytu w wysokości 205.000,00 udzielonego w 2003 r. na ten cel. W dniu 29 grudnia 2003 r., Pani X nabyła również lokal mieszkalny w Warszawie, na własne potrzeby mieszkaniowe, inwestycja została sfinansowana częściowo z kredytu w wysokości 100.000,00 zł udzielonego w 2003 r. na ten cel.

Po raz pierwszy każda z osób skorzystała z odliczenia ulgi odsetkowej od swojego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych w rozliczeniu za 2003 r. dołączając do swoich zeznań PIT-37 załączniki PIT-D i PIT-2K. Wysokość odsetek do odliczenia każde z małżonków ustaliło indywidualnie. W dniu 23 czerwca 2007 r. Wnioskodawca wraz z Panią X zawarli związek małżeński.

W 2007 r. i w kolejnych latach w dalszym ciągu każde z małżonków korzystało z odliczenia własnej ulgi odsetkowej tak jak przed zawarciem związku małżeńskiego.

Odnosząc powyżej przedstawione uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego w przedmiotowym wniosku stwierdzić należy, iż odliczenia odsetek od kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania inwestycji mieszkaniowych określonych w art. 26b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje się w ramach limitu, który wyznacza kwota zaciągniętego kredytu. W latach 2002-2007 limit ten wynosi 189.000 zł. Zatem za 2007 r. odliczeniu podlegać mogą odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 189.000 zł i określony limit dotyczy łącznie obojga małżonków.

Powyższe reguły mają więc zastosowanie w przedmiotowej sprawie dla ustalenia limitu odliczeń przysługującego małżonkom w związku z kredytami spłacanymi przez nich w roku, w którym związek małżeński został zawarty oraz w latach następnych.

Zawarcie związku małżeńskiego na gruncie przepisów art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozbawia w żaden sposób Wnioskodawcy ani jego żony prawa do skorzystania z odliczenia spłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w rozliczeniu za 2007r. o ile mąż ani żona nie korzystali w latach ubiegłych z odliczeń, o których mowa w art. 26b ust. 2 pkt 7.

W przedstawionym stanie faktycznym każdy z małżonków nabył prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu w roku zawarcia związku małżeńskiego tj. 2007 r. jednakże przysługuje im wspólny limit w wysokości 189.000 zł z uwzględnieniem odliczeń dokonanych w poprzednich latach.

Ustalenie łącznej kwoty odsetek podlegających odliczeniu za 2007 r. zarówno przez Wnioskodawcę i jego żonę należy dokonać w oparciu o następujące parametry:

 • ustawowy limit kredytu, który wynosi 189.000 zł,
 • łączna kwota kredytu zaciągniętego przez wnioskodawcę i jego żonę,
 • łączna kwota zapłaconych odsetek przez wnioskodawcę i jego żonę.

Dopiero na podstawie tak ustalonych parametrów należy dokonać prawidłowych wyliczeń co do faktycznej kwoty odsetek podlegających odliczeniu przez Wnioskodawcę i jego żonę w rozliczeniu za 2007 r. Powyższe wyliczenie ma na celu ustalenie czy wysokość zaciągniętych przez Wnioskodawcę i jego żonę kredytów mieści się czy ewentualnie wykracza poza granice wyznaczonego na 2007 r. limitu a tym samym pozwala ustalić czy Wnioskodawca w rozliczeniu za 2007 r. mógł faktycznie odliczyć całość odsetek od zaciągniętego kredytu. Jak już wyżej wskazano wysokość dokonywanych odliczeń jest limitowana a to oznacza że odliczenie obejmuje jedynie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza limitu.

Nie ulega wątpliwości, że okoliczność zawarcia związku małżeńskiego nie pozbawia Wnioskodawcy oraz jego żony do skorzystania z odliczenia spłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe. Do czasu zawarcia związku małżeńskiego można mówić tylko o Wnioskodawcy i oceniać czy w odniesieniu do Wnioskodawcy zachodzą okoliczności uzasadniające prawo do skorzystania na podstawie art. 26b z tzw. ulgi odsetkowej. Wobec tego jeżeli Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki do ulgi na podstawie art. 26b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas przysługuje mu prawo do odliczenia od dochodu z tytułu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytów na zasadach unormowanych w art. 26b tj. poniesionych przez siebie do dnia zawarcia związku małżeńskiego z podatnikiem - małżonkiem, który korzystał lub korzysta z odliczeń, o których mowa w art. 26b ust.1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast od dnia zawarcia związku małżeńskiego można mówić o małżonku, małżonkach, co oznacza, iż ta okoliczność wywiera skutek w postaci nabycia prawa przez małżonków do odliczania wydatków ponoszonych po dniu zawarcia związku małżeńskiego (art. 26b ust. 8 ww. ustawy) bądź taki skutek, że nie nabędą prawa do korzystania z odliczania tych wydatków.

Powyższe oznacza, iż w roku zawarcia związku małżeńskiego małżonkom przysługuje wspólny limit w wysokości 189.000 zł. Nie ma bowiem jakichkolwiek podstaw prawnych aby wnioskodawcy przyznać prawo do korzystania z dwóch limitów tylko dlatego, że w pewnym okresie zawarł związek małżeński. Limit jest jeden wspólny dla małżonków i za 2007 r. nie mają oni prawa rozliczyć więcej zapłaconych odsetek niż wynika to z jednego limitu.

Reasumując, zarówno Wnioskodawca jak i jego żona na skutek zawarcia w 2007 r. związku małżeńskiego nie utracili prawa do kontynuacji tzw. ulgi odsetkowej. Nie mniej jednak odliczeniu za 2007 r. będą podlegały odsetki od łącznej kwoty zaciągniętych kredytów jednakże do wysokości nieprzekraczającego limitu tj. kwoty 189.000 zł, z uwzględnieniem odsetek odliczonych w latach poprzednich.

Należy także wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Pana, jako występującego z wnioskiem. Nie chroni natomiast Pana żony. Małżonka Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną winna wystąpić z oddzielnym wnioskiem ORD-IN.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.