Likwidator | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidator. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
27
mar

Istota:

Czy Spółka uzyskuje przychód z tytułu pełnienia funkcji likwidatorów Spółki przez jej udziałowców bez wynagrodzenia?

Fragment:

Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Natomiast zgodnie z art. 276 § 3 tejże ustawy, w przypadku gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów. Przepisy Kodeksu spółek handlowych łączą pełnienie funkcji likwidatora z wysokością wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, kiedy likwidatorów ustanawia sąd (art. 276 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych). Zatem należy przyjąć, że możliwe jest pełnienie funkcji likwidatora bez wynagrodzenia w sytuacji, kiedy o rozwiązaniu Spółki nie orzekł sąd i tym samym nie ustanowił on likwidatorów. Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym, Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o likwidacji spółki i ustanowiło Likwidatorów. Za wykonywaną pracę nie pobierają oni wynagrodzenia. W danym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał ponadto, że Likwidatorzy, są jednocześnie wspólnikami tej likwidowanej spółki. W związku z uczestnictwem w spółce wspólnicy/udziałowcy są, w myśl art. 286 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni do udziału w majątku pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, w terminach określonych w tym przepisie.

2016
24
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca powinien wynagrodzenie otrzymywane z tytułu czynności kuratora oraz likwidatora traktować jako obrót i wykazywać w ewidencji VAT?

Fragment:

Sąd nie określa warunków pracy likwidatora jedynie go powołuje. Likwidator w zakresie swoich czynności traktowany jest jak członek zarządu - zakres obowiązków wynika wprost z art. 282 ustawy Kodeks spółek handlowych i należy do niego zakończone bieżących spraw spółki, ściągniecie należności od wierzycieli, spłata zobowiązań wobec dłużników i upłynnienie majątku spółki. Likwidator jest samodzielny w swoich działaniach w granicach ustawy. Wynagrodzenie likwidatora określa Sąd na wniosek likwidatora. Sąd nie pokrywa wynagrodzenia likwidatora. Likwidator ustanowiony przez Sąd ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych. Sąd nie ponosi odpowiedzialności za działania likwidatora. Wobec czynności wykonywanych jako likwidator na podstawie umowy cywilnoprawnej Wnioskodawca wskazał, że likwidator działa samodzielnie i traktowany jest jak członek zarządu. Granice samodzielności wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych - na przykład likwidator potrzebuje zgody Zgromadzenia Wspólników na sprzedaż nieruchomości. Natomiast likwidator reprezentuje spółkę w stosunkach wewnątrz spółkowych, na zewnątrz oraz dokonuje czynności zwykłego zarządu, a do czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebuje uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki.

2014
10
wrz

Istota:

Opodatkowania czynności - likwidator spółki

Fragment:

W myśl art. 463 § 1 KSH likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Na podstawie art. 468 § 1 KSH likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą podejmować tylko wówczas, gdy to jest wymagane do ukończenia spraw w toku. Stosownie do art. 469 § 1 KSH, w granicach swoich kompetencji określonych w art. 468 KSH, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki. W myśl art. 466 KSH do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej. Przywołać wobec tego należy art. 483 § 1 KSH, który stanowi, że członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy. Na mocy § 2 tego przepisu członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Jak wynika z powołanych wyżej przepisów KSH Wnioskodawca odpowiada jedynie wobec Spółki, a ponadto jest to odpowiedzialność oparta na winie.

2013
28
cze

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty likwidatorowi wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków.

Fragment:

W toku postępowania likwidacyjnego Sąd postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2012 r. odwołał z funkcji wcześniej powołanego likwidatora i przyznał likwidatorowi wynagrodzenie za przeprowadzone czynności w kwocie ... zł oraz zwrot poniesionych przez likwidatora wydatków w kwocie ... zł. Oddział Finansowy Sądu w dniu 28 listopada 2012 r. dokonał przelewu na osobisty rachunek bankowy likwidatora kwoty ... zł z zaliczki wpłaconej na poczet kosztów postępowania likwidacyjnego. W związku z tym, iż z postanowienia nie wynikało, iż część poniesionych wydatków stanowią koszty dojazdu, od kwoty ... zł pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 % pobrano zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z przepisami odprowadzono na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego i wystawiono PIT-11. W dniu 18 lutego 2013 r. były likwidator wystąpił do Sądu z pismem o skorygowanie PIT-11, wskazując, iż opodatkowaniu powinna podlegać jedynie kwota ... zł, natomiast kwota ... zł dotycząca zwrotu wydatków niezasadnie została opodatkowana. Oddział Finansowy Sądu ponownie dokonał analizy dokumentacji. W wyniku analizy stwierdzono, iż do akt sprawy dołączono następujące dokumenty: pismo, w którym likwidator (...)

