ILPB1/415-1212/14-2/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków trwałych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną oraz skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną.
ILPB1/415-1212/14-2/AAinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. otrzymanie
 3. przychód
 4. spółka osobowa
 5. zbycie
 6. środek trwały
 7. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych otrzymania środków trwałych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną – jest prawidłowe;
 • skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych otrzymania środków trwałych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną;
 • skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną;
 • określenia źródła przychodów;
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik planuje zawiązać spółkę niebędącą osobą prawną. Spółka ta będzie wyposażona w majątek wniesiony do niej przez wspólników oraz nabyty przez spółkę.

Spółka będzie spółką nowo zawiązaną. Nie powstanie z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

W razie niepowodzenia planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, podatnik dopuszcza możliwość rozwiązania spółki na podstawie uchwały wspólników. Po rozwiązaniu spółki i zaspokojeniu wierzycieli wspólnicy staną się właścicielami majątku, jaki ewentualnie otrzymają w związku z likwidacją spółki. Majątek ten Wnioskodawca prawdopodobnie przeznaczy na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymanie majątku w postaci środków trwałych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną stanowi przychód...
 2. Czy środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną stanowią przychód...
 3. Czy odpłatne zbycie środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną następujące przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej...
 4. Czy koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia środków trwałych, dokonanego w warunkach wskazanych w pytaniu 3 ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) spółki niebędącej osobą prawną, która została zlikwidowana...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 1 i 2 w części dotyczącej skutków podatkowych otrzymania środków trwałych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, oraz skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną. Natomiast odpowiedź na pytania oznaczone nr 3 i 4 w zakresie określenia źródła przychodów oraz w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną została udzielona w dniu 22 stycznia 2015 r. interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-1212/14-3/AA.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, otrzymanie środków trwałych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną nie stanowi przychodu. Stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy, środki te stanową przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w razie ich odpłatnego zbycia jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, nie uważa się za przychód środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Wskazuje na to wprost przepis art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 3, odpłatne zbycie środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną następujące przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej. Wskazuje na to treść art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy. Zatem w razie dokonania odpłatnego zbycia w warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca uzyska przychód, o ile odpłatne zbycia nastąpi przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 4, koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia środków trwałych, dokonanego przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) spółki nie będącej osobą prawną, która została zlikwidowana. Wynika to z treści art. 22g ust. 12 w zw. z art. 22g ust. 14c ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podlegają natomiast opodatkowaniu dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z treścią art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W związku z tym, wielkość przychodu przypadającego na podatnika (wspólnika spółki niebędącej osobą prawną) określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat przypadających na wspólnika.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Z kolei przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy stanowi, że do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak wynika z ratio legis przepisów art. 14 ust. 2 pkt 17 i ust. 3 pkt 12 powołanej ustawy, mają one zastosowanie tylko do składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, których odpłatne zbycie spowodowałoby w tej spółce przychód zaliczany do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przenosząc wcześniej powoływane uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie ujęty we wniosku opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę środków trwałych, z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną nie spowoduje powstania przychodu podatkowego, stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 17 i ust. 3 pkt 12 powoływanej ustawy.

Z powołanego art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ww. ustawy, wynika jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składnika majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki, o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki osobowej, do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Reasumując, mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, wskazać należy, że w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną u Wnioskodawcy na moment otrzymania środka trwałego nie powstanie przychód podatkowy.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków trwałych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną należało uznać za prawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do skutków podatkowych otrzymania w ramach likwidacji spółki niebędącej osobą prawną środków pieniężnych, należy stwierdzić, że stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Przyjęcie tej zasady jest podyktowane faktem, że podatnikiem podatku dochodowego z udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną jest wspólnik tej spółki. Zyski osiągane przez tę spółkę, w czasie jej trwania, są na bieżąco uwzględniane u wspólników, jako przychody i koszty z udziału w tej spółce.

Stosownie zatem do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane środki pieniężne, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Zatem, mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia, należy wskazać że otrzymanie przez Wnioskodawcę w ramach likwidacji spółki niebędącej osobą prawną środków pieniężnych nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.