IPPB1/4511-531/16-8/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przypadku, gdy suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki przekroczy w danym roku podatkowym równowartość kwoty 150.000 Euro, o której mowa w UZPD, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu do końca tego roku podatkowego, w którym przekroczono wskazany limit? (pyt. 3)Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu w wyniku przekroczenia limitu 150.000 Euro, Wspólnicy będą mogli ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, jeżeli suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki nie przekroczy w tym roku podatkowym równowartości kwoty 150.000 Euro? (pyt. 4)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 30 czerwca 2016 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 15 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/4511-531/16-4/EC z dnia 13 lipca 2016 r. (data nadania 13 lipca 2016 r., data doręczenia 14 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów ze spółki cywilnej ryczałtem:

 • do końca roku, w którym został przekroczony limit 150.000 Euro (pyt. Nr 3) – jest prawidłowe,
 • w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wnioskodawca nie był uprawniony do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem (pyt. Nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów ze spółki cywilnej ryczałtem w sytuacji przekroczenia limitu 150.000 Euro.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca”) jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz komputerowych. Przychody Wnioskodawcy pochodzą przede wszystkim ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, w tym usług sklasyfikowanych wg PKD pod symbolem 62.02.10.0. W pewnym zakresie Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu świadczenia usług oznaczonych w PKD pod symbolem 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek oraz 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Dochody Wnioskodawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%, o którym mowa w art. 9a ust. 2 w zw. z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2012.361 ze zm.; dalej: „UPDOF”).

Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę spółki cywilnej z osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą również m.in. w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz komputerowych (dalej powoływani łącznie jako: „Wspólnicy”). Przedmiotem działalności planowanej spółki cywilnej (dalej: „Spółka”) będzie wyłącznie dokonywanie czynności z zakresu obrotu wirtualnymi jednostkami kryptowaluty Bitcoin (dalej: „BTC”), w szczególności skup oraz sprzedaż BTC. Przychody Spółki będą pochodziły ze sprzedaży BTC na rzecz osób trzecich.

BTC to wirtualne znaki legitymacyjne o charakterze zbliżonym do pieniądza bezgotówkowego. BTC nie posiadają centralnego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Wartość rynkowa BTC jest zdeterminowana poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany BTC, na podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do walut tradycyjnych, takich jak Euro, dolar czy polski złoty. Rynkowa wartość BTC podlega istotnym wahaniom. Może w niektórych okresach przekraczać 2.000 zł. Transakcje sprzedaży BTC odbywają się z reguły za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych. Ponadto istnieje duża liczba przedsiębiorców, którzy oferują osobom trzecim możliwość nabycia towarów lub usług w zamian za transfer określonej ilości BTC, odpowiadającej cenie danego towaru lub usługi. Jednocześnie w obrocie funkcjonują liczne podmioty gospodarcze zajmujące się kupnem i sprzedażą BTC.

BTC, podobnie jak inne wirtualne kryptowaluty, stanowią zapis cyfrowy, który jest przechowywany w postaci elektronicznej, ich przechowywanie może odbywać się bez pośrednictwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, w tzw. portfelu na dysku twardym komputera, innym nośniku danych lub w pamięci wirtualnej. BTC może zostać nabyty dzięki udostępnieniu mocy obliczeniowej własnego komputera użytkownika aplikacji obsługującej zdecentralizowaną sieć służącą do kreowania BTC (tzw. „mining” lub „wykopywanie”). Proces wykopywania odbywa się w ten sposób, że użytkownik sieci Internet udostępnia swój komputer, i z tego tytułu uzyskuje BTC o wartości uzależnionej od udostępnionej mocy obliczeniowej posiadanego komputera. BTC mogą zostać również nabyte od innych podmiotów, podobnie jak towary, papiery wartościowe lub prawa majątkowe.