2011
1
wrz

Istota:

Skutki podatkowe likwidacji spółki komandytowej

Fragment:

Biura 13 maja 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze śmiercią komplementariusza pełniącego funkcję likwidatora spółki komandytowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2010 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych ze śmiercią komplementariusza pełniącego funkcję likwidatora spółki komandytowej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Spółka komandytowa), prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą nie ma jednak osobowości prawnej, zatem opodatkowanie dochodów, uzyskanych przez wspólników reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). W myśl art. 8 wskazanej ustawy, przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika, w stosunku do jego udziału. W 2000 r. w toku postępowania likwidacyjnego zmarł komplementariusz, który pełnił wtedy funkcję likwidatora. Uchwałą wspólników został powołany nowym likwidator. W 2010 r. likwidator zamierza sporządzić sprawozdanie końcowe procesu likwidacji. Niezbędnym, jak uzgodnili wspólnicy będzie uregulowanie sprawy związanej z udziałem po zmarłym komplementariuszu.

2011
1
sie

Istota:

Czy wynagrodzenie wypłacane likwidatorowi, w związku z wykonywaną przez niego funkcją stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla Spółki w likwidacji?

Fragment:

Reasumując, interesy Spółki jako postawionej w stan likwidacji prowadzi jej likwidator, w okresie likwidacji Spółka nie posiada zarządu. Likwidator w związku z pełnioną przez niego funkcją i wykonywaniem określonych prawem czynności otrzymuje wynagrodzenia. W ocenie Spółki wynagrodzenie przyznane i wypłacone likwidatorowi stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop ze względu na wypełnienie przesłanek określonych w cytowanym przepisie. Wydatek ten powinien stanowić koszt uzyskania przychodu w dniu jego poniesienia, za który uważa się dzień ujęcia koszu w księgach rachunkowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl przepisów art. 463 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Jednocześnie zgodnie z art. 466 do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy rozdziału 7 w dziale II tytułu III Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Pozycja prawna likwidatora w spółce akcyjnej odpowiada zatem pozycji członka zarządu tej spółki, oczywiście z uwzględnieniem ograniczenia kompetencji do czynności likwidacyjnych.

2011
1
sie

Istota:

„W związku ze stanem faktycznym opisanym wyżej, czy art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w zw. z art. 280 k.s.h. może stanowić podstawę pociągnięcia likwidatora do odpowiedzialności za zaległości podatkowe Sp. z o.o. i wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania?”

Fragment:

Zgodnie zaś z art. 293 § 2 ksh, członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Powyższe oznacza, że likwidator wykonując swoje obowiązki zobowiązany jest do zachowania należytej staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru swej działalności. Likwidator może zwolnić się z odpowiedzialności za swoje działanie i zaniechanie, wskazując, iż dołożył należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków. Zgodnie z art. 275 § 1 ksh, do spółki w okresie likwidacji stosuje się przepisy dotyczące organów spółki, praw i obowiązków wspólników, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej lub z celu likwidacji nie wynika co innego. W myśl art. 276 § 1 ksh, likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Stosownie do art. 280 ksh, do likwidatorów stosuje przepisy dotyczące członków zarządu. Nie ulega zatem wątpliwości, iż likwidator pełni funkcję organu wykonawczego spółki w likwidacji. Potwierdzeniem tej zasady jest uregulowanie art. 283 ksh, w myśl którego, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki.

2011
1
lip

Istota:

Prawidłowa interpretacja użytego w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT pojęcia „wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej” w odniesieniu do likwidatora wymaga ustalenia, jakie relacje zachodzą pomiędzy tymże likwidatorem a sądem, a zatem ustalenia, czy zachodzi stosunek prawny zbliżony do stosunku pomiędzy pracownikiem a pracodawcą co do warunków wykonywania przez likwidatora czynności w ramach postępowania likwidacyjnego, co do wynagrodzenia oraz co do odpowiedzialności sądu za wykonywane przez niego czynności.
Fakt powierzenia przez sąd likwidatorowi przeprowadzenie czynności likwidacyjnych w spółce nie oznacza, że powstaje między sądem a likwidatorem tego rodzaju stosunek prawny, którego następstwem staje się odpowiedzialność zlecającego (powierzającego) wykonanie czynności likwidacyjnych wobec osób trzecich.

