IPPB5/4510-538/16-2/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód w wyniku likwidacji Funduszu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych uzyskania przez spółkę będącą rezydentem podatkowym Luksemburga przychodów w wyniku likwidacji Funduszu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych uzyskania przez spółkę będącą rezydentem podatkowym Luksemburga przychodów w wyniku likwidacji Funduszu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest osobą prawną prawa luksemburskiego, luksemburskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca posiada certyfikat rezydencji podatkowej w rozumieniu art. 4a pkt 12 updop, potwierdzający jego luksemburską rezydencję podatkową.
 2. Wnioskodawca rozważa przystąpienie do polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: Fundusz), poprzez nabycie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez ten Fundusz.
 3. Fundusz został utworzony i funkcjonuje na podstawie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 poz. 157 ze zm., dalej: ustawa o funduszach). Fundusz jest polskim rezydentem podatkowym.
 4. Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Podobny lub analogiczny zapis dotyczący likwidacji i związanego z tym umorzenia certyfikatów może znaleźć się w statucie Funduszu.
 5. W przypadku likwidacji Funduszu Wnioskodawca może więc otrzymać przychody z tego tytułu.
 6. Wnioskodawca nie prowadzi w Polsce działalności związanej w inwestycją w Fundusz poprzez położony tu zakład, któremu można by było przypisać zyski z tych inwestycji.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód w wyniku likwidacji Funduszu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. W ocenie Wnioskodawcy uzyskany przez niego przychód w związku z likwidacją Funduszu nie będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu pdop.
 2. Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: updop) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przedmiotowej sprawie zastosowanie dodatkowo znajdzie Traktat.
 3. Traktat nie zawiera regulacji dotyczących bezpośrednio opodatkowania dochodu osiąganego w związku z likwidacją funduszy inwestycyjnych. Należy więc ustalić, do jakiej kategorii przychodów na gruncie Traktatu powinno być zakwalifikowane wynagrodzenie z tytułu ww. wypłat.
 4. W ocenie Wnioskodawcy, przychód z tytułu likwidacji Funduszu nie będzie dywidendą w rozumieniu Traktatu. Zgodnie z art. 10 ust. 3 Traktatu, dywidendą jest dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.
 5. Wypłaty w związku z likwidacją Funduszu nie mieszczą się w żadnym z przysporzeń wymienionych wprost w art. 10 ust. 3 Traktatu. Certyfikaty nie są akcjami (jakkolwiek stanowią papiery wartościowe zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) w zw. z art. 2 pkt 34 ustawy o funduszach, ani innymi prawami związanymi z udziałem w zyskach, o których mowa w art. 10 ust. 3 Traktatu. Dochody z wypłat z Funduszu w związku z likwidacją nie stanowią również dochodów „z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji”.
 6. Dochody z wypłat z Funduszu w związku z likwidacją nie stanowią również odsetek w rozumieniu Traktatu. W myśl art. 11 ust. 5 Traktatu, pojęcie „odsetki” oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi skryptami dłużnymi, obligacjami lub pożyczkami. Certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz nie jest papierem wartościowym o charakterze dłużnym, nie jest również dokumentem potwierdzającym udzielenie pożyczki, jak też jakimkolwiek innym prawem, o którym mowa w przytoczonej regulacji. W konsekwencji Wnioskodawca uważa, że ewentualny dochód z likwidacji Funduszu nie będzie mieścił się w zakresie regulacji art. 11 Traktatu.
 7. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Traktatu, przy stosowaniu niniejszej konwencji przez Umawiające się Państwo, jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, każde określenie nie zdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa danego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza konwencja. Oznacza to, że w zakresie zasad opodatkowania wypłat z Funduszu, w tym wypłat z tytułu likwidacji, należy odnieść się do uregulowań zawartych w updop.
 8. Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu wypłat w związku z likwidacją Funduszu stanowią przychody, o których mowa w art. 12 updop.
 9. Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.
 10. Art. 246 ust. 3 ustawy o funduszach przewiduje, że rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu.
 11. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a updop do przychodów podatkowych opodatkowanych na zasadach ogólnych dla uczestników funduszy inwestycyjnych zaliczane są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. W związku z likwidacją Funduszu dochodzi do umorzenia certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz, jednak umorzenie to odbywa się bez wykupu tych certyfikatów, na co jednoznacznie wskazują przytoczone wyżej art. 249 ust. 1 oraz 246 ust. 3 ustawy o funduszach. Analogiczne zapisy zawiera (zawierać będzie) statut Funduszu. Zatem ewentualny otrzymywany przez Wnioskodawcę przychód związany z likwidacją Funduszu będzie wypłacany na podstawie statutu, jednak bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych. W ocenie Wnioskodawcy, będzie to przychód o którym w art. 12 ust. 1 pkt 4a updop, a więc przychód rozpoznawany na zasadach ogólnych.
 12. Likwidacja nie mieści się również w art. 13 Traktatu. Likwidacja wiąże się bowiem z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych, które nie stanowi zbycia w jakiejkolwiek formie tych certyfikatów, a jest ich unicestwieniem z mocy prawa.
 13. Jako że Traktat nie odnosi się szczególnie do przychodów z likwidacji funduszu inwestycyjnego, Wnioskodawca uważa, że przychód z tego tytułu będzie opodatkowany jako tzw. „zysk przedsiębiorstwa”, tj. na zasadach określonych w art. 7 Traktatu. Zgodnie z art. 7 Traktatu zyski przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Oznacza to zatem opodatkowanie tego rodzaju przychodów wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym.
 14. W konsekwencji, przedmiotowe dochody Wnioskodawcy nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop. Na podstawie art. 7 Traktatu ten rodzaj dochodu będzie opodatkowany wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej Wnioskodawcy tj. w Luksemburgu.
 15. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają organy podatkowe, w wydawanych
  • interpretacjach indywidualnych, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 czerwca 2012 r., sygn. IPPB5/423-277/12-3/AS, potwierdził, że: „Zatem przychody osiągnięte przez Spółkę Luksemburską z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż zgodnie z treścią powyższych przepisów mogą być opodatkowane jedynie w państwie, w którym Spółka ma siedzibę, czyli w Luksemburgu. W konsekwencji, zdaniem Funduszu, nie ulega wątpliwości, że przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO”. Ten sam organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 4 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-749/10-2/AJ stwierdził, że: „dochody Wnioskodawcy (nie posiadającego zakładu w Polsce) uzyskane w wyniku likwidacji funduszu jako uzyskane bez zbycia certyfikatów inwestycyjnych - będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie siedziby spółki prowadzącej przedsiębiorstwo na podstawie art. 7 ust. 1 UPO (w związku z art. 3 ust. 1 lit. f UPO)” (regulacje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem przewidują w tym zakresie analogiczne postanowienia co Traktat).
 16. Pogląd ten został również potwierdzony m.in. w następujących interpretacjach podatkowych:
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 listopada 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-936/15-2/MR;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 października 2015 r., sygn. IPPB5/4510-716/15-2/RS;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lipca 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-43/15/AK.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych uzyskania przez spółkę będącą rezydentem podatkowym Luksemburga przychodów w wyniku likwidacji Funduszu uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.