ILPB2/415-775/11-4/WM | Interpretacja indywidualna

Czy składając swój szósty wniosek WZM-1 w 2011 r. Wnioskodawca powinien złożyć go z nr 1., czy z nr 6. i w związku z tym, jaka kwota limitu będzie obowiązywała małżonków, przy założeniu, że wniosek będzie dotyczył inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę?
ILPB2/415-775/11-4/WMinterpretacja indywidualna
  1. budowa
  2. limit
  3. pozwolenie na budowę
  4. zwrot wydatków związanych z budownictwem
  1. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2011 r. (data wpływu 21 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 17 października 2011 r. nr ILPB2/415-775/11-2/WM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do usunięcia – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – braków formalnych wniosku.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 17 października 2011 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 19 października 2011 r.), zaś w dniu 24 października 2011 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – 20 października 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wraz z małżonką złożył w urzędzie skarbowym wnioski o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Łącznie zostało złożonych pięć wniosków w następujących datach:

  • dnia 15 marca 2006 r. – otrzymany zwrot w wysokości 327,00 zł (inwestycja nie wymagająca pozwolenia na budowę),
  • dnia 19 stycznia 2007 r. – zwrot w wysokości 6 331,00 zł (inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę),
  • dnia 4 stycznia 2008 r. – otrzymany zwrot w kwocie 9 909,00 zł (inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę),
  • dnia 5 marca 2009 r. – kwota zwrotu 253,00 zł (inwestycja nie wymagająca pozwolenia na budowę),
  • dnia 29 grudnia 2010 r. – otrzymany zwrot w kwocie 17 297,00 zł (inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę).

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż wydatki, które zamierza odliczyć w ramach ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie były wcześniej, jak również nie są obecnie odliczane w ramach ulg mieszkaniowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy składając swój szósty wniosek WZM-1 w 2011 r. Wnioskodawca powinien złożyć go z nr 1., czy z nr 6. i w związku z tym, jaka kwota limitu będzie obowiązywała małżonków, w sytuacji gdy wniosek będzie dotyczył inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że poprzednie wnioski małżonkowie składali przez pięć kolejnych lat i zakończyli 5-letni okres rozliczeniowy, to kolejny wniosek należy złożyć z nr 1. Zainteresowany nadmienił, że pięcioletni okres trwał od dnia 15 marca 2006 r. do 28 lutego 2011 r.).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż od marca 2011 r. rozpoczyna się nowy pięcioletni okres, dla którego należy ustalić odrębny limit do inwestycji – w przypadku małżonków – wymagającej pozwolenia na budowę.

Na poparcie swojego stanowiska, Zainteresowany wskazuje, iż – przykładowo – jeżeli cena 1 m2 ogłoszona przez GUS na dzień 18 lipca 2011 r. wynosi 3 797 zł (do czasu ogłoszenia przez GUS kolejnej ceny) to pięcioletni limit zwrotu dla inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę wynosi 32 678,88 zł (70 x 3 797 zł x 12,295%) i taka kwota zwrotu przysługuje małżonkom do wykorzystania w nowym pięcioletnim okresie, tj. od marca 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) stanowi, że osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  1. budową budynku mieszkalnego;
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków:

  • poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (art. 3 ust. 2 ustawy),
  • poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. (art. 3 ust. 3 ustawy).

Mając na uwadze brzmienie art. 2 pkt 2, wskazać należy, że ilekroć w ustawie jest mowa o podatku VAT rozumie się przez to podatek od towarów i usług o stawce 22% (i wyższej) w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756 i Nr 143, poz. 1199).

Stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ww. ustawy, kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, z zastrzeżeniem ust. 6 i art. 11a, 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

  1. 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, wymagających pozwolenia na budowę;
  2. 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, niewymagających pozwolenia na budowę.

W myśl art. 3 ust. 6 ww. ustawy, w odniesieniu do wydatków, na podstawie których osoba fizyczna korzystała lub korzysta z odliczenia, na podstawie:

  1. art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm.),
  2. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 i Nr 222, poz. 2201 oraz z 2005 r. Nr 263, poz. 2619) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958 oraz z 2005 r. Nr 263, poz. 2619)

– kwota podlegająca zwrotowi, jest równa 55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959% kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa w ust. 5.

Art. 3 ust. 6a ustawy stanowi, iż limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 i 6 dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl ustępu 3 artykułu 5 ustawy, przedmiotowy wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku.

Wskazać należy, iż ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w art. 5 ust. 4 wymaga, aby wniosek zawierał co najmniej:

  • imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano go - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;
  • wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;
  • rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1;
  • rok rozpoczęcia inwestycji;
  • wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1;
  • kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7;
  • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;
  • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;
  • podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.

Zauważyć należy, iż wzór wniosku – do ewentualnego wykorzystania – dostępny jest na stronach internetowych izb skarbowych oraz urzędów skarbowych, a także na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). Przedmiotowy wniosek nie stanowi wzoru urzędowego, określonego w drodze rozporządzenia, dlatego nie ma obowiązku jego stosowania. Należy jednak pamiętać, aby składany wniosek zawierał wszystkie elementy, o których mowa w cytowanym wyżej art. 5 ust. 4 ustawy.

Wskazać należy, iż na formularzu VZM-14 w poz. 5. należy wskazać kolejne numery składanych wniosków w pięcioletnim okresie, dla którego ustala się wspólny limit. Pozycji tej nie wypełnia się w przypadku składania korekty wniosku. Natomiast w poz. 38. (część D.1. wniosku VZM-1) należy podać datę złożenia pierwszego wniosku w pięcioletnim okresie. Jak wskazano bowiem powyżej zgodnie z art. 3 ust.6a ustawy, data złożenia pierwszego wniosku rozpoczyna liczenie pięcioletnich okresów, dla których ustala się odrębne limity zwrotów.

Z analizy wniosku wynika, iż realizowana inwestycja budowlana wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto wydatki, które Zainteresowany zamierza odliczyć w ramach ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie były wcześniej, jak również nie są obecnie odliczane w ramach ulg mieszkaniowych.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż w przypadku Wnioskodawcy złożenie przez Niego wniosku VZM-1 w 2011 r. spowoduje rozpoczęcie nowego pięcioletniego okresu, dla którego należy ustalić limit wspólny dla wszystkich wniosków składanych w tym okresie.

Skoro wniosek złożony przez Zainteresowanego w 2011 r. rozpocznie liczenie nowego pięcioletniego okresu zasadnym jest złożenie wniosku z numerem pierwszym.

Ponadto, wskazać należy, iż z uwagi na fakt, że złożenie pierwszego wniosku w nowym pięcioletnim okresie ma miejsce w momencie obowiązywania podatku VAT o stawce 23%, kwota zwrotu dla wydatków – nieodliczonych przez Zainteresowanego w ramach ulg mieszkaniowych – opodatkowanych podatkiem VAT według stawki 22% i 23% wynosi odpowiednio 68,18% i 65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych.

Jednakże podkreślić należy, iż kwota przedmiotowego zwrotu nie może przekroczyć 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu.

Końcowo, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, został złożony przez jednego z małżonków, zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla żony Zainteresowanego.

Żona Wnioskodawcy, chcąc uzyskać interpretację indywidualną, powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.