Limit | Interpretacje podatkowe

Limit | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to limit. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku, gdy suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki przekroczy w danym roku podatkowym równowartość kwoty 150.000 Euro, o której mowa w UZPD, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu do końca tego roku podatkowego, w którym przekroczono wskazany limit? (pyt. 3)Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu w wyniku przekroczenia limitu 150.000 Euro, Wspólnicy będą mogli ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, jeżeli suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki nie przekroczy w tym roku podatkowym równowartości kwoty 150.000 Euro? (pyt. 4)
Fragment:
(...) limit. Odnosząc się natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących możliwości skorzystania z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, wskazać należy, że limit, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, odnosi się do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Zatem podatnik, który utracił w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności spółki cywilnej w formie ryczałtu, z powodu przekroczenia w roku poprzedzającym dany rok podatkowy limitu 150.000 Euro, będzie mógł ponownie skorzystać z tego prawa w kolejnym roku podatkowym, pod warunkiem, że w tym danym roku podatkowym suma przychodów wspólników spółki cywilnej nie przekroczy kwoty 150.000 Euro. Jeżeli więc Wnioskodawca utraci w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu, Wnioskodawca będzie mógł ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania tego rodzaju przychodów ryczałtem w roku następującym po roku podatkowym kolejnym po roku, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania przychodów ryczałtem.
2016
9
sie

Istota:
Czy w przypadku, gdy suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki przekroczy w danym roku podatkowym równowartość kwoty 150.000 Euro, o której mowa w UZPD, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu do końca tego roku podatkowego, w którym przekroczono wskazany limit? (pyt. 3)Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu w wyniku przekroczenia limitu 150.000 Euro, Wspólnicy będą mogli ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, jeżeli suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki nie przekroczy w tym roku podatkowym równowartości kwoty 150.000 Euro? (pyt. 4)
Fragment:
(...) limit. Odnosząc się natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących możliwości skorzystania z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, wskazać należy, że limit, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, odnosi się do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Zatem podatnik, który utracił w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności spółki cywilnej w formie ryczałtu, z powodu przekroczenia w roku poprzedzającym dany rok podatkowy limitu 150.000 Euro, będzie mógł ponownie skorzystać z tego prawa w kolejnym roku podatkowym, pod warunkiem, że w tym danym roku podatkowym suma przychodów wspólników spółki cywilnej nie przekroczy kwoty 150.000 Euro. Jeżeli więc Wnioskodawca utraci w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu, Wnioskodawca będzie mógł ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania tego rodzaju przychodów ryczałtem w roku następującym po roku podatkowym kolejnym po roku, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania przychodów ryczałtem.
2016
9
sie

Istota:
Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług w zakresie porad dietetycznych
Fragment:
Wnioskodawczyni w opisie sprawy wskazała, że jeszcze w tym roku przekroczy limit obrotu w wysokości 150.000 zł, straci zatem zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 113 ust. 1 ustawy i będzie musiała zarejestrować się jako podatnik VAT. Odnosząc się do kwestii przekroczenia przez Wnioskodawczynię w bieżącym roku limitu wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, tj. 150.000 zł, należy podkreślić, że z uwagi na to, że świadczone przez nią usługi w zakresie porad dietetycznych podlegają i będą podlegać - co wywiódł wyżej Organ - zwolnieniu przewidzianemu w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, to wartość sprzedaży z tytułu ww. usług nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zatem z uwagi na treść cytowanego wyżej art. 96 ust. 3 ustawy, Wnioskodawczyni może zarejestrować się dla potrzeb podatku VAT, aczkolwiek nie ma takiego obowiązku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2016
28
lip

