IPPB2/436-432/14-4/LS | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że przeniesienie własności polikwidacyjnego majątku w postaci przedsiębiorstwa Spółki, którego głównymi składnikami jest Nieruchomość oraz Budynek Biurowy, na Wnioskodawcę tj. RI, nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-432/14-4/LSinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. podział
 3. przekazanie
 4. spółka kapitałowa
 5. umowa nienazwana
 6. wspólnik
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 października 2014 r. (data nadania 15 października 2014 r., data wpływu 20 października 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/436-432/14-2/LS; IPPB3/423-793/14-2/PK1 z dnia 7 października 2014 r. (data nadania 8 października 2014 r., data doręczenia 13 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia polikwidacyjnego majątku w postaci przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia polikwidacyjnego majątku w postaci przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. jest spółką prawa polskiego. W dniu 6 czerwca 2014 roku spółki prawa holenderskiego, tj. I („I”) oraz E („E”) dokonały nabycia udziałów w kapitale zakładowym RI. 40% udziałów nabyła I natomiast 60% udziałów nabyła E.

Po nabyciu udziałów w RI, I oraz E działając jako zgromadzenie wspólników RI podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w RI poprzez utworzenie nowych udziałów, które obejmą dotychczasowi wspólnicy, tj. I oraz E w proporcji do posiadanych udziałów w Rl. Nowo utworzone udziały zostaną pokryte poprzez wniesienie do RI udziałów spółki Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji („Spółka”). W ten sposób RI stanie się jedynym udziałowcem Spółki.

Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji jest właścicielem nieruchomości gruntowej („Nieruchomość”) zabudowanej budynkiem biurowym („Budynek Biurowy”). Działalność gospodarcza Spółki polega na wynajmowaniu powierzchni biurowej w Budynku Biurowym podmiotom gospodarczym.

W celu wybudowania Budynku Biurowego 25 lutego 2010 roku Spółka zawarła umowę kredytu („Kredyt”) z bankiem austriackim Bank. Do dnia dzisiejszego raty kredytu oraz odsetki są spłacana na bieżąco z przychodów osiąganych z tytułu czynszów najmu powierzchni biurowej w Budynku Biurowym.

W dniu 30 maja 2014 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o otwarciu jej likwidacji od dnia 1 czerwca 2014 roku.

Po upływie ustawowego terminu sześciu miesięcy od dnia poinformowania wierzycieli o otwarciu likwidacji, przedsiębiorstwo Spółki, jako majątek polikwidacyjny, tj. w szczególności Nieruchomość oraz Budynek Biurowy, zostanie przeniesione na jedynego wspólnika Spółki, tj. RI.

Po otrzymaniu majątku polikwidacyjnego przez RI, wartość początkowa otrzymanej Nieruchomości i Budynku Biurowego zostanie ustalona przez RI na podstawie artykułu 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj, w wysokości ustalonej przez RI wartości poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej. W wyniku tej operacji wartość tych składników zostanie ustalona w RI na poziomie ich wartości rynkowej.

Zakładany czas likwidacji Spółki to okres nie krótszy niż 2 lata od dnia, w którym RI stało się jedynym udziałowcem Spółki, przy czym zakończenie czynności likwidacyjnych, a następnie wydanie majątku polikwidacyjnego przez Spółkę na rzecz RI nastąpi w okresie krótszym niż owy 2-letni czasookres, niemniej jednak Spółka będzie istniała prawnie przez okres conajmniej 2 lat od nabycia w niej udziałów przez RI.

Odnośnie Kredytu, z uwagi na fakt, że Nieruchomość i Budynek Biurowy stanowiły główne zabezpieczenie spłaty Kredytu dla Banku, RI jak podmiot przejmujący ww. majątek polikwidacyjny Spółki jest zobowiązany do poręczenia bądź do kumulatywnego przystąpienia do długu (Kredytu), w przeciwnym razie pozostała kwota Kredytu byłaby postawiona w stan natychmiastowej wymagalności przez Bank.

W związku z powyższym, RI dokona:

(i) tzw. kumulatywnego przystąpienia do długu (Kredytu) Spółki. Oznacza to, że od momentu przystąpienia RI stanie się współdłużnikiem solidarnym, albo

(ii) zawrze umowę poręczenia Kredytu

Po przystąpieniu do długu (Kredytu) albo po jego poręczeniu, raty Kredytu oraz odsetki będą spłacana w całości przez RI z czynszów najmu Budynku Biurowego, który jak wskazano powyżej zostanie przeniesiony na RI przez Spółkę, gdyż po przeniesieniu majątku polikwidacyjnego Spółka utraci źródło przychodów, z których mogłaby dokonać dalszej spłaty.

Po sprzedaży Nieruchomości wraz z Budynkiem Biurowym przez RI uzyskane w ten sposób środki pieniężne zostaną przekazane na spłatę pozostałej części Kredytu i odsetek od Kredytu.

Po spłacie Kredytu przez RI jako poręczyciela bądź jako współdłużnika na skutek kumulatywnego przystąpienia do długu, RI uzyska roszczenie regresowe w stosunku do Spółki.

Spółka nie będzie miała środków pieniężnych na uregulowanie roszczenia RI.

W związku z tym, zgromadzenie wspólników Spółki" będącej w trakcie likwidacji podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów. Nowe udziały obejmie w całości RI.

Nowo utworzone udziały zostaną pokryte ww. wierzytelnością regresową RI (wierzytelność własna) w stosunku do Spółki.

Nominalna wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy w Spółce będzie niższy od wartości ww. wierzytelności regresowej przeznaczonej przez RI na pokrycie nowoutworzonych udziałów. Nadwyżka zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy (tzw. agio).

Pismem z dnia 7 października 2014 r. Nr IPPB2/436-432/14-2/LS; IPPB3/423-793/14-2/PK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • dokonanie opłaty w kwocie 200 zł oraz udokumentowanie powyższej wpłaty.

Pismem z dnia 14 października 2014 r. (data nadania 15 października 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy przeniesienie własności polikwidacyjnego majątku w postaci przedsiębiorstwa Spółki, którego głównymi składnikami jest Nieruchomość oraz Budynek Biurowy będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych należnego od jego nabywcy, czyli RI...
 2. Czy otrzymanie przez RI od Spółki majątku w związku z jej likwidacją będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób prawnych w RI, czy też taka transakcja będzie zwolniona od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 - 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy po otrzymaniu majątku polikwidacyjnego przez RI, wartość początkowa otrzymanej Nieruchomości i Budynku Biurowego może być ustalona na podstawie artykułu 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości ustalonej przez RI wartości poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej, w wyniku której wartość tych składników zostanie ustalona na poziomie ich wartości rynkowej...
 4. Czy odsetki od Kredytu zapłacone przez RI działającego jako dłużnik solidarny z tytułu przystąpienia do długu Spółki bądź z tytułu poręczenia za dług (Kredyt) Spółki będą stanowiły dla RI koszt uzyskania przychodów w zakresie odsetek zapłaconych, których wymagalność powstanie od momentu otrzymania przez RI majątku polikwidacyjnego od Spółki oraz od momenty przystąpienia do długu albo poręczenia...
 5. Czy zgodnie z artykułem 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z artykułem 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, organ podatkowy jest uprawniony do zmiany wysokości przychodu wykazanego przez RI w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych w Spółce...
 6. Czy na dzień objęcia udziałów w zamian za aport, kosztem uzyskania przychodu dla RI będzie wartość wierzytelności regresowej, stanowiącej wierzytelność własną w stosunku do Spółki, którą RI pokryje nowoutworzone udziały w Spółce a częściowo wniesie na agio...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem RI, otrzymanie przedsiębiorstwa przez RI jako majątku polikwidacyjnego Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W szczególności, zdaniem RI, z literalnej treści przepisu art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wymienione w tej ustawie. W powyższym zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie ma przekazania majątku polikwidacyjnego w przypadku likwidacji spółki kapitałowej. W konsekwencji, zdaniem RI otrzymanie majątku polikwidacyjnego przez RI wskutek likwidacji Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych u jego nabywcy (RI).

Stanowisko Spółki znajduje pełne potwierdzenie w aktualnej praktyce organów podatkowych, w tym m.in.:

 1. W interpretacjach Dyrektora IS w Warszawie z 24 września 2010 roku, znak IPPB2/436-255/10-4/MZ oraz z 3 września 2010 roku, znak IPPB2/436-125/10-9/MZ, zgodnie z którymi „przekazanie przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy składników majątku (nieruchomości) w ramach podziału nieupłynnionego majątku likwidowanej Spółki, nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 2. W interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z 29 kwietnia 2009 roku, znak ILPB2/436-16/09-4/MK, zgodnie z którą „podział majątku likwidowanej spółki w sposób opisany we wniosku nie podlega opodatkowaniu, ponieważ planowana cesja wierzytelności nie nastąpi w wykonaniu jednej z umów wskazanych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 3. W interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 24 października 2011 roku, znak IPPB2/436-263/11-4/AF, zgodnie z którą „otrzymanie przez Spółkę Przedsiębiorstwa w toku likwidacji Spółki Zależnej, nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zasadę numerus clausus czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 6 czerwca 2014 roku spółki prawa holenderskiego, tj. I („I”) oraz E („E”) dokonały nabycia udziałów w kapitale zakładowym RI. 40% udziałów nabyła I natomiast 60% udziałów nabyła E. Po nabyciu udziałów w RI, I oraz E działając jako zgromadzenie wspólników RI podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w RI poprzez utworzenie nowych udziałów, które obejmą dotychczasowi wspólnicy, tj. I oraz E w proporcji do posiadanych udziałów w Rl. Nowo utworzone udziały zostaną pokryte poprzez wniesienie do RI udziałów spółki Z Real Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”). W ten sposób RI stanie się jedynym udziałowcem Spółki. Z Real Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji jest właścicielem nieruchomości gruntowej („Nieruchomość”) zabudowanej budynkiem biurowym („Budynek Biurowy”). Działalność gospodarcza Spółki polega na wynajmowaniu powierzchni biurowej w Budynku Biurowym podmiotom gospodarczym. W celu wybudowania Budynku Biurowego 25 lutego 2010 roku Spółka zawarła umowę kredytu („Kredyt”) z bankiem austriackim Bank („Bank”). Do dnia dzisiejszego raty kredytu oraz odsetki są spłacana na bieżąco z przychodów osiąganych z tytułu czynszów najmu powierzchni biurowej w Budynku Biurowym. W dniu 30 maja 2014 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o otwarciu jej likwidacji od dnia 1 czerwca 2014 roku. Po upływie ustawowego terminu sześciu miesięcy od dnia poinformowania wierzycieli o otwarciu likwidacji, przedsiębiorstwo Spółki, jako majątek polikwidacyjny, tj. w szczególności Nieruchomość oraz Budynek Biurowy, zostanie przeniesione na jedynego wspólnika Spółki, tj. RI.

Reasumując, należy stwierdzić, że przeniesienie własności polikwidacyjnego majątku w postaci przedsiębiorstwa Spółki, którego głównymi składnikami jest Nieruchomość oraz Budynek Biurowy, na Wnioskodawcę tj. RI, nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.