ILPB4/4510-1-29/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB4/4510-1-29/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. likwidacja spółki kapitałowej
 3. nieumorzona część środka trwałego
 4. sprzedaż środków trwałych
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski.

Obecnie Spółka jest wyłącznym wspólnikiem A (dalej: A) – spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski, której głównym przedmiotem działalności jest działalność deweloperska.

Majątek A został zakupiony lub wytworzony przez tę spółkę we własnym zakresie. Żaden ze składników majątku A nie został wniesiony do tej spółki w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W zależności od uwarunkowań rynkowych, w przyszłości może zostać podjęta decyzja o likwidacji A w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. z 2013 r., Dz.U. Nr 1030, ze zm., dalej: KSH).

W toku postępowania likwidacyjnego, zobowiązania A wobec jej wierzycieli zostaną zabezpieczone przez Spółkę, która jako jedyny udziałowiec A wstąpi we wszystkie zobowiązania tej spółki.

Mając na uwadze, iż interesy wierzycieli A zostaną zabezpieczone w opisany powyżej sposób (a tym samym zostanie zrealizowany cel postępowania likwidacyjnego) nie będzie konieczności zbywania majątku A. W konsekwencji w takim przypadku cały majątek A zostanie przekazany Spółce w trybie określonym w przepisach KSH.

Ewentualna likwidacja A nastąpiłaby po upływie 2 lat od dnia objęcia udziałów tej spółki przez Spółkę.

Po zakończeniu procesu likwidacji A Spółka będzie kontynuować przy użyciu otrzymanego majątku działalność polegającą na zarządzie nieruchomością komercyjną lub w przypadku uzyskania korzystnej oferty, sprzeda objęte składniki majątku A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Spółka wnosi o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnej sprzedaży środków trwałych, które zostaną objęte przez Spółkę w związku z likwidacją A, koszt uzyskania przychodów Spółki stanowić będzie niezamortyzowana część wartości początkowej tych środków trwałych określonej zgodnie z art. 16a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku ewentualnej sprzedaży środków trwałych, które zostaną objęte przez Spółkę w związku z likwidacją A, koszt uzyskania przychodów Spółki stanowić będzie niezamortyzowana część wartości początkowej tych aktywów określonej zgodnie z art. 16a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na:

 1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
 3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

– wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

W opinii Spółki wartość wydatków poniesionych na nabycie podlega „aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami”, o której mowa w art. 16g ustawy o CIT.

Tym samym, zdaniem Spółki, należy uznać, iż – w przypadku sprzedaży środków trwałych, które zostaną objęte przez Spółkę w wyniku likwidacji A – koszt uzyskania przychodów Spółki stanowić będzie niezamortyzowana część wartości początkowej tych środków trwałych, która – mając na względzie, iż omawiane środki trwałe zostaną nabyte przez Spółkę w wyniku likwidacji A – powinna zostać określona zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, tj. jako wartość ustalona przez Spółkę na moment objęcia tych aktywów, nie wyższa od ich wartości rynkowej.

Wskazane stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji z 25 kwietnia 2012 r. (sygn. IPPB3/423-57/12-3/PK1) potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym „wartość początkowa Nieruchomości oraz innych ŚT i WNiP otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją W. pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją...”;
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji z 18 czerwca 2012 r. (sygn. IPPB3/423-178/12-2/MS) potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym „wartość początkowa Nieruchomości oraz innych środków trwałych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją A pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją A”;
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji z 19 października 2011 r. (sygn. ITPB3/423-408/11/DK) potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym „wartością początkową ŚT i WNiP (w tym maszyn i linii produkcyjnych) otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją Spółki nabywanej, która będzie stanowiła podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu Spółki (lub po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów uzyskanych ze zbycia tych składników majątkowych) – w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – będzie wartość ustalona przez Spółkę nie wyższa niż wartość rynkowa tych składników majątkowych”.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że obecnie Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest wyłącznym wspólnikiem spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski. Majątek spółki kapitałowej został zakupiony lub wytworzony przez tę spółkę we własnym zakresie. Żaden z tych składników nie został wniesiony do tej spółki w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W przyszłości może zostać podjęta decyzja o likwidacji spółki kapitałowej. Cały majątek likwidacyjny spółki kapitałowej zostanie przekazany Spółce. Ewentualna likwidacja spółki kapitałowej nastąpiłaby po upływie 2 lat od dnia objęcia udziałów tej spółki przez Spółkę. Po zakończeniu procesu likwidacji Spółka będzie kontynuować przy użyciu otrzymanego majątku działalność likwidowanej spółki kapitałowej, a w przypadku uzyskania korzystnej oferty – sprzeda objęte składniki majątku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Zatem w związku z likwidacją spółki kapitałowej Wnioskodawca uzyska dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych o wartości majątku przekazanego przez likwidowaną spółkę kapitałową na rzecz Wnioskodawcy.

Wobec powyższego Spółka będzie zobowiązana do wprowadzenia wszystkich otrzymanych w związku z ww. zdarzeniem składników majątku (stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne) do swojej ewidencji, a ich wartość początkową określi na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast w odniesieniu do odpłatnego zbycia przez Spółkę wskazanych składników majątkowych zastosowanie znajdą przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów oraz sposobu ich ustalania.

I tak – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie bądź zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie natomiast art. 15 ust. 1i pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 12 ust. 5-6a, został określony przychód, a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14a, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest odpowiednio równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14a, pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług – pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

Zgodnie z art. 15 ust. 1ia ww. ustawy: w przypadku, o którym mowa w ust. 1i pkt 3, przepis art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a stosuje się odpowiednio.

Należy wskazać, że powyższe przepisy mają zastosowanie w przypadkach, gdy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych otrzymują swoje należności przez wykonanie świadczenia niepieniężnego, które stanowi uregulowanie zobowiązania wobec podatnika przez zobowiązanego. Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Likwidowana spółka kapitałowa ureguluje swoje zobowiązanie z tytułu likwidacji na rzecz Spółki wydając swój majątek (świadczenie niepieniężne). Tym samym likwidowana spółka kapitałowa opodatkuje takie zdarzenie zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Spółka – zgodnie ze wskazanym na wstępie art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Zatem w sytuacji, gdy Spółka zbędzie otrzymane w ten sposób składniki majątku, będzie zobowiązana określić koszty uzyskania przychodów z tego zbycia na podstawie art. 15 ust. 1i pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. kosztem podatkowym będzie różnica między wartością tych składników a dokonanymi od nich odpisami amortyzacyjnymi.

Reasumując – w przypadku ewentualnej sprzedaży środków trwałych, które zostaną objęte przez Spółkę w związku z likwidacją spółki kapitałowej, koszt uzyskania przychodów Spółki stanowić będzie wartość tych środków trwałych, określona na podstawie cen rynkowych, pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.