IPPB1/415-1399/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych otrzymania w wyniku likwidacji/rozwiązania spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. wierzytelności oraz spłaty tej wierzytelności.
IPPB1/415-1399/14-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. otrzymanie
 3. pożyczka
 4. przekształcanie
 5. składnik majątkowy
 6. spółka jawna
 7. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 8. spłata
 9. wierzytelność
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:

 • otrzymania w wyniku likwidacji/rozwiązania spółki jawnej wierzytelności – jest prawidłowe
 • spłaty tej wierzytelności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. złożony został ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w wyniku likwidacji/rozwiązania spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. wierzytelności oraz spłaty tej wierzytelności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, obywatelem polskim, który ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (tzn. podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Wnioskodawca jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (polski rezydent podatkowy - dalej: Sp. z o.o.) Planowanym jest, że Sp. z o.o. udzieli pożyczki (dalej: Pożyczka) na rzecz polskiej spółki komandytowej (dalej: Sp.k.), w której Wnioskodawca jest obecnie komandytariuszem. Warunki udzielenia Pożyczki, w tym w szczególności oprocentowanie zostanie ustalona na poziomie, który zaakceptowałyby podmioty niepowiązane. Planowanym jest, że Pożyczka zostanie udzielona ze środków zgromadzonych na kapitałach Sp. z o.o.

Przychody Sp. z o.o. osiągane z jej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) w Polsce. W szczególności, opodatkowaniu CIT podlegać będą zapłacone na rzecz Sp. z o.o. odsetki od Pożyczki.

Jednocześnie, planowanym jest, że Sp. z o.o. zostanie przekształcona w spółkę jawną (dalej: Sp.j.). Na skutek tego przekształcenia Wnioskodawca stanie się wspólnikiem w Sp.j. Jeśli na moment przekształcenia w Sp. z o.o. będą istniały niepodzielone zyski zostaną one opodatkowane na poziomie Wnioskodawcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT). Przychody osiągnięte przez Sp.j., w szczególności z odsetek od Pożyczki, będą opodatkowane PIT na poziomie Wnioskodawcy (w stosunku do udziału Wnioskodawcy w zysku Sp.j.).

Niewykluczone jest również, że Sp.j. zostanie w przyszłości zlikwidowana lub rozwiązana bez przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego w oparciu o regulacje ustawy z 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t. j. z 2013 r., Dz. U. poz. 1030 - dalej: KSH).

W związku z powyższym, Wnioskodawca może otrzymać przypadającą na niego część środków niepieniężnych stanowiących majątek Sp.j. na dzień likwidacji/ rozwiązania, Mogą to być w szczególności wierzytelności, które będą przysługiwać Sp.j. wobec Sp.k z tytułu niespłaconej kwoty głównej Pożyczki i niespłaconych odsetek od tej Pożyczki,

Planowanym jest również, że po likwidacji/rozwiązaniu Sp.j. kwota główna Pożyczki wraz z niespłaconymi jeszcze odsetkami zostanie spłacona przez Sp.k. na rzecz byłych wspólników Sp.j,, w tym Wnioskodawcy. Spłata ta nastąpi po 1 stycznia 2015 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą faktu, czy w opisanym zdarzeniu przyszłym na gruncie ustawy o PIT, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.:

 • otrzymanie przez Wnioskodawcę na skutek likwidacji lub rozwiązania Sp.j. wierzytelności z tytułu kwoty głównej Pożyczki i niezapłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, należnych od Sp.k.,
 • spłata przez Sp.k. na rzecz Wnioskodawcy przypadającej na niego kwoty głównej i niespłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki,

spowodują powstanie przychodu podatkowego opodatkowanego PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym na gruncie ustawy o PIT, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.( otrzymanie przez Wnioskodawcę na skutek likwidacji lub rozwiązania Sp.j. wierzytelności z tytułu kwoty głównej Pożyczki i niezapłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, należnych od Sp.k., spowoduje powstanie przychodu podatkowego opodatkowanego PIT...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym na gruncie ustawy o PIT, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., spłata przez Sp.k. na rzecz Wnioskodawcy przypadającej na niego kwoty głównej Pożyczki i niespłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, spowoduje powstania przychodu podatkowego opodatkowanego PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, na gruncie ustawy o PIT, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. otrzymanie przez Wnioskodawcę na skutek likwidacji lub rozwiązania Sp.j. wierzytelności z tytułu kwoty głównej Pożyczki i niezapłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, należnych od Sp.k., nie spowoduje powstanie przychodu podatkowego opodatkowanego PIT.

