IBPBI/2/423-830/13/JD | Interpretacja indywidualna

1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie wszystkich trzech Zezwoleń (zwolnionej z CIT), Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych (podlegającej zwolnieniu z CIT na podstawie Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Zezwolenia) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, po jego wyczerpaniu limit wynikający z Drugiego Zezwolenia, a następnie po wyczerpaniu limitu Drugiego Zezwolenia lub po jego wygaśnięciu, może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Trzeciego Zezwolenia?
IBPBI/2/423-830/13/JDinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja rachunkowa
 2. limit
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. sukcesja uniwersalna
 5. wydatki inwestycyjne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2013 r. (wpływ do tut. Biura 10 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2013 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej także: Wnioskodawca) prowadzi działalność w branży samochodowej. Dnia 1 sierpnia 2006 r. Spółka uzyskała Zezwolenie (dalej: Pierwsze Zezwolenie) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE, Strefa). Pierwsze Zezwolenie obowiązuje do 8 sierpnia 2016 r. Pierwsze Zezwolenie obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie następujących wyrobów według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania zezwolenia; dalej: PKWiU) wytworzonych na terenie Strefy:

 • 17.20 Tkaniny, z wyłączeniem działalności określonej w § 2 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ... specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 222, poz. 2251 ze zm., dalej: Rozporządzenie Strefowe),
 • 17.54 Wyroby włókiennicze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności określonej w § 2 pkt 9 Rozporządzenia Strefowego,
 • 24.16 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych,
 • 25.13 Wyroby z gumy, pozostałe,
 • 34.30 Części i akcesoria do pojazdów samochodowych i ich silników,
 • 60.24 Transport drogowy towarów,
 • 63.1 Usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów,
 • 72.2 Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania,
 • 72.6 Usługi związane z informatyką, pozostałe,
 • 73.1 Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 • 74.12.1 Usługi rachunkowości i kontroli ksiąg,
 • 74.12.2 Usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych,
 • 74.3 Usługi w zakresie badań i analiz technicznych oraz
 • w zakresie odpadów i złomu powstałych w związku z wyżej wymienioną działalnością.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: ustawa o CIT), w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o SSE (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 274 ze zm., dalej: ustawa o SSE), Spółka kwalifikuje dochody z działalności gospodarczej objętej Pierwszym Zezwoleniem i prowadzonej na terenie SSE jako zwolnione z opodatkowania.

Jednocześnie Spółka prowadzi również w SSE działalność gospodarczą w zakresie nieobjętym Pierwszym Zezwoleniem oraz działalność pozastrefową. Przychody z tych działalności podlegają opodatkowaniu.

Spółka prowadzi ewidencję rachunkową pozwalającą wyodrębnić łączny dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) osiągany w związku z posiadanym zezwoleniem oraz dochód podlegający opodatkowaniu, stosownie do wymagań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy.

Spółka wskazuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Strefowego, maksymalna intensywność pomocy regionalnej otrzymanej w ramach Pierwszego Zezwolenia wynosi zasadniczo 50% wydatków inwestycyjnych.

Wnioskodawca planuje połączenie ze Spółką T (dalej: Spółka Przejmowana). W wyniku połączenia, Spółka w drodze sukcesji uniwersalnej wynikającej z art. 494 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: KSH) oraz z art. 93 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: OP) wejdzie w posiadanie Zezwolenia (dalej: Drugie Zezwolenie), z późniejszymi zmianami oraz Zezwolenia (dalej: Trzecie Zezwolenie).

Zakres Drugiego Zezwolenia w aktualnym brzmieniu obejmuje działalność produkcyjną, handlową, usługową, w zakresie wyrobów i usług określonych w następujących pozycjach PKWiU:

 • Sekcja D podsekcja DM dział 34 - pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy,
 • Sekcja I dział 60 klasa 60.24 - transport drogowy towarów,
 • Sekcja I dział 63 grupa 63.1 - usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów,
 • Sekcja K dział 72 - usługi informatyczne,
 • Sekcja K dział 73 grupa 73.1 - usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 • Sekcja K dział 74 grupa 74.3 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych oraz
 • w zakresie sprzedaży odpadów i złomu powstałych w związku z prowadzeniem ww. działalności.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840) maksymalna intensywność pomocy regionalnej w ramach Drugiego Zezwolenia wynosi 75% wydatków inwestycyjnych poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. Drugie Zezwolenie obowiązuje do 8 sierpnia 2016 r.