Jednocześnie z utworzeniem Spółki, każdy ze Wspólników zamierza złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów osiąganych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. 1998.144.930 ze zm.; dalej: „UZPD”). Oświadczenie zostanie złożone przez każdego ze Wspólników nie później niż w dniu uzyskania w ramach Spółki pierwszego przychodu.

Wspólnicy zamierzają wnieść do Spółki wkłady w postaci pewnej ilości posiadanych przez nich BTC. Spółka będzie dokonywała odsprzedaży BTC osobom trzecim a za uzyskane w ten sposób środki będzie nabywała kolejne BTC w celu ich dalszej odsprzedaży. Wspólnicy przewidują możliwość podnoszenia wkładów, poprzez wnoszenie do Spółki kolejnych BTC. Część BTC, które Wspólnicy planują wnieść do Spółki, została pozyskana przez Wspólników w wyniku „minigu”, większość BTC jednak Wspólnicy nabyli od osób trzecich.

Wspólnicy w ramach prowadzonej w Spółce planują sprzedawać osobom trzecim BTC wniesione do Spółki, lub nabyte w toku działalności Spółki od innych podmiotów. Spółka w zależności od potrzeb będzie mogła za środki uzyskane ze sprzedaży posiadanych BTC nabywać kolejne BTC w celu ich dalszej odsprzedaży.

Ponieważ kurs i wartość rynkowa BTC ulegają istotnym wahaniom Wnioskodawca nie wyklucza, że przychody z działalności Spółki mogą w toku jej działalności przekroczyć limit równowartości 150.000 Euro określonej dla danego roku podatkowego zgodnie z postanowieniami UZPD.

Umowa Spółki zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wnioskodawca nie wyklucza jednak możliwości wystąpienia ze Spółki lub likwidacji Spółki w przyszłości, w szczególności w przypadku osiągnięcia wyników finansowych niesatysfakcjonujących Wspólników. W takim wypadku Wnioskodawca będzie mógł otrzymać bądź środki pieniężne pochodzące ze wcześniejszej sprzedaży przez Spółkę BTC lub BTC posiadane w chwili wystąpienia lub likwidacji przez Spółkę jako towary handlowe Spółki przeznaczone do dalszej odsprzedaży. W wypadku otrzymania przedmiotowych BTC Wnioskodawca będzie mógł dokonać ich sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskodawca powziął wątpliwość m.in. odnośnie skutków podatkowych prowadzenia działalności w zakresie handlu BTC a także w zakresie ewentualnych skutków podatkowych związanych z wystąpieniem ze Spółki bądź jej likwidacją oraz wydaniem składników jej majątku na rzecz Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 30 czerwca 2016 r.) Wnioskodawca wskazał, że w odniesieniu do opisanej w stanie faktycznym Wniosku spółki cywilnej, która powstanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą oraz drugą osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, chciałby wyjaśnić, że przedmiotem działalności tej spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U.2007.251.1885 ze zm.), będzie:

 1. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (symbol PKD 47.19.Z);
 2. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (symbol PKD 47.91.Z);
 3. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (symbol PKD 47.78.Z.).

Tym samym, przedmiotowa spółka cywilna będzie świadczyć usługi oznaczone symbolem PKWiU 47.00.89.0 - sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych oraz usługi sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania według Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (symbol PKWiU 47.00.31), według klasyfikacji stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U.2015.1676).

Ponadto, Wnioskodawca chciałby wyjaśnić, że sprzedaż kryptowaluty Bitcoin wydanej Wnioskodawcy w związku z likwidacją lub wystąpieniem z przedmiotowej spółki cywilnej, może nastąpić zarówno w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jak również poza ramami tej działalności gospodarczej, np. w przypadku jej zawieszenia lub zakończenia, bądź też w przypadku przekazania kryptowalut Bitcoin do majątku prywatnego Wnioskodawcy. Wnioskodawca zakłada możliwość wystąpienia jednego z obu wskazanych powyżej wariantów.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 13 lipca 2016 r. Nr IPPB1/4511-532/16-4/EC Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego o informację, że:

 • w wypadku sprzedaży wirtualnej waluty Bitcoin, otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku ewentualnej likwidacji lub wystąpienia z opisanej w treści Wniosku spółki cywilnej, Wnioskodawca zakłada możliwość prowadzenia działalność gospodarczej również w zakresie nabywania i zbywania (obrotu) wirtualnej waluty Bitcoin. Innymi słowy, przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie w analizowanym scenariuszu czerpanie pożytków z wirtualnej waluty Bitcoin, a działalność ta będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
 • Wnioskodawca zakłada, że ewentualna sprzedaż wirtualnej waluty Bitcoin, otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji lub wystąpienia z opisanej w treści Wniosku spółki cywilnej, będzie dokonywana przez Wnioskodawcę w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), tj. we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, czyli w sposób stały, nieokazjonalny, profesjonalny, metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń. Tym samym, zgodnie z zamiarem Wnioskodawcy, przedmiotowa ewentualna sprzedaż nie będzie miała charakteru okazjonalnego, incydentalnego, przypadkowego ani nieregularnego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży BTC opisanych w przedstawionym stanie faktycznym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jako przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu z zastosowaniem stawki 3%...
 2. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu, jeżeli dochody Wnioskodawcy z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% (tzw. podatkiem liniowym), o którym mowa w art. 9a ust. 2 w zw. z art. 30c ust. 1 UPDOF, oraz mogą obejmować przychody wyłączone z opodatkowania ryczałtem na podstawie art. 8 ust. 1 UZPD...
 3. Czy w przypadku, gdy suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki przekroczy w danym roku podatkowym równowartość kwoty 150.000 Euro, o której mowa w UZPD, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu do końca tego roku podatkowego, w którym przekroczono wskazany limit...
 4. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu w wyniku przekroczenia limitu 150.000 Euro, Wspólnicy będą mogli ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, jeżeli suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki nie przekroczy w tym roku podatkowym równowartości kwoty 150.000 Euro...
 5. Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej BTC, które zostaną wydane Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze Spółki lub likwidacją Spółki, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z działalności gospodarczej zgodnie z zasadami określonymi w UPDOF...
 6. Czy w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia ze Spółki lub jej likwidacji Wnioskodawca otrzyma prawo własności określonej ilości BTC, Wnioskodawca nie uzyska w momencie otrzymania tych BTC przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 7. Czy w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia ze Spółki lub jej likwidacji Wnioskodawca otrzyma określoną ilość środków pieniężnych, Wnioskodawca nie uzyska w momencie otrzymania środków pieniężnych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3 i 4. Odpowiedź na pytania nr 1, 2, 5, 6 i 7 zostanie udzielona odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, na wszystkie przedstawione powyżej pytania należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Pytanie 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, osiągnięcie w danym roku podatkowym przez wspólników spółki cywilnej przychodów z tytułu działalności tej spółki, w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 150.000 Euro, powoduje utratę przez tych wspólników prawa do opodatkowania tego rodzaju przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ale dopiero od następnego roku podatkowego. Tym samym, w przypadku gdy suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki przekroczy w danym roku podatkowym równowartość kwoty 150.000 Euro, o której mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b UZPD, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do końca tego roku podatkowego, w którym przekroczył wskazany limit.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza m.in. art. 6 ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b UZPD, z których treści jednoznacznie wynika, że podatnik traci prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym w ramach działalności spółki osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy suma przychodów wspólników tej spółki przekroczyła równowartość kwoty 150.000 Euro. Jednocześnie przepisy UZPD nie zawierają regulacji wskazującej, że utrata przedmiotowego prawa przez podatnika następuje z chwilą przekroczenia ustawowego limitu równowartości kwoty 150.000 Euro i podatnik jest w takiej sytuacji zobowiązany do natychmiastowej zmiany sposobu rozliczeń podatkowych w trakcie roku podatkowego. Nie budzi zatem wątpliwości, że utrata prawa do opodatkowania ryczałtem następuje z powodu przekroczenia limitu dopiero z końcem danego roku podatkowego (tak: DIS w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 12 grudnia 2012 r., ITPB1/415-1049/12/DP).

