IPTPB1/415-370/13-4/MAP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie:
a) otrzymanie wierzytelności przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki, z tytułu likwidacji lub rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji tej Spółki?
b) otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu uregulowania wierzytelności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2013 r. (data wpływu 7 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismami z dnia 28 czerwca 2013 r. (data wpływu 1 lipca 2013 r.) oraz z dnia 2 lipca 2013 r. (data wpływu 5 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wierzytelności w ramach likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz spłaty wierzytelności przez dłużnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymania wierzytelności w ramach likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz spłaty wierzytelności przez dłużnika.

W dniu 1 lipca 2013 r. i w dniu 5 lipca 2013 r. uzupełniono ww. wniosek przesyłając dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonych pełnomocnictw.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca zamierza uczestniczyć jako komandytariusz w Spółce komandytowej (Spółka) z siedzibą w Polsce. Spółka powstanie w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej. W przyszłości Spółka może zostać zlikwidowana albo rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

Wnioskodawca z tytułu likwidacji lub rozwiązania Spółki, otrzyma ze Spółki składniki majątku inne niż środki pieniężne, w postaci wierzytelności pieniężnych Spółki. Wierzytelności będą miały charakter handlowy, tj. powstały one z tytułu sprzedaży przez Spółkę towarów, usług i praw majątkowych. Wierzytelności zostały wykazane jako przychody należne przez wspólników Spółki (przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej). Jeśli Wnioskodawca otrzyma w związku z likwidacją lub rozwiązaniem Spółki wierzytelności Spółki - spodziewa się, że w przyszłości otrzyma również zapłatę wierzytelności od dłużnika.

Wnioskodawca podkreśla, że poza zakresem niniejszego wniosku jest ocena skutków podatkowych otrzymania przez Niego ewentualnych innych składników majątkowych lub środków pieniężnych w związku z likwidacją lub rozwiązaniem Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie:

 1. otrzymanie wierzytelności przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki, z tytułu likwidacji lub rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji tej Spółki...
 2. otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu uregulowania wierzytelności...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość wierzytelności otrzymanych przez Niego jako wspólnika Spółki w związku z rozwiązaniem lub likwidacją Spółki, nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w dniu ich otrzymania, ani w żadnym innym momencie. Ponadto otrzymanie przez Wnioskodawcę od dłużnika zapłaty wierzytelności nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Co do zasady należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 ww. ustawy.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) cyt. ustawy, jednym z przychodów z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Jednocześnie, art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza z przychodów podatkowych przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną (wystąpienie wspólnika), do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z powołanego art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika jednoznacznie, że przychód nie powstaje w dacie otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki w związku z jej likwidacją lub rozwiązaniem, lecz dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją lub rozwiązaniem Spółki - o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja lub rozwiązanie Spółki do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wnioskodawca podkreśla, że może zaistnieć sytuacja, w której nie dokona On odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji lub rozwiązania Spółki składników majątkowych w postaci wierzytelności, lecz otrzyma spłatę od dłużnika (należność zostanie uregulowana, np. w związku z nadchodzącym terminem płatności). Nie nastąpi zatem „odpłatne zbycie składników majątkowych”, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca stwierdza, że w związku z otrzymaniem zapłaty wierzytelności pieniężnych, nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Taki wniosek jest również zgodny z wykładnią systemową. Skoro zgodnie w cyt. ustawą ustawodawca uznał, że otrzymanie środków pieniężnych w wyniku likwidacji Spółki nie jest zdarzeniem, z którym wiąże się obowiązek rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), to również otrzymanie środków pieniężnych w następstwie uregulowania wierzytelności zlikwidowanej lub rozwiązanej Spółki jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Gdyby dłużnicy Spółki uregulowali swoje zobowiązania przed jej rozwiązaniem lub likwidacją, Wnioskodawca w związku z likwidacją lub rozwiązaniem Spółki otrzymałby po prostu środki pieniężne. W związku z tym nie ma uzasadnienia różnicowanie tych sytuacji od strony podatkowej.

Takie same zasady opodatkowania powinny mieć zastosowanie zarówno w sytuacji, w której Wnioskodawca otrzymuje od Spółki w związku z jej likwidacją lub rozwiązaniem gotówkę, jak i wierzytelność, a środki pieniężne (zapłatę) otrzymuje bezpośrednio od dłużnika. Otrzymana w toku likwidacji lub rozwiązania Spółki wierzytelność przekształci się bowiem z chwilą jej spłaty w środki pieniężne - brak jest zatem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jakiegokolwiek logicznego uzasadnienia dla zróżnicowania skutków podatkowych obu wskazanych sytuacji (tj. otrzymania środków pieniężnych od Spółki i bezpośrednio od dłużnika). W obu sytuacjach - Wnioskodawca otrzymuje bowiem takie samo przysporzenie/wartość majątkową. Jeśli zwolnione z podatku dochodowego jest otrzymanie środków pieniężnych otrzymanych w toku likwidacji/rozwiązania Spółki, zwolnione powinno być również otrzymanie zapłaty za wierzytelności otrzymane od Spółki w toku jej likwidacji lub rozwiązania (co jest zgodne również z literalnym brzmieniem przepisów ww. ustawy, które obowiązek rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym wiążą jedynie z odpłatnym zbyciem otrzymanych składników majątkowych (wierzytelności), a nie z otrzymaniem zapłaty.

