0111-KDIB1-1.4010.232.2018.2.SG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia czy Spółka może objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia Nr 1) a po jego wyczerpaniu limit dostępnej pomocy w ramach Zezwolenia Nr 2, tj., bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego w działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 24 maja 2018 r. (data wpływu do Organu 28 maja 2018 r.), uzupełnionym 18 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy Spółka może objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia Nr 1) a po jego wyczerpaniu limit dostępnej pomocy w ramach Zezwolenia Nr 2, tj., bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego w działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia czy Spółka może objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia Nr 1) a po jego wyczerpaniu limit dostępnej pomocy w ramach Zezwolenia Nr 2, tj., bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego w działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 czerwca 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4010.221.2018.1.SG, 0111-KDIB1-1.4010.232.2018.1.SG wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 18 lipca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) prowadzi działalność w zakresie produkcji opakowań farmaceutycznych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”). W toku prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej pozyskane zostały dwa zezwolenia strefowe.

W dniu 22 listopada 2012 r. Spółka otrzymała Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, zmienione następnie decyzją Ministra Gospodarki z 11 kwietnia 2014 r. (dalej: „Zezwolenie Nr 1”). Zgodnie z treścią Zezwolenia Nr 1, warunkiem jego uzyskania było:

 • poniesienie na terenie SSE wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 232, poz. 1548 z późn. zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie”) w wysokości co najmniej 20.867.815,00 PLN w terminie do 31 grudnia 2015 r.,
 • zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 35 pracowników w terminie do 31 grudnia 2014 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 35 pracowników do 31 grudnia 2019 r. oraz
 • zakończenie inwestycji w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Powyższe zezwolenie pozyskane zostało na prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, określonych w następujących pozycjach PKWiU:

 • kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej (pozycja 17.21.13.0),
 • kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste (pozycja 17.21.14.0),
 • usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tekstury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (pozycja 17.21.99.0),
 • pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub preferowane (pozycja 17.23.14.0),
 • etykiety z papieru i tektury (pozycja 17.29.11.0),
 • usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury (pozycja 17.29.99.0),
 • tonery i cartridge z drukarek komputerowych i kserokopiarek, objęte pozycją 28.23.26.0 PKWiU,
 • odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu (kategoria 38.11.5) wyłącznie w zakresie:
  • odpadów z papieru i tektury (pozycja 38.11.52.0),
  • odpadów z tworzyw sztucznych (pozycja 38.11.55.0),
  • odpadów innych niż niebezpieczne zawierających metal (pozycja 38.11.58.0),
  • materiałów filtracyjnych oraz pozostałego czyściwa nadającego się do recyklingu,
 • odpady niebezpieczne (kategoria 38.12.2) wyłącznie w zakresie:
  • olejów odpadowych (pozycja 38.12.25.0),
  • zużytych akumulatorów, elektrolitów (akumulatorów „mokrych”), objętych podkategorią 38.12.27 PKWiU,
  • odpadów z mycia regenerowanych detali, opakowań zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, nienadających się do ponownego wykorzystania,
  • zaolejonych czyściw i sorbentów,
  • materiałów izolacyjnych zawierających substancje niebezpieczne.

W dniu 28 grudnia 2017 r. Spółka otrzymała Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE (dalej: „Zezwolenie Nr 2”). Zgodnie z treścią Zezwolenia Nr 2, warunkiem jego uzyskania było:

 • poniesienie na terenie SSE wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 232. poz. 1548 z późn. zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie”) w wysokości co najmniej 4.500.000,00 EUR w terminie do 31 grudnia 2022 r.,
 • zwiększenie zatrudnienia kształtującego się na poziomie 121,69 pracowników (średnie zatrudnienie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wydanie zezwolenia), poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 35 nowych pracowników w terminie do 31 grudnia 2022 r. i utrzymanie zatrudnienia na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 157 pracowników do 31 października 2026 r. oraz
 • zakończenie inwestycji w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Zezwolenie Nr 2 natomiast obejmuje prowadzenie przez Spółkę prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, określonych w następujących pozycjach PKWiU:

 • kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej (pozycja 17.21.13.0),
 • kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste (pozycja 17.21.14.0),
 • usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tekstury falistej oraz opakowań, z papieru i tektury (pozycja 17.21.99.0),
 • pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub preferowane (pozycja 17.23.14.0),
 • etykiety z papieru i tektury (pozycja 17.29.11.0),
 • usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury (pozycja 17.29.99.0) oraz sprzedaż następujących odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności na terenie strefy,
 • części i akcesoria do maszyn biurowych (28.23.22.0),
 • odpady inne niż niebezpieczne, nadające się do recyklingu (38.11.5), wyłącznie w zakresie:
  • odpadów z papieru i tektury (pozycja 38.11.52.0),
  • odpadów z tworzyw sztucznych (pozycja 38.11.55.0),
  • odpadów innych niż niebezpieczne zawierających metal (pozycja 38.11.58.0),
  • materiałów filtracyjnych oraz pozostałego czyściwa nadającego się do recyklingu,
 • oleje odpadowe (38.12.25.0),
 • odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (38.12.27).

Wnioskodawca nie posiada zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie jakiejkolwiek innej strefy ekonomicznej niż wskazana we wniosku Specjalna Strefa Ekonomiczna, ani też działalność nie jest przez niego prowadzona w różnych województwach. Działalność Spółki jest prowadzona w jednej lokalizacji, a inwestycje realizowane na podstawie wszystkich uzyskanych zezwoleń umiejscowione zostały na tej samej nieruchomości, objętej terenem jednej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zezwolenie nr 1 i Zezwolenie nr 2 są w dalszej części wniosku zwane łącznie Zezwoleniami.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy Spółka może objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia Nr 1) a po jego wyczerpaniu limit dostępnej pomocy w ramach Zezwolenia Nr 2, tj. bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego w działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, jak wskazane zostało w uzasadnieniu w stosunku do pytania Nr 1, w świetle obowiązujących przepisów prawa, dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych (straty) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, Wnioskodawca może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych przez siebie Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Konsekwentnie do wykładni przepisów przedstawionych w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w kwestii pytania Nr 1, zdaniem Wnioskodawcy, będzie on mógł objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia Nr 1) a po jego wyczerpaniu limit dostępnej pomocy w ramach Zezwolenia Nr 2, tj., bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego w działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń.

Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz wyodrębnioną działalność zwolnioną, nie nakazują jednocześnie wydzielać różnych rodzajów działalności zwolnionej i traktować ich odrębnie. Tym bardziej zatem nie ma obowiązku wydzielania w ramach działalności zwolnionej dochodów z poszczególnych projektów inwestycyjnych. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2012 r., Znak: IBPBI/2/423-18/12/SD obowiązek ustalania odrębnego wyniku podatkowego odnosi się tylko do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i poza nią lub prowadzi działalność niewymienioną w zezwoleniu. W związku z tym, Spółka korzystająca z dwóch zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą dwóch limitów pomocy publicznej. Ani przepisy strefowe, ani ustawy o pdop, nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu. (....). W konsekwencji, zdaniem tut. Organu, brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla drugiego zezwolenia, został zsumowany z limitem pomocy publicznej określonym dla pierwszej inwestycji, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń. Spółka może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z drugiego zezwolenia.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa, że będzie mógł objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. zezwolenia Nr 1) a po jego wyczerpaniu limit dostępnej pomocy w ramach Zezwolenia Nr 2, tj., bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego w działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń.

Stanowisko takie zostało już wielokrotnie wyrażone w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów, w tym m.in. w wydanej przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010 z późn. zm., dalej: „ustawa o SSE”).

Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o SSE).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej „ustawa o pdop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop, stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (...).

Zgodnie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465 z późn. zm.), pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) stanowi regionalną pomoc inwestycyjną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Jednocześnie, treść § 7 ww. rozporządzenia, przewiduje zastosowanie w toku określania wartości poniesionych wydatków inwestycyjnych, jak również otrzymanej pomocy publicznej mechanizmu dyskonta, czego celem jest uwzględnienie w tym procesie zjawiska utraty wartości pieniądza w czasie.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że wynika, że Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji opakowań farmaceutycznych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”). W toku prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej pozyskane zostały dwa zezwolenia strefowe. W dniu 22 listopada 2012 r. Spółka otrzymała Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, zmienione następnie decyzją Ministra Gospodarki z 11 kwietnia 2014 r. (dalej: „Zezwolenie Nr 1”). Zgodnie z treścią Zezwolenia Nr 1, warunkiem jego uzyskania było poniesienie na terenie SSE wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych w wysokości co najmniej 20.867.815,00 PLN w terminie do 31 grudnia 2015 r., zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 35 pracowników w terminie do 31 grudnia 2014 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 35 pracowników do 31 grudnia 2019 r. oraz zakończenie inwestycji w terminie do 31 grudnia 2015 r. Powyższe zezwolenie pozyskane zostało na prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy. W dniu 28 grudnia 2017 r. Spółka otrzymała Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE (dalej: „Zezwolenie Nr 2”). Zgodnie z treścią Zezwolenia Nr 2, warunkiem jego uzyskania było poniesienie na terenie SSE wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych w wysokości co najmniej 4.500.000,00 EUR w terminie do 31 grudnia 2022 r., zwiększenie zatrudnienia kształtującego się na poziomie 121,69 pracowników (średnie zatrudnienie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wydanie zezwolenia), poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 35 nowych pracowników w terminie do 31 grudnia 2022 r. i utrzymanie zatrudnienia na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 157 pracowników do 31 października 2026 r. oraz zakończenie inwestycji w terminie do 31 grudnia 2022 r. Zezwolenie Nr 2 natomiast obejmuje prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy. Wnioskodawca nie posiada zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie jakiejkolwiek innej strefy ekonomicznej niż wskazana we wniosku Specjalna Strefa Ekonomiczna, ani też działalność nie jest przez niego prowadzona w różnych województwach. Działalność Spółki jest prowadzona w jednej lokalizacji, a inwestycje realizowane na podstawie wszystkich uzyskanych zezwoleń umiejscowione zostały na tej samej nieruchomości, objętej terenem jednej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Mając powyższe na względzie wskazać należy, że ustawa o pdop wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz wyodrębnioną działalność zwolnioną nie nakazuje wydzielać różnych rodzajów działalności zwolnionej i traktować ich odrębnie - tym bardziej zatem nie ma obowiązku wydzielania w ramach działalności zwolnionej dochodów z poszczególnych projektów inwestycyjnych. Wobec tego, jeżeli dany rodzaj działalności jest objęty zezwoleniem i działalność Przedsiębiorcy spełnia wymogi ustawy i rozporządzeń dotyczących specjalnej strefy ekonomicznej oraz jednocześnie ogólny maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej nie został wykorzystany, nie ma formalnych przeszkód do skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.

Spółka, jako przedsiębiorca strefowy, posiada dwa zezwolenia na działalność w strefie, aby korzystać ze zwolnienia podatkowego, winna określić maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej wygenerowany przez wszystkie swoje wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą oraz porównać go z wielkością pomocy już otrzymanej w jakiejkolwiek formie.

Obowiązek ustalania odrębnego wyniku podatkowego odnosi się tylko do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i poza nią lub prowadzi działalność niewymienioną w zezwoleniu. W związku z tym, Spółka korzystająca z dwóch zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą dwóch limitów pomocy publicznej. Ani przepisy strefowe, ani ustawy o pdop, nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu.

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o SSE, w przypadku gdy przedsiębiorca posiada co najmniej dwa zezwolenia, o których mowa w art. 16 ust. 1, przyjmuje się, że rozliczenie pomocy publicznej następuje zgodnie z kolejnością wydawania zezwoleń.

W konsekwencji, zdaniem tut. Organu, brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla drugiego zezwolenia, został zsumowany z limitem pomocy publicznej określonym dla pierwszej inwestycji, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń. Spółka może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach pierwszego zezwolenia (tj. Zezwolenia Nr 1), a po jego wyczerpaniu limit wynikający z drugiego zezwolenia (tj. Zezwolenia Nr 2).

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do twierdzenia, że będzie on mógł objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia Nr 1) a po jego wyczerpaniu limit dostępnej pomocy w ramach Zezwolenia Nr 2, tj., bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego w działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.