Pytanie 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnik, który utracił w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności spółki cywilnej w formie ryczałtu, z powodu przekroczenia w roku poprzedzającym dany rok podatkowy limitu 150.000 Euro, będzie mógł ponownie skorzystać z tego prawa w kolejnym roku podatkowym, pod warunkiem, że w tym danym roku podatkowym suma przychodów wspólników spółki cywilnej nie przekroczy kwoty 150.000 Euro. Jeżeli więc Wnioskodawca utraci w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu, Wnioskodawca będzie mógł ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania tego rodzaju przychodów ryczałtem w roku następującym po roku podatkowym kolejnym po roku, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania przychodów ryczałtem. Skorzystanie z tej możliwości będzie oczywiście uzależnione od tego czy suma przychodów Wspólników osiągniętych w Spółce nie przekroczy w tym następującym roku podatkowym równowartości kwoty 150.000 Euro.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza m.in. art. 6 ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b UZPD, z których treści wynika, że podatnik traci w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności spółki osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy suma przychodów wspólników tej spółki przekroczy równowartość kwoty 150.000 Euro. UZPD nie przewiduje, że utrata przedmiotowego prawa przez podatnika następuje dożywotnio lub do chwili zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz dotyczy kolejnych lat podatkowych. Przepisy UZPD nie przewidują również, że podatnik nie może ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania ryczałtem, po spełnieniu przez niego warunków określonych w UZPD, w tym wymogu nieprzekroczenia limitu przychodów w poprzednim roku podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998, nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Stosownie do treści art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
 2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 5 ww. ustawy, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
 2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki – gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 4 ust. 2 ww. ustawy).

W przypadku działalności w formie spółki cywilnej, limit 150 000 Euro dotyczy łącznych przychodów wspólników.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza zawrzeć umowę spółki cywilnej. Jednocześnie z utworzeniem Spółki, każdy ze Wspólników zamierza złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów osiąganych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca nie wyklucza, że przychody z działalności Spółki mogą w toku jej działalności przekroczyć limit równowartości 150.000 Euro określonej dla danego roku podatkowego zgodnie z postanowieniami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zważywszy na przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne w tym zakresie wskazać należy, że osiągnięcie w danym roku podatkowym przez wspólników spółki cywilnej przychodów z tytułu działalności tej spółki, w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 150.000 Euro, powoduje utratę przez tych wspólników prawa do opodatkowania tego rodzaju przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ale dopiero od następnego roku podatkowego.

Tym samym, w przypadku gdy suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki przekroczy w danym roku podatkowym równowartość kwoty 150.000 Euro, o której mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b ww ustawy, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do końca tego roku podatkowego, w którym przekroczył wskazany limit.

Odnosząc się natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących możliwości skorzystania z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, wskazać należy, że limit, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, odnosi się do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym.

Zatem podatnik, który utracił w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności spółki cywilnej w formie ryczałtu, z powodu przekroczenia w roku poprzedzającym dany rok podatkowy limitu 150.000 Euro, będzie mógł ponownie skorzystać z tego prawa w kolejnym roku podatkowym, pod warunkiem, że w tym danym roku podatkowym suma przychodów wspólników spółki cywilnej nie przekroczy kwoty 150.000 Euro. Jeżeli więc Wnioskodawca utraci w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu, Wnioskodawca będzie mógł ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania tego rodzaju przychodów ryczałtem w roku następującym po roku podatkowym kolejnym po roku, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania przychodów ryczałtem. Skorzystanie z tej możliwości będzie oczywiście uzależnione od tego czy suma przychodów Wspólników osiągniętych w Spółce nie przekroczy w tym następującym roku podatkowym równowartości kwoty 150.000 Euro.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego organu. Wydane interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.