Stanowisko to zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych np.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2012 r., Nr IPTPB2/415-631/12-7/KR: „Reasumując, mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty wierzytelności ze sprzedaży aktywów, które przeszły na Niego w wyniku likwidacji spółki osobowej (spółki komandytowej), nie osiągnie On przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 listopada 2012 r., Nr IPTPB1/415-534/12-4/ASZ, gdzie potwierdzono następujące stanowisko podatnika: „Reasumując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, na moment likwidacji nie powstanie u Niego przychód podatkowy z tytułu otrzymania wierzytelności. Przychód podatkowy nie powstanie również na moment spłaty wierzytelności przez dłużnika”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2012 r., Nr IPPB1/415-364/12-2/ES;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 listopada 2011 r., Nr IBPBI/1/415-815/11/AB.

Podsumowując, Wnioskodawca stwierdza, że otrzymanie przez Niego, jako wspólnika Spółki w związku z rozwiązaniem lub likwidacją Spółki wierzytelności oraz późniejsze otrzymanie środków pieniężnych z tytułu uregulowania tych wierzytelności, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.), spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, nie są zatem podatnikami podatków dochodowych, a dochody spółek osobowych nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Jak podaje przepis art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdej osoby w stosunku do jej udziałów. Udział wspólnika w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 cyt. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza oraz
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Stosowanie do treści art. 14 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osoba prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Przyjęcie tej zasady jest podyktowane faktem, że podatnikiem podatku dochodowego z udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną jest wspólnik tej spółki. Zyski osiągane przez tę spółkę, w czasie jej trwania, są na bieżąco uwzględniane u wspólników, jako przychody i koszty z udziału w niej.

A zatem, stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanie środków pieniężnych, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Stosowanie natomiast do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszące się do likwidacji spółki niemającej osobowości prawnej powinny być również stosowane do rozwiązania spółki niemającej osobowości prawnej, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

A zatem, w przypadku, gdy w wyniku likwidacji lub rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego Spółki osobowej, Wnioskodawca otrzyma określone składniki majątkowe, w chwili wystąpienia ze spółki, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten, powstanie dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji lub rozwiązania Spółki osobowej składników majątku, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w sytuacji, gdy jako majątek z tytułu likwidacji lub rozwiązania Spółki osobowej otrzymane zostaną wierzytelności, w pierwszej kolejności ocenić należy, czy realizacja tych wierzytelności przez Spółkę osobową spowodowałaby powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Natomiast stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza uczestniczyć jako komandytariusz w Spółce komandytowej z siedzibą w Polsce. Spółka powstanie w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej. W przyszłości Spółka może zostać zlikwidowana albo rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. Wnioskodawca z tytułu likwidacji lub rozwiązania Spółki, otrzyma ze Spółki składniki majątku inne niż środki pieniężne, w postaci wierzytelności pieniężnych Spółki. Wierzytelności będą miały charakter handlowy tj. powstaną one z tytułu sprzedaży przez Spółkę towarów, usług i praw majątkowych. Wierzytelności zostaną wykazane jako przychody należne przez wspólników Spółki (przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej). Jeśli Wnioskodawca otrzyma w związku z likwidacją lub rozwiązaniem Spółki wierzytelności Spółki - spodziewa się, że w przyszłości otrzyma również zapłatę wierzytelności od dłużnika.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione informacje oraz powołane przepisy prawa, jeżeli Wnioskodawca otrzyma wierzytelności w toku likwidacji lub rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego Spółki osobowej, to nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień otrzymania, natomiast w momencie, ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji lub rozwiązania Spółki osobowej składników majątku, osiągnie przychód z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo wskazać należy, iż w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty wierzytelności, które przeszły na Niego w wyniku likwidacji lub rozwiązania Spółki osobowej, nie osiągnie On przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spłata tych wierzytelności przez osoby trzecie na rzecz Wnioskodawcy jest obojętna podatkowo, gdyż stanowi kasową realizację kwot przychodu, w stosunku do których „przychód do opodatkowania” powstał w momencie, gdy stał się należny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.