ITPB3/423-268/12/PST | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt nabycia udziałów/akcji w SPV, który zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pomniejszy przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji SPV?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2012 r. (22 maja 2012 r. data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku likwidacji spółki kapitałowej, w sytuacji gdy nabycie udziałów/akcji nastąpiło w formie wymiany udziałów/akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku likwidacji spółki kapitałowej, w sytuacji gdy nabycie udziałów/akcji nastąpiło w formie wymiany udziałów/akcji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) rozważa nabycie udziałów/akcji w innej spółce kapitałowej z siedzibą, w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej (dalej: SPV). Udziały/akcje w SPV mogą zostać nabyte w drodze aportu do Spółki przez wspólnika (dalej: Wspólnik) SPV, w zamian za co Wnioskodawca wyda na jego rzecz własne udziały.

Po dokonaniu wymiany udziałów, nie jest wykluczona likwidacja SPV i kontynuacja dotychczasowej działalności SPV przez Wnioskodawcę.

W wyniku likwidacji Wnioskodawca otrzyma majątek SPV, który mogą stanowić zarówno środki pieniężne jak i inne składniki majątku (m.in. środki trwałe lub wartości niematerialne).

Na moment likwidacji Wnioskodawca będzie posiadał udziały/akcje w SPV przez okres nieprzekraczający 2 lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt nabycia udziałów/akcji w SPV, który zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pomniejszy przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji SPV...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on ustalić koszt nabycia udziałów w SPV, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, w wysokości nominalnej wartości własnych udziałów wydanych Wspólnikowi w zamian za udziały w SPV.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest m.in. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 4-4b ustawy o CIT dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlega zwolnieniu z opodatkowania po spełnieniu określonych warunków. Jednym z tym warunków jest m.in. konieczność posiadania udziałów w spółce zależnej przez okres minimum 2 lat.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak i fakt niespełnienia przez Wnioskodawcę warunku posiadania udziałów/akcji w SPV przez okres minimum 2 lat, należy uznać, iż Spółka na moment likwidacji SPV uzyska, co do zasady, przychód z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych.

Jednocześnie na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się m.in. wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej — w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Przychód z tytułu likwidacji SPV, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, powinien być rozpoznany przez Wnioskodawcę wyłącznie w części przewyższającej koszt nabycia udziałów w SPV.

Przepisy ustawy o CIT nie regulują wprost zasad ustalenia kosztu nabycia bądź objęcia udziałów/akcji, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT w przypadku ich nabycia w drodze wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o C1T.

Zdaniem Wnioskodawcy należy w takiej sytuacji stosować pomocniczo art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, określający koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów/akcji nabytych w drodze wymiany. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W związku z tym w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów w SPV w drodze wymiany udziałów, dochodem Spółki, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT będzie wyłącznie nadwyżka wartości rynkowej majątku otrzymanego w związku z likwidacją SPV ponad wartością nominalną udziałów wydanych Wspólnikowi SPV w zamian za jej udziały/akcje. Powyższe stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie jednolita praktyka organów podatkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2012 r., nr IPPB3/423-56/12-3/PK1, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym „w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów W. w formie aportu (wymiany udziałów), w sytuacji gdy likwidacja W. nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w W., dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji W. będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku W. otrzymanego w związku z likwidacją W. ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów W. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom W. w zamian za udziały W.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2011 r., nr IPPB3/423-657/11-2/DP, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym „brak jest podstaw do tego, aby różnicować sytuację podatników likwidujących spółkę od podatników zbywających jej udziały (i w związku z tym w odmienny sposób interpretować określenia „koszt nabycia” z art. 12 ust. 4 pkt 3 updop i „wydatki na nabycie" z art. 16 ust. 8e updop) (...) kosztem nabycia udziałów, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 updop, będzie wartość nominalną udziałów wydanych przez Spółkę na rzecz podmiotu wnoszącego aportem udziały w Spółce nabywanej”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2011 r., nr IPPB3/423-516/11-2/DP, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym „w przypadku, gdy udziały w spółce podlegającej likwidacji zostały nabyte w drodze wymiany udziałów (zgodnie z warunkami z art. 12 ust. 4d UpodPraw), kosztem nabycia będzie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e UpodPraw wartość nominalna udziałów Wnioskodawcy wydanych uprzednim udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały/akcje były nabywane, tj. spółki zależnej podlegającej likwidacji”.

W świetle obowiązującego stanu stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10–562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.