Limit | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to limit. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od 1 stycznia 2018 r. przysługujący Spółce limit 100.000 zł określony w art. 16k ust. 14 Ustawy nie ulega zmniejszeniu w przypadku dokonywania przez Wnioskodawcę jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16f ust. 3 Ustawy, w stosunku do tych środków trwałych, które jednocześnie spełniają warunki do objęcia zakresem zastosowania 16f ust. 3 zdanie drugie Ustawy i art. 16k ust. 14-15 Ustawy?

Fragment:

Podatnik zatem, nie decydując się na amortyzację na podstawie art. 16h-16m updop, dokonując tym samym odpisu jednorazowego na podstawie art. 16f ust. 3 updop, nie powinien być zobowiązany do wybiórczego uwzględniania treści art. 16k ust. 14 updop, w zakresie określonego w nim limitu 100.000 zł. Obowiązek taki nie wynika bezpośrednio z żadnego innego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Po zmianie od 1 stycznia 2018 r. brzmienia art. 16f ust. 3 updop i zwiększeniu wymienionej w nim kwoty 3500 zł do kwoty 10.000 zł, która znacznie poszerza możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych, nieuzasadnione jest by odpisy jednorazowe dokonane na podstawie art. 16f ust. 3 updop jednocześnie „ wyczerpywały ” limit, o którym mowa w art. 16k ust. 14 updop, w przypadku gdy dany środek trwały jednocześnie spełnia warunki do objęcia go obydwoma ww. przepisami. Reasumując, należy uznać, że jedynie odpisy amortyzacyjne dokonane na podstawie art. 16k ust. 14-21 updop powinny być uwzględniane w limicie określonym w art. 16k ust. 14 updop tj. kwocie 100.000 zł. Tym samym limitu tego nie pomniejszają (nie powinny w nim być uwzględniane) jednorazowe odpisy amortyzacyjne, dokonywane na podstawie art. 16f ust. 3 updop, mimo zbieżności ich nazewnictwa określającego je również jako jednorazowe oraz faktu, że od 1 styczna 2018 r. mogą jednocześnie spełniać warunki do objęcia zakresem art. 16k ust. 14 updop W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2018
8
sie

Istota:

Wnioskodawca do wartości limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie powinien wliczać kwot z tytułu wykonania usług, które stosownie do art. 28e ustawy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2018 r. (data wpływu 24 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uwzględnienia w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wartości usług opodatkowanych na podstawie art. 28e ustawy poza terytorium kraju – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 24 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uwzględnienia w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wartości usług opodatkowanych na podstawie art. 28e ustawy poza terytorium kraju. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Firma E. prowadzi działalność gospodarczą od 2017 r. w zakresie produkcji konstrukcji stalowych oraz obróbki metali i elementów metalowych. Firma nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, gdyż ze względu na wysokość przychodów ze sprzedaży korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku VAT do limitu 200.000.00 złotych. W 2017 roku limit ten nie został przekroczony. Od początku 2018 roku do końca miesiąca czerwca 2018 roku osiągała przychody ze sprzedaży: na terenie kraju w wysokości 151.375,00 zł oraz na terenie Republiki Czeskiej w wysokości 70.565,00 zł. Przychody osiągane na terytorium Czech są związane z usługami remontowymi na instalacjach rafineryjnych i zostały wykazane jako niepodlegające opodatkowaniu w kraju na podstawie art. 28e ustawy o VAT, ponieważ są związane bezpośrednio z daną nieruchomością i są zlokalizowane poza krajem.

2018
1
sie

Istota:

W zakresie ustalenia czy Spółka może objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia Nr 1) a po jego wyczerpaniu limit dostępnej pomocy w ramach Zezwolenia Nr 2, tj., bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego w działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń

Fragment:

Ani przepisy strefowe, ani ustawy o pdop, nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu. (....). W konsekwencji, zdaniem tut. Organu, brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla drugiego zezwolenia, został zsumowany z limitem pomocy publicznej określonym dla pierwszej inwestycji, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń. Spółka może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z drugiego zezwolenia. Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa, że będzie mógł objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. zezwolenia Nr 1) a po jego wyczerpaniu limit dostępnej pomocy w ramach Zezwolenia Nr 2, tj., bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego w działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że datą powstania przychodu z tytułu świadczeń nielimitowanych oraz procedur w stanach nagłych, wykonanych ponad limity określone w umowie z NFZ jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie z NFZ?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że datą powstania przychodu z tytułu wykonanych bezumownie procedur w stanach nagłych, jest dzień wykonania takiego świadczenia, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że datą powstania przychodu z tytułu pozostałych świadczeń medycznych, niebędących świadczeniami nielimitowanymi oraz procedurami w stanach nagłych, wykonanych ponad limity określone w umowie z NFZ jest dzień otrzymania zapłaty za wykonane świadczenia medyczne, niezależnie od momentu wykonania świadczenia?

