IBPB-1-2/4510-74/15/BKD | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z opodatkowaniem po stronie Wnioskodawcy na moment przekształcenia SKA w Spółkę osobową Dochodu z udziału w SKA osiągniętego przez SKA do momentu przekształcenia, likwidacja Spółki osobowej będzie neutralna na gruncie CIT?
IBPB-1-2/4510-74/15/BKDinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. przekształcanie
  3. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z opodatkowaniem po stronie Wnioskodawcy na moment przekształcenia SKA w Spółkę osobową Dochodu z udziału w SKA osiągniętego przez SKA do momentu przekształcenia, likwidacja Spółki osobowej będzie neutralna na gruncie CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z opodatkowaniem po stronie Wnioskodawcy na moment przekształcenia SKA w Spółkę osobową Dochodu z udziału w SKA osiągniętego przez SKA do momentu przekształcenia, likwidacja Spółki osobowej będzie neutralna na gruncie CIT.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej, prowadzącą działalność gospodarczą w sektorze usług medycznych oraz rehabilitacyjnych.

Poza prowadzeniem działalności operacyjnej Spółka jest również udziałowcem lub akcjonariuszem innych podmiotów należących do Grupy. Jednym z takich podmiotów jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „SKA”), w której Spółka kontroluje 100% kapitału akcyjnego. Komplementariuszem SKA jest inna spółka kapitałowa będąca spółką zależną Spółki. Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że nabył akcje SKA w okresie poprzedzającym uzyskanie przez nią statusu podatnika CIT, co nastąpi 1 listopada 2015 r. SKA prowadzi działalność gospodarczą o charakterze leczniczym w ramach wewnętrznej jednostki organizacyjnej, tj. UIZ.

W chwili obecnej rozważane jest przekształcenie SKA w inną spółkę osobową prawa handlowego, tj. w spółkę jawną lub spółkę komandytową (dalej: „Spółka osobowa”). Planowana reorganizacja byłaby przeprowadzona w okresie, w którym SKA będzie przysługiwał status podatnika CIT.

Zgodnie z planami oraz prognozami Grupy dotyczącymi działalności SKA:

  • na dzień przekształcenia SKA w Spółkę osobową mogą występować zyski z działalności gospodarczej, które zostały wypracowane w okresie, kiedy SKA nie była podatnikiem CIT i które nie zostały i nie będą do dnia przekształcenia dystrybuowane (podzielone); tj. w szczególności nie doszło do tej pory i nie przewiduje się przed dniem przekształceniawypłaty z zysku dywidendy na rzecz wspólników;
  • ustalony w umowie spółki przekształconej poziom prawa Wnioskodawcy do udziału w jej zyskach, wynikający z wartości jego udziału w tej spółce, będzie odpowiadał poziomowi jego udziału w zyskach SKA wynikającego z umowy spółki przekształcanej.

Ponadto, Grupa nie wyklucza, że w przyszłości Spółka osobowa powstała z przekształcenia SKA zakończy swoją działalność w drodze likwidacji (z przeprowadzeniem lub bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego).

W związku z powyższym, Wnioskodawca rozważa, czy w związku z przyszłą, potencjalną likwidacją Spółki osobowej powstanie po jego stronie, jako jej wspólnika, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z opodatkowaniem po stronie Wnioskodawcy na moment przekształcenia SKA w Spółkę osobową Dochodu z udziału w SKA osiągniętego przez SKA do momentu przekształcenia, likwidacja Spółki osobowej będzie neutralna na gruncie CIT... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, potencjalna przyszła likwidacja Spółki osobowej będzie dla Wnioskodawcy neutralna na gruncie CIT, tj. wydanie Wnioskodawcy w wyniku likwidacji Spółki osobowej ewentualnych środków pieniężnych i / lub innych składników majątkowych nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania dodatkowego przychodu podlegającego CIT. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U z 2013 r., poz. 1387; dalej: „Ustawa zmieniająca”), art. 6 ust. 1 tej ustawy znajduje odpowiednie zastosowanie do wystąpienia ze spółki niemającej osobowości prawnej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej albo likwidacji takiej spółki. Literalne brzmienie powyższej regulacji w zestawieniu z art. 6 ust. 1 pkt 5 Ustawy zmieniającej, wprowadzającej opodatkowanie przychodu będącego rezultatem likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej mogłoby wskazywać na obowiązek opodatkowania środków z likwidacji spółek nieposiadających osobowości prawnej będących następcami prawnymi spółek komandytowo-akcyjnych. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy art. 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 6 ust. 2 Ustawy zmieniającej nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie. Wskazuje na to ratio legis wprowadzenia niniejszych przepisów. Należy bowiem zauważyć, że art. 6 ust. 1 Ustawy zmieniającej wprowadza pięć kategorii przychodów, które jednak odnoszą się dokładnie do tych samych wartości ekonomicznych - zysków spółek komandytowo-akcyjnych wypracowanych przed uzyskaniem przez te podmioty statusu podatnika CIT. Jeżeli Wnioskodawca opodatkuje Dochód z udziału w SKA już na etapie jej przekształcenia w Spółkę osobową, to nie może on być zobowiązany do ponownego rozpoznania obowiązku podatkowego na etapie likwidacji Spółki osobowej. Przepis ten znalazłby zastosowanie tylko w sytuacji jeżeli dochód z udziału w SKA nie zostałby opodatkowany na etapie przekształcenia. W rezultacie uznać należy, że w braku zastosowania szczególnych uregulowań Ustawy zmieniającej, w odniesieniu do likwidacji Spółki osobowej zastosowanie znajdą art. 12 ust. 4 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014r., poz. 851 ze zm.; dalej „Ustawa o CIT”), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z tymi przepisami, do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych, a także wartości innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji. Mając na uwadze powyższe uznać należy, że z uwagi na fakt, iż na etapie przekształcenia SKA w Spółkę osobową, opodatkowany zostanie Dochód z udziału w SKA, potencjalna przyszła likwidacja pozostanie neutralna na gruncie CIT. Wnioskodawca pragnie jednocześnie zaznaczyć, że przyjęcie metodologii odmiennej, tj. opodatkowania likwidacji Spółki osobowej skutkowałoby dwukrotnym opodatkowaniem tych samych wartości ekonomicznych, co pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości. W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w wydanej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych interpretacji indywidualnej z dnia 7 maja 2014 r. o sygn. ILPB1/415-144/14 2/AP stwierdził, że: „(...) w odniesieniu do skutków podatkowych likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej nie należy stosować art. 6 ust. 2 ustawy zmieniającej. Wprawdzie z treści tego przepisu wynika, że art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej stosuje się do likwidacji spółki niemającej osobowości prawnej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej, jednakże art. 6 ust. 1 tej ustawy, odnoszący się do przychodu u wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej, który akcje lub udział w spółce nabył lub objął przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, należy stosować z uwzględnieniem ratio legis każdej z norm, której on dotyczy. Skoro zatem likwidowana spółka jawna powstanie z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, to na moment przekształcenia może być rozpoznany przychód z tytułu niepodzielonych zysków. Natomiast późniejsza likwidacja spółki jawnej będzie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo”. Mając na uwadze powyżej przedstawioną argumentację, a także przywołane orzecznictwo organów podatkowych w powyższym zakresie, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie zaprezentowanego przez niego stanowiska co do podatkowych konsekwencji planowanych w Grupie czynności reorganizacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.