ILPB1/4511-1-596/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej.
ILPB1/4511-1-596/15-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. akcjonariusz
 3. likwidacja
 4. przychód
 5. spółka komandytowo-akcyjna
 6. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA lub spółka), ponadto Zainteresowany jest wspólnikiem spółki komandytowej, która również jest akcjonariuszem ww. spółki komandytowo-akcyjnej.

Spółka komandytowo-akcyjna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca jest już podatnikiem podatku dochodowego od dnia 1 stycznia 2015 r., zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Rokiem obrotowym SKA jest rok kalendarzowy.

W związku z wniesieniem do SKA w latach poprzednich przez innych wspólników wkładu niepieniężnego, część wkładu została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy jako agio.

Wspólnicy spółki w styczniu 2015 r. podjęli uchwałę w sprawie likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej. Mając na uwadze przepisy kodeksu spółek handlowych założono, że zakończenie likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej nastąpi w 2016 r. Spółka zgodnie z ustawą o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji zamyka księgi. W sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym na dzień zamknięcia ksiąg (tj. dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji) zostanie wykazany zysk spółki, zysk ten pochodzi z lat ubiegłych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości składniki kapitału własnego spółki postawionej w stan likwidacji należy na dzień rozpoczęcia tej likwidacji (tj. dzień otwarcia likwidacji) połączyć w jeden kapitał podstawowy, zmniejszając go o udziały własne - wynika tak z art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Powinna to być pierwsza operacja księgowana pod datą otwarcia likwidacji.

Spółka, będąc w likwidacji, do momentu wykreślenia z krajowego rejestru sądowego będzie funkcjonować i wykonywać różne operacje gospodarcze. W związku z powstałymi w spółce zdarzeniami/operacjami gospodarczymi w spółce może powstać bieżąca strata bilansowa/księgowa. Strata ta zgodnie z ww. przepisem ustawy o rachunkowości ostatecznie zostanie ujęta w kapitale podstawowym, zmniejszając tym samym kapitał podstawowy. W związku z połączeniem składników kapitału własnego w kapitał podstawowy, spółka na dzień likwidacji może posiadać kapitał podstawowy powstały z kapitału zakładowego, agio i zysków.

Jednakże w przypadku wystąpienia strat z roku bieżącego (spółka bowiem do momentu wykreślenia funkcjonuje i wykonuje operacje bieżące) może spowodować, że na moment zakończenia likwidacji połączony kapitał podstawowy będzie wykazywać wielkość ujemną.

W wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej może się okazać, że wspólnik/wnioskodawca zarówno występujący bezpośrednio jako akcjonariusz SKA jak i jako wspólnik spółki komandytowej będącej akcjonariuszem SKA nie otrzyma żadnego majątku (tj. nie otrzyma ani środków pieniężnych ani innych środków niepieniężnych) ze względu na ujemny kapitał podstawowy spółki spowodowany stratą z roku bieżącego funkcjonowania spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zlikwidowanie Spółki komandytowo-akcyjnej bez wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (tj. Wnioskodawcy występującego bezpośrednio jako akcjonariusz SKA oraz jako wspólnik spółki komandytowej będącej akcjonariuszem SKA) nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, również w sytuacji gdy na dzień likwidacji spółka wykazywałaby kapitał podstawowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej KSH), spółka komandytowo-akcyjna (dalej również SKA) to spółka osobowa, do której co do zasady stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.

W przypadku jej likwidacji, art. 150 § 1 KSH nakazuje jednak bezpośrednie stosowanie przepisów dotyczących likwidacji spółki akcyjnej.

Zgodnie z przepisami KSH w sytuacji, gdy po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w SKA pozostanie majątek, podlega on podziałowi między akcjonariuszy i komplementariuszy. Majątek podlega podziałowi pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut spółki może określać inne zasady w zakresie podziału majątku. Podział majątku nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Na dzień poprzedzający podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli należy sporządzić sprawozdanie likwidacyjne. Podlega ono zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki z rejestru (art. 478 KSH).

