IBPB-1-1/4510-54/15/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych otrzymania pieniężnych i niepieniężnych składników majątku w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej
IBPB-1-1/4510-54/15/DWinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. otrzymanie
  3. rozwiązanie
  4. środek
  5. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 24 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania pieniężnych i niepieniężnych składników majątku w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania pieniężnych i niepieniężnych składników majątku w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) jest podmiotem podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; dalej jako: „UPDOP”). W ramach swojej działalności Spółka przystąpiła do spółki jawnej z siedzibą w Polsce (dalej również jako „Spółka Osobowa”). Wnioskodawca rozważa skutki, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ewentualnej likwidacji Spółki osobowej lub jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji w przyszłości. W przypadku rozwiązania Spółki osobowej, w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników, mogłoby dojść do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia działalności Spółki Osobowej bez przeprowadzenia likwidacji. Wspólnicy ustaliliby wówczas pomiędzy sobą w szczególności zasady podziału jej majątku oraz sposób zaspokojenia i zabezpieczenia ewentualnych wierzycieli. Podział majątku zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami umowy Spółki Osobowej oraz przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej jako: „KSH”). W szczególności Wnioskodawcy może przysługiwać udział w majątku pozostałym po rozwiązaniu Spółki Osobowej o wartości stosunkowo wyższej od tej, która wynikałaby ze stosunku wartości wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do całkowitej wartości wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników do Spółki Osobowej.

W związku z powyższym Wnioskodawca otrzyma część majątku rozwiązanej Spółki Osobowej składającą się ze środków pieniężnych lub składników majątkowych - wierzytelności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych i innych składników majątku (wierzytelności) w efekcie rozwiązania Spółki Osobowej bez przeprowadzania likwidacji nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych bez względu na ustaloną przez wspólników proporcję podziału majątku rozwiązywanej Spółki Osobowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie środków pieniężnych i innych składników majątku - wierzytelności, w efekcie rozwiązania Spółki Osobowej bez przeprowadzania likwidacji nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie UPDOP bez względu na ustaloną przez wspólników proporcję podziału majątku rozwiązywanej Spółki osobowej.

Na podstawie art. 4a pkt 14 UPDOP, ilekroć w ustawie mowa jest o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Z uwagi na brzmienie art. 1 UPDOP, spółka jawna, jako spółka niemająca osobowości prawnej, nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie zasadami opodatkowania składników majątku otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki osobowej, tj. w myśl regulacji znajdujących się w art. 12 ust. 4 pkt 3a UPDOP do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Stosownie zaś do przepis art. 12 ust. 4 pkt 3b UPDOP, do kategorii przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych nie zalicza się wartości innych składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki. Niemniej jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku, przychodem jest ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa.

Mając na uwadze powołane wyżej regulacje, należy stwierdzić, że otrzymanie środków pieniężnych i innych składników majątku w związku z likwidacją spółki jawnej nie będzie prowadzić do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie uregulowań ustawy o CIT. Ewentualnemu opodatkowaniu mogą podlegać jedynie przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku, innych niż środki pieniężne, otrzymanego w związku z likwidacją spółki osobowej (np. wierzytelności).

Zdaniem Wnioskodawcy, celem ustawodawcy było wyłączenie z opodatkowania zarówno kwot pieniężnych, jak i wartości składników majątkowych (w tym wierzytelności) otrzymanych przez wspólników spółki osobowej w związku z zakończeniem jej bytu prawnego. Zdaniem Wnioskodawcy, hipoteza art. 12 ust. 4 pkt 3b UPDOP obejmuje zarówno rozwiązanie spółki osobowej, po przeprowadzeniu procedury likwidacji, jak i sytuację gdy rozwiązanie takiej spółki następuje bez przeprowadzenia formalnej procedury likwidacji. Różnice proceduralne pomiędzy zakończeniem bytu prawnego po przeprowadzeniu likwidacji oraz bez formalnej procedury likwidacji nie powinny mieć wpływu na konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy o CIT. Obydwie procedury mają ten sam skutek w postaci utraty bytu prawnego spółki osobowej.

Jednocześnie, na powyżej wykazany brak opodatkowania nie będzie mieć wpływu fakt, że zasady podziału majątku likwidacyjnego mogą odbiegać od zasad podziału zysku i od wysokości wniesionych wkładów. Otrzymanie przez wspólników składników majątkowych w momencie likwidacji/rozwiązania spółki osobowej jest zdarzeniem neutralnym podatkowo. Stosunek przypadających Wnioskodawcy składników podatkowych do wniesionych udziałów, nie mam znaczenie w aspekcie podatkowym, ponieważ przepis art. 12 ust. 4 pkt 3b UPDOP nie uzależnia braku wystąpienia przychodu od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków czy przesłanek, jak również nie jest ograniczony do wysokości wniesionych wkładów.

