IBPB-1-1/4511-165/15/ŚS | Interpretacja indywidualna

Dot. powstania u Wnioskodawczyni przychodu z tytułu spłaty wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez jej męża, w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej, której będzie wspólnikiem.
IBPB-1-1/4511-165/15/ŚSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. likwidacja
 3. spółka osobowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 27 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 6 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie powstania u Wnioskodawczyni przychodu z tytułu spłaty wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez jej męża, w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej, której będzie wspólnikiem, w przypadku gdy spłata ta dotyczy:

 • kwoty głównej pożyczki – jest prawidłowe,
 • odsetek od pożyczki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie powstania u Wnioskodawczyni przychodu z tytułu spłaty wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez jej męża, w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej, której będzie wspólnikiem. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 26 czerwca 2015 r. Znak IBPB-1-1/4511-165/15/ŚS, wezwano do jego uzupełniania, co też nastąpiło 6 lipca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną i podlega w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Pozostaje również w związku małżeńskim, w którym panuje ustawowa wspólność majątkowa.

Małżonek Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem spółki jawnej (dalej: „SpJ”) z siedzibą w Polsce. Wspólnikami SpJ będą również inne osoby fizyczne (dalej: „wspólnicy”). SpJ powstanie w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wnioskodawczyni nie wyklucza, że SpJ może zostać w przyszłości zlikwidowana ewentualnie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Przewiduje się przy tym, że na moment likwidacji/rozwiązania w skład majątku SpJ mogą wchodzić w szczególności wierzytelności wobec osób trzecich z tytułu pożyczek udzielonych przez likwidowaną/rozwiązywaną spółkę tym osobom (obejmujące również wierzytelności z tytułu odsetek należnych od zaciągniętych pożyczek). Przy czym, możliwe jest, że pożyczki zostaną udzielone przez spółkę zarówno przed przekształceniem (czyli przez spółkę z o.o.), jak i po przekształceniu w spółkę jawną.

Wnioskodawczyni przewiduje, że w przyszłości może dojść do uregulowania ww. wierzytelności pożyczkowych w części odpowiadającej kwocie głównej oraz, ewentualnie, części odsetkowej. Niemniej jednak, uregulowane wierzytelności nie będą pozostawały w żadnym związku faktycznym czy funkcjonalnym z ewentualną działalnością gospodarczą małżonka Wnioskodawczyni prowadzoną przez niego w momencie ich uregulowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w razie spłaty wierzytelności pożyczkowych (kwoty głównej oraz odsetek), otrzymanych przez małżonka Wnioskodawczyni w wyniku likwidacji/rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego SpJ, przez osoby trzecie, Wnioskodawczyni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku spłaty pożyczki, z tytułu której wierzytelność przeszła na małżonka Wnioskodawczyni w wyniku likwidacji/rozwiązania SpJ, w odniesieniu do kwoty głównej pożyczki (kapitał bez odsetek), Wnioskodawczyni nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Należy bowiem uznać, że w takim przypadku mamy do czynienia z sytuacją, którą należy traktować analogicznie jak otrzymanie środków pieniężnych w toku likwidacji spółki osobowej (zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: „ustawa o PIT”). Otrzymana w toku likwidacji SpJ wierzytelność z tytułu pożyczki, z chwilą jej spłaty przekształca się bowiem w środki pieniężne. Z perspektywy Wnioskodawczyni, bez znaczenia (podatkowego) pozostaje okoliczność, czy na datę likwidacji/rozwiązania otrzymałby on środki pieniężne ze spłaconej już Spółce pożyczki, czy też otrzyma on jedynie wierzytelność względem dłużnika, która zostanie uregulowana w okresie późniejszym.

Z drugiej strony, zdaniem Wnioskodawczyni, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będą zapłacone (względnie - skapitalizowane) odsetki od takiej pożyczki.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 17 oraz w zw. art. 14 ust. 3 pkt 12 b ustawy o PIT, do przychodów nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w myśl przepisów prawa likwidacja spółki jawnej nie jest obligatoryjna, gdyż zakończenie jej działalności może się odbyć bez jej przeprowadzenia, np. w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki jawnej.