Fragment:

Tytułem przykładu w sytuacji, gdy okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, limit na jeden miesięczny okres sprawozdawczy co do zasady nie może przekraczać limitu 1/12 kwoty ustalonego na dany rok. Podział limitu na okresy rozliczeniowe nie musi jednak być zawsze równomierny, tj. w niektórych sytuacjach kwoty limitu w poszczególnych miesiącach mogą się różnić, choć łączna kwota za dany okres rozliczeniowy nie może przekroczyć limitu określonego w umowie. Zgodnie z zawartą umową Spółka przekazuje do NFZ szczegółowe informacje zawierające wykaz wykonanych usług medycznych. Informacje te obejmują wykaz zrealizowanych świadczeń, wyliczenie wynagrodzenia Spółki z uwzględnieniem liczby zrealizowanych jednostek rozliczeniowych. Po przekazaniu tych danych przez Spółkę, NFZ dokonuje ich weryfikacji oraz potwierdza kwotę, na którą jest możliwe wystawienie faktury za dany miesięczny okres rozliczeniowy (co do zasady do wysokości 1/12 limitu rocznego). Na podstawie tej informacji Spółka wystawia na rzecz NFZ fakturę, która jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia. W praktyce zdarza się jednak, że liczba wykonanych przez Spółkę świadczeń medycznych w danym okresie jest wyższa od limitów określonych w umowach z NFZ (dalej: „ nadwykonania ”). Wykonywane ponad limity ustalone w umowach nadwykonania mogą dotyczyć następujących przypadków: świadczeń wskazanych w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jako tzw.

2018
1
lut

Istota:

Obowiązek sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

Fragment:

Według art. 25a ust. 1f ustawy w przypadku prowadzenia przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli spółka niebędąca osobą prawną dokonuje transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit przychodów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się dla tej spółki. Z kolei jak stanowi art. 25a ust. 1g ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 1f, dokumentacja podatkowa może zostać sporządzona przez wyznaczonego wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej. Jak wynika z powyższych regulacji, w przypadku spółki niemającej osobowości prawnej, pomimo że nie posiada ona statusu podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, prawodawca założył, że spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit przychodów albo kosztów ustala się dla tej spółki. Jeżeli powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji, może ona zostać wykonana przez wyznaczonego wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Na podstawie art. 45 ust. 9 ustawy podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość (...)

2018
13
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia wpływu zawieszenia działalności gospodarczej na limit obrotów upoważniający do zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

Czy zawieszenie działalności gospodarczej wpływa na zmniejszenie limitu zwolnienia podmiotowego z podatku VAT i czy firmie przysługuje cały limit VAT-u (200 000,00 PLN)? Zdaniem Wnioskodawcy, stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie nr IPPP2-443-41/10-4/JB z 16 kwietnia 2010 r. stwierdza, że zawieszenie nie powoduje zmniejszenia limitu kwoty pozwalającej na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego. „(...) W związku z tym, kwota limitu 100 000 zł, (obecnie 200 000 zł) wynikająca z art. 113 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r., dająca prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług, dotyczy Wnioskodawczyni w pełnej wysokości, niezależnie od zawieszenia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego a następnie jej ponownego wznowienia. Fakt zawieszenia działalności gospodarczej związany z czasowym zaprzestaniem dokonywania sprzedaży w okresie wakacyjnym, nie ma wpływu na zmniejszenie kwoty limitu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia w podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, Wnioskodawczyni ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, do momentu gdy wartość sprzedaży opodatkowanej w tym roku osiągnie kwotę 100 000 zł (obecnie 200 000 zł).

2018
10
sty

Istota:

Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji jednego rodzaju zawieranej w roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym a w konsekwencji, czy jeżeli kwota danej transakcji jednego rodzaju nie będzie przekraczać tego limitu, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji.

Fragment:

Oznacza to, że jeżeli Spółka realizuje z podmiotem powiązanym transakcje jednego rodzaju, których wartość w sumie przekracza limit wskazany w art. 9a ust. 1d updop zobowiązujący do sporządzania dokumentacji (ustalany indywidualnie w zależności od wysokości uzyskanych przez Spółkę w poprzednim roku podatkowym przychodów) i jednocześnie inne transakcje jednego rodzaju, których wartość nie przekracza ww. limitu, to Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji tylko dla tych transakcji jednego rodzaju, które przekroczą limit. Reasumując, jeżeli Spółka będzie realizować z danym podmiotem powiązanym transakcje, lub ujmować w księgach rachunkowych w danym roku inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość będzie przekraczać limit wskazany w art. 9a updop i jednocześnie Spółka będzie realizować z tymi samymi podmiotami nieistotne transakcje lub inne zdarzenia innego rodzaju, których wartość nie będzie przekraczać limitu istotności, to na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej jedynie dla transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza limit istotności. Wskazany w art. 9a ust. 1d updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. limit należy odnosić osobno do łącznej wartości każdej transakcji danego rodzaju zawartej z danym podmiotem powiązanym i do każdego innego zdarzenia jednego rodzaju ujętego w księgach rachunkowych zawartego z danym podmiotem powiązanym.