Powyższe stanowisko braku uzależnienia powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie likwidacji/rozwiązania spółki osobowej od przyjętych proporcji podziału majątku spółki osobowej jest również akceptowane przez organy podatkowe.

Na potwierdzenie ww. stanowiska, Wnioskodawca powołał również interpretacje indywidualne wydane przez:

-Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z:

  • 16 kwietnia 2015 r., Znak: IBPBI/1/4510-13/15/AB, w której organ podkreślił, że nie stanowi przychodu otrzymanie przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, innych niż środki pieniężne wartości, jak również interpretacja przepisów regulujących kwestie związane z zakończeniem uczestnictwa wspólnika w spółce niebędącej osobą prawną, tj. interpretacja m.in. art. 12 ust. 4 pkt 3a) i 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna być dokonywana z uwzględnieniem zarówno wykładni systemowej, historycznej, jak i celowościowej tych przepisów, tj. ich ratio legis, którym przede wszystkim było wyeliminowanie podwójnego opodatkowania tych samych przysporzeń majątkowych uzyskanych przez podatnika;
  • 26 sierpnia 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-613/14/MO, w której organ podkreślił, iż do takich „innych niż wymienione w pkt 3a ww. przepisu składników majątku” zaliczyć należy również otrzymane przez podatnika wierzytelności;

-Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 września 2013 r., Znak: ITPB3/423-283b/13/DK, w której organ podkreślił, że otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych bądź składników, majątku innych niż środki pieniężne (na moment otrzymania) w związku z likwidacją spółki osobowej, której był wspólnikiem jest neutralne podatkowo - wartość uzyskanych środków pieniężnych lub innych składników majątku nie stanowi przychodu podatkowego wspólnika, a zatem otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego, tj. środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku (...) w związku z likwidacją spółki komandytowej nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki, bowiem przysporzenie to korzysta z wyłączenia z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3a oraz art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

-Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 listopada 2014 r., Znak: ILPB4/423-405/14-3/ŁM, w której organ potwierdził, że z perspektywy skutków podatkowych nie ma znaczenia fakt, że przyjęta przez wspólników proporcja podziału majątku Spółki osobowej nie będzie nawiązywać do wartości wniesionych wkładów czy proporcji, według których wspólnicy partycypują w zysku Spółki osobowej. Zgodnie z prezentowanym powyżej stanowiskiem środki pieniężne oraz inne składniki majątku otrzymane w związku z rozwiązaniem spółki niebędącej osobą prawną w żadnych okolicznościach nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment ich otrzymania. Zdarzenie polegające na podziale majątku spółki osobowej pomiędzy wspólników nie wywołuje skutków podatkowych na moment samego wydania składników majątku spółki osobowej w związku z jej likwidacją lub rozwiązaniem bez przeprowadzania likwidacji. Uregulowania ustawy o CIT są w tym zakresie jednoznaczne;

-Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 11.05.2015 r., Znak: IPTPB3/4510-49/15-4/PM, w której organ potwierdził stanowisko podatnika przewidujące, iż podziału majątku polikwidacyjnego tej spółki, określonych w umowie spółki nie ma wpływu na zastosowanie powyżej powołanych przepisów, dotyczących braku powstania przychodu po stronie wspólnika (w tym również Wnioskodawcy), na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy mieć na uwadze, że wspólnicy, zawiązując spółkę osobową, posiadają prawo do swobodnego ustalenia podziału majątku przez nią posiadanego, jak i wypracowanego w przyszłości. Mogą swobodnie ustalać podział zysku, czy udział w stracie, a także według własnego uznania ustalić podział majątku na wypadek likwidacji, czy rozwiązania tej spółki. Bowiem przepisy, regulujące tę materię mają charakter dyspozytywny i znajdują zastosowanie jedynie na wypadek nie uregulowania tych kwestii przez wspólników.

Reasumując, w sytuacji likwidacji bądź rozwiązania poprzez jednomyślną uchwałę wspólników spółki jawnej, zarówno otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych jak i składników majątku (wierzytelności) nie będzie skutkować w momencie ustania bytu prawnego spółki osobowej dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie UPDOP, bez względu na ustaloną przez wspólników proporcję podziału majątku rozwiązywanej Spółki Osobowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 1 § 2 i art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), spółka jawna jest osobową spółką handlową. Spółka osobowa na gruncie podatków dochodowych nie ma podmiotowości podatkowej odrębnej od wspólników, nie jest ona podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego; podmiotami takimi są natomiast wspólnicy tej Spółki.

W zależności od tego, czy wspólnicy są osobami fizycznymi, czy prawnymi podlegają opodatkowaniu albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie ww. przepisu przychodem jest - co do zasady - każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 updop. Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika (względnie na jego rachunek) wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

W myśl art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Art. 12 ust. 4 updop enumeratywnie wylicza, jakiego rodzaju przysporzenia przedsiębiorcy nie są zaliczane do przychodów. W zakresie dotyczącym likwidacji spółki niebędącej osobą prawną updop rozróżnia sytuację, w której wspólnik otrzymuje w związku z likwidacją spółki środki pieniężne i sytuację, w której wspólnik otrzymuje niepieniężne składniki majątku.

