IPPB3/4510-606/15-2/DP | Interpretacja indywidualna

Konsekwencje podatkowe otrzymania składników majątkowych w wyniku likwidacji spółki osobowej
IPPB3/4510-606/15-2/DPinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. przychód
  3. spółka osobowa
  4. wyłączenie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku po likwidacji spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku po likwidacji spółki osobowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej jako: „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową, osobą prawną, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca będzie wspólnikiem w spółce osobowej (jawnej lub komandytowej) powstałej z przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową (dalej jako: „Spółka”). W przyszłości Spółka, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem może zostać zlikwidowana. W momencie likwidacji, w skład majątku Spółki mogą wchodzić m.in. środki trwałe, środki pieniężne pochodzące z działalności Spółki podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym, udziały spółkach kapitałowych oraz wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę wspólnikom jak i innym podmiotom. W ramach likwidacji cały majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu wierzycieli Spółki zostanie przekazany wspólnikom, w tym Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem, zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki środków pieniężnych i innych składników majątkowych (m.in. środków trwałych, wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, udziałów w spółkach kapitałowych) nie będzie skutkowało powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie w związku z likwidacją Spółki środków pieniężnych i innych składników majątkowych (m.in. środków trwałych, wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, udziałów w spółkach kapitałowych) nie skutkuje powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Spółka jawna ani komandytowa nie są podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez takie spółki, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy CIT są wspólnicy takich spółek, W związku z tym, zgodnie z art. 4a pkt 14 ustawy CIT, spółka jawna lub komandytowa, w tym Spółka, dla celów ustawy CIT powinna być uznana za spółkę niebędącą osobą prawną.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a ustawy CIT do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. W związku z tym, otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w wyniku likwidacji Spółki, jako spółki nie będącej osobą prawną w rozumieniu ustawy CIT, nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ustawa CIT nie przewiduje również opodatkowania składników majątkowych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy CIT do przychodów nie zalicza się wartości innych niż środki pieniężne składników majątku, w tym wierzytelności, otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji. Przepis ten wskazuje, że przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa, a w przypadku spłaty otrzymanej wierzytelności przychodem jest przychód uzyskany z tej spłaty.

Na podstawie powyższego przepisu należy więc uznać, że przychód podatkowy w związku z otrzymaniem składników majątkowych w ramach likwidacji spółki niebędącej osobą prawną nie powstaje w momencie likwidacji takiej spółki i otrzymania składników majątkowych, ale dopiero w momencie odpłatnego zbycia otrzymanych składników majątkowych, lub spłaty wierzytelności otrzymanych w wyniku likwidacji.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy uznać, że otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne z tytułu likwidacji Spółki nie będą stanowiły po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Podobnie otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki składników majątkowych zlikwidowanej Spółki (np. środków trwałych, wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek, udziałów w spółkach kapitałowych) nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W|tym przypadku, dochód podatkowy powstanie w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia takich składników majątkowych, lub w przypadku spłaty v wierzytelności otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki.

Podsumowując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki środków pieniężnych oraz innych składników majątku (np. środków trwałych, wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, udziałów w spółkach kapitałowych) nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie otrzymania tych środków pieniężnych i innych składników majątkowych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe. Takie stanowisko przykładowo zajęli:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.