Analogicznie nie dojdzie do powstania przychodu opodatkowanego PIT na skutek spłaty przez Sp.k. na rzecz Wnioskodawcy przypadającej na niego kwoty głównej Pożyczki. Przychodem opodatkowanym PIT będą natomiast spłacone na rzecz Wnioskodawcy odsetki od Pożyczki, naliczone zarówno za okres przed likwidacją/ rozwiązaniem Sp.j. jak i za okres po tej likwidacji/ rozwiązaniu.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT).

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Jednocześnie, zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że analiza w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego powinna być przeprowadzona w odniesieniu do przepisów w zakresie tego źródła przychodu.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym ww. zasady odnoszą się do opodatkowania przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z działalności Sp.j., w tym jej likwidacji lub rozwiązania. Mieści się ona bowiem w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy o PIT.

Z uwagi więc na to, że Sp.j. nie jest podatnikiem PIT ani CIT, przychody z likwidacji lub rozwiązania Sp.j. będą podlegały opodatkowaniu PIT na poziomie Wnioskodawcy w ramach źródła przychodu jakim jest działalność gospodarcza.

Zasady powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej normuje art. 14 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychodem z działalności gospodarczej są również wartości wymienione w art. 14 ust. 2 ustawy o PIT.

Co do zasady więc, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zalicza się wszelkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o PIT, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3,

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody otrzymane z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

W art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT ustawodawca wskazał jednak, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Jednocześnie, stosownie do art. 14 ust. 8 ustawy o PIT przez ww. „środki pieniężne” rozumie się również wierzytelności z tytułu udzielonej przez taką spółkę pożyczki z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. W tym zakresie przepis ten referuje do art. 14 ust. 3 pkt 2, stosownie do którego do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek.

Analiza powyższych przepisów wskazuje, że otrzymanie przez Wnioskodawcę na skutek likwidacji lub rozwiązania Sp.j. wierzytelności z tytułu kwoty głównej Pożyczki i niezapłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, należnych od Sp.k., nie spowoduje powstanie przychodu podatkowego opodatkowanego PIT. Otrzymanie aktywów w postaci ww. wierzytelności nie kreuje, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., przychodu podatkowego na gruncie PIT. Jednocześnie, na gruncie tych przepisów, spłata przez Sp.k. na rzecz Wnioskodawcy przypadającej na niego kwoty głównej Pożyczki również nie spowoduje powstania przychodu opodatkowanego PIT. Otrzymanie przez Wnioskodawcę tej spłaty traktowane będzie bowiem analogicznie do otrzymania środków pieniężnych z likwidacji/ rozwiązania Sp.j., które to zdarzenie nie powoduje powstanie przychodu opodatkowanego PIT.

Przychodem opodatkowanym PIT będą natomiast spłacone na rzecz Wnioskodawcy odsetki od Pożyczki. Powstanie przychodu z tytułu spłaty tych odsetek będzie odnosiło się zarówno do odsetek naliczonych za okres przed likwidacją/ rozwiązaniem Sp.j. jak i za okres po tej likwidacji/ rozwiązaniu.

Jednocześnie, wyżej wskazane zasady dotyczące opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stosuje się zarówno do likwidacji, jak i rozwiązania Sp.j. bez formalnego przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Jest tak dlatego, że różnice proceduralne pomiędzy rozwiązaniem spółki jawnej bez likwidacji, a przeprowadzeniem formalnego postępowania likwidacyjnego powinny pozostać bez wpływu na konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy o PIT,

Zarówno likwidacja spółki, jak i jej rozwiązanie, mają ten sam skutek w postaci definitywnego zakończenia bytu prawnego spółki. Nie istnieją przy tym żadne racjonalne przesłanki pozwalające na różnicowanie sytuacji wspólników w zależności od wyboru jednego z dopuszczalnych sposobów zakończenia jej działalności. Co za tym idzie, zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym znaleźć powinny zastosowanie ww. przepisy ustawy o PIT odnoszące się do likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania tej spółki (zakończenie jej działalności).

Reasumując, mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, na gruncie ustawy o PIT, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., otrzymanie przez Wnioskodawcę na skutek likwidacji lub rozwiązania Sp.j. wierzytelności z tytułu kwoty głównej Pożyczki i niezapłaconych jeszcze odsetek od Pożyczki, należnych od Sp.k, nie spowoduje powstanie przychodu podatkowego opodatkowanego PIT.

Analogicznie nie dojdzie do powstania przychodu opodatkowanego PIT na skutek spłaty przez Sp.k. na rzecz Wnioskodawcy przypadającej na niego kwoty głównej od Pożyczki. Przychodem opodatkowanym PIT będą natomiast spłacone na rzecz Wnioskodawcy odsetki od Pożyczki, naliczone zarówno za okres przed likwidacją/ rozwiązaniem Sp.j. jak i za okres po tej likwidacji/ rozwiązaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.