Mając na uwadze powyższe regulacje stwierdzić należy, że w przypadku, gdy w wyniku likwidacji/rozwiązania SpJ, wspólnik (małżonek Wnioskodawczyni) otrzyma majątek niepieniężny (w postaci wierzytelności pożyczkowych), na chwilę likwidacji/rozwiązania spółki nie powstaje u niej przychód z działalności gospodarczej. Przedmiotowy przychód może powstać dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku (np. wierzytelności pożyczkowej) otrzymanych w związku z likwidacją/rozwiązaniem spółki niebędącej osobą prawną. Natomiast w przypadku, gdy w wyniku likwidacji/rozwiązania SpJ, małżonek Wnioskodawczyni otrzyma wierzytelność, która uprzednio (przed likwidacją/rozwiązaniem) przysługiwała Spółce względem podmiotów trzecich (z tytułu pożyczki), spłata tych wierzytelności przez podmioty trzecie na rzecz małżonka Wnioskodawczyni nie będzie rodzić dla Wnioskodawczyni przychodu podatkowego.

W takim przypadku pomimo, że w drodze likwidacji/rozwiązania SpJ dochodzi do nabycia składnika majątkowego (wierzytelności), to jednak nie następuje jego późniejsze zbycie, a jedynie jego spłata (uregulowanie zobowiązania) - natomiast zgodnie z przepisem art. 14 ust. 3 pkt 12 b ustawy o PIT, opodatkowanie następuje tylko w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku.

Zdaniem Wnioskodawczyni, potwierdzenie powyższego można odnaleźć także w art. 14. ust. 8 ustawy o PIT, zgodnie z którym przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Zdaniem Wnioskodawczyni, regulacja ta niejako porządkuje kwestie związane z otrzymaniem składników majątku spółki osobowej w wyniku jej likwidacji/rozwiązania, jednoznacznie statuując, że:

 • części nominalne wierzytelności zarachowanych jako przychody należne i wierzytelności pożyczkowe traktuje się analogicznie jak środki pieniężne - tj. ich otrzymanie w ramach majątku likwidacyjnego oraz późniejsza spłata „na rzecz otrzymującego je wspólnika” - nie stanowi dla niego przychodu podatkowego,
 • wierzytelności niezarachowane jako przychody należne, odsetki od opóźnionej zapłaty i odsetki od pożyczek - nie są traktowane w sposób analogiczny jak środki pieniężne (nie podlegają art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT) - a zatem choć ich otrzymanie w ramach majątku likwidacyjnego nie będzie stanowiło przychodu, to przychodem będzie „ich spłata na rzecz otrzymującego je wspólnika, bądź też inne rozporządzenie nimi (np. zbycie - zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o PIT).

Ponadto, niezależnie od ww. argumentacji, wskazać należy, że zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 8a ustawy o PIT), udzielenie, a następnie otrzymanie zwrotu pożyczki (kwota główna świadczenia) jest zdarzeniem neutralnym podatkowo z uwagi na okoliczność, że przedmiotowa transakcja nie prowadzi ani do przysporzenia majątkowego o trwałym charakterze (nie jest to przychód) ani do uszczuplenia majątku o trwałym charakterze (nie jest to koszt). Jedynie, zapłacone/otrzymane bądź skapitalizowane odsetki stanowią odpowiednio koszt, bądź przychód podatkowy. Z tego względu, wypłata oraz późniejsza spłata pożyczki nie stanowi zarówno kosztu, jak i przychodu podatkowego (wypłata środków pieniężnych w ramach pożyczki nie stanowiło kosztu podatkowego Spółki - tj. kosztu podatkowego po stronie jej wspólników jako podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym, w tym małżonka Wnioskodawczyni, a jej zwrot nie stanowi przychodu podatkowego).