Istota:
Brak obowiązku uwzględnienia sprzedaży usług na rzecz podatników mających siedzibę poza terytorium kraju do limitu, o którym mowa w art. 113 ustawy, oraz złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.
Fragment:
W proporcji do okresu prowadzonej działalności przekroczył Pan limit wartości sprzedaży o 7.076,99 zł. Mimo przekroczenia limitu w grudniu 2014 r., zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług Pan nie złożył. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży usług na rzecz podatników zagranicznych mających siedziby poza terytorium kraju wlicza się do wartości limitu zwolnienia podmiotowego... Czy w grudniu 2014 r. mimo przekroczenia limitu zwolnienia podmiotowego miał Pan obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, gdy sprzedaż usług na terytorium kraju wynosiła 0,00 zł... Zdaniem Wnioskodawcy, do wartości limitu zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie wlicza się kwot z tytułu sprzedaży usług świadczonych na rzecz podatników mających siedziby w innych państwach UE, dla których miejsce świadczenia (ustalone na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy) znajduje się poza terytorium kraju. W związku z tym, że sprzedaż na terytorium kraju wynosiła 0,00 zł nie miał Pan obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
24
maj

Istota:
1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie wszystkich trzech Zezwoleń (zwolnionej z CIT), Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych (podlegającej zwolnieniu z CIT na podstawie Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Zezwolenia) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, po jego wyczerpaniu limit wynikający z Drugiego Zezwolenia, a następnie po wyczerpaniu limitu Drugiego Zezwolenia lub po jego wygaśnięciu, może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Trzeciego Zezwolenia?
Fragment:
Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, po jego wyczerpaniu limit wynikający z Drugiego Zezwolenia, a następnie po wyczerpaniu limitu Drugiego Zezwolenia lub po jego wygaśnięciu, może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Trzeciego Zezwolenia... Zdaniem Spółki, dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy po uzyskaniu w drodze sukcesji uniwersalnej Drugiego i Trzeciego Zezwolenia, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej z opodatkowania, prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu, do której Spółka zaliczy działalność prowadzoną w SSE nieobjętą zezwoleniami oraz działalność pozastrefową. Zdaniem Spółki, po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach Pierwszego Zezwolenia, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Drugiego Zezwolenia. W dalszej kolejności, po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach Drugiego Zezwolenia lub po wygaśnięciu tego Drugiego Zezwolenia, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując limit pomocy wynikający z Trzeciego Zezwolenia.
2016
3
maj

Istota:
Uwzględniając fakt różnicy w ustalaniu przychodów do określenia limitu w wysokości 1.200.000 euro pomiędzy cytowanymi ustawami, Wnioskodawczyni wnosi o wyjaśnienie, który przychód należy uwzględnić jako graniczny. Czy jest to przychód uwzględniający przychód uzyskany z incydentalnej sprzedaży środków trwałych, czy też bez jego uwzględnienia?
Fragment:
Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się tylko, jak wskazuje art. 24a ww. ustawy do określenia limitu. Reasumując, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym w świetle wyżej przytoczonych przepisów, przychód ze sprzedaży środków trwałych (o ile nie są to nieruchomości mieszkalne, o których mowa w art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), stanowi przychód z działalności gospodarczej brany pod uwagę przy ustalaniu limitu 1.200.000 euro. Zatem Wnioskodawczyni w przypadku przekroczenia w 2014 r. tego limitu wskutek sprzedaży środków trwałych była zobligowana do prowadzenia w 2015 r. ksiąg rachunkowych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2016
12
sty

Istota:
Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego po przekroczeniu limitu 150.000 zł.
Fragment:
(...) limitu obrotu 150.000 zł (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku z tytułu sprzedaży po przekroczeniu limitu obrotu 150.000 zł (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Wniosek uzupełniono 30 czerwca 2015 r. o wskazanie danych Wnioskodawcy, opis sprawy, sformułowanie pytania oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą jednoosobową działalność gospodarczą od 12 października 2011 roku, której przedmiotem jest m.in. PKD 6312.Z – Działalność portali internetowych oraz PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Jest on podatnikiem, który korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1. Zainteresowany będzie wykonywał działalność, której przedmiotem jest m.in. organizowanie usług w zakresie opieki nad dziećmi w formie półkolonii letnich i zimowych. Świadczone usługi półkolonii podlegają przepisom o systemie oświaty zgodnie z art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
2015
10
gru

