3063-ILPB1-1.4511.357.2016.2.IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2016 r. (data wp3ywu 1 grudnia 2016 r.), uzupe3nionym w dniu 13 grudnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej – jest nieprawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawca prowadzi dzia3y specjalne produkcji rolnej (uprawa warzyw w szklarni ogrzewanej) o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym. Dodatkowo zamierza podj1a dzia3alnooa gospodarcz1 w zakresie handlu hurtowego warzywami - art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Z tytu3u dzia3ów specjalnych op3aca podatek dochodowy na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), który jest w ci1gu roku ustalany zaliczkowo na podstawie decyzji urzedu skarbowego PIT-7 w oparciu o przychód i dochód obliczony wg norm szacunkowych. Ponadto Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Zarówno przychód/dochód wynikaj1cy z norm szacunkowych jak i wartooa dostaw towarów - wynikaj1ca z prowadzonej dla potrzeb podatku VAT ewidencji sprzeda?y nie przekracza w roku podatkowym kwoty limitu o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci.

W zwi1zku z planowanym uruchomieniem dzia3alnooci gospodarczej Wnioskodawca chcia3by op3acaa podatek liniowej z tej dzia3alnooci, zachowuj1c jednoczeonie prawo do opodatkowania przychodów i dochodów z dzia3ów specjalnych na zasadach ogólnych, tj. wed3ug skali podatkowej.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy przychody z dzia3alnooci gospodarczej i dzia3ów specjalnych produkcji rolnej do obliczenia limitu dla ksi1g rachunkowych sumuje sie czy te? liczy sie oddzielnie, a przekroczenie limitu w dzia3alnooci gospodarczej nie spowoduje pozbawienia prawa do ustalania przychodu i dochodu z dzia3ów specjalnych na zasadzie norm szacunkowych?

Zdaniem Wnioskodawcy, do przychodu, który wy31cza dzia3y specjalne produkcji rolnej z opodatkowania na zasadzie norm szacunkowych zaliczany jest jedynie przychód powsta3y ze Yród3a okreolonego w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym, natomiast przychód z dzia3alnooci gospodarczej jest odrebnym Yród3em przychodu - art. 10 ust. 1 pkt 3 i jego wysokooa nie wp3ywa na obowi1zek zaprowadzenia ksiegi rachunkowej dla dzia3ów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto analiza treoci zapisów art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci, jak i art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, ?e w przypadku przychodu/dochodu wynikaj1cego z norm szacunkowych albo przychodu ustalonego na podstawie prowadzonej ksiegi przychodów i rozchodów przekroczenie limitu okreolonego w ustawie o rachunkowooci powoduje obowi1zek objecia pe3n1 rachunkowooci1 dzia3ów specjalnych produkcji rolnej. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku ustalenia podstawy opodatkowania dla dzia3ów specjalnych wed3ug norm szacunkowych, kwoty przychodu o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci nie nale?y równie? uto?samiaa w kwot1 wartooci dostaw towarów wynikaj1c1 z prowadzonej dla potrzeb podatku VAT ewidencji sprzeda?y celem stwierdzenia obowi1zku zaprowadzenia ksi1g rachunkowych.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest nieprawid3owe.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) dzia3ami specjalnymi produkcji rolnej s1 uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roolin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeYnego i nieonego, wylegarnie drobiu, hodowla i chów zwierz1t futerkowych i laboratoryjnych, hodowla d?d?ownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierz1t poza gospodarstwem rolnym.

Natomiast jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a wy?ej cytowanej ustawy nie stanowi1 dzia3ów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierz1t w rozmiarach nieprzekraczaj1cych wielkooci okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy, zwanym „za31cznikiem nr 2”.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz 4 omawianej ustawy Yród3ami przychodów s1:

  • pozarolnicza dzia3alnooa gospodarcza,
  • dzia3y specjalne produkcji rolnej.

W myol art. 5a pkt 6 ww. ustawy ilekroa w ustawie jest mowa o dzia3alnooci gospodarczej albo pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej – oznacza to dzia3alnooa zarobkow1:

  1. wytwórcz1, budowlan1, handlow1, us3ugow1,
  2. polegaj1c1 na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze z3ó?,
  3. polegaj1c1 na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartooci niematerialnych i prawnych

– prowadzon1 we w3asnym imieniu bez wzgledu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ci1g3y, z której uzyskane przychody nie s1 zaliczane do innych przychodów ze Yróde3 wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treoci art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej ustala sie wed3ug zasad okreolonych w art. 14, je?eli podatnik prowadzi ksiegi wykazuj1ce te przychody. O zamiarze za3o?enia ksi1g podatnik jest obowi1zany zawiadomia w3aociwego naczelnika urzedu skarbowego przed rozpoczeciem roku podatkowego albo przed rozpoczeciem prowadzenia dzia3ów specjalnych produkcji rolnej, je?eli nast1pi3o ono w ci1gu roku, z zastrze?eniem ust. 2.