Fragment:

Jak trafnie zauważył Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku ustanowienie likwidatora spółki przez sąd sprawia, że powstaje między tymi podmiotami swego rodzaju węzeł prawny. W taki też sposób następuje powierzenie likwidatorowi przez sąd przeprowadzenie czynności likwidacyjnych w spółce. Sąd, który ustanowił likwidatora, określa przy tym wysokość jego wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że poprzez fakt powierzenia likwidatorowi przeprowadzenia czynności likwidacyjnych w spółce powstaje między sądem a likwidatorem tego rodzaju stosunek prawny, którego następstwem staje się odpowiedzialność zlecającego (powierzającego) wykonanie czynności likwidacyjnych wobec osób trzecich. Sąd, pomimo że określa wysokość wynagrodzenia i sprawuje swego rodzaju nadzór nad czynnościami likwidatora w postępowaniu likwidacyjnym (może odwołać likwidatora), nie przejmuje odpowiedzialności za czynności likwidatora wobec osób trzecich. WSA w Białymstoku słusznie zwrócił uwagę, że ustanawiając likwidatora spółki sąd nie ma uprawnienia do określenia warunków wykonywania czynności likwidatora, prawa i obowiązki likwidatorów spółki wynikają wprost z ustawy. Ponadto likwidator jest podmiotem prawa odrębnym od spółki, posiada status przedstawiciela ustawowego spółki, działa w imieniu spółki, nie zaś za spółkę.

2011
1
lip

Istota:

Spółka w likwidacji wnosi o potwierdzenie, że koszty związane z przejazdami likwidatora dokumentowane poleceniami wyjazdu służbowego (np. 500 km x 0,8358) stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych i nie podlegają potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych

Fragment:

Nr 94, poz. 1037 ze zm.) w granicach swoich kompetencji, określonych w art. 77 § 1, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania na zewnątrz. Zgodnie z art. 77 § 1 Kodeksu spółek handlowych likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku. Przepis art. 70 § 1 i 2 ww. Kodeksu stanowi iż likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, zaś na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk. Zgodnie z art. 71 § 1 sąd rejestrowy może, z ważnych powodów, na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej interes prawny, ustanowić likwidatorami tylko niektórych spośród wspólników, jak również inne osoby. Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego przez likwidatora nie będącego pracownikiem może być kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o pdop z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o jakiej mowa w powołanym wcześniej art. 16 ust. 5 ustawy o pdop.

2011
1
cze

Istota:

W jaki sposób opodatkować otrzymane na konto pieniądze, czy ze skali podatkowej, czy podatkiem 19%, czy też nie opodatkowywać ich do momentu rozstrzygnięcia sporu z likwidatorem?

Fragment:

Pod koniec 2007r. likwidator wpłacił na prywatne konto wnioskodawcy kwotę 96.000 zł Wnioskodawca nie jest w posiadaniu informacji o faktycznym tytule otrzymanej wpłaty, bowiem na przelewie wskazano jedynie „ sprzedaż firmy ”. W związku z powyższym wnioskodawca wszedł w spór sądowy z likwidatorem, który - jak wskazano - dokonał wielu czynności między innymi sprzedaży, w opinii wnioskodawcy, niezgodnie z prawem. Środki wpłacone przez likwidatora na konto wnioskodawcy zostały przekazane do depozytu do czasu rozstrzygnięcia sporu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W jaki sposób opodatkować otrzymane na konto pieniądze, czy zgodnie ze skalą podatkową, czy podatkiem 19%, czy też nie opodatkowywać ich do momentu rozstrzygnięcia sporu z likwidatorem... Zdaniem wnioskodawcy, ponieważ spór o działalność likwidatora nadal się toczy przed sądem, a cała działalność likwidatora jest kwestionowana, w tym również zawarte przez niego umowy sprzedaży, pieniądze przesłane na konto z dużym prawdopodobieństwem będzie musiał zwrócić na konto spółki i w związku z tym nie powinien opodatkowywać tych pieniędzy. Nie są one przychodem należnym, ani otrzymanymi pieniędzmi ponieważ znajdują się w depozycje i będzie je musiał najprawdopodobniej zwrócić.