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387, dalej także jako „ustawa zmieniająca”) dokonano szeregu zmian przepisów m.in. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

W wyniku dokonanych zmian z dniem 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się (co do zasady) odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. przychody z likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stanowią zatem przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako źródło przychodu wymienia kapitały pieniężne. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki. Przy czym w myśl definicji zawartej w art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Natomiast przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (art. 5a pkt 26 ustawy o PIT).

Powyższe oznacza, że do likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej zastosowanie znajdzie przepis art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z przywołanego powyżej przepisu 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o PIT kwestia powstania po stronie podatnika dochodu (przychodu) z tytułu likwidacji spółki, której jest wspólnikiem (zarówno w przypadku bezpośredniego udziału w SKA jak i za pośrednictwem Sp. komandytowej) – na moment likwidacji – przychód stanowi faktyczne uzyskanie majątku likwidowanej spółki. Przychodami z tytułu likwidacji SKA będzie zatem otrzymana wspólnikowi część majątku spółki pozostałego po likwidacji.

Przywołany art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o PIT oznacza, że opodatkowanie Wnioskodawcy w związku z likwidacją SKA może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy uzyska on przysporzenie majątkowe (środki finansowe lub innego rodzaju aktywa) z tytułu tej likwidacji.

Zasady ustalania wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki nie wyrażają wprost przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie prawa handlowego, podział majątku może nastąpić bądź przez wypłatę wspólnikom przypadających im z tytułu likwidacji kwot w pieniądzu, bądź przez przydzielenie poszczególnych przedmiotów majątkowych zlikwidowanej spółki. Należy przy tym podkreślić, że w sytuacji gdy spółka nie ma majątku nie następuje podział majątku pomiędzy wspólnikami, a zatem w takiej sytuacji żaden ze wspólników nie otrzyma przychodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu.

Jeżeli więc, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, w SKA nie będzie majątku, który uległby podziałowi między wspólników - to po stronie tych wspólników nie wystąpi przychód faktycznie uzyskany z tego udziału. W sytuacji więc, gdy wspólnikowi/akcjonariuszowi SKA nie zostanie wydany jakikolwiek majątek po likwidacji SKA, to powyższa operacja nie spowoduje powstania przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT po stronie Wnioskodawcy. Jak wynika z zacytowanych powyżej przepisów, przychód powstaje u wspólnika tylko w sytuacji gdy wspólnik otrzyma majątek z likwidowanej spółki. W tym przypadku ustawa wskazuje wyraźnie na przychód z tytułu udziału w zyskach w sytuacji gdy wspólnik otrzyma pewną wartość majątku w związku z likwidacją spółki, zatem istotnie opodatkowaniu podlegać będzie tylko przychód określony od otrzymanego w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej majątku. W sytuacji natomiast, kiedy wspólnik nie otrzyma żadnego majątku z likwidowanej spółki po jego stronie nie powstanie żaden przychód.

Ponadto, należy również wskazać, że przychód ten nie powstanie także w sytuacji gdyby na dzień likwidacji spółki wykazano kapitał podstawowy, ale wspólnik faktycznie nie otrzymałby żadnego majątku. W przywołanym przepisie mowa jest bowiem wprost o otrzymanym majątku, a nie o wartości kapitałów własnych spółki (niezależnie od tego co na ten kapitał się składa).

Powstanie przychodu jest jedynie uzależnione od faktycznie uzyskanego majątku, a nie od tego co znajduje się w kapitałach własnych bilansu spółki. Na powstanie przychodu z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej, nie mają wpływu pozycje kapitału własnego, a jedynie fakt otrzymania majątku w wyniku likwidacji spółki.

Powyższe stanowisko potwierdza m.in. interpretacja z dnia 30 września 2014 r. nr IPPB1/415- 827/14-2/MT, w przywołanej interpretacji organ wskazał: Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy na moment likwidacji SKA Wnioskodawcy nie zostaną wypłacone jakiekolwiek środki pieniężne lub niepieniężne po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mając, powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w przypadku, gdy na moment likwidacji spółki Wnioskodawcy (zarówno występującemu bezpośrednio jako akcjonariusz SKA jak i jako wspólnik spółki komandytowej) nie zostaną wypłacone ani środki pieniężne ani jakiekolwiek inne aktywa po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że powołana we wniosku interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.