Podsumowując powyższe, w przedmiotowej sprawie, w przypadku spłaty do rąk małżonka Wnioskodawczyni kwoty głównej pożyczki (kapitał bez odsetek), z tytułu której wierzytelność przeszła na małżonka Wnioskodawczyni w wyniku likwidacji/rozwiązania SpJ, Wnioskodawczyni nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w przypadku spłaty na rzecz małżonka Wnioskodawczyni odsetek od pożyczki, z tytułu której wierzytelność przeszła na małżonka Wnioskodawczyni w wyniku likwidacji/rozwiązania SpJ, Wnioskodawczyni pozostająca w ustawowej wspólności majątkowej osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na fakt, że przychód ten nie zostanie osiągnięty w ramach działalności gospodarczej zostanie on opodatkowany ryczałtowo w wysokości 19%, zgodnie z dyspozycją art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała:

1.wyroki:

 • WSA w Łodzi z 5 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 954/13,
 • WSA w Gdańsku z 1 października 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 776/13,

2.interpretacje indywidualne wydane przez działającego w imieniu Ministra Finansów:

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Stosownie natomiast do art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest osoba fizyczna. W odniesieniu do małżonków oznacza to, że każdy z nich – niezależnie od tego czy panuje między nimi ustrój wspólnoty majątkowej, czy też zawarli oni umowę regulującą w sposób odmienny panujący pomiędzy nimi małżeński ustrój majątkowy – jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (które nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sprawie), to zatem każdy z małżonków samodzielnie ustala osiągnięty w danym roku podatkowym dochód, którym (co do zasady) jest różnica pomiędzy uzyskanym przez niego przychodem a kosztami jego uzyskania, co wynika z art. 9 ust. 2 ww. ustawy. Stanowi on, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24–25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że mąż Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem spółki jawnej. Wnioskodawczyni przewiduje, że spółka może zostać zlikwidowana lub rozwiązana bez przeprowadzenia procedury likwidacji. Na skutek tej likwidacji/rozwiązania, mąż Wnioskodawczyni otrzyma wierzytelności pożyczkowe, z tytułu pożyczek udzielonych przez spółkę osobom trzecim, które następnie zostaną spłacone. Przy czym, spłata ta będzie obejmować kwotę główną pożyczki oraz należne odsetki.

Odnosząc treść powyższych przepisów do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że skoro wspólnikiem spółki jawnej będzie mąż Wnioskodawczyni – odrębny i samodzielny podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – to ewentualne skutki podatkowe (w tym powstanie przychodu podatkowego) będące konsekwencją uczestniczenia męża Wnioskodawczyni w tej spółce, w tym jej likwidacji lub rozwiązaniu bez przeprowadzenia procedury likwidacji, mogą powstać po stronie męża Wnioskodawczyni.

W konsekwencji, w opisanym zdarzeniu przyszłym, do Wnioskodawczyni nie będą miały zastosowania powołane przez niego w stanowisku przepisy, w tym art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b, art. 14 ust. 3 pkt 10 i pkt 12 lit. b oraz art. 14 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż Wnioskodawczyni nie uzyska przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie powstania u Wnioskodawczyni przychodu z tytułu spłaty wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez jej męża, w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej, której będzie wspólnikiem, w przypadku gdy spłata ta dotyczy:

 • kwoty głównej pożyczki – jest prawidłowe,
 • odsetek od pożyczki – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 2 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni wskazała, że pragnie niniejszym dodać do wskazanych we wnioskach zakresów przepisów podatkowych będących przedmiotem zapytań, również przepis art. 29 § 1 w zw. z art. 26 Ordynacji podatkowej (...). Zauważyć jednak należy, że przepisy te nie regulują kwestii związanej z powstawaniem przychodu podatkowego, która to kwestia była przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni. Ww. przepisy dotyczą bowiem zagadnienia związanego z odpowiedzialnością majątkową podatnika za zobowiązania podatkowe. Nie znajdują one zatem zastosowania w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku, dotyczącym powstania u Wnioskodawczyni przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych stwierdzić należy, że zostały one wydane w odmiennym stanie faktycznym, niż będącym przedmiotem niniejszego wniosku, bowiem dot. one sytuacji, w której Wnioskodawca pyta o swoją sytuację prawnopodatkową, jako wspólnika spółki, a nie jako małżonek wspólnika spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.