IPPB1/4511-234/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy zbycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja H. lub jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego będzie wiązało się z powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT?
IPPB1/4511-234/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. papier wartościowy
 3. spółka osobowa
 4. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ z tytułu rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z o. o - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ z tytułu rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z o. o.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w PIT w Polsce.

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce osobowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „H.”) z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce. H. jest spółką jawną, która powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka kapitałowa”). Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności ze spółki kapitałowej na spółkę osobową nastąpiła w drodze jej przekształcenia, zgodnie z art. 551 § 1 i nast. KSH. W wyniku przekształcenia cały majątek Spółki kapitałowej stał się majątkiem H..

W skład majątku H. wchodzą certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zamkniętym mającym siedzibę na terenie Polski (dalej jako „FIZ”), działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., poz. 157 ze zm., dalej: „ustawa o FI”). Certyfikaty inwestycyjne w FIZ zostały nabyte przez H. w ramach jej działalności gospodarczej lub jej poprzednika prawnego - Spółki kapitałowej.

Przedmiotem działalności H. jest m.in. inwestowanie (kupno/sprzedaż) w udziały, akcje w innych spółkach, certyfikaty inwestycyjne w FIZ lub inne papiery wartościowe. W umowie H. jest wpisany, między innymi, następujący zakres działalności: działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z, pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłącznie ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskiasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z. Wskazane transakcje są dokonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej H.. Zakres działalności gospodarczej wykonywanej i wpisanej do umowy H. pokrywa się z zakresem działalności gospodarczej i wpisanej do umowy poprzednika prawnego - Spółki kapitałowej.

W przyszłości Wnioskodawca rozważa likwidację H. lub jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W konsekwencji w wyniku likwidacji H. lub jej rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Wnioskodawca otrzyma przypadający na niego w stosunku do jego udziału w H. majątek H.. W ramach uzyskanego majątku Wnioskodawca otrzyma również certyfikaty inwestycyjne w FIZ.

Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości dokona sprzedaży (odpłatnego zbycia) certyfikatów inwestycyjnych w FIZ otrzymanych w wyniku likwidacji H. lub jej rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W rozważanym zdarzeniu przyszłym odpłatne zbycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja H. lub jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Dodatkowo odpłatne bycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ nie nastąpi w wyniku wykonywania działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca uzyskał interpretację indywidualną wydaną przez Ministra Finansów potwierdzającą, iż otrzymanie majątku z tytułu likwidacji H. lub jej rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (w tym też otrzymania certyfikatów inwestycyjnych w FIZ) będzie neutralne podatkowo tj. nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zbycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja H. lub jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego będzie wiązało się z powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie przez niego certyfikatów inwestycyjnych w FIZ po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja H. lub jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego nie będzie wiązało się z powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 17 lit. b) ustawy o PIT za przychody z działalności gospodarczej uznaje się m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.

Jednocześnie, wyłączone z przychodów są:

 • środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji (art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT), w tym też wartość wierzytelności uprzednio zarachowanych jako przychody należne, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika (art. 14 ust. 8 ustawy o PIT);
 • przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki do dnia ich odpłatnego zbycia, upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT).

Przepisy te wprowadzają mechanizm, na mocy którego otrzymanie majątku wskutek likwidacji spółki osobowej (w tym spółki jawnej) jest dla celów PIT neutralne dla wspólnika otrzymującego taki majątek, a dopiero ewentualny dochód z późniejszego zbycia przez niego tego majątku podlega opodatkowaniu PIT.

Jednakże, jeżeli zbycie powyższego majątku nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja spółki osobowej (w tym spółki jawnej) i sprzedaż majątku nie nastąpi w wyniku wykonania działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, to ewentualny dochód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu PIT.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego zbycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, które Wnioskodawca uzyska w związku z likwidacją H. (spółka jawna) lub jej rozwiązaniem bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja H. lub jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Dodatkowo, odpłatne zbycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ nie nastąpi w wyniku wykonywania działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej przez Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, zbycie przez niego certyfikatów inwestycyjnych w FIZ po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja H. nie będzie wiązało się z powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT.

Wnioskodawca wskazuje również, że wyżej przedstawione zasady opodatkowania i poczynione uwagi, znajdą również zastosowanie w przypadku kiedy uzyskanie przez niego certyfikatów inwestycyjnych w FIZ nastąpi nie w związku z likwidacją, ale rozwiązaniem H. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Powszechnie dopuszcza się możliwość rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, o którym mowa w art. 67 - 85 KSH. W praktyce, likwidacja spółki osobowej jak i jej rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego mają ten sam skutek tj. zakończenie działalności danego podmiotu (spółki niemającej osobowości prawnej). Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, interpretacja art. 14 ust. 3 pkt 10 i art. 14 ust. 12 lit. b ustawy o PIT nie powinna być zawężana jedynie do rozumienia pojęcia likwidacji jako zakończenia działalności spółki niebędącej osobą prawną w wyniku postępowania likwidacyjnego, ale również obejmować swoim zakresem rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia takiego postępowania.

Skoro bowiem intencją ustawodawcy było wyłączenie z przychodów podatkowych środków pieniężnych i innych składników majątkowych otrzymanych w związku z likwidacją spółek niebędących osobami prawnymi oraz innych, a więc w związku z zakończeniem przez nie działalności, to brak jest racjonalnego uzasadnienia do odmiennego traktowania środków pieniężnych i innych składników majątkowych otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki niebędącej osobą prawną bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Jeśli ustawodawca chciałby ograniczyć przedmiotowe wyłączenie z katalogu przychodów do sytuacji gdzie wspólnik spółki niebędącej osobą prawną uzyskuje środki pieniężne/inne składniki majątkowe na skutek likwidacji następującej wyłącznie w wyniku przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zdaniem Wnioskodawcy, wyraźnie by to wskazał (np. poprzez odwołanie o właściwych przepisów KSH). A zatem, mając na uwadze, źe przepisy ustawy o PIT nie definiują pojęcia „likwidacji” jak i nie odwołują się w tym zakresie do przepisów innych ustaw (np. KSH), w ocenie Wnioskodawcy, pojęcie „likwidacji” powinno obejmować każdy sposób (dopuszczalny przez prawo) zakończenia działalności przez spółkę osobową.

Taka interpretacja znajduje również potwierdzenie w definicji słownikowej pojęcia „likwidacja”, które obejmuje swoim znaczeniem „zniesienie, usunięcie lub rozwiązanie czegoś” (Słownik PWN).

Jak już zostało wskazane przez Wnioskodawcę, likwidacja oraz rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego prowadzi do tych samych rezultatów w postaci zakończenia działalności przez taki podmiot. Tym samym, w przypadku rozwiązania H. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę w ramach składników majątkowych certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, których zbycie przez Wnioskodawcę nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozwiązania H. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i sprzedaż ta nie nastąpi w ramach wykonania przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT.

Dodatkowo, w następujących interpretacjach, organy podatkowe potwierdzały, że w przypadku odpłatnego zbycia przez osobę fizyczną składników majątkowych, uzyskanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną i odpłatne zbycie nie nastąpiło w ramach wykonania działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, to po stronie osoby fizycznej nie powstawał przychód podlegający opodatkowaniu PIT:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 15 października 2014 r. (sygn. IBPBI/1/415-1194/14/JS) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2014 r. (sygn. IPPB1/415-813/14-2/KS) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-272/14-5/MD) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB1/415-256/14-5/JB) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 16 grudnia 2013 r. (sygn. ILPB1/415-958/13-4/AP) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.