Istota:
Czy w związku z nowym brzmieniem art. 15 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć, że z dniem 1 stycznia 2016 r., w związku z przekroczeniem limitu przychodów za 2015 r., Wnioskodawca będzie zobowiązany stosować przepisy o rachunkowości i określać przychody z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie ksiąg rachunkowych, zamiast norm szacunkowych?
Fragment:
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako osoba prowadząca działy specjalne produkcji rolnej nie ma obowiązku stosowania przepisów o rachunkowości, mimo przekroczenia ww. limitu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku: Czy w związku z nowym brzmieniem art. 15 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć, że z dniem 1 stycznia 2016 r., w związku z przekroczeniem limitu przychodów za 2015 r., Wnioskodawca będzie zobowiązany stosować przepisy o rachunkowości i określać przychody z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie ksiąg rachunkowych, zamiast norm szacunkowych... Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wchodzącym w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W ocenie Wnioskodawcy stwierdzenie, że obowiązek wynika z przepisów o rachunkowości jednoznacznie wskazuje, że przekroczenie limitu przychodów powyżej 1.200.000 euro za 2015 r. obliguje Go do stosowania tych przepisów, czyli prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz jednocześnie łączy się z utratą możliwości wyboru rozliczenia przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych.
2015
18
lis

Istota:
- zwolnienie z podatku VAT usług najmu lokalu na cele mieszkalne
- zwolnienie z podatku VAT usług najmu działki rolnej na cele działalności gospodarczej
- nie wliczanie do limitu sprzedaży wartości sprzedaży usług najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne
Fragment:
Zatem mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz przywołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że przychody z tytułu najmu działki rolnej: należy uwzględniać w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1, tj. w limicie 150.000 zł; podlegają zwolnieniu od podatku do momentu, gdy wartość sprzedaży z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz najmu działki rolnej nie przekroczą limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy, tj. kwoty 150.000 zł w roku podatkowym. Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie: zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 usług najmu lokalu na cele mieszkalne zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy usług najmu działki rolnej na cele działalności gospodarczej - należało uznać za prawidłowe; nie wliczania do limitu sprzedaży określonego w art. 113 ust. 1 wartości sprzedaży usług najmu lokalu mieszklanego na cele mieszkalne – należało uznać za nieprawidłowe. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2015
3
lis

Istota:
Ponowny wybór zwolnienia w podatku VAT (przeoczenie przekroczenia limitu).
Fragment:
Wnioskodawca sporządził i złożył w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R z datą przekroczenia limitu. Strona sporządziła również i złożyła deklaracje podatkowe VAT-7 za miesiące od XII 2011 r. do XII 2012 r. Wnioskodawca złożył także zgłoszenie aktualizujące VAT-R z wyborem zwolnienia w podatku VAT na rok 2013. W 2011 r. przychód Wnioskodawcy ze sprzedaży przekroczył limit do VAT, co obligowało to Stronę do stania się płatnikiem VAT już w grudniu 2011 r. oraz w roku 2012. W 2012 r. Zainteresowany uzyskał przychód poniżej limitu, tj. 95.327,21 zł. Nie prowadził też i nie prowadzi działalności wymienionej w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Od momentu przekroczenia limitu minął rok. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy złożenie przez Wnioskodawcę zgłoszenia aktualizującego VAT-R z wyborem zwolnienia od podatku od towarów usług po ustawowym terminie, tj. po 7 stycznia 2013 r. uniemożliwi Stronie wybór tego zwolnienia od 1 stycznia 2013 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, W roku 2012 Wnioskodawca nie przekroczył limitu do VAT. Przychód Strony za cały 2012 r. wynosił 95.327,21 zł. Wnioskodawca nie wykonuje ani nie wykonywał czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.
2015
1
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Limit
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.