2017
16
wrz

Istota:

Możliwość korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy.

Fragment:

Czy Wnioskodawca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do zastosowania zwolnienia od VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT do całej sprzedaży osiągniętej w 2014 r., gdyż obowiązywał ją limit ze zwolnienia od VAT w wysokości 150.000,00 zł pomimo, że w trakcie 2014 r. działalność gospodarczą zamykał i ponownie otwierał? Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ w dniu 1 stycznia 2014 r. prowadził już działalność gospodarczą, z tym dniem nabył prawo na cały 2014 r. do zwolnienia od VAT do wysokości limitu 150.000,00 zł. Limit 150.000,00 zł obowiązuje na cały 2014 r., bez względu na to, czy Zainteresowany w trakcie roku tę działalność zamykał i ponownie otwierał. Otwierając działalność gospodarczą, wcześniej zamkniętą, Wnioskodawca nie zmienił przedmiotu działalności, nazwy, pozostał ten sam NIP i REGON. Nie ma znaczenia w tym przypadku, czy działalność była zamknięta, zawieszona czy prowadzona nieprzerwanie przez cały 2014 r. Limit zwolnienia od VAT w wysokości 150.000.00 zł ustalony dla danego NIP w dniu 1 stycznia 2014 r. obowiązuje przez cały 2014 r. Wnioskodawca osiągając przychody ze sprzedaży w całym 2014 r. w wysokości 119.245,50 zł, ma prawo do zastosowania zwolnienia od VAT do całości przychodów, gdyż nie przekroczył wyznaczonego limitu. Nieprawidłowym jest w tym przypadku obliczać proporcję limitu od dnia ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. od dnia 1 sierpnia 2014 r.

2017
14
maj

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy usług podnajmu nieruchomości oraz wliczania do limitu sprzedaży określonego w art. 113 ust. 1 ustawy kwot wynikających z umów najmu i braku obowiązku wliczania kwot ze sprzedaży zwolnionej z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy

Fragment:

(...) limitu zaliczać będzie tylko dochody wynikające z umów najmu (do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy: Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1 Zdaniem Wnioskodawcy działalność Stowarzyszenia polegająca na najmie nieruchomości osobom fizycznym i prawnym (najem krótkoterminowy i długoterminowy) będzie korzystała ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 2 Zdaniem Wnioskodawcy do wartości sprzedaży (limitu określonego 113 ust. 1 ustawy o VAT) Stowarzyszenie nie będzie zobowiązane wliczać kwot wynikających z dochodów dotychczasowo zwolnionych z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, lecz do ww. limitu zaliczać będzie tylko dochody wynikające z umów najmu (do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Za ww. stanowiskami przemawia następująca argumentacja: Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 10 maja 2016 r., Dz.

2017
15
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej

Fragment:

Czy przychody z dzia3alnooci gospodarczej i dzia3ów specjalnych produkcji rolnej do obliczenia limitu dla ksi1g rachunkowych sumuje sie czy te? liczy sie oddzielnie, a przekroczenie limitu w dzia3alnooci gospodarczej nie spowoduje pozbawienia prawa do ustalania przychodu i dochodu z dzia3ów specjalnych na zasadzie norm szacunkowych? Zdaniem Wnioskodawcy, do przychodu, który wy31cza dzia3y specjalne produkcji rolnej z opodatkowania na zasadzie norm szacunkowych zaliczany jest jedynie przychód powsta3y ze Yród3a okreolonego w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym, natomiast przychód z dzia3alnooci gospodarczej jest odrebnym Yród3em przychodu - art. 10 ust. 1 pkt 3 i jego wysokooa nie wp3ywa na obowi1zek zaprowadzenia ksiegi rachunkowej dla dzia3ów specjalnych produkcji rolnej. Ponadto analiza treoci zapisów art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci, jak i art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, ?e w przypadku przychodu/dochodu wynikaj1cego z norm szacunkowych albo przychodu ustalonego na podstawie prowadzonej ksiegi przychodów i rozchodów przekroczenie limitu okreolonego w ustawie o rachunkowooci powoduje obowi1zek objecia pe3n1 rachunkowooci1 dzia3ów specjalnych produkcji rolnej. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku ustalenia podstawy opodatkowania dla dzia3ów specjalnych wed3ug norm szacunkowych, kwoty przychodu o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci nie nale?y równie? uto?samiaa w kwot1 wartooci dostaw towarów wynikaj1c1 z prowadzonej dla potrzeb podatku VAT ewidencji sprzeda?y celem stwierdzenia obowi1zku zaprowadzenia ksi1g rachunkowych.