0114-KDIP1-2.4012.460.2018.1.PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Wnioskodawca do wartości limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie powinien wliczać kwot z tytułu wykonania usług, które stosownie do art. 28e ustawy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2018 r. (data wpływu 24 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uwzględnienia w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wartości usług opodatkowanych na podstawie art. 28e ustawy poza terytorium kraju – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uwzględnienia w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wartości usług opodatkowanych na podstawie art. 28e ustawy poza terytorium kraju.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Firma E. prowadzi działalność gospodarczą od 2017 r. w zakresie produkcji konstrukcji stalowych oraz obróbki metali i elementów metalowych. Firma nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, gdyż ze względu na wysokość przychodów ze sprzedaży korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku VAT do limitu 200.000.00 złotych. W 2017 roku limit ten nie został przekroczony. Od początku 2018 roku do końca miesiąca czerwca 2018 roku osiągała przychody ze sprzedaży:

 1. na terenie kraju w wysokości 151.375,00 zł oraz
 2. na terenie Republiki Czeskiej w wysokości 70.565,00 zł.

Przychody osiągane na terytorium Czech są związane z usługami remontowymi na instalacjach rafineryjnych i zostały wykazane jako niepodlegające opodatkowaniu w kraju na podstawie art. 28e ustawy o VAT, ponieważ są związane bezpośrednio z daną nieruchomością i są zlokalizowane poza krajem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy firma powinna wliczyć do limitu 200.000,00 zł, pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, przychody osiągane na podstawie art. 28e na terytorium Republiki Czeskiej i zarejestrować się w miesiącu czerwcu 2018 roku jako czynny podatnik VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Wobec powyższego firma E. w 2017 r. nie przekroczyła ww. limitu, a w 2018 r. wykazując od początku roku do końca miesiąca czerwca br. sprzedaż w wysokości 151 375,00 zł może korzystać z ww. zwolnienia aż do momentu przekroczenia ww. limitu sprzedaży w kraju. Ponieważ zgodnie z definicją sprzedaży określoną w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, obejmuje ona odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Przy czym zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku VAT, do wartości sprzedaży o której mowa nie wlicza się m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, a także sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Usługi wykonywane na terenie Republiki Czeskiej przez E. od początku roku do czerwca br. zostały sprzedane na kwotę 70.565,00 zł i zostały opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 28e ustawy o podatku VAT. Oznacza to, że należy je opodatkować w państwie, na terenie którego zostały wykonane. Natomiast w Polsce usługi te są traktowane jako niepodlegające opodatkowaniu. Czynności te nie są również wliczane do limitu wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

W związku z powyższym firma nie powinna w miesiącu czerwcu rejestrować się jako czynny podatnik VAT i może nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego do momentu przekroczenia limitu 200.000,00 zł ze sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Na podstawie art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Ponadto przez sprzedaż – w myśl art. 2 pkt 22 ustawy rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy).

Na postawie art. 28e ustawy miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 2017 r.. Firma nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, gdyż ze względu na wysokość przychodów ze sprzedaży korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. W 2017 roku limit nie został przekroczony. Natomiast od początku 2018 roku do końca miesiąca czerwca 2018 roku Firma osiągała przychody ze sprzedaży na terenie kraju w wysokości 151.375,00 zł oraz na terenie Republiki Czeskiej w wysokości 70.565,00 zł. Przychody osiągane na terytorium Czech są związane z usługami remontowymi na instalacjach rafineryjnych i zostały wykazane jako niepodlegające opodatkowaniu w kraju na podstawie art. 28e ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy do limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, tj. 200.000,00 zł należy wliczyć wartości usług świadczonych na nieruchomościach położonych na terytorium Czech, które na podstawie art. 28e ustawy nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju i zarejestrować się w miesiącu czerwcu 2018 roku jako czynny podatnik VAT.

Zwolnienie wynikające z art. 113 ust. 1 ustawy przestaje znajdować zastosowanie, gdy wartość sprzedaży u danego podatnika w danym roku podatkowym przekroczy kwotę 200.000 zł.

Jak już wskazano w niniejszej interpretacji, pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Wskazany powyżej przepis zawiera zamknięty katalog czynności, za które ustawa uznaje sprzedaż.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że odpłatne świadczenie usług, których miejsce świadczenia (opodatkowania) znajduje się poza terytorium kraju nie stanowi sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy nie uwzględnia się świadczenia usług, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawca do wartości limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie powinien wliczać kwot z tytułu wykonania usług, które stosownie do art. 28e ustawy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Jednocześnie skoro wartość sprzedaży u Wnioskodawcy w czerwcu 2018 roku nie przekroczyła kwoty 200.000 zł. Wnioskodawca nie ma obowiązku rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie się pokrywał z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto Organ wskazuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest rozstrzygnięcie, czy względem świadczonych przez Wnioskodawcę usług znajduje zastosowanie art. 28e ustawy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.