IPTPB1/415-233/12-4/MD | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku rozwiązania N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu rozwiązania N Spółki osobowej powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB1/415-233/12-4/MDinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. przekształcanie
 3. spółka osobowa
 4. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2012 r. (data wpływu 30 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozwiązania Spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Wnioskodawca jest właścicielem udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce (dalej „N”). Udziały w N zostały objęte częściowo w zamian za wkład pieniężny i częściowo w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce.

Planowana jest zmiana formy prawnej prowadzenia działalności N ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę osobową. Zmiana formy prawnej N nastąpi w drodze przekształcenia N w Spółkę osobową, zgodnie z art. 551 § 1 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”).

W wyniku przekształcenia, cały majątek N stanie się majątkiem Spółki osobowej (dalej: „N Spółka osobowa”). Majątek Spółki osobowej powstanie wyłącznie z majątku (kapitałów własnych) N, zaś Wnioskodawca, ani inny udziałowiec (inni udziałowcy) nie będą wnosić do niej dodatkowych aktywów w procesie przekształcenia.

Następnie, w zależności od decyzji biznesowej wspólników, może mieć miejsce:

 1. likwidacja N Spółki osobowej albo
 2. rozwiązanie N Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

W takich przypadkach Wnioskodawca otrzyma z tego tytułu:

 1. środki pieniężne lub
 2. inne składniki majątku w szczególności udziały lub akcje w innych spółkach oraz dłużne papiery wartościowe.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku likwidacji N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) i otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku likwidacji N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) i otrzymania przez Wnioskodawcę innych składników majątku z tytułu likwidacji N Spółki osobowej, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku rozwiązania N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu rozwiązania N Spółki osobowej powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku rozwiązania N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę innych składników majątku z tytułu rozwiązania N Spółki osobowej, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku numerem 3, natomiast w zakresie pozostałych pytań zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku rozwiązania N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu rozwiązania N Spółki osobowej nie powstanie po Jego stronie przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, tożsame konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak w przypadku likwidacji spółki osobowej, niesie za sobą otrzymanie przez Niego środków pieniężnych w efekcie rozwiązania N Spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż likwidacja oraz rozwiązanie Spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego prowadzi do tych samych rezultatów w postaci zakończenia działalności danego podmiotu. Tym samym, interpretacja art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) nie powinna być zawężana jedynie do literalnego rozumienia likwidacji, ale również obejmować swoim zakresem rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy otrzymanie przez Niego środków pieniężnych z tytułu rozwiązania N Spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego będzie neutralne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i wartość uzyskanych środków pieniężnych nie będzie stanowić przychodu podatkowego.

Wnioskodawca wskazuje, iż potwierdzeniem Jego stanowiska mogą być następujące indywidualne interpretacje organów podatkowych:

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.