I tak, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) updop (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.), do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. W myśl zaś art. 12 ust. 4 pkt 3b updop, do przychodów nie zalicza się wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku:

  1. odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio,
  2. spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty.

Przy czym, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. art. 12 ust. 4g updop, który ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328) został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Zatem, wierzytelności otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, które zostały uprzednio zarachowane jako przychody należne, jak i wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika traktowane są również jak środki pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) updop. Natomiast art. 12 ust. 4 pkt 3b lit. a) updop jednoznacznie wskazuje, że nie stanowi przychodu otrzymanie przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, innych niż środki pieniężne wartości. Przychód podatkowy wystąpi jednakże w sytuacji, gdy wspólnik dokona odpłatnego zbycia otrzymanych składników majątku. Jednocześnie podkreślić należy, że ustawodawca zastrzegł w niniejszym przepisie, odsyłając do odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1 – 3 updop, prawo weryfikacji ceny zbycia składników otrzymanego majątku dla organów podatkowych, a miernikiem tej ceny ma być wartość rynkowa przedmiotu zbycia.

Powyższe przepisy regulujące kwestie związane z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną zostały wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2011 r. Ich celem było rozwianie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących skutków podatkowych zakończenia uczestnictwa podatnika w spółce osobowej w wyniku likwidacji/ rozwiązania takiej spółki. Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące interpretacji przepisów obowiązujących do końca 2010 r. było niejednolite; wskazywało jednak, że w przypadku wykazania przez podatnika przychodu z tytułu likwidacji spółki osobowej może dochodzić do podwójnego opodatkowania tych samych przysporzeń majątkowych w sytuacji, gdy otrzymywane przez niego składniki majątku sfinansowane były z opodatkowanych przez niego (na bieżąco w ciągu poszczególnych lat podatkowych, jako dochód z działalności gospodarczej), lecz pozostawionych w spółce zysków. Ustawodawca postanowił zatem, że w przypadku likwidacji/rozwiązania spółki niebędącej osobą prawną gdy wspólnik otrzyma z tego tytułu środki pieniężne nie będą one podlegały opodatkowaniu, o ile będą miały swoje źródło w dochodach już opodatkowanych, np. w opodatkowanych przez podatnika lecz pozostawionych w spółce zyskach, czy też wniesionym wkładzie do spółki (pochodzącym z własnych, opodatkowanych wcześniej środków podatnika). Natomiast gdy wspólnik otrzyma z ww. tytułu niepieniężne składniki majątku odroczony zostanie moment opodatkowania do chwili, gdy podatnik odpłatnie zbędzie te składniki majątku, a zatem z tytułu tego zbycia uzyska dodatkowe, nieopodatkowane wcześniej środki.

Jednocześnie zauważyć należy, że cyt. przepisy nie odnoszą się wyłącznie do sytuacji, w której dochodzi do zakończenia bytu prawnego spółki niebędącej osobą prawną na skutek przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego. Pod pojęciem „likwidacji” użytym w tych przepisach należy rozumieć, każdy, dopuszczalny i zgodny z przepisami prawa sposób ustania bytu prawnego takiej spółki, w wyniku którego dochodzi m.in. do podziału pomiędzy wspólników majątku spółki. Jeżeli zatem przepisy regulujące ustrój (tworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie) danego typu spółki przewidują możliwość jej rozwiązania bez przeprowadzenia formalnego procesu likwidacji, np. na skutek jednomyślnej decyzji wszystkich wspólników, to skutki podatkowe takiego rozwiązania spółki należy oceniać także w oparciu o treść cyt. wyżej przepisów updop.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce jawnej i przewiduje że z tytułu likwidacji lub rozwiązania tej spółki bez przeprowadzania procedury likwidacyjnej może otrzymać środki pieniężne oraz składniki majątkowe – wierzytelności.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że (co do zasady) otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej środków pieniężnych, przez które należy rozumieć również wierzytelności wymienione w art. 12 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ewentualnie innych wierzytelności a więc niepieniężnych składników majątku, nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile źródłem pochodzenia tych środków nie będą dochody, które pomimo istnienia takiego obowiązku nie zostały uprzednio opodatkowane podatkiem dochodowym. Przychód podatkowy powstanie jednakże w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia niepieniężnych składników majątku, otrzymanych w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej.

Bez znaczenia przy tym pozostaje fakt ustalonej przez wspólników proporcji podziału majątku likwidowanej (rozwiązywanej) spółki jawnej, bowiem nie będzie mieć to wpływu na skutki podatkowe otrzymania pieniężnych i niepieniężnych składników majątku z tytułu likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych otrzymania wskazanych we wniosku środków pieniężnych i wierzytelności należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.