Zakres Trzeciego Zezwolenia obejmuje z kolei działalność produkcyjną, handlową i usługową, w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy, objętych następującymi pozycjami PKWiU (w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania zezwolenia, tj. na podstawie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Dz.U. z 2008 r., nr 207, poz. 1293):

 • 28.12 - sprzęt i wyposażenie do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
 • 28.13 - pozostałe pompy i sprężarki,
 • 29.31 - wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów,
 • 29.32 - pozostałe części i akcesoria do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli,
 • 49.41 - transport drogowy towarów,
 • 52.10 - magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • 52.24 - usługi przeładunku towarów,
 • 62 - usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane,
 • 71.20 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
 • 72.19 - usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych oraz
 • w zakresie sprzedaży odpadów powstałych w związku z prowadzeniem wyżej wymienionej działalności sklasyfikowanej w pozycji - 38.11.5 - odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 232, poz. 1548, dalej: Ogólne Rozporządzenie Strefowe) maksymalna intensywność pomocy regionalnej w ramach Trzeciego Zezwolenia wynosi 40% wydatków inwestycyjnych. Trzecie Zezwolenie nie zawiera daty obowiązywania, ale aktualnie obowiązuje do końca funkcjonowania SSE, tj. do 31 grudnia 2020 r.

Z punktu widzenia profilu działalności Spółki, wszystkie zezwolenia obejmują zakres tej samej podstawowej działalności operacyjnej Spółki oraz Spółki Przejmowanej i dotyczą inwestycji realizujących wspólne założenia branżowe (produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych). Przedmiot działalności, który może być prowadzony na podstawie wszystkich zezwoleń będzie spójny pod względem organizacyjnym, gdyż zarządzany będzie w ramach jednego podmiotu.

Spółka uzyskała w dniu 24 stycznia 2011 r. interpretacje (sygn. IBPBI/2/423-1451/10/SD oraz sygn. IBPBI/2/423-61/11/SD), w których Minister Finansów potwierdził (analogicznie jak sytuacji połączenia ze Spółką Przejmowaną), iż w przypadku prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią, Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla celów obliczenia dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w zakresie objętym wszystkimi posiadanymi zezwoleniami (w przedstawionym w tej interpretacji zdarzeniu przyszłym były to Pierwsze i Drugie Zezwolenie) i odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności podlegającej opodatkowaniu. Dodatkowo, organ potwierdził również, iż Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach Pierwszego Zezwolenia, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z Drugiego Zezwolenia. Interpretacje te Spółka otrzymała jednak przed uzyskaniem przez Spółkę Przejmowaną Trzeciego Zezwolenia.

Po wejściu w posiadanie Drugiego i Trzeciego Zezwolenia, Spółka będzie prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne przyporządkowanie wydatków inwestycyjnych oraz utworzonych nowych miejsc pracy do każdego z zezwoleń. Ewidencja będzie zatem umożliwiała wyodrębnienie środków trwałych oraz utworzonych nowych miejsc pracy związanych z każdym projektem inwestycyjnym objętym Pierwszym, Drugim oraz Trzecim Zezwoleniem. Ewidencja ta umożliwi rozliczenie wszystkich projektów z perspektywy wypełnienia warunków określonych w zezwoleniach oraz ustalenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją tych projektów dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej.

Spółka, kalkulując dostępną pulę pomocy publicznej, uwzględniać będzie różne poziomy intensywności pomocy dla wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach każdego z zezwoleń, zgodnie z regulacjami odpowiednimi dla poszczególnych zezwoleń. Połączenie nie będzie wiązało się ze zmianami inwestycji objętych zezwoleniami, w szczególności nie będzie prowadziło do relokacji żadnej z inwestycji, w związku, z którymi zezwolenia zostały wydane. Inwestycje rozumiane jako ogół nabytych przez Spółki środków trwałych oraz stworzone przez nie nowe miejsca pracy pozostaną więc w dotychczasowej lokalizacji, tj. regionie, w jakim inwestycja uzyskała zezwolenie strefowe oraz zgodnie z nim miała zostać zrealizowana i utrzymana.

Spółka oraz Spółka Przejmowana są dużymi przedsiębiorcami w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz.U. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., s.3).

Wniosek dotyczy rozliczeń podatkowych Spółki dokonywanych w okresie posiadania trzech zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie wszystkich trzech Zezwoleń (zwolnionej z CIT), Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych (podlegającej zwolnieniu z CIT na podstawie Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Zezwolenia) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu...
 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, po jego wyczerpaniu limit wynikający z Drugiego Zezwolenia, a następnie po wyczerpaniu limitu Drugiego Zezwolenia lub po jego wygaśnięciu, może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Trzeciego Zezwolenia...

Zdaniem Spółki, dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy po uzyskaniu w drodze sukcesji uniwersalnej Drugiego i Trzeciego Zezwolenia, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej z opodatkowania, prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu, do której Spółka zaliczy działalność prowadzoną w SSE nieobjętą zezwoleniami oraz działalność pozastrefową.

Zdaniem Spółki, po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach Pierwszego Zezwolenia, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Drugiego Zezwolenia. W dalszej kolejności, po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach Drugiego Zezwolenia lub po wygaśnięciu tego Drugiego Zezwolenia, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując limit pomocy wynikający z Trzeciego Zezwolenia.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o CIT, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów i kosztów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu CIT lub są wolne od podatku. Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy o CIT, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu. Na mocy art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust 1 ustawy o SSE, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z § 5 ust. 5 Ogólnego Rozporządzenia Strefowego (oraz § 5 ust. 3 wcześniejszego Rozporządzenia Strefowego), zwolnienia z podatku przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie danej specjalnej strefy ekonomicznej. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. Art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT stanowi, że wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z powyższym przepisem, wszelkie dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w zakresie określonym w zezwoleniu, objęte są zwolnieniem z opodatkowania.

Takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji z 1 lutego 2008 r. wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IP-PB3-423-426/07-3/KB). W piśmie tym stwierdza się, że wykładnia gramatyczna powyższych przepisów wskazuje, że poza kryteriami określającymi wielkość pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnienia, wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest każdy dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu i prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W świetle powyższego, wszystkie dochody Spółki uzyskane z działalności prowadzonej na terenie SSE w ramach posiadanych trzech zezwoleń podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Spółka ma przy tym zapewnić - na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o CIT oraz § 5 ust. 5 Ogólnego Rozporządzenia Strefowego (również § 5 ust. 3 Rozporządzenia Strefowego) - możliwość wyodrębnienia dochodów uzyskiwanych z działalności podlegającej zwolnieniu oraz z działalności nieobjętej zwolnieniem z CIT (pozostającej poza zakresem określonym w zezwoleniach lub poza terytorialnym obszarem Strefy).

Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział określonej formy wyodrębnienia ewidencyjnego oraz organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Nie jest zatem konieczne tworzenie formalnie wyodrębnionych oddziałów prowadzących oraz nieprowadzących działalności na terenie Strefy. Zarówno wykładnia literalna, jak i celowościowa przepisów wskazuje, że obowiązkiem korzystającego ze zwolnienia jest prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności zwolnionej oraz działalności nieobjętej zwolnieniem.

Powyższe podejście zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 19 kwietnia 2006 r. (znak ...): Organizacyjne wyodrębnienie z osoby prawnej - prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią - jednostki, której wypracowany dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, służy przede wszystkim prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym przedsiębiorca musi zapewnić, by na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych możliwe było ustalenie wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu. A zatem wyodrębnienie organizacyjne służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym. Wcześniej Ministerstwo Finansów zajęło podobne stanowisko w piśmie z dnia 31 października 2003 r. (znak: PB4/ KGK-8214-2434-319/03) skierowanym do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którym: Zdaniem Ministerstwa Finansów organizacyjne wyodrębnienie, służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym.

Jak wynika z powyższego, wymogi dotyczące prowadzenia stosownej ewidencji rachunkowej oraz wyodrębnienia organizacyjnego mają na celu prawidłowe ustalenie dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z opodatkowania i pod kątem realizacji tych celów należy oceniać prawidłowość prowadzonej przez podatników ewidencji. Jednocześnie, nie jest konieczne tworzenie formalnie wyodrębnionych podmiotów prawnych lub oddziałów dla celów działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W świetle powyższego, Spółka zobowiązana będzie jedynie do odrębnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego (osiąganego poza zezwoleniami) oraz dochodu zwolnionego (osiąganego na terenie SSE w ramach posiadanych przez Spółkę zezwoleń). Ani wykładnia literalna, ani celowościowa powołanych na wstępie przepisów nie wymaga od Spółki wyodrębniania dochodu osiąganego w ramach poszczególnych zezwoleń (jako że dochód ten korzysta w całości ze zwolnienia, a same deklaracje podatkowe nie przewidują możliwości odrębnego rozliczania dochodu uzyskiwanego w ramach poszczególnych zezwoleń).

Po wejściu w posiadanie Drugiego i Trzeciego Zezwolenia (przy założeniu spełnienia warunków określonych w tych zezwoleniach), Spółce będzie przysługiwało prawo do zwolnienia dochodu w kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń, z uwzględnieniem dyskontowania. Tak obliczona pula pomocy przysługująca Spółce będzie konsumowana przez dochód wolny od podatku, osiągany w zakresie określonym w zezwoleniach (Spółka zapewni odpowiednią ewidencję gwarantującą, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej określony w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT nie zostanie przekroczony).

Jednocześnie, po wykorzystaniu puli pomocy publicznej dla Pierwszego Zezwolenia, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Drugiego Zezwolenia. Następnie, po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach Drugiego Zezwolenia lub po wygaśnięciu tego Drugiego Zezwolenia, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie Strefy, korzystając z puli zwolnienia podatkowego dostępnego na podstawie Trzeciego Zezwolenia (jednak nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia Trzeciego Zezwolenia).

Konsekwentnie, dopóki Spółka będzie miała prawo do korzystania z ulgi podatkowej w ramach któregokolwiek z zezwoleń, będzie również uprawniona do zwolnienia z opodatkowania dochodu pochodzącego z całej działalności Spółki (prowadzonej na terenie Strefy w ramach posiadanych zezwoleń).

Podsumowując:

 • Spółka - podobnie jak czyni to obecnie - będzie zobowiązana do wydzielania księgowego dochodów, które podlegają opodatkowaniu CIT oraz dochodów zwolnionych z opodatkowania (osiąganych w SSE z działalności objętej zezwoleniami),
 • Spółka przez cały okres prowadzenia działalności na terenie SSE (wynikający łącznie z posiadanych zezwoleń), będzie prowadzić dwie odrębne ewidencje dochodów: jedną dla działalności opodatkowanej oraz jedną dla działalności zwolnionej z CIT. Na tej podstawie ustalać będzie łączny dochód Spółki uzyskany na terenie Strefy w ramach wszystkich posiadanych zezwoleń (korzystających ze zwolnienia podatkowego) oraz odrębnie dochód Spółki, który nie jest objęty zwolnieniem w SSE (podlegający opodatkowaniu).

Na marginesie powyższych argumentów pragniemy jedynie wskazać, że podejście Spółki znajduje potwierdzenie w dotychczasowej linii interpretacyjnej organów podatkowych, przykładowo w interpretacji:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 lutego 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-1427/12/MO),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 lutego 2013 r. (sygn. ITPB3/423-665/12/MK),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 lutego 2013 r. (sygn. ITPB3/423-665a/12/MK),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 stycznia 2013 r. (sygn. ILPB3/423- 455/12-2/AO),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 września 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-929/12/MO),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 grudnia 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-1151/12/SD),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 listopada 2012 r. (sygn. IPTPB3/423- 306/12-2/KJ),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 października 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-889/12/BG),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 września 2012 r. (sygn. ITPB3/423-319/12/MK),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 września 2012 r. (sygn. ILPB3/423-664/10/12-S/GC),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2011 r. (sygn. ILPB3/423-46/11-3/MM).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. St. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.