IPPB1/415-185/14-6/MS | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymanie przez Podatnika jako wspólnika SPJ środków pieniężnych w związku z opisanym w stanie faktycznym procesem likwidacji SPJ albo rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji SPJ spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o PIT po stronie Podatnika?
IPPB1/415-185/14-6/MSinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. przychód
 3. spółka osobowa
 4. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2014 r. (data wpływu 24 lutego 2014 r.) oraz piśmie z dnia 25 marca 2014 r. (data wpływu 27 marca 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-185/14-2/MS z dnia 12 marca 2014 r., i piśmie z dnia 19 maja 2014 r. (data wpływu 26 maja 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-185/14-4/MS z dnia 8 maja 2014 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia sp. z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia sp. z o.o.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, osoba fizyczna posiadająca rezydencję podatkową na terytorium RP <zwany dalej Podatnikiem> może w przyszłości zostać wspólnikiem spółki jawnej <dalej SPJ albo Spółka>, która powstanie z przekształcenia spółki z o.o. (SPJ nie będzie następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej). SPJ będzie właścicielem certyfikatów inwestycyjnych polskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych <dalej Certyfikaty Inwestycyjne>. Po realizacji przewidzianych celów gospodarczych albo wobec niemożności ich realizacji SPJ zostanie zlikwidowana albo rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji. Umowa SPJ będzie przewidywać, że Spółka może zostać zlikwidowana albo rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji w wyniku podjęcia jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki. Zgodnie z uchwałą wspólników o rozwiązania Spółki SPJ będzie zobowiązana najpierw do dokonania spłaty wierzycieli, a następnie spieniężenie majątku i spłaty wspólników w określonych terminach (spłata będzie następować w ratach). Biorąc pod uwagę, że spieniężenie majątku (w tym przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych) może być procesem długotrwałym to niewykluczonym jest, że proces likwidacji/rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji może trwać dłużej niż 12 miesięcy, (niewykluczonym jest, że może to być nawet proces wieloletni). W takim przypadku spłata wspólników następowałaby sukcesywnie wraz z spieniężaniem majątku. Terminy spłaty wspólników mogą być zmieniane jednomyślną uchwałą wszystkich wspólników w zależności od stopnia realizacji procesu spieniężania majątku Spółki. Po spieniężeniu majątku SPJ i spłaceniu wspólników SPJ zostanie wykreślona z KRS oraz rejestrów REGON i NIP. W związku z powyższym Podatnik powziął wątpliwości co do podatkowych konsekwencji planowanych działań w zakresie zastosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych <zwanej dalej także updof albo Ustawą o PIT>.

Pismem z dnia 25 marca 2014 r. (data wpływu 27 marca 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 12 marca 2014 r. nr IPPB1/415-185/14-2/MS, pełnomocnik Wnioskodawcy uzupełnił przedstawione zdarzenie przyszłe. W uzupełnieniu wniosku poinformowano, że spółka jawna będzie następcą prawnym spółki z o.o. Spółka z o.o. nabędzie certyfikaty inwestycyjne polskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych <dalej Certyfikaty Inwestycyjne> w wyniku umowy sprzedaży. W przypadku rozpoczęcia procesu likwidacji spółki jawnej, spółka ta będzie zbywać Certyfikaty Inwestycyjne i wówczas po stronie wspólników spółki jawnej, w tym Wnioskodawcy, w proporcji do udziału w zysku spółki jawnej, rozpoznany zostanie przychód ze zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych i jednocześnie zostanie rozpoznany związany z tym przychodem koszt uzyskania przychodu. W rezultacie, wspólnicy spółki jawnej w tym Wnioskodawca, w przypadku ewentualnej nadwyżki przychodu nad kosztami uzyskania przychodu wykażą na tej transakcji dochód, zaś w odwrotnym przypadku wykażą stratę. Środki pieniężne z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych zostaną następnie przekazane wspólnikom spółki jawnej, w tym Wnioskodawcy, w ramach likwidacji spółki jawnej w sposób określony w uchwale o likwidacji spółki.

