ILPB4/4510-1-254/15-4/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) z tytułu likwidacji spółki kapitałowej prawa cypryjskiego.
ILPB4/4510-1-254/15-4/MCinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. koszt
 3. likwidacja
 4. likwidacja spółki
 5. objęcie (nabycie)
 6. odpłatne zbycie
 7. przychód
 8. sprzedaż akcji
 9. spółka kapitałowa
 10. spółka zagraniczna
 11. transakcja
 12. udział
 13. udział w zyskach osób prawnych
 14. wartość nominalna
 15. wkłady niepieniężne
 16. wymiana (towarów)
 17. wymiana udziałów
 18. wynagrodzenia
 19. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) z tytułu likwidacji spółki kapitałowej prawa cypryjskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania dochodu (przychodu) z tytułu likwidacji spółki kapitałowej prawa cypryjskiego,
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej prawa cypryjskiego.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Spółka”). Spółka będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce ich osiągania, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa CIT”).

W przyszłości planowane jest nabycie przez Spółkę udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „CypCo”) jako przedmiot wkładu niepieniężnego wnoszonego do Spółki. Powyższa transakcja spełniać będzie przesłanki uznania jej za tzw. wymianę udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT.

Spółka CypCo jest cypryjskim rezydentem podatkowym i podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich źródła.

Na moment przeprowadzania transakcji wymiany udziałów nie są przewidziane żadne dopłaty w gotówce.

W związku z otrzymanym aportem udziałów CypCo, Spółka wyda nowe udziały w zamian za otrzymane udziały spółki CypCo. Wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów CypCo na moment transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki w postaci udziałów CypCo. Po wymianie udziałów rozważana jest likwidacja spółki CypCo. Zakłada się, że do likwidacji CypCo dojdzie przed upływem 2 lat od dnia nabycia jej udziałów przez Spółkę.

Składnikiem majątku CypCo wydawanym na rzecz Spółki w ramach likwidacji CypCo będą m.in. akcje spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Akcje).

Akcje, które to Spółka nabędzie w związku z likwidacją CypCo mogą być następnie przedmiotem odpłatnego zbycia ich przez Spółkę. Wnioskodawca składa niniejszy wniosek na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej, jako podmiot planujący założenie Spółki.

Pismem z 26 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Nie została zawarta jeszcze umowa spółki, do której będzie wnoszony wkład niepieniężny przez Wnioskodawcę.
 2. Uzgodnione jest jednak, że spółka, o której mowa w złożonym wniosku będzie miała siedzibę w (...). Co więcej, spółka utworzona zostanie pod firmą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku nabycia udziałów CypCo przez Spółkę w wyniku transakcji wymiany udziałów, na moment likwidacji spółki CypCo dochodem (przychodem) Spółki będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku CypCo otrzymanego przez Spółkę w związku z likwidacją ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów CypCo ustalonymi w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych przez Spółkę w zamian za udziały CypCo...
 2. W jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia Akcji otrzymanych w związku z likwidacją CypCo...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 22 września 2015 r. nr ILPB4/4510-1-254/15-5/MC.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji CypCo, której udziały Spółka nabędzie jako przedmiot wkładu niepieniężnego otrzymanego w ramach transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d Ustawy CIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie w Rzeczypospolitej Polskiej nadwyżka przychodu uzyskanego z tytułu likwidacji CypCo ustalonego w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej majątku CypCo ponad wartość nominalną udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za udziały CypCo.

Przede wszystkim, w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie (Dz.U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523 ze zm.) dochody otrzymane w związku z likwidacją spółki cypryjskiej będą podlegały opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy CIT dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest m.in. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, jednocześnie zgodnie z art. 20 ust. 3-15 Ustawy CIT dochód z udziału w zyskach osób prawnych podlega zwolnieniu z opodatkowania po spełnieniu określonych warunków. Jednym z warunków jest konieczność posiadania udziałów w spółce zależnej przez okres minimum 2 lat.

Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji gdy Spółka nie spełni warunku posiadania udziałów w CypCo przez wymagany przepisami okres minimum 2 lat, należy uznać, iż Spółka na moment likwidacji CypCo uzyska przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 22 Ustawy CIT do przychodów nie zalicza się m.in. wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej – w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów bądź akcji zależnej spółki kapitałowej.

Dochód z tytułu likwidacji CypCo, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy CIT powinien zostać rozpoznany przez Spółkę jako nadwyżka przychodu powstałego w związku z otrzymaniem w ramach likwidacji majątku CypCo nad kosztami poniesionymi przez Spółkę w celu nabycia udziałów CypCo, tj. jako wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją pomniejszony o część odpowiadającą kosztom jego uzyskania. Istotne znaczenie ma w przedmiotowej sprawie sposób ustalenia wysokości podstawy opodatkowania, nie zaś sposób ustalenia kosztów nabycia bądź objęcia udziałów bądź akcji.

Należy zauważyć, że przepisy Ustawy CIT nie regulują wprost zasad ustalania kosztu nabycia bądź objęcia udziałów, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT w przypadku ich nabycia w drodze wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT i następnie likwidacji spółki. W takiej sytuacji według Wnioskodawcy posiłkować można się regułą wynikającą z art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, określający koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów bądź akcji nabytych w drodze wymiany udziałów.

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Należy podkreślić, iż skutkiem likwidacji spółki jest unicestwienie bytu prawnego udziałów spółki, a w rezultacie Spółka nie będzie w ich posiadaniu, podobnie jak w przypadku odpłatnego zbycia udziałów.

Wnioskując per analogiam, skoro w razie odpłatnego zbycia udziałów lub akcji, wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów bądź akcji na ich nabycie bądź objęcie zostały uznane przez ustawodawcę za koszty podatkowe, tym bardziej za koszty podatkowe należy uznać tak ustalone wydatki w sytuacji likwidacji spółki. Nie wydaje się bowiem uzasadnionym zastosowanie odmiennych skutków podatkowych w stosunku do ustalania dochodu w przypadku zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz z tytułu likwidacji takiej spółki. Brak podstaw do odmiennego traktowania owych zdarzeń wynika również z braku w Ustawie CIT przepisów szczególnych w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku likwidacji spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają m.in. interpretacje indywidualne:

Reasumując w wyniku likwidacji CypCo – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy CIT – Spółka uzyska przychód z udziału w zyskach osób prawnych w wysokości wartości rynkowej majątku otrzymanego w związku z likwidacją CypCo pomniejszony – zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 tej ustawy – o koszt nabycia udziałów w CypCo przez Spółkę. Przy czym koszt nabycia udziałów CypCo powinien zostać ustalony w wysokości sumy wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w zamian za aport w postaci udziałów CypCo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.