Limit obrotu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to limit obrotu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży książek przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2010r. (data wpływu 17 listopada 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 stycznia 2011r. (data wpływu 1 lutego 2011r.) oraz pismem z dnia 8 lutego 2011r. (data wpływu 10 lutego 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży książek przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 (...)

2011
1
lip

Istota:

Wnioskodawca przekraczając wartość sprzedaży usług w kwocie 50.000 zł był zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2009r. (data wpływu 11.05.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11.05.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku od (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca może w 2008 roku prowadzić działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jeżeli nie dokona sprzedaży części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów mechanicznych, a także nie przekroczy w 2008 roku kwoty obrotów 150.000 euro?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 22 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 7 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę w 2008 roku limitu obrotu 150.000 euro, uprawniającego do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu, konieczność przejścia na podatkową księgę przychodów i rozchodów wystąpi od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniach 30 maja 2008 r. i 18 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie utraty prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy sprzedaż posiłków pomiędzy jednostkami budżetowymi jest zwolniona z podatku VAT, a obrotu z tego tytułu nie wlicza się do limitu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.), uzupełnionym wnioskiem z dnia 18 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowym oraz limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 września 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
maj

Istota:

W jakich okolicznościach podatnik podlega zwolnienia z obowiązku rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2007r. (data wpływu 30.04.2007r.) wraz z załącznikami (uzupełnienie wniosku z dnia 30.05.2007r. oraz z dnia 27.06.2007r.) ......... wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług. Pismem z dnia 27.06.2007r. (data wpływu 27.06.2007r.) uzupełniono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym podmiot stwierdza, iż w 2005r. uzyskał odrębną podmiotowość prawno – podatkową, zgodnie z decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 maja 2005r. W tym też roku ....... rozpoczęła sprzedaż (była to sprzedaż na łączną kwotę 1.563zł.). Zgodnie z wnioskiem w 2006r. w/w podmiot osiągnął obroty w wysokości 29.805,00złi w związku z tym uważa, iż w myśl art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jest podatnikiem VAT zwolnionym i nie ma obowiązku rejestracji na (...)

2011
1
maj

Istota:

Jak wynika ze złożonego wniosku, podatnik prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej, która w poprzednim roku nie przekroczyła wartości przychodu ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT 800 000 euro i wspólnicy chcą skorzystać z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dokonywać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo do wysokości 50 000 euro w roku podatkowym.
Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą korzystać z kwartalnego płacenia zaliczek ?
Podatnik uważa, że:
1. jeżeli spółka nie przekroczy przychodu ze sprzedaży 800 000 euro z VAT w roku poprzednim, to może korzystać z jednorazowej amortyzacji do wysokości 50 000 euro w roku podatkowym,
2. wspólnicy spółki cywilnej mogą płacić zaliczki kwartalnie, gdy suma wszystkich przychodów ze sprzedaży z VAT przypadająca na wspólnika nie przekroczy 800 000 euro z VAT.

Fragment:

(...) Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 5a ust. 1 pkt.20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Ilekroć w ustawie jest mowa o: - małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł, Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub (...)

2011
1
maj

Istota:

Jak wynika ze złożonego wniosku, podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jako współwłaściciel 2-osobowej spółki jawnej.jego udział stanowi 50%. Przychód spółki ze sprzedaży (wraz z VAT) w 2006 roku wyniósł: 5 146 730,03 PLN. W 2007 roku chciałby skorzystać z możliwości kwartalnego rozliczania podatku dochodowego, w związku z czym Pyta, czy:
- w świetle znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest małym podatnikiem, czy też nie
- czy może skorzystać z możliwości kwartalnego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy w oparciu o art. 44 ust. 3i w/w ustawy. Pana zdaniem w oparciu o art.8 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikiem nie jest spółka, lecz jej współwłaściciele. W takim rozumieniu za małego podatnika należałoby uznać każdego ze wspólników odrębnie (przychód każdego z nich w 2006r. wynosił: 2 573 265,02 PLN), w związku z czym uważa Pan, że może skorzystać z metody kwartalnego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Fragment:

(...) Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 5a ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Ilekroć w ustawie jest mowa o: - małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł, Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska przez Urząd Skarbowy w Pleszewie odnośnie terminu zainstalowania kasy fiskalnej przez osoby, które zakładając działalność gospodarczą w ubiegłym ( 2005 ) roku - nie przekroczyły obrotu 20 tysięcy złotych na rzecz osób fizycznych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia xx.xx 2006 roku złożonym przez Panią X prowadzącą Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe zamieszkałą X w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za prawidłowe stanowisko Podatniczki zawarte we wniosku dotyczące zwolnienia z obowiązku instalowania kasy rejestrującej przez podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w 2005 roku i nie przekroczyli obrotu 20 tysięcy złotych. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z Pani wnioskiem dotyczącym zakresu stosowania przepisów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy powstaje obowiązek ewidencji obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących z dniem 01.01.2006 r. ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 6.02.2006 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Zgodnie ze stanem faktycznym w 2005 r. zlikwidowała Pani działalność gospodarczą z dniem 28.03.2005 r. następnie z dniem 12.04.2005 r.ponownie ją uruchomiła i prowadzi do chwili obecnej. Jest to działalność w zakresie detalicznego handlu art. odzieżowymi na bazarach i targowiskach. Ze złożonego zeznania PIT-28 za rok 2005 wynika, że osiągnęła Pani obrót w kwocie 14.067 zł. W złożonym wniosku zostało zadane pytanie, czy powstaje obowiązek ewidencji obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących z dniem 1.01.2006 r.Pani zdaniem (...)