W przypadku gdy obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowooci, przychód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej ustala sie na podstawie prowadzonych ksi1g rachunkowych wed3ug zasad okreolonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowi1zku zawiadamiania w3aociwego naczelnika urzedu skarbowego o za3o?eniu ksi1g rachunkowych (art. 15 ust. 2 tej ustawy).

Stosownie do treoci art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (strat1) z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej jest ró?nica pomiedzy przychodem z tytu3u prowadzenia tych dzia3ów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiekszona o wartooa przyrostu stada zwierz1t na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na pocz1tek roku i pomniejszona o wartooa ubytków w tym stadzie w ci1gu roku podatkowego. Dochód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej, je?eli podatnik nie prowadzi ksi1g, o których mowa w art. 15, ustala sie przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z okreolonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzecej, okreolonych w za31czniku nr 2.

Ponadto zgodnie z art. 24a ust. 1 powo3ywanej ustawy osoby fizyczne, spó3ki cywilne osób fizycznych, spó3ki jawne osób fizycznych oraz spó3ki partnerskie wykonuj1ce dzia3alnooa gospodarcz1, s1 obowi1zane prowadzia podatkow1 ksiege przychodów i rozchodów, zwan1 dalej „ksieg1”, z zastrze?eniem ust. 3 i 5, albo ksiegi rachunkowe, zgodnie z odrebnymi przepisami, w sposób zapewniaj1cy ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokooci nale?nego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a tak?e uwzgledniaa w ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych informacje niezbedne do obliczenia wysokooci odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

W myol art. 24a ust. 2 pkt 2 tej ustawy, obowi1zek prowadzenia ksiegi dotyczy równie? osób prowadz1cych dzia3y specjalne produkcji rolnej, je?eli osoby te zg3osi3y zamiar prowadzenia tych ksi1g.

Stosownie do treoci art. 24a ust. 4 ww. ustawy, obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spó3ek cywilnych osób fizycznych, spó3ek jawnych osób fizycznych oraz spó3ek partnerskich, je?eli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wynios3y w walucie polskiej co najmniej równowartooa kwoty okreolonej w euro w przepisach o rachunkowooci.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 wrzeonia 1994 r. o rachunkowooci (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z póYn. zm.) przepisy ustawy o rachunkowooci, zwanej dalej „ustaw1”, stosuje sie, z zastrze?eniem ust. 3, do maj1cych siedzibe lub miejsce sprawowania zarz1du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spó3ek cywilnych osób fizycznych, spó3ek jawnych osób fizycznych oraz spó3ek partnerskich, je?eli ich przychody netto ze sprzeda?y towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios3y co najmniej równowartooa w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Zatem przepisy ustawy o rachunkowooci stosuje sie do osób fizycznych, spó3ek cywilnych osób fizycznych, spó3ek jawnych osób fizycznych oraz spó3ek partnerskich, których przychody netto ze sprzeda?y towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios3y co najmniej równowartooa w walucie polskiej 1.200.000 euro.

St1d zatem dla prawid3owego ustalenia limitu przychodów Wnioskodawca powinien uwzglednia przychody ze wszystkich Yróde3, a wiec z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej oraz z dzia3alnooci gospodarczej, a przekroczenie limitu w dzia3alnooci gospodarczej spowoduje pozbawienie prawa do ustalania przychodu i dochodu z dzia3ów specjalnych na zasadzie norm szacunkowych.

Zatem z uwagi na powy?sze, do przychodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej nale?y dodaa przychody z dzia3alnooci gospodarczej. Gdy suma przychodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej i przychodów z dzia3alnooci gospodarczej przekroczy u Wnioskodawcy okreolon1 w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci równowartooa kwoty 1.200.000 Euro, to powstanie u Wnioskodawcy obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych. Natomiast brak przekroczenia tej kwoty oznaczaa bedzie, ?e Wnioskodawca bedzie mia3 prawo opodatkowaa przychody osi1gane z prowadzonych dzia3ów specjalnych produkcji rolnej przy wykorzystaniu norm szacunkowych dochodu, na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 24 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na powy?sze stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawid3owe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.