Limit | Interpretacje podatkowe

Limit | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to limit. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy usług podnajmu nieruchomości oraz wliczania do limitu sprzedaży określonego w art. 113 ust. 1 ustawy kwot wynikających z umów najmu i braku obowiązku wliczania kwot ze sprzedaży zwolnionej z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy
Fragment:
(...) limitu zaliczać będzie tylko dochody wynikające z umów najmu (do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy: Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1 Zdaniem Wnioskodawcy działalność Stowarzyszenia polegająca na najmie nieruchomości osobom fizycznym i prawnym (najem krótkoterminowy i długoterminowy) będzie korzystała ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 2 Zdaniem Wnioskodawcy do wartości sprzedaży (limitu określonego 113 ust. 1 ustawy o VAT) Stowarzyszenie nie będzie zobowiązane wliczać kwot wynikających z dochodów dotychczasowo zwolnionych z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, lecz do ww. limitu zaliczać będzie tylko dochody wynikające z umów najmu (do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Za ww. stanowiskami przemawia następująca argumentacja: Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 10 maja 2016 r., Dz.
2017
14
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej
Fragment:
Czy przychody z dzia3alnooci gospodarczej i dzia3ów specjalnych produkcji rolnej do obliczenia limitu dla ksi1g rachunkowych sumuje sie czy te? liczy sie oddzielnie, a przekroczenie limitu w dzia3alnooci gospodarczej nie spowoduje pozbawienia prawa do ustalania przychodu i dochodu z dzia3ów specjalnych na zasadzie norm szacunkowych? Zdaniem Wnioskodawcy, do przychodu, który wy31cza dzia3y specjalne produkcji rolnej z opodatkowania na zasadzie norm szacunkowych zaliczany jest jedynie przychód powsta3y ze Yród3a okreolonego w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym, natomiast przychód z dzia3alnooci gospodarczej jest odrebnym Yród3em przychodu - art. 10 ust. 1 pkt 3 i jego wysokooa nie wp3ywa na obowi1zek zaprowadzenia ksiegi rachunkowej dla dzia3ów specjalnych produkcji rolnej. Ponadto analiza treoci zapisów art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci, jak i art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, ?e w przypadku przychodu/dochodu wynikaj1cego z norm szacunkowych albo przychodu ustalonego na podstawie prowadzonej ksiegi przychodów i rozchodów przekroczenie limitu okreolonego w ustawie o rachunkowooci powoduje obowi1zek objecia pe3n1 rachunkowooci1 dzia3ów specjalnych produkcji rolnej. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku ustalenia podstawy opodatkowania dla dzia3ów specjalnych wed3ug norm szacunkowych, kwoty przychodu o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci nie nale?y równie? uto?samiaa w kwot1 wartooci dostaw towarów wynikaj1c1 z prowadzonej dla potrzeb podatku VAT ewidencji sprzeda?y celem stwierdzenia obowi1zku zaprowadzenia ksi1g rachunkowych.
2017
15
sty

Istota:
Czy limity o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 i 3 updop należy traktować rozłącznie? W konsekwencji, czy oznacza to, że istnieją dwa osobne limity, w przedmiotowej sprawie, dla świadczenia usług 30 000 Euro oraz 50 000 Euro dla pozostałych przypadków, tj. sprzedaży towarów?
Fragment:
(...) limit zdefiniowany w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Limit 30 000 EURO wyznaczony przepisem art. 9a ust. 2 pkt 2 ww. ustawy należy odnieść do łącznej wartości transakcji wynikających ze świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych wymienionych w tym przepisie, przypadającej na dany rok podatkowy. Wyżej przedstawiony wyrok i interpretacje (choć można przytoczyć tutaj szereg podobnych) wskazuje, że limit 30 000 Euro odnosi się do wszystkich transakcji tytułem usług i sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych. W związku z tym, interpretując literalnie, jak i celowościowo (funkcjonalnie) opisywane przepisy, jeśli dana transakcja nie jest sprzedażą usług lub wartości niematerialnych i prawnych, to należy ją uznać za pozostałą transakcję. Z takim przypadkiem mamy do czynienia jeśli chodzi o rzeczoną sprzedaż towarów. Nie znajduje się ona w zasięgu przepisu dotyczącym usług. W związku z tym do niej nie znajdzie zastosowania limit 30 000 Euro, ale osobny limit 50 000 Euro (jako limit osobny).   W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2016
15
gru

Istota:
Jak obliczya indywidualny przychód Wnioskodawcy osi1gniety w 2016 r. dla ustalenia limitu 1.200.000 euro na 2017 r. w sytuacji prowadzenia w 2016 r. dzia3ów specjalnych przez ma3?onków na podstawie dwóch odrebnych decyzji bez zawierania przez ma3?onków umowy spó3ki?
Fragment:
Wobec powy?szego nie mo?na zgodzia sie z przyjetym przez Wnioskodawce sposobem ustalania limitu przychodu – w szczególnooci z przyjeciem wprost, ?e od dnia rozpoczecia prowadzenia dzia3ów specjalnych produkcji rolnej przez ?one Wnioskodawcy jego przychód stanowi 50% 31cznego przychodu netto z prowadzonych dzia3ów specjalnych produkcji rolnej osi1ganego przez Wnioskodawce i jego ma3?onke. Jak ju? wskazano – Wnioskodawca zobowi1zany jest do okreolenia ww. limitu na podstawie prowadzonych ksi1g rachunkowych, w których wykazuje wy31cznie swoje przychody z wy31czeniem przychodów ma3?onki, która w ci1gu roku 2016 r. rozpocze3a prowadzenie dzia3ów specjalnych produkcji rolnej i odrebnie opodatkowuje uzyskane przychody z tego Yród3a i odrebnie wylicza swój limit przychodów. W odniesieniu do powo3anych przez Wnioskodawce interpretacji indywidualnych tutejszy organ informuje, ?e wydane zosta3y one w indywidualnych sprawach i nie maj1 zastosowania ani konsekwencji wi1?1cych w odniesieniu do ?adnego innego zaistnia3ego stanu faktycznego czy te? zdarzenia przysz3ego. Nale?y ponadto wskazaa, i? z uwagi na fakt, ?e interpretacje prawa podatkowego wydawane s1 w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika jednoznacznie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – niniejsza interpretacja zosta3a wydana wy31cznie dla Wnioskodawcy. —ona Wnioskodawcy – chc1c uzyskaa interpretacje indywidualn1 – powinna wyst1pia z odrebnym zapytaniem i uiocia stosown1 op3ate.
2016
15
gru

Istota:
Czy w przypadku, gdy suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki przekroczy w danym roku podatkowym równowartość kwoty 150.000 Euro, o której mowa w UZPD, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu do końca tego roku podatkowego, w którym przekroczono wskazany limit? (pyt. 3)Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu w wyniku przekroczenia limitu 150.000 Euro, Wspólnicy będą mogli ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, jeżeli suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki nie przekroczy w tym roku podatkowym równowartości kwoty 150.000 Euro? (pyt. 4)
Fragment:
(...) limit. Odnosząc się natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących możliwości skorzystania z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, wskazać należy, że limit, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, odnosi się do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Zatem podatnik, który utracił w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności spółki cywilnej w formie ryczałtu, z powodu przekroczenia w roku poprzedzającym dany rok podatkowy limitu 150.000 Euro, będzie mógł ponownie skorzystać z tego prawa w kolejnym roku podatkowym, pod warunkiem, że w tym danym roku podatkowym suma przychodów wspólników spółki cywilnej nie przekroczy kwoty 150.000 Euro. Jeżeli więc Wnioskodawca utraci w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu, Wnioskodawca będzie mógł ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania tego rodzaju przychodów ryczałtem w roku następującym po roku podatkowym kolejnym po roku, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania przychodów ryczałtem.
2016
9
sie

Istota:
Czy w przypadku, gdy suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki przekroczy w danym roku podatkowym równowartość kwoty 150.000 Euro, o której mowa w UZPD, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu do końca tego roku podatkowego, w którym przekroczono wskazany limit? (pyt. 3)Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu w wyniku przekroczenia limitu 150.000 Euro, Wspólnicy będą mogli ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, jeżeli suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki nie przekroczy w tym roku podatkowym równowartości kwoty 150.000 Euro? (pyt. 4)
Fragment:
(...) limit. Odnosząc się natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących możliwości skorzystania z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, wskazać należy, że limit, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, odnosi się do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Zatem podatnik, który utracił w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności spółki cywilnej w formie ryczałtu, z powodu przekroczenia w roku poprzedzającym dany rok podatkowy limitu 150.000 Euro, będzie mógł ponownie skorzystać z tego prawa w kolejnym roku podatkowym, pod warunkiem, że w tym danym roku podatkowym suma przychodów wspólników spółki cywilnej nie przekroczy kwoty 150.000 Euro. Jeżeli więc Wnioskodawca utraci w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu, Wnioskodawca będzie mógł ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania tego rodzaju przychodów ryczałtem w roku następującym po roku podatkowym kolejnym po roku, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania przychodów ryczałtem.
2016
9
sie

Istota:
Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług w zakresie porad dietetycznych
Fragment:
Wnioskodawczyni w opisie sprawy wskazała, że jeszcze w tym roku przekroczy limit obrotu w wysokości 150.000 zł, straci zatem zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 113 ust. 1 ustawy i będzie musiała zarejestrować się jako podatnik VAT. Odnosząc się do kwestii przekroczenia przez Wnioskodawczynię w bieżącym roku limitu wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, tj. 150.000 zł, należy podkreślić, że z uwagi na to, że świadczone przez nią usługi w zakresie porad dietetycznych podlegają i będą podlegać - co wywiódł wyżej Organ - zwolnieniu przewidzianemu w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, to wartość sprzedaży z tytułu ww. usług nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zatem z uwagi na treść cytowanego wyżej art. 96 ust. 3 ustawy, Wnioskodawczyni może zarejestrować się dla potrzeb podatku VAT, aczkolwiek nie ma takiego obowiązku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2016
28
lip

Istota:
Brak obowiązku uwzględnienia sprzedaży usług na rzecz podatników mających siedzibę poza terytorium kraju do limitu, o którym mowa w art. 113 ustawy, oraz złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.
Fragment:
W proporcji do okresu prowadzonej działalności przekroczył Pan limit wartości sprzedaży o 7.076,99 zł. Mimo przekroczenia limitu w grudniu 2014 r., zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług Pan nie złożył. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży usług na rzecz podatników zagranicznych mających siedziby poza terytorium kraju wlicza się do wartości limitu zwolnienia podmiotowego... Czy w grudniu 2014 r. mimo przekroczenia limitu zwolnienia podmiotowego miał Pan obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, gdy sprzedaż usług na terytorium kraju wynosiła 0,00 zł... Zdaniem Wnioskodawcy, do wartości limitu zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie wlicza się kwot z tytułu sprzedaży usług świadczonych na rzecz podatników mających siedziby w innych państwach UE, dla których miejsce świadczenia (ustalone na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy) znajduje się poza terytorium kraju. W związku z tym, że sprzedaż na terytorium kraju wynosiła 0,00 zł nie miał Pan obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
24
maj

Istota:
1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie wszystkich trzech Zezwoleń (zwolnionej z CIT), Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych (podlegającej zwolnieniu z CIT na podstawie Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Zezwolenia) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, po jego wyczerpaniu limit wynikający z Drugiego Zezwolenia, a następnie po wyczerpaniu limitu Drugiego Zezwolenia lub po jego wygaśnięciu, może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Trzeciego Zezwolenia?
Fragment:
Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, po jego wyczerpaniu limit wynikający z Drugiego Zezwolenia, a następnie po wyczerpaniu limitu Drugiego Zezwolenia lub po jego wygaśnięciu, może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Trzeciego Zezwolenia... Zdaniem Spółki, dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy po uzyskaniu w drodze sukcesji uniwersalnej Drugiego i Trzeciego Zezwolenia, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej z opodatkowania, prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu, do której Spółka zaliczy działalność prowadzoną w SSE nieobjętą zezwoleniami oraz działalność pozastrefową. Zdaniem Spółki, po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach Pierwszego Zezwolenia, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Drugiego Zezwolenia. W dalszej kolejności, po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach Drugiego Zezwolenia lub po wygaśnięciu tego Drugiego Zezwolenia, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując limit pomocy wynikający z Trzeciego Zezwolenia.
2016
3
maj

Istota:
Uwzględniając fakt różnicy w ustalaniu przychodów do określenia limitu w wysokości 1.200.000 euro pomiędzy cytowanymi ustawami, Wnioskodawczyni wnosi o wyjaśnienie, który przychód należy uwzględnić jako graniczny. Czy jest to przychód uwzględniający przychód uzyskany z incydentalnej sprzedaży środków trwałych, czy też bez jego uwzględnienia?
Fragment:
Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się tylko, jak wskazuje art. 24a ww. ustawy do określenia limitu. Reasumując, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym w świetle wyżej przytoczonych przepisów, przychód ze sprzedaży środków trwałych (o ile nie są to nieruchomości mieszkalne, o których mowa w art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), stanowi przychód z działalności gospodarczej brany pod uwagę przy ustalaniu limitu 1.200.000 euro. Zatem Wnioskodawczyni w przypadku przekroczenia w 2014 r. tego limitu wskutek sprzedaży środków trwałych była zobligowana do prowadzenia w 2015 r. ksiąg rachunkowych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2016
12
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Limit
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.