Pismem z dnia 19 maja 2014 r. (data wpływu 26 maja 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 8 maja 2014 r. nr IPPB1/415-185/14-4/MS, pełnomocnik Wnioskodawcy uzupełnił przedstawione zdarzenie przyszłe. W uzupełnieniu wniosku poinformowano, że spółka jawna będzie prowadziła działalność gospodarczą polegającą na nabywaniu i zbywaniu we własnym imieniu i na własną rzecz instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi takich jak akcje spółek akcyjnych (w szczególności akcje spółek notowanych na GPW), obligacje oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Działalność spółki jawnej będzie obejmować także długoterminowe nabywanie instrumentów finansowych mające na celu uzyskanie korzyści z oczekiwanego wzrostu wartości tych instrumentów (taki będzie też cel nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych). Działalność gospodarcza obejmująca nabywanie i zbywanie we własnym imieniu i na własną rzecz instrumentów finansowych będzie stanowiła realizację przedmiotu działalności gospodarczej tej spółki co oznacza, że instrumenty finansowe stanowić będą w bilansie spółki jawnej krótkoterminowe albo długoterminowe aktywa finansowe. Większość Certyfikatów Inwestycyjnych zostanie zakwalifikowana jako długoterminowe aktywa finansowe. W przypadku rozpoczęcia procesu likwidacji spółki jawna spółka ta będzie wciąż w wykonaniu przedmiotu działalności zbywać posiadane instrumenty finansowe, w tym Certyfikaty Inwestycyjne i wówczas po stronie wspólników spółki jawnej, w tym Wnioskodawcy, w proporcji do udziału w zysku spółki jawnej, rozpoznany zostanie przychód ze zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych stanowiący przychód z działalności gospodarczej i jednocześnie zostanie rozpoznany związany z tym przychodem koszt uzyskania przychodu. W rezultacie, wspólnicy spółki jawnej w tym Wnioskodawca, w przypadku ewentualnej nadwyżki przychodu nad kosztami uzyskania przychodu wykażą na tej transakcji dochód, zaś w odwrotnym przypadku wykażą stratę. Środki pieniężne z tytułu zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych zostaną następnie przekazane wspólnikom spółki jawnej, w tym Wnioskodawcy, w ramach likwidacji spółki jawnej w sposób określony w uchwale o likwidacji spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie przez Podatnika jako wspólnika SPJ środków pieniężnych w związku z opisanym w stanie faktycznym procesem likwidacji SPJ albo rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji SPJ spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o PIT po stronie Podatnika...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. W konsekwencji, w przypadku otrzymania przez Podatnika jak wspólnika SPJ w związku z likwidacją SPJ/rozwiązaniem bez przeprowadzania likwidacji SPJ środków pieniężnych po jego stronie nie powstanie przychód (dochód) dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych niezależnie od tego jak długo będzie trwał proces likwidacji SPJ/rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji SPJ i związanego z tym spieniężania aktywów SPJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 22 § 1 Ks.h., spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

W celu określenia skutków prawno-podatkowych dotyczących zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku wskazać należy na przepisy regulujące kwestię rozwiązania ww. spółek.

Zgodnie z art. 58 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
 3. ogłoszenie upadłości spółki,
 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 6. prawomocne orzeczenie sądu.

Zgodnie z art. 551 § 1 Ks.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Z dniem przekształcenia, tj. z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą, a sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie, wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 ww. ustawy). Zgodnie z zasadą wskazaną w art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (tzw. sukcesja uniwersalna). W ramach tej sukcesji, majątek spółki przekształcanej (którego składniki są wyceniane w związku z procesem przekształcenia) staje się majątkiem spółki przejmowanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93 § 1 powoływanej ustawy, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej, przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną – w myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy – przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak wynika z treści art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dokonał podziału przysporzeń majątkowych uzyskiwanych przez podatników na różne źródła przychodów. Zgodnie z tym przepisem odrębnym źródłem przychodów jest m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza, (art. 10 ust. 1 pkt 3).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, (pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Analizując zagadnienie likwidacji spółki osobowej (w rozpatrywanym przypadku spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem), należy wskazać, że z dniem 1 stycznia 2011 r., mocą ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478), wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulacje prawne (art. 14 ust. 3 pkt 10, art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b), i art. 14 ust.2 pkt 17) mające na celu sprecyzowanie sposobu opodatkowania wspólników w przypadku zakończenia działalności spółki niebędącej osobą prawną.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Wyjaśnić należy, iż celem wprowadzenia od 1 stycznia 2011 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powyższego przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 było uniknięcie podwójnego opodatkowania środków pieniężnych otrzymywanych przez wspólnika spółki osobowej w związku z jej likwidacją będących skutkiem operacji gospodarczych pochodzących ze źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 powoływanej wyżej ustawy), w wyniku których wspólnik wykazał już – stosownie do treści art. 8 ustawy – przychody i koszty uzyskania tych przychodów, niezależnie od faktu dokonania wypłaty na rzecz tego wspólnika uzyskanej przez spółkę osobową nadwyżki uzyskanych przychodów nad poniesionymi kosztami.

W związku z powyższym wykładnia przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 powoływanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być dokonywana z uwzględnieniem wykładni celowościowej tego przepisów tj. jego ratio legis.

Jak wynika z ratio legis przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy ma on zastosowanie tylko do środków pieniężnych otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej, pochodzących z przychodów zaliczanych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 powoływanej ustawy z „pozarolniczej działalności gospodarczej” i to tylko takich, które zostały opodatkowane podatkiem dochodowym (przepisu tego nie stosuje się w przypadku środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki osobowej pochodzących z zysków tej spółki, które nie zostały jeszcze wypłacone). Zatem przepis ten nie ma zastosowania do środków pieniężnych otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej, które pochodzą z takich przychodów uzyskanych przez spółkę, które na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczane są do źródeł innych niż określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy (np. z kapitałów pieniężnych, czy z praw majątkowych - pkt 7 tego artykułu).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca może zostać w przyszłości wspólnikiem spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia sp. z o.o. Po realizacji przewidzianych celów gospodarczych albo wobec niemożności ich realizacji spółka jawna zostanie zlikwidowana albo rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji. W momencie likwidacji/rozwiązania spółki dojdzie do wypłaty na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych. Z opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że środki otrzymane w związku z zamierzoną likwidacją/rozwiązaniem pochodzić będą z opodatkowanych przychodów spółki zaliczanych do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe oraz treść analizowanych przepisów stwierdzić należy, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki jawnej (spółki osobowej) środków pieniężnych w związku z likwidacją/rozwiązaniem tej spółki – nie będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie środki pieniężne pochodzić będą z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, które podlegały opodatkowaniu (na bieżąco) w trakcie działalności jako kwoty należne.

W konsekwencji, w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku likwidacji/rozwiązania spółki jawnej otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych korzysta z wyłączenia z przychodów na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.