ILPP1/443-739/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczenia limitu zwalniającego podmiot od obowiązku rejestracji jako podatnika VAT w roku 2012.
ILPP1/443-739/14-2/TKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. faktura
  3. limit
  4. obowiązek ewidencyjny
  5. proporcja
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczenia limitu zwalniającego podmiot od obowiązku rejestracji jako podatnika VAT w roku 2012 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczenia limitu zwalniającego podmiot od obowiązku rejestracji jako podatnika VAT w roku 2012.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą 15 listopada 2012 roku. Prowadzi działalność w zakresie wykonywania usług budowlanych i wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu. W dniu 26 listopada 2012 r. wystawił rachunek na kwotę 9.360 zł za usługi budowlane. Zapłatę za tą fakturę otrzymał 18 grudnia 2012 r.

W tym samym dniu, tj. 18 grudnia 2012 r. wystawił rachunek również za usługi budowlane, na kwotę 10.948 zł. Za ten rachunek Wnioskodawca otrzymał część zapłaty w kwocie 7.359,59zł w dniu 28 grudnia 2012 r. Pozostała kwota 3.588,41 zł została zapłacona 14 stycznia 2013 r.

Dla potrzeb ewidencji obrotu w roku 2012, będącej podstawą do przejścia na VAT w roku 2013, Wnioskodawca ujął kwoty: 9.360 zł z datą 18 grudnia 2012 r. oraz 7.359,59 zł z datą 28 grudnia 2012 r. Zdaniem Zainteresowanego, razem obrót w roku 2012 wyniósł 16.719,59 zł.

Jak wskazał Wnioskodawca, Urząd Skarbowy podjął czynności sprawdzające i stanął na stanowisku, że Wnioskodawca przekroczył sprzedaż w roku 2012 – Urząd zsumował obydwa wystawione rachunki razem na kwotę 20.308 zł stwierdzając, że Zainteresowany przekroczył sprzedaż – wyliczając obrót proporcjonalnie o 1.045,70 zł – kwota ta powinna być opodatkowana stawką VAT 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwota 3.588,41 zł z faktury za usługi budowlane zapłacona w styczniu 2013 r. powinna być brana do obliczenia limitu obrotu w roku 2012...

Zdaniem Wnioskodawcy, w roku 2012 – na podstawie istniejącego wtedy stanu prawnego w usługach budowlanych – przy wystawionym rachunku z dnia 18 grudnia 2012 r. i pobraniem przelewem zapłaty kwoty 3.588,41 zł w dniu 14 stycznia 2013 r., należało wliczyć kwotę 3.588,41 do określenia limitu w roku 2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że tut. Organ oparł niniejszą interpretację na przepisach obowiązujących w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei art. 96 ust. 1 ustawy stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak stanowi art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1, o czym stanowi art. 113 ust. 9 ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu pierwszym, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 5 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 15 listopada 2012 roku rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług budowlanych. Wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu. W dniu 26 listopada 2012 r. wystawił rachunek na kwotę 9.360 zł za usługi budowlane. Zapłatę za tę fakturę otrzymał 18 grudnia 2012 r.

W tym samym dniu, tj. 18 grudnia 2012 r. wystawił rachunek również za usługi budowlane, na kwotę 10.948 zł. Za ten rachunek Wnioskodawca otrzymał część zapłaty w kwocie 7.359,59zł w dniu 28 grudnia 2012 r. pozostała kwota 3.588,41 zł została zapłacona 14 stycznia 2013 r.

Dla potrzeb ewidencji obrotu w roku 2012, będącej podstawą do przejścia na VAT w roku 2013, Wnioskodawca ujął kwoty: 9.360 zł z datą 18 grudnia 2012 r. oraz 7.359,59 zł z datą 28 grudnia 2012 r. Zdaniem Zainteresowanego, razem obrót w roku 2012 wyniósł 16.719,59 zł. Jak wskazał Wnioskodawca, Urząd Skarbowy podjął czynności sprawdzające i stanął na stanowisku, że Wnioskodawca przekroczył sprzedaż w roku 2012. Urząd Skarbowy zsumował obydwa wystawione rachunki, razem na kwotę 20.308 zł wykazując, że Zainteresowany tym samym przekroczył limit – wyliczając obrót proporcjonalnie – o 1.045,70 zł. Kwota ta, wg Urzędu powinna być opodatkowana stawką VAT 8%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy kwota 3.588,41 zł z faktury za usługi budowlane zapłacona w styczniu 2013 r. powinna być brana do obliczenia limitu obrotu w roku 2012.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Obowiązek podatkowy dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia ich wykonania, co wynika z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy.

Należy wskazać, że za moment przekroczenia kwoty zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy, tj. kwoty 150.000 zł, należy przyjąć moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 19 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa, wg stanu obowiązującego na dzień 1 stycznia 2012 r., oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że w rozpatrywanej sprawie kwota 3.588,41 zł zapłacona Wnioskodawcy w styczniu 2013 r. – będąca częścią rachunku z dnia 18 grudnia 2012 r. – nie powinna być uwzględniona do obliczenia wartości sprzedaży za rok 2012, o której mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy. Dla celu wyliczenia, czy podmiot prowadzący działalność przekroczył limit zwalniający go z obowiązku rejestracji jako podatnika VAT, w przypadku świadczenia usług budowlanych istotny jest moment powstania obowiązku podatkowego, a nie sam fakt wystawienia faktury za wykonanie usługi.

Podsumowując, kwota 3.588,41 zł z faktury wystawionej w dniu 18 grudnia 2012 r., zapłacona w miesiącu styczniu 2013 r., nie powinna być brana do obliczenia limitu obrotu za rok 2012.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.