Limit obrotu | Interpretacje podatkowe

Limit obrotu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to limit obrotu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży książek przy zastosowaniu kasy rejestrującej
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2010r. (data wpływu 17 listopada 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 stycznia 2011r. (data wpływu 1 lutego 2011r.) oraz pismem z dnia 8 lutego 2011r. (data wpływu 10 lutego 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży książek przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 (...)
2011
1
paź

Istota:
Wnioskodawca przekraczając wartość sprzedaży usług w kwocie 50.000 zł był zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2009r. (data wpływu 11.05.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11.05.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku od (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca może w 2008 roku prowadzić działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jeżeli nie dokona sprzedaży części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów mechanicznych, a także nie przekroczy w 2008 roku kwoty obrotów 150.000 euro?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 22 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 7 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w przypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę w 2008 roku limitu obrotu 150.000 euro, uprawniającego do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu, konieczność przejścia na podatkową księgę przychodów i rozchodów wystąpi od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniach 30 maja 2008 r. i 18 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie utraty prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy sprzedaż posiłków pomiędzy jednostkami budżetowymi jest zwolniona z podatku VAT, a obrotu z tego tytułu nie wlicza się do limitu?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.), uzupełnionym wnioskiem z dnia 18 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowym oraz limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 września 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
cze

Istota:
W jakich okolicznościach podatnik podlega zwolnienia z obowiązku rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) Wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2007r. (data wpływu 30.04.2007r.) wraz z załącznikami (uzupełnienie wniosku z dnia 30.05.2007r. oraz z dnia 27.06.2007r.) ......... wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług. Pismem z dnia 27.06.2007r. (data wpływu 27.06.2007r.) uzupełniono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym podmiot stwierdza, iż w 2005r. uzyskał odrębną podmiotowość prawno – podatkową, zgodnie z decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 maja 2005r. W tym też roku ....... rozpoczęła sprzedaż (była to sprzedaż na łączną kwotę 1.563zł.). Zgodnie z wnioskiem w 2006r. w/w podmiot osiągnął obroty w wysokości 29.805,00złi w związku z tym uważa, iż w myśl art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jest podatnikiem VAT zwolnionym i nie ma obowiązku rejestracji na (...)
2011
1
maj

Istota:
Jak wynika ze złożonego wniosku, podatnik prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej, która w poprzednim roku nie przekroczyła wartości przychodu ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT 800 000 euro i wspólnicy chcą skorzystać z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dokonywać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo do wysokości 50 000 euro w roku podatkowym.
Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą korzystać z kwartalnego płacenia zaliczek ?
Podatnik uważa, że:
1. jeżeli spółka nie przekroczy przychodu ze sprzedaży 800 000 euro z VAT w roku poprzednim, to może korzystać z jednorazowej amortyzacji do wysokości 50 000 euro w roku podatkowym,
2. wspólnicy spółki cywilnej mogą płacić zaliczki kwartalnie, gdy suma wszystkich przychodów ze sprzedaży z VAT przypadająca na wspólnika nie przekroczy 800 000 euro z VAT.
Fragment:
(...) Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 5a ust. 1 pkt.20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Ilekroć w ustawie jest mowa o: - małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł, Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub (...)
2011
1
maj

Istota:
Jak wynika ze złożonego wniosku, podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jako współwłaściciel 2-osobowej spółki jawnej.jego udział stanowi 50%. Przychód spółki ze sprzedaży (wraz z VAT) w 2006 roku wyniósł: 5 146 730,03 PLN. W 2007 roku chciałby skorzystać z możliwości kwartalnego rozliczania podatku dochodowego, w związku z czym Pyta, czy:
- w świetle znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest małym podatnikiem, czy też nie
- czy może skorzystać z możliwości kwartalnego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy w oparciu o art. 44 ust. 3i w/w ustawy. Pana zdaniem w oparciu o art.8 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikiem nie jest spółka, lecz jej współwłaściciele. W takim rozumieniu za małego podatnika należałoby uznać każdego ze wspólników odrębnie (przychód każdego z nich w 2006r. wynosił: 2 573 265,02 PLN), w związku z czym uważa Pan, że może skorzystać z metody kwartalnego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.
Fragment:
(...) Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 5a ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Ilekroć w ustawie jest mowa o: - małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł, Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub (...)
2011
1
maj

Istota:
Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska przez Urząd Skarbowy w Pleszewie odnośnie terminu zainstalowania kasy fiskalnej przez osoby, które zakładając działalność gospodarczą w ubiegłym ( 2005 ) roku - nie przekroczyły obrotu 20 tysięcy złotych na rzecz osób fizycznych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia xx.xx 2006 roku złożonym przez Panią X prowadzącą Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe zamieszkałą X w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za prawidłowe stanowisko Podatniczki zawarte we wniosku dotyczące zwolnienia z obowiązku instalowania kasy rejestrującej przez podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w 2005 roku i nie przekroczyli obrotu 20 tysięcy złotych. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z Pani wnioskiem dotyczącym zakresu stosowania przepisów (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy powstaje obowiązek ewidencji obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących z dniem 01.01.2006 r. ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 6.02.2006 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Zgodnie ze stanem faktycznym w 2005 r. zlikwidowała Pani działalność gospodarczą z dniem 28.03.2005 r. następnie z dniem 12.04.2005 r.ponownie ją uruchomiła i prowadzi do chwili obecnej. Jest to działalność w zakresie detalicznego handlu art. odzieżowymi na bazarach i targowiskach. Ze złożonego zeznania PIT-28 za rok 2005 wynika, że osiągnęła Pani obrót w kwocie 14.067 zł. W złożonym wniosku zostało zadane pytanie, czy powstaje obowiązek ewidencji obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących z dniem 1.01.2006 r.Pani zdaniem